Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ Ɛsɔ kaɣ labʋ?

Ɛbɛ Ɛsɔ kaɣ labʋ?

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ŋwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ, ŋtaɣ liu se ña-taabalʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ kaɣ labʋ nabʋyʋ se ɛsɩnɩ-ŋ. Mbʋ yebina nɛ nabɛyɛ maɣzɩɣ se Ɛsɔ tɩkɛ ɖa-taabalʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩlakɩ-wɛ ɛzɩ ɛɛlakɩ nabʋyʋ se ɛsɩnɩ-ɖʋ yɔ. Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ tɛm labʋ mbʋ mbʋ pɩwazɩɣ-ɖʋ yɔ nɛ pɩtasɩ lɛ, ɛkaɣ nabʋyʋ labʋ se pɩsa nɛ ɖa-kʋñɔmɩŋ kpeekpe sɩɩ tɩnaɣ. Ɛbɛ ɛkaɣ labʋ?

ƐSƖNZƖƔ KƖDƐKƐDƖM KPEEKPE

Ɛsɔ ɖeziɣ weyi ɛ-cɔlɔ kɩdɛkɛdɩm lɩɣna yɔ, se pɩsa nɛ kɩdɛkɛdɩm kpeekpe sɩɩ tɩnaɣ. Bibl yɔɔdaɣ pʋdʋ ɛnʋ ɛ-tɔm lɛ, kɩtɔm se: “Ɛjaɖɛ pilim wɛ kɩdɛkɛdɩm tʋ taa [yaa e-nesi tɛɛ].” (1 Yohanɛɛsɩ 5:19) “Kɩdɛkɛdɩm tʋ” ɛnʋ lɛ Sataŋ Eleeu weyi Yesu yaa se “ɛjaɖɛ yɔɔ wiyaʋ” yɔ. (Yohanɛɛsɩ 12:31) Ðoŋ weyi Sataŋ wɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, ɩ-yɔɔ ɛyaa wɛɛ nɛ palakɩ kʋñɔmɩŋ ndɩ ndɩ. Ɛbɛ Ɛsɔ kaɣ labʋ?

Piileɖiɣ lɛ, Yehowa tɩŋɩɣnɩ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ “ɛkʋ . . . weyi ɛɛwɛnɩ sɩm ɖoŋ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se . . . Eleeu.” (Ebree 2:14; 1 Yohanɛɛsɩ 3:8) Toovenim taa lɛ, Bibl wɩlɩɣ se Eleeu maɣmaɣ nawa se “pakalɩ ɛ-kɩyakɩŋ” pʋ-tɔbʋʋ se ɛ-ɖɩzʋʋ ñɔtaa. (Natʋ 12:12) Ɛsɔ kaɣ ɖɩzʋʋ ɖɔɖɔ ɛyaa mba payɩ palakɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ.​—Keɣa 36:9; Aduwa 2:22.

EYEKI NƐ TƐTƲ PƖSƖ PARADISUU

Ɛsɔ ɖɩzɩɣ kɩdɛkɛdɩm kpeekpe tɛtʋ yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, eyele nɛ tamaɣ ŋga ɛɛlaba se ɛyaa mba patalɩ pilim yɔ, pacaɣ wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ yɔ kala. Ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa?

Laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ. “Ðɛfɛɛ tɩnaa hikiɣ tɛtʋ nɛ pɛwɛɛ tamtam ɖɩhɛzɩyɛ taa.”​—Keɣa 36:11.

Tɔɔnaɣ kɩbaŋa tɔyʋʋ paa le. “Tɔɔnasɩ ɩtɔyɩ ɛjaɖɛ taa nɛ pɩkpɛndɩnɩ pʋŋ nɛ piyisi yɔɔ!”​—Keɣa 71:16.

Ðɩsɩ kɩbanzɩ nɛ tʋma kɩbana. “Pakaɣ maʋ ɖɩsɩ nɛ pasʋʋ sɩ-taa nɛ pakaɣ sɔʋ viiñi tɩŋ nɛ pɔtɔɔ i-pee. . . . Me-liu ɛyaa samaɣ kaɣ tɔɔʋ ke-nesi tɛɛ tʋma yɔɔ.”​—Izaayii 65:21, 22.

Piiseɣtiɣ-ŋ se ŋcaɣ wezuu ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa? Pɩkazɩ pazɩ, paa weyi ɛkaɣ hiɣu wazasɩ nzɩ.

EYEKI NƐ KƲDƆMƖŊ NƐ SƖM PASƖƖ TƖNAƔ

Ða-tɩŋa ɖɩtɔlʋʋ kʋdɔmɩŋ nɛ sɩm talɩɣ paa weyi. Ɛlɛ pɩkazɩ pazɩ, pɩɩtasɩɣ wɛʋ mbʋ. Ɛsɔ kaɣ tɩŋnʋʋ Yesu kɩlaʋ yɔɔ nɛ eyele se mba payɩ pɛwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ, pehiɣ “tamtam wezuu.” (Yohanɛɛsɩ 3:16) Ɛbɛ kaɣ lɩʋ pɩ-taa?

Kʋdɔmɩŋ sɩɣ tɩnaɣ. “Tɛtʋ taa ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tɔm se: ‘Pɩwɩɣ-m.’ Ɛyaa samaɣ ŋga kɛwɛ peeɖe yɔ, pakaɣ-kɛ kpeɣu ka-kɩwɛɛkɩm.”​—Izaayii 33:24

Sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ. “Kɩbaɣlʋ kaɣ ɖezuu sɩm kpaagbaa ɖezuu nɛ Kɩbaɣlʋ Ɛsɔ kaɣ hɩzʋʋ ɛsɩtɛɣlɩm ɛyaa kpeekpe ɛsɩndaa.”​—Izaayii 25:8.

Ɛyaa kaɣ caɣʋ wezuu tam. “Ɛsɔ kʋjɔʋ kɛzɛɣa lɛ tamtam wezuu, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ taa.”​—Roma 6:23.

Pakaɣ fezuu sɩɖaa. “Ɛyaa kiɖeɖema nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pakaɣ fem.” (Tʋma Labʋ 24:15) Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkɛ Yesu kɩlaʋ yɔ, kɩ-yɔɔ pakaɣ tɩŋnʋʋ nɛ pefezi-wɛ.

Ɛbɛ Ɛsɔ kaɣ labʋ se natʋ tɔm ndʋ tɩla?

 ƐSƖƔ KOMINA ŊGƲ KƖTALƖ PILIM YƆ

Ɛsɔ kaɣ tɩŋnʋʋ ɛsɔdaa komina ŋgʋ ki-Wiyaʋ kɛ Yesu Krɩstʋ yɔ, kɩ-yɔɔ nɛ eyele nɛ tamaɣ ŋga ɛlabɩ ɛyaa nɛ tɛtʋ pɔ-yɔɔ yɔ, kala. (Keɣa 109:1, 2) Komina ŋgʋ, ŋgʋ kɛnɩnɩ Kewiyaɣ ŋga kɔ-tɔm Yesu kaaheyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlɩ-wɛ se patɩmɩ se: “Ða-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ, . . . ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ” yɔ.​—Maatiyee 6:9, 10.

Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ ɖiyuu tɛtʋ kpeekpe nɛ keyele nɛ siziŋ nɛ kʋñɔmɩŋ kpeekpe sɩɩ tɩnaɣ. Kewiyaɣ ŋga, kakpaɖɩ ɛyaa kewiyisi kpeekpe. Pʋyɔɔ Yesu kaañaɣ pana siŋŋ nɛ esusi “Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ” alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, nɛ eheyi ɖɔɖɔ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pala mbʋ.​—Maatiyee 4:23; 24:14.

Yehowa Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛyaa pɩdɩɩfɛyɩ, pʋyɔɔ ɛlabɩ tamaɣ se ɛkaɣ-wɛ labʋ kɩbandʋ ndʋ ti-kpeekpe. Piituyuu-ŋ se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ-ɩ nɛ ŋñɔtɩnɩ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ na? Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, wazasɩ nzɩ ŋhikiɣ? Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ.

ƐBƐ ƐSƆ KAƔ LABƲ? Ɛsɔ kaɣ yebu nɛ kʋdɔmɩŋ nɛ sɩm pasɩɩ tɩnaɣ, ɛtɩŋɩɣnɩ e-Kewiyaɣ yɔɔ nɛ ɛla nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ ɛyaa hɛkʋ taa nɛ ɛpɩsɩ ɖɔɖɔ tɛtʋ paradisuu