Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

Bibl wɛ wazaɣ halɩ nɛ sɔnɔ?

Ɛzɩma lɛɣtʋ ñɩnʋʋ ɖɛnɩ ɛsɩndaa ɖa-alɩwaatʋ taa yɔ pʋyɔɔ lɛ, Bibl alɩwaatʋ ɖɛwa nɛ kɩɩtasɩɣ wazɩɣ na? Bibl yɔɔdaa se:

“Takayaɣ kiɖeɖeɣa kpeekpe lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na, kawazɩɣ.” —2 Timootee 3:16.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna ɛzɩma Bibl taa tɔm pɩzɩɣ tiɖiyi-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ kpeekpe taa yɔ.