FEŊUU TILIMIYE No 1 2019 | Anɩ Ɛsɔ kɛnaa?

Na tɔm cosuu tɔm pɔzʋʋ loɖo pʋnɛ pɩ-yɔɔ pɩzɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ pɩkɩlɩ.

Anɩ Ɛsɔ kɛnaa?

Pɩsa nɛ ŋɖʋ taabalɩyɛ nɛ Ɛsɔ lɛ, kajalaɣ lɛ pɩpɔzʋʋ se ŋtɩlɩ Ɛsɔ. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣna?

Payaɣ Ɛsɔ suwe?

Hɩɖɛ nɖɩ Ɛsɔ wɛna yɔ, e-ɖeke koŋ payaɣ-ɖɩ. Ŋŋsɩm-tʋ?

Wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ wɛna?

Ɛsɔ wɛtʋ kpeekpe taa lɛ, ndʋ kpaɖaa?

Ɛbɛ Ɛsɔ tɛm labʋ?

Pɩtɩla pɩkaɣ-ŋ ɖɩzʋʋ se mbʋ payɩ Ɛsɔ tɛm labʋ yɔ, piyeki se ɛyaa ihiɣ cee wayɩ kɩbaŋʋ.

Ɛbɛ Ɛsɔ kaɣ labʋ?

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ wɛtʋ ndʋ tɩkaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ komina ŋgʋ kɩwɛ siɣsiɣ yɔ, kɩkaɣ ɖiyuu ɛyaa yɔ.

Ye ŋtɩlɩ Ɛsɔ yɔ ɛzɩma pɩwazɩɣ-ŋ?

Mba taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛ pa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, wazasɩ nzɩ pakaɣ hiɣu?

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ

Na wɛtʋ naanza ndʋ tɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ yɔ.