Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ

ƐYAA NABƐYƐ MAƔZƖƔ SE . . .

Ɛsɔ eekeŋni-ɖʋ yaa ɛzɩma ɛwɛ kele kele yɔ, pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ.

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ nɛ ɛñɔtɩ ɛ-tɩ nɛ mɩ.”​—Yakubu 4:8.

“Ɩɖʋzɩ mɩ-ɛhʋyɛ kpeekpe e-nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.”​—1 Pɩyɛɛrɩ 5:7.

ƐBƐ PƖPƆZƲƲ SE ŊLA NƐ ŊÑƆTƖNƖ ƐSƆ?

  • Yɔɔdʋʋnɩ-ɩ.​—Keɣa 144:18, 19.

  • Welisiɣni-i.​—Keɣa 31:8.

  • Ðɔŋ ɛ-lɔŋ tasʋʋ yɔɔ.​—Aduwa 3:5, 6.

  • Taapɩsɩnɩ wayɩ kpa.​—Maatiyee 7:7, 8.