Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Payaɣ Ɛsɔ suwe?

Payaɣ Ɛsɔ suwe?

Ye ŋsɔɔlaa se ña nɛ nɔɔyʋ ɩɖʋ taabalɩyɛ yɔ, kajalaɣ ɖeɖe lɛ ŋpɔzʋʋ-ɩ se: “Payaɣ-ŋ suwe?” Ye Ɛsɔ ŋpɔzɩ tɔm ndʋ, suwe ecosuu-ŋ?

“Ŋŋheyi Izrayɛɛlɩ piya se: Yahve [yaa Yehowa] . . . ma-hɩɖɛ lɛ mbʋ tam.”​Ejipiti Lɩʋ 3:15.

Ŋŋsɩm hɩɖɛ nɖɩ? Pɩtɩla ŋtaasɩm-ɖɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Bibl ɖɛzɩyaa sakɩyɛ tɩlabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ. Pɛlɛɣzɩ Ɛsɔ hɩɖɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa nɛ “KƖBAƔLƲ.” Ɛlɛ toovenim taa lɛ, ye ŋcɔnɩ kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa pacalɩ Bibl maʋ yɔ, ŋyʋsʋʋ se palabɩnɩ Ɛsɔ hɩɖɛ tʋmɩyɛ tam ɛzɩ 7000 mbʋ yɔ. Ebree abalɩmasɩ YHWH yaa JHVH pamanɩ hɩɖɛ nɖɩ, nɛ nɖɩ payaɣ ɖa-alɩwaatʋ taa se “Yehowa” yaa “Yahve” Kabɩyɛ taa.

Ɛsɔ hɩɖɛ wɛ Ebree masɩ taa nɛ pana-ɖɩ ɖɔɖɔ Biblwaa mba pɛɖɛzaa yɔ pa-taa sakɩyɛ taa

Parchemin de Psaumes de la mer morte kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, EBREE

Traduction Tyndale 1530, AŊGLƐƐ

Version Reina Valera 1602, ƐSƖPAAÑƖ

Union Version 1919, SIINI

MBƲ PƲYƆƆ ƐSƆ HƖÐƐ TƆM CƐYAA YƆ

Ɛsɔ hɩɖɛ tɔm cɛyɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɛsɩndaa. Nɔɔyʋ tɩha Ɛsɔ hɩɖɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛyanɩ-ɖɩ ɛ-tɩ. Yehowa yɔɔdaa se: “Ma-hɩɖɛ lɛ mbʋ tam, nɖɩ pakaɣ-m yaʋ pɩnzɩ nɛ pɩnzɩ.” (Ejipiti Lɩʋ 3:15) Bibl taa lɛ, palabɩnɩ Ɛsɔ hɩɖɛ tʋmɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ ɛ-hɩla kɩsɛsɛna ɛzɩ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ, Caa, Kɩbaɣlʋ yaa Ɛsɔ mbʋ yɔ, nɛ pɩkɩlɩ ɖɔɖɔ ɛyaa hɩla ɛzɩ Abraham, Moyizi, Daviid yaa Yesu mbʋ yɔ. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, Yehowa sɔɔlaa se ɛyaa ɩtɩlɩ ɛ-hɩɖɛ. Bibl yɔɔdaa se: “Ðɩnɛ ɛlɛ patɩlɩɣ se: Ñe-ɖeke na [Yehowa], Kɩlɩm, tataa cɩnɛ.”​—Keɣa 82:18.

Ɛsɔ hɩɖɛ tɔm cɛyɩ Yesu ɛsɩndaa. Yesu heyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa adɩma wena payaɣ se Ða-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ, a-taa se patɩmɩ se: “Ña-hɩɖɛ ɛsɛɛ.” (Maatiyee 6:9) Yesu maɣmaɣ tɩmnɩ Ɛsɔ se: “Caa, sa ña-hɩɖɛ!” (Yohanɛɛsɩ 12:28) Ɛsɔ hɩɖɛ sam kaakɛ mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ Yesu wezuu caɣʋ taa yɔ, pʋyɔɔ ɛyɔɔdɩ adɩma taa se: “Monkuli ña-hɩɖɛ yɔɔ nɛ mawɩlɩ-wɛ, nɛ mankaɣ-wɛ ɖɩ wɩlʋʋ ɖɔɖɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 17:26.

Ɛsɔ hɩɖɛ tɔm cɛyɩ mba pasɩmɩ-ɩ yɔ pɛ-ɛsɩndaa. Caanaʋ taa Ɛsɔ samaɣ nɩ pɩ-taa se, nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ pɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ, pa-ñʋʋ yabʋ nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ pɛ-hɛkʋ taa. “[Yehowa] hɩɖɛ kɛ ɖoŋ tilimiye sɔsɔɖɛ, ɛ-cɔlɔ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ seɣ ewoki nɛ pakaɣ-ɩ kpazʋʋ.” (Aduwa 18:10) “Paa weyi ɛya [Yehowa] hɩɖɛ yɔ, ɛkaɣ  ɛ-ñʋʋ yabʋ.” (Yowɛɛlɩ 3:5) Bibl yɔɔdaa se Ɛsɔ hɩɖɛ tɩlʋʋ yeki nɛ patɩlɩ mba pɛsɛɣ-ɩ yɔ. “Ɛyaa kpeekpe kaɣ ɖɔm paa weyi lɛ ɛ-ɛsɔ hɩɖɛ taa; ɛlɛ ɖa yɔ ɖɩkaɣ ɖɔm ɖa-Kɩbaɣlʋ Ɛsɔ hɩɖɛ taa tam nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ.”​—Mikee 4:5; Tʋma Labʋ 15:14.

ƐBƐ ƐSƆ HƖÐƐ KPƐLƖKƖƔ-ÐƲ?

Ɛsɔ ɖeke hɩɖɛ nɖɩ ɖɩmʋnaa. Bibl taa tazɩyaa sakɩyɛ kɔ tɔm ñʋʋ se hɩɖɛ Yehowa tɔbʋʋ lɛ se “eyeki nɛ pɩlakɩ.” Yehowa yeba nɛ patɩlɩ ɛ-hɩɖɛ tɔbʋʋ nɩʋ alɩwaatʋ ndʋ eheyi Moyizi tɔm tʋnɛ yɔ: “Ma lɛ ma.” (Ejipiti Lɩʋ 3:14) Biblwaa nabɛyɛ taa lɛ, pɛɖɛzɩ tɔm loyaɣ “ma lɛ ma” se “manpɩsɩɣ mbʋ payɩ mɔnsɔɔlaa yɔ.” Ye mbʋ, Ɛsɔ hɩɖɛ ɛɛwɩlɩɣ-ɖʋ yem se ɛkɛ wondu kpeekpe Lɩzɩyʋ. Ɛ-hɩɖɛ wɩlɩɣ se ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛpɩsɩ ɛ-tɩ yaa e-wondu kɩlɩzɩtʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ se pɩsa nɛ ɛ-tamaɣ la. Paa hɩla kɩsɛsɛna ɩyɔɔdʋʋ Ɛsɔ lone, e-ɖoŋ nɛ ɛ-paɣlɩka pɔ-tɔm yɔ, ɛ-hɩɖɛ Yehowa ɖeke wɩlɩɣna weyi ɖeyi ɖeyi ɛkɛnaa, nɛ mbʋ payɩ ɛpɩzɩɣ ɛpɩsɩ se pɩsa nɛ ɛ-tamaɣ la yɔ.

Ɛsɔ hɩɖɛ wɩlɩɣ-ɖʋ se ekeŋni-ɖʋ. Ɛsɔ hɩɖɛ tɔbʋʋ nɩʋ wɩlɩɣ se ekeŋni e-wondu kɩlɩzɩtʋ, nɛ ɖa ɛyaa ɖɩwɛ wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ tɩ-taa. Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩma Ɛsɔ yeba se ɖɩtɩlɩ ɛ-hɩɖɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlaa se ɖɩtɩlɩ-ɩ. Halɩ, ɛtɩɖaŋ se ɖɩpɔzɩ-ɩ ɛ-hɩɖɛ nɛ pʋcɔ ɛwɩlɩ-ɖʋ ɖɩ. Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩna-ɩ ɛzɩ weyi ɖɩpɩzɩɣ ɖɩñɔtɩna yɔ, ɛlɛ pɩtɩkɛ weyi eposini-ɖʋ yɔ.​—Keɣa 72:28.

Ye ɖɩlakɩnɩ Ɛsɔ hɩɖɛ tʋmɩyɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ. Ŋpɩzɩɣ ŋheyi weyi ŋsɔɔlaa se ɛkɛ ña-taabalʋ yɔ se ɛya-ŋ nɛ ña-hɩɖɛ. Ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ, ye ekizaa se ɛɛyaɣ-ŋ nɛ ña-hɩɖɛ yɔ? Halɩ pɩtɩla nabʋyʋ taa ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se ɛzɩ toovenim ɛsɔɔlaa se ɛkɛ ña-taabalʋ? Mbʋ ɖɔɖɔ pɩlakɩ Ɛsɔ. Yehowa heyi ɛyaa ɛ-hɩɖɛ nɛ eseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩyaɣ-ɩ nɛ ɖɩ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ Yehowa se ɖɩsɔɔlaa se ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ. Ɛ-maɣmaɣ ɛyʋsʋʋ mba “pamaɣzɩɣ ɛ-hɩɖɛ yɔɔ yɔ”!​—Malakiya 3:16.

Nɩŋgbaŋaɣ kajalaɣ ñɩŋga ŋga pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛkpɛzɩ, ye ɛñɩnɩɣ se ɛtɩlɩ Ɛsɔ yɔ lɛ se ɛtɩlɩ ɛ-hɩɖɛ. Ɛlɛ pɩfɛyɩ se ɖɩsɩɩnɩ peeɖe. Pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ payaɣ-ɩ mbʋ nɛ ɛyʋ weyi ɛkɛnaa yɔ.

SUWE PAYAƔ ƐSƆ? Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa. Hɩɖɛ nɖɩ ɖɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ kɛ weyi eyeki nɛ ɛ-tamaɣ lakɩ yɔ