Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Anɩ Ɛsɔ kɛnaa?

Anɩ Ɛsɔ kɛnaa?

Ɛyaa sakɩyɛ yɔɔdʋʋ se petisiɣ Ɛsɔ yɔɔ. Ɛlɛ ye ŋpɔzɩ-wɛ se anɩ Ɛsɔ kɛnaa yɔ, paacosuu-ŋ tɔm kʋɖʋmtʋ. Nabɛyɛ maɣzɩɣ se Ɛsɔ kɛ tɔm hʋyʋ weyi ɛwɛ ñʋʋ taa ɖoŋ nɛ ɛsɔɔlɩ hɔm ɛyaa nɩŋgbaaŋ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ. Lalaa ñamaɣzɩɣ se Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm tʋ weyi ekpeɣ-ɖʋ paa ɛbɛ ɖɩtɩɩlaba yɔ. Ɛlɛ lalaa ɖɔɖɔ ñamaɣzɩɣ se Ɛsɔ posini-ɖʋ nɛ ɛ-paa fɛyɩnɩ-ɖʋ. Lɩmaɣza ndɩ ndɩ ana a-yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩtɩlɩ weyi ɖeyi ɖeyi Ɛsɔ kɛnaa yɔ.

Ɛzɩ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ? Ɛɛɛ pɩcɛyaa. Ye ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ yɔ, piyeki nɛ ɖɩwɛɛnɩ tamaɣ kɩbaŋa nɛ ɖe-wezuu caɣʋ wɛɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ. (Tʋma Labʋ 17:26-28) Ŋwɛʋ nɛ ŋñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ nɛ pɩkɩlɩɣ lɛ, ɛsɔɔlʋʋ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ nɛ ɛsɩɣnɩ-ŋ ɖɔɖɔ. (Yakubu 4:8) Ye ŋtɩlɩ-ɩ camɩyɛ yɔ, piyeki nɛ ŋhiɣ wezuu maatɛŋ.​—Yohanɛɛsɩ 17:3.

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ? Maɣzɩ ña-taabalʋ kɩbanʋ weyi ŋsɩmɩ-ɩ camɩyɛ yɔ, ɛ-yɔɔ nɛ ŋna. Ɛbɛ yeba nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ña nɛ ɩ mɩ-hɛkʋ taa? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ ɛ-hɩɖɛ, ɛ-wɛtʋ, mbʋ ɛsɔɔlaa nɛ mbʋ ɛtɩsɔɔlɩ yɔ, mbʋ ɛtɛm labʋ yaa mbʋ ɛɖʋwa se ɛkaɣ labʋ yɔ, nɛ ɛ-yɔɔ tɔm lɛɛtʋ. Mbʋ yebina nɛ ŋñɔtɩnɩ-ɩ​—Ŋkpɛlɩkaa nɛ ŋtɩlɩ-ɩ.

Mbʋ ɖɔɖɔ, pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpɛlɩkɩ ɛ-yɔɔ tɔm tʋnɛ:

Palɩzɩ takayaɣ kanɛ se kasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu. Ka-taa tɔm ñʋŋ ndɩ ndɩ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ weyi Ɛsɔ kɛnaa yɔ nɛ wazasɩ nzɩ ŋkaɣ hiɣu, ye ŋñaɣ pana nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ña nɛ ɩ mɩ-hɛkʋ taa yɔ.