Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

Bibl wɛ wazaɣ halɩ nɛ sɔnɔ?

Ɛzɩma lɛɣtʋ ñɩnʋʋ ɖɛnɩ ɛsɩndaa ɖa-alɩwaatʋ taa yɔ pʋyɔɔ lɛ, Bibl alɩwaatʋ ɖɛwa nɛ kɩɩtasɩɣ wazɩɣ na? Bibl yɔɔdaa se:

“Takayaɣ kiɖeɖeɣa kpeekpe lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na, kawazɩɣ.” —2 Timootee 3:16.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna ɛzɩma Bibl taa tɔm pɩzɩɣ tiɖiyi-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ kpeekpe taa yɔ.