Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ye ŋtɩlɩ Ɛsɔ yɔ ɛzɩma pɩwazɩɣ-ŋ?

Ye ŋtɩlɩ Ɛsɔ yɔ ɛzɩma pɩwazɩɣ-ŋ?

Ðɩkɔm nɛ ɖɩtalɩ cɩnɛ yɔ, ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ se pɩsa nɛ ɖicosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: Anɩ Ɛsɔ kɛnaa? Ðɩpaɣzaa lɛ, ɖɩna Bibl taa se ɛ-hɩɖɛ lɛ Yehowa nɛ sɔɔlɩm kɛnɩ ɛ-wɛtʋ ndʋ tɩkpaɖaa yɔ. Ðɩna ɖɔɖɔ mbʋ ɛtɛm labʋ nɛ mbʋ ɛkaɣ labʋ ɛyaa mba ɛlɩzaa yɔ. Paa tɔm sakɩyɛ ɛwɛɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se: Ye mantɩlɩ Ɛsɔ yɔ, ɛbɛ pɩwazɩɣ-m?

Yehowa labɩ tamaɣ se “ye ŋñɩnɩ-ɩ kɔyɔ, ŋkaɣ-ɩ naʋ.” (3 Awiya 28:9) Maɣzɩ nɛ ŋna wazasɩ nzɩ ŋkaɣ hiɣu alɩwaatʋ ndʋ ŋtɩlɩɣ Ɛsɔ yɔ​—ɛwɩlɩɣ-ŋ “ɛ-ɛgbaɣdɩyɛ”! (Keɣa 24:14) Ɛbɛ ɛgbaɣdɩyɛ nɖɩ ɖɩkaɣ-ŋ kɔnʋʋ?

Taa leleŋ siŋŋ. Bibl yɔɔdɩ Yehowa tɔm se ɛkɛ “Ɛsɔ koboyaɣ tʋ.” (1 Timootee 1:11) Ye ŋñɔnɩ Yehowa camɩyɛ nɛ ŋmaɣzɩɣnɩ ɛ-wɛtʋ yɔ, ŋkaɣ hiɣu taa leleŋ siŋŋ mbʋ piyeki nɛ piɖeni-ŋ tomnaɣ taa nɛ maɣzɩm taa yɔ. (Keɣa 32:12) Ɛsɔ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ nɛ ŋse lakasɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩkɔnɩ-ŋ kaɖɛ yɔ, nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ tiyeki se ŋwɛɛnɩ tɔnʋʋ taa alaafɩya, taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ña nɛ lalaa mɩ-hɛkʋ taa, nɛ ŋhiɣ koboyaɣ yɔ. Ŋkaɣ tisuu se keɣa maɖʋ tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim: “Ma-ñɩm kɔyɔ se mɛnkɛ ña-pʋyʋ nɛ mamalɩnɩ-ŋ.”​—Keɣa 72:28.

Ɛcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ nɛ ekeŋni-ŋ. Yehowa labɩ tamaɣ mba pɛsɛɣ-ɩ yɔ se: “Mɔnsɔzʋʋ-ŋ lɔŋ nɛ mankandɩyɩ ñɔ-yɔɔ.” (Keɣa 31:8) Pɩwɩlɩɣ se Yehowa keŋni paa ɛ-sɛyʋ weyi lɛ, nɛ ɛhaɣ paa weyi sɩnʋʋ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩpɔzʋʋ-ɩ yɔ. (Keɣa 138:1, 2) Ye taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛ ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa yɔ, ŋnaɣ se ɛwɛɣ ñɔ-cɔlɔ paa ɛzɩmtaa se ɛsɩnɩ-ŋ.

Cee wayɩ kɩbaŋʋ. Pɩtasɩna se Yehowa wɩlɩɣ-ŋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ piɖeni-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa sɔnɔ sɔnɔ lɛ, ɛhaɣ-ŋ ɖɔɖɔ waɖɛ se ŋhiɣ cee wayɩ kɩbaŋʋ. (Izaayii 48:17, 18) Bibl yɔɔdaa se: “Nɛ tamtam wezuu kɛlɛ ña-tɩlʋʋ se ñe-yeke koŋ Ɛsɔ siŋŋ nɛ weyi ŋtiyi-i yɔ ɛ-tɩlʋʋ, Yesu Krɩstʋ.” (Yohanɛɛsɩ 17:3) Paa ɖɩwɛ kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ, Yehowa ha-ɖʋ tamaɣ ŋga ‘kakama nɛ kɛcɛyɩ kaalɛyɩtʋ yɔ.’​—Ebree 6:19.

Lɩmaɣza sɔsɔna wena a-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩcɛyɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ camɩyɛ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, a-taa naayɛ ɖeke tɔm ɖɩyɔɔdaa. Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyɔɔdɩnɩ paa Yehowa Aseɣɖe tʋ weyi yaa ŋwolo jw.org yɔɔ.