Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ Ɛsɔ tɛm labʋ?

Ɛbɛ Ɛsɔ tɛm labʋ?

Ye ŋcaɣ se ŋtɩlɩ nɔɔyʋ camɩyɛ yɔ, pɩwɛʋ ɖeu se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ mbʋ ɛtɛm labʋ yɔ nɛ kala wena ɛlʋbɩnaa yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ Ɛsɔ camɩyɛ yɔ, pɩcɛyaa se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ mbʋ ɛtɛm labʋ yɔ. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, ŋkaɣ naʋ se mbʋ ɛtɛm labʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, pɩwazɩɣ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ sɔnɔ nɛ pɩkaɣ-ɖʋ wazʋʋ ɖɔɖɔ cee wayɩ.

ƐSƆ LƖZƖNƖ WONDU TƖŊA

Yehowa Ɛsɔ kɛnɩ Lɩzɩyʋ Sɔsɔ nɛ “mbʋ ɛwɛna nɛ paanaɣ-pʋ [yaa ɛ-wɛtʋ] yɔ, ɖooo ɛjaɖɛ ɖɩlɩzɩyɛ wiye eyeba se ɛyʋ lɔŋ ɩna-pʋ e-wondu kɩlɩzɩtʋ taa.” (Roma 1:20) “Ɛnʋ ɛlɩzɩnɩ tɛtʋ e-ɖoŋ taa, ɛkpazɩ kedeŋa ɖoŋ ɛ-lɔŋ taa nɛ ɛ-lɛɣtʋ taa elema ɛsɔdaa.” (Yereemii 10:12) Wondu ndʋ Ɛsɔ lɩzaa nɛ tɩwɛɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ siŋŋ.

Maɣzɩ nɛ ŋna: Ɛzɩma Yehowa lɩzɩ-ɖʋ “ɛ-lɛzʋʋ” yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛ ŋgee nɛ wondu kɩlɩzɩtʋ lɛɛtʋ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:27) Ɛkɩlɩ-ɖʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa, ɛlɛ ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛ-wɛtʋ, paa ɖɩɩpɩzɩɣ se ɖɩwɛɛnɩ-tʋ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ yɔ. Ɛlɩzɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ fezuu taa kɩcɛyɩm nɛ ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩnɩɩ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɛ-paɣtʋ taa. Ye ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩlakɩnɩ paɣtʋ ndʋ tʋmɩyɛ yɔ, ɖihikiɣ koboyaɣ siŋŋ nɛ ɖe-wezuu caɣʋ wɛɣnɩ tɔbʋʋ nɩʋ. Mbʋ pɩkpaɖɩ ɖeu yɔ lɛ se, ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩkɛ ɛ-taabalaa.

Tɛtʋ nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ Ɛsɔ tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Etiyele ɛ-tɩ tɔm ɖezuu nɛ camɩyɛ lakasɩ nzɩ ɛlakaɣ-mɩ yɔ, ɛhaɣ-mɩ tɛʋ nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ tɔɔnasɩ lakɩ, nɛ ɩtɔkɩ nɛ ɩnɩɣ leleŋ.” (Tʋma Labʋ 14:17) Pɩtɩkɛ mbʋ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩcaɣ wezuu yɔ pi-ɖeke Ɛsɔ ha-ɖʋ. Ɛha-ɖʋ wondu ndɩ ndɩ sakɩyɛ se pɩsa nɛ ɖɩnɩɩ wezuu leleŋ. Ɛlɛ wondu ndʋ tɩ-tɩŋa payɩ  tɩwɛ ññɩɩ, ye ɖɩkpaɣ-tʋ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ mbʋ Ɛsɔ kaaɖʋwa se ɛlakɩ-ɖʋ kiɖe tɛɛ yɔ.

Yehowa lɩzɩ tɛtʋ se ɛyaa ɩcaɣ tɩ-yɔɔ tam. Bibl yɔɔdaa se Ɛsɔ lɩzɩ “tɛtʋ lɛ, ɛha-tʋ Aɖam sɛyɩnaa”. Nɛ “ɛtɩlɩzɩ-tʋ se tɩwɛɛ ndaakpasɩ, ɛlɛ se pacaɣ tɩ-yɔɔ.” (Keɣa 113B:16; Izaayii 45:18) Mba pɩwɛɛ se pacaɣ tɩ-yɔɔ nɛ alɩwaatʋ ɛzɩma? “Siɣsiɣ tʋ tɩnɩ tɛtʋ, ɛwɛɣ tɩ-yɔɔ tam.”​—Keɣa 36:29.

Mbʋ yebina nɛ Yehowa lɩzɩ kajalaɣ abalʋ Aɖam nɛ ɛ-halʋ Ɛva lɛ, ɛsɩ-wɛ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ, yaa kaɖaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ taa se ‘pahayɩ-kɛ nɛ paɖaŋ kɔ-yɔɔ.’ (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:8, 15) Ɛsɔ ɖʋ-wɛ tʋma kɩbana naalɛ, eheyi-wɛ se: “Ɩlʋlɩ, ihuu nɛ ɩwadɩ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɩñazɩ-tʋ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:28) Ye mbʋ Aɖam nɛ Ɛva paawɛnɩ waɖɛ se pacaɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se pamanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, pataatasɩ wɛʋ ‘siɣsiɣ’ se papɩzɩ nɛ ‘pacaɣ tɛtʋ yɔɔ tam.’ Ɛlɛ ɖɩkɔŋ naʋ se pa-lakasɩ nzɩ, sɩtɩlɛɣzɩ tamaɣ ŋga Ɛsɔ kaalabɩ ɛyaa nɛ tɛtʋ pɔ-yɔɔ yɔ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɖɩyɔɔdɩ pʋ-tɔm lɛ, yele nɛ ɖɩcalɩnɩ yɔɔdʋʋ kɩbam lɛɛbʋ mbʋ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ, pɩ-tɔm.

ƐSƆ HA-ÐƲ Ɛ-TAKAYAƔ

Payaɣ Bibl ɖɔɖɔ se Ɛsɔtɔm. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa ha-ɖʋ Bibl? Kajalaɣ lɛ, kɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ ɛ-yɔɔ tɔm. (Aduwa 2:1-5) Toovenim, Bibl ticosi tɔm ndʋ ɖɩpɔzʋʋ Ɛsɔ yɔɔ yɔ tɩ-tɩŋa tɩ-yɔɔ, takayaɣ nakɛyɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ kocosi tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa tɩ-yɔɔ. (Eklesɩyastɩ 3:11) Paa mbʋ yɔ, tɔm ndʋ payɩ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ. Kɩyɔɔdʋʋ mbʋ mbʋ ɛlabɩ ɛyaa yɔ pɩ-tɔm, nɛ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ weyi ɛkɛnaa yɔ. Kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɛyaa mba ɛsɔɔlaa nɛ mba ɛtɩsɔɔlɩ yɔ. (Keɣa 14:1-5) Kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ lɩmaɣza wena ɛwɛnɩ Ɛsɔ sɛtʋ, wezuu caɣʋ, nɛ tomnaɣ yɔɔ wondu pɔ-yɔɔ yɔ. Nɛ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩtɩlɩ ɛ-wɛtʋ camɩyɛ pɩtɩŋnɩ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔdaɣ nɛ ɛ-lakasɩ pɔ-yɔɔ.​—Yohanɛɛsɩ 14:9.

Lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Yehowa ha-ɖʋ Bibl yɔ lɛ se, kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛzɩma ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ nɛ ɖɩnɩɩ leleŋ yɔ. Yehowa tɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɖʋ mbʋ ɖɩla nɛ ɖihiɣ koboyaɣ hɔʋ taa, ɖe-liu sɩbɩnɩ mbʋ ɖɩwɛna nɛ ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ yɔ. Nɛ ɛzɩ ɖɩkɔŋʋʋ naʋ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, Bibl cosuu tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ ɖe-wezuu caɣʋ yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ ɛzɩ: Ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ? Nɛ ɛbɛ cee wayɩ kaɣ-ɖʋ kɔnʋʋ? Pɩtasɩ lɛ, kiheyiɣ-ɖʋ mbʋ Ɛsɔ tɛm labʋ se pɩsa nɛ ɖitisi se tamaɣ ŋga ɛɛlabɩ kiɖe tɛɛ yɔ, kakaɣ labʋ yɔ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ, Bibl kɛ takayaɣ ŋga kɛwɛ ŋgee nɛ kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Ɛyaa ɛzɩ 40 mbʋ yɔ kpaɣnɩ pɩnzɩ ɛzɩ 1600 mbʋ yɔ nɛ pamanɩ-kɛ, ɛlɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛ tɔm ndʋ pɔyɔɔdaa yɔ tɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ cɔlɔ kalɩnaa. (2 Timootee 3:16) Kɛwɛ ndɩ nɛ caanaʋ taa takayɩsɩ lɛɛsɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pakandɩyɩ kɔ-yɔɔ camɩyɛ nɛ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ kudokiŋ sakɩyɛ nzɩ pɔkɔm palɩɩ sɩ-yɔɔ pʋwayɩ yɔ sɩwɩlɩɣ se Bibl taa tɔm tɩlɛɣzɩ. Nɛ mbʋ pɩlabɩ piti nɛ pɩkɩlɩ yɔ lɛ se, ɛyaa sakɩyɛ ñaɣ pana se pasɩnzɩ Bibl ɖɛzʋʋ, kɩ-tayʋʋ nɛ kɩ-kalʋʋ ɛlɛ patɩpɩzɩ. Bibl kɛnɩ takayaɣ ŋga pɛɖɛzɩ-kɛ nɛ pɩkpaɖɩ takayɩsɩ lɛɛsɩ payɩ, nɛ kɔtɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ yɔ. Ɛzɩma Bibl wɛ halɩ nɛ sɔnɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se “ɖɛ-Ɛsɔ tɔm wɛɣ tam.”​—Izaayii 40:8.

ƐSƆ HA-ÐƲ LIDAƲ SE Ɛ-TAMAƔ KAƔ LABƲ

Kɩbam lɛɛbʋ mbʋ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ lɛ, kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ ɛlabɩ-ɖʋ se pɩsa nɛ tamaɣ ŋga ɛlabɩ-ɖʋ yɔ kala yɔ. Ɛzɩ ɖɩtɛm yɔɔdʋʋ kiɖe tɛɛ yɔ, Ɛsɔ kaaɖʋwa se ɛyaa ɩcaɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ. Ɛlɛ Aɖam labɩ kɩwɛɛkɩm nɛ ɛmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ lɛ, elesi waɖɛ nɖɩ ɛ nɛ piya nzɩ ɛkaɣ wɛnʋʋ yɔ, paawɛna se pacaɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ. “Ɛyʋ kʋyʋm yɔɔ lɛ, kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm palɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. Nɛ sɩm wadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pe-kpeekpe palabɩ kɩwɛɛkɩm.” (Roma 5:12) Ɛzɩma Aɖam manɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩɩwɛ ɛzɩ Ɛsɔ tamaɣ ɛɛkaɣ labʋ yɔ. Ɛbɛ Yehowa laba?

Mbʋ Yehowa laba yɔ, pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-wɛtʋ. Ɛzɩma ɛwɛ siɣsiɣ yɔ pʋyɔɔ lɛ ɛhɔm Aɖam nɛ Ɛva pa-nɩŋgbaaŋ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, ɛlɛ ɛlabɩ  ɖʋtʋ nɛ sɔɔlɩm se ɛya pɛ-sayɩnaa ñʋʋ. Ɛcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe nɛ lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɛwɩlɩ ɛzɩma ɛkaɣ-tʋ ñɔɔzʋʋ yɔ kpaagbaa. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:15) Ɛsɔ Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ pɩkaɣ tɩŋnʋʋ nɛ palɩzɩ ɛyaa kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ. Ye mbʋ ɛbɛ pɩkaɣ pɔzʋʋ?

Pɩsa nɛ Yehowa lɩzɩ ɛyaa kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa Aɖam kaañamtʋ sʋzɩ-wɛ yɔ lɛ, etiyi ɛ-Pɩyalʋ Yesu tɛtʋ yɔɔ se ɛwɩlɩ-wɛ ɛzɩma pacaɣ wezuu, nɛ ɛlaa ɛ-tɩ kɩlaʋ “nɛ ɛya ɛyaa sakɩyɛ ñʋʋ yɔ.” * (Maatiyee 20:28; Yohanɛɛsɩ 14:6) Yesu kaamʋnaa se ɛlaa ɛ-tɩ kɩlaʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtalɩ pilim ɛzɩ Aɖam ɖɔɖɔ yɔ. Ɛlɛ ɛtaanɩɣzɩnɩ Aɖam kaañamtʋ, ɛñam Ɛsɔ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye. Ɛzɩma Yesu taamʋna se ɛsɩ yɔ pʋyɔɔ lɛ, Yehowa fezi-i nɛ sɩɖaa taa nɛ ɛpɩsɩ ɛsɔdaa. Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu wɛnɩ waɖɛ se ɛla mbʋ Aɖam taapɩzɩ nɛ ɛla yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛpɩzɩɣ ɛha ɛyaa waɖɛ se pacaɣ wezuu maatɛŋ. “Ye ɛyʋ kʋyʋm kɩɩñamtʋ yɔɔ yɔɔ sakɩyɛ pɩsɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa kɔyɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ kʋyʋm ñamtʋ yɔɔ lɛ, sakɩyɛ kaɣ pɩsʋʋ siɣsiɣ tɩnaa.” (Roma 5:19) Ɛsɔ kaɣ tɩŋnʋʋ Yesu kɩlaʋ yɔɔ nɛ eyele nɛ tamaɣ ŋga ɛɛlaba se ɛyaa ɩcaɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ kala.

Ɛzɩma Yehowa cɔnɩ Aɖam kaañamtʋ tɔm ɖeɖe yɔ, pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ tɔm sakɩyɛ ɛ-yɔɔ. Ðɩnawa se tɔm ndʋ payɩ Yehowa yɔɔdʋʋ yɔ, “tɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ tɩla.” (Izaayii 55:11) Ðɩnawa ɖɔɖɔ se Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ. “Ɛzʋnɔ Ɛsɔ wɩlɩ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm: Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ se ɖɩwɛɛ ɛ-yɔɔ. Ɛ-sɔɔlɩm kɔyɔ se: pɩtɩkɛ ɖɔsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛnʋ sɔɔlɩnɩ-ɖʋ nɛ etiyi ɛ-Pɩyalʋ se ɛkɛ ɖa-kɩwɛɛkɩm kɩlaʋ kpɩnɛ”​—1 Yohanɛɛsɩ 4:9, 10.

Ɛsɔ tɩfɛɛ “ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ nɛ ɛlaa-ɩ kɩlaʋ ɖe-kpeekpe ɖɔ-yɔɔ.” Ye mbʋ ɖɩɩpɩtɩɣ se ɛkaɣ-ɖʋ haʋ mbʋ pɩtɩŋa ɛɛlabɩ-ɖʋ pɩ-tamaɣ yɔ. (Roma 8:32) Ɛbɛ Ɛsɔ labɩ tamaɣ se ɛkaɣ-ɖʋ labʋ? Yele nɛ ɖɩna.

ƐBƐ ƐSƆ TƐM LABƲ? Yehowa lɩzɩ ɛyaa se pacaɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ. Ɛha-ɖʋ Bibl se kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ tɔm ɛ-yɔɔ. Eyeba nɛ Yesu laa ɛ-tɩ kɩlaʋ nɛ pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ se tamaɣ ŋga ɛɛlabɩ kiɖe tɛɛ yɔ kakaɣ labʋ

^ tay. 16 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ pɩlɩɩnɩ Yesu kɩlaʋ yɔɔ yɔ, kalɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ-kɛ se Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? yɔ, ka-ñʋʋ 5; kɛwɛ ɖɔɖɔ www.jw.org yɔɔ.