Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 29

“Iwolo nɛ ɩla. . . tɔmkpɛlɩkɩyaa”

“Iwolo nɛ ɩla. . . tɔmkpɛlɩkɩyaa”

“Pʋyɔɔ lɛ, iwolo nɛ ɩla ajɛɛ tɩŋa taa ɛyaa nɛ papɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa.”​—MAT. 28:19.

HENDU 60 Pɩyakɩ pa-ñʋʋ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1-2. (a) Ɛzɩ Maatiyee 28:18-20 yɔɔdʋʋ yɔ, tʋmɩyɛ nɖɩ tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa ñɩma ɛsɩndaa? (b) Tɔm pɔzʋʋ mbʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

ALƖWAATƲ ndʋ apostoloowaa kaakpeɣli pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ paɖaŋ Yesu yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pa-taa kaawɛ leleŋ. Pefezi Yesu nɛ sɩɖaa taa lɛ, ɛla ɖʋtʋ se ɛ nɛ wɛ pakatɩ peeɖe. (Mat. 28:16) Pɩtɩla yɔ, puwiye “ɛwɩlɩ ɛ-tɩ koobiya mba pɛcɛzɩ 500 yɔ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa.” (1 Kɔr. 15:6) Ɛbɛ yɔɔ Yesu kaalabɩ ɖʋtʋ se ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakatɩ? Ɛcaɣaɣ se ɛɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ. Eheyi-wɛ se: “Pʋyɔɔ lɛ, iwolo nɛ ɩla ajɛɛ tɩŋa taa ɛyaa nɛ papɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa.”​—Kalɩ Maatiyee 28:18-20.

2 Tɔmkpɛlɩkɩyaa mba paanɩ Yesu tɔm ndʋ yɔ, pɔkɔm nɛ papɩsɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa ñɩma nabɛyɛ. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kaakɩlɩ cɛyʋʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-ɛsɩndaa yɔ lɛ se ɖɩla nɛ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa huu. * Sɔnɔ, Krɩstʋ mba toovenim ñɩma agbaa sakɩyɛ wena awɛ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ, kaɖʋwa kʋɖʋmaɣ ŋga ɖɔɖɔ awɛna. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ naanza pʋnɛ pɩ-yɔɔ: Ɛbɛ yɔɔ tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tɔm cɛyɩ siŋŋ? Ɛbɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ pɔzʋʋ? Krɩstʋ ñɩma tɩŋa ɖʋʋnɩ nesi tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ yaa we? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ suuɖu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ taa?

ƐBƐ YƆƆ TƆMKPƐLƖKƖYAA LABƲ TƆM CƐYƖ SIŊŊ?

3. Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ 14:6 nɛ 17:3 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tɔm cɛyɩ siŋŋ?

3 Ɛbɛ yɔɔ tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tɔm cɛyɩ siŋŋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖeke pɩzɩɣna nɛ pɛkɛ Ɛsɔ taabalaa.  Pɩtasɩ lɛ mba patɩŋɩɣ Yesu yɔ, pe-wezuu caɣʋ ñɔɔzʋʋ nɛ pɩkpaɖɩ nɛ pɛwɛnɩ ɖɔɖɔ lidaʋ sɔnɔ sɔnɔ se pakaɣ caɣʋ wezuu tam tam cee wayɩ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 14:6; 17:3.) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu ɖʋ-ɖʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ yɔ, ɛlɛ pɩtɩkɛ ɖo-ɖoŋ taa ɖɩlakɩ-ɖɩ. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ ɛ nɛ ɛ-taabalaa nabɛyɛ pɔ-tɔm lɛ, ɛmawa se: “Ðɩkɛ mba pa nɛ Ɛsɔ pɛkpɛndɩɣ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ yɔ.” (1 Kɔr. 3:9) Paa ɖɩtɩtalɩ pilim yɔ, Yehowa nɛ Yesu paɖʋ-ɖʋ hɩɖɛ siŋŋ nɛ paha-ɖʋ waɖɛ nɖɩ.

4. Tɔm ndʋ Ivan nɛ Matilde pɛkɛdaa yɔ, lɔŋ weyi tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

4 Tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ pɩzɩɣ nɛ pɩha-ɖʋ taa leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Yele nɛ ɖɩna Ivan nɛ ɛ-halʋ Matilde pa-kɩɖaʋ. Pɛwɛ Kolombii ɛjaɖɛ taa. Posusi tɔm evebu nɔɔyʋ; payaɣ-ɩ se Davier. Evebu ɛnʋ eeheyi-wɛ se: “Mɔnsɔɔlaa se mala lɛɣzɩtʋ me-wezuu caɣʋ taa, ɛlɛ maapɩzɩɣ.” Davier kaakɛ aŋguluma maɖʋ. Ɛñɔwaɣ tabakʋʋyaɣ, ɛkpaŋɩɣ sʋlʋm nɛ ɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ ɖaŋ nɛ payaɣ ɛlɛ se Erika. Ivan yɔɔdaa se: “Ða nɛ ɩ ɖɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ lɛ, ɛɛwɛ kɔfɩ ŋgʋ kiiposaa yɔ kɩ-taa; nɛ pɩɩpɔzaa se ɖɩsaa cɛɛcɛnaa ñɩɣtʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩtalɩ peeɖe mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ahɔya kaawɛ nʋmɔŋ taa. Erika kɔm nɛ ɛna ɛzɩma Davier wɛtʋ nɛ e-wezuu caɣʋ wɛɛ nɛ pɩlɛɣzɩɣ yɔ lɛ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ.” Pɩwɛɛ nɛ pɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa lɛ, Davier yele tabakʋʋyaɣ ñɔʋ, sʋlʋm kpaŋʋʋ nɛ aŋguluma mabʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlakaɣ yɔ. Ɛ nɛ Erika powolo nɛ pɔɖɔkɩ nesi ɖɔɖɔ komina ɛsɩndaa. Matilde yɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsaɣ lɩm Davier nɛ Erika pɩnaɣ 2016 taa yɔ, ɖɩtɔzaa se Davier yɔɔdaɣ ɖoŋ ɖoŋ se ‘Mɔnsɔɔlaa se mala lɛɣzɩtʋ, ɛlɛ maapɩzɩɣ.’ Ða-taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ nɛ ɖɛ-ɛsɩtɛɣlɩm paɣzɩ tibu.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsɩɣnɩ ɛyaa nɛ papɩsɩɣ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ.

ƐBƐ TƆMKPƐLƖKƖYAA LABƲ TƲMƖYƐ PƆZƲƲ?

5. Nɩŋgbaŋaɣ ŋga tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ pɔzʋʋ se ɖɩcalɩnɩ kpɛzʋʋ?

5 Tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ pɔzʋʋ se kajalaɣ lɛ, ‘ɖɩñɩnɩ’ mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana yɔ. (Mat. 10:11). Ðɩwɩlɩɣ se toovenim lɛ ɖɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe mba payɩ ɖɩkatɩɣ yɔ. Ðɩwɩlɩɣ se ɖɩkɛ Krɩstʋ mba toovenim ñɩma, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖɔŋ paɣtʋ ndʋ Yesu ɖʋ-ɖʋ se ɖisusi tɔm yɔ, tɩ-yɔɔ yɔ.

6. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ ɖɩlʋlɩ pee kɩbana?

6 Nabɛyɛ sɔɔlɩ siŋŋ se patɩlɩ Bibl taa toovenim tɔm; ɛlɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, ɖɩkatɩɣ nabɛyɛ kajalaɣ ɖeɖe lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ pa-paa fɛyɩnɩ tɔm ndʋ ɖiheyiɣ-wɛ yɔ. Nabʋyʋ taa, ɖa pɩwɛɛ se ɖiyele nɛ tɔm ndʋ ɖiwonaa yɔ, tɩkɛdɩnɩ-wɛ nɛ pɔsɔɔlɩ se patɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ. Pɩsa nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ lʋlɩ pee kɩbana lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ camɩyɛ. Lɩzɩ tɔm ñʋŋ weyi paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, ɩkaɣ kɛdɩnʋʋ mba ŋkatɩɣ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋñɔɔzɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma ŋcaɣ se ña nɛ ɛyaa ɩpaɣzɩ tɔm ñʋŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ kɛdaɣ labʋ yɔ.

7. (a) Ɛzɩma ña nɛ nɔɔyʋ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩpaɣzɩ kɛdaɣ labʋ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ ŋmaɣzɩɣ se pɩcɛyaa se ŋwelisini mba ŋsusuu-wɛ tɔm yɔ camɩyɛ nɛ ŋwɛɛnɩ ñamtʋ ɖɔɖɔ lɩmaɣza wena pɛwɛna yɔ a-yɔɔ?

7 Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ɖɩɣdʋ se: “Mentendi-ŋ manpɩzɩɣ nɛ mɔnpɔzɩ-ŋ tɔm natʋyʋ? Kʋñɔmɩŋ weyi ɖɩkatɩɣ sɔnɔ yɔ, ɛyaa katɩɣ-ɩ ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Ŋmaɣzɩɣ se ɛyaa pɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ komina nakʋyʋ yɔɔ nɛ peyele nɛ kʋñɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ na?” Pʋwayɩ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkalɩ Danɩyɛɛlɩ 2:44 nɛ ŋtazɩ pɩ-taa. Yaa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ɖɩɣdʋ se: “Nʋmɔʋ ŋgʋ yɔɔ lʋlɩyaa pɩzɩɣ patɩŋna nɛ pafalɩsɩ pe-piya nɛ sɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ? Mentendi-ŋ, suwe ŋmaɣzɩɣ?” Pʋwayɩ lɛ, ŋkalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:6, 7 nɛ ŋtazɩ pɩ-taa. Paa tɔm ñʋʋ  ŋgʋ ŋlɩzaa yɔ, maɣzɩ mba pakaɣ-ŋ welisinuu yɔ pɔ-yɔɔ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ toovenim taa yɔ, tɩkaɣ-wɛ wazʋʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋnɩ-wɛ yɔ, pɩcɛyaa se ŋwelisini-wɛ camɩyɛ nɛ ŋwɛɛnɩ ñamtʋ ɖɔɖɔ lɩmaɣza wena pɛwɛna yɔ a-yɔɔ. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, piyeki nɛ ŋtɩlɩ pa-lɩmaɣza camɩyɛ nɛ pɩwɛɣ-wɛ ɖɔɖɔ kɛlɛʋ se pewelisini-ŋ.

8. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩpɩsɩɣ ɖɩɣdʋ cɔlɔ ɖoŋ ɖoŋ?

8 Pʋcɔ nɛ nɔɔyʋ kpaɣ lɩmaɣza se ɛkpɛlɩkɩɣ Bibl lɛ, pɩtɩla pɩkaɣ pɔzʋʋ se ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋñaɣ pana ɖɔɖɔ nɛ ŋpɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tam sakɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩla ɛyaa ɩɩwɛɣ ɖɩsɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖaɣnɩɣ pɩsʋʋ pɔ-cɔlɔ yɔ yaa paawɛɣnɩ alɩwaatʋ. Pɩtasɩ lɛ, nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ se ŋpɩsɩ nɛ ŋna ɖɩɣdʋ tam sakɩyɛ pʋcɔ nɛ etisi se ɛkpɛlɩkɩɣ Bibl. Taasɔɔ se alɩwaatʋ ndʋ pamɩzɩɣ tɩʋ lɩm ɖoŋ ɖoŋ yɔ kɩpaɣlɩɣ camɩyɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ sɔɔlɩm mbʋ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ tʋ nɔɔyʋ wɛnɩ Yehowa nɛ Krɩstʋ pɔ-yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpaɣlɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖa nɛ ɩ ɖɩyɔɔdʋʋ Ɛsɔtɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ.

KRƖSTƲ ÑƖMA TƖŊA ÐƲƲNƖ NESI TƆMKPƐLƖKƖYAA LABƲ TƲMƖYƐ YAA WE?

Kedeŋa kpeekpe yɔɔ Aseɣɖe Tɩnaa ɖʋʋ nesi laŋa kɩbana tɩnaa ñɩnʋʋ tʋmɩyɛ (Cɔnɩ tayʋʋ 9-10) *

9-10. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ, ɛɖʋʋ nesi laŋa kɩbana tɩnaa ñɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ yɔ?

9 Paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ, ɛɖʋʋ nesi laŋa kɩbana tɩnaa ñɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ ɛzɩma pañɩnɩɣ pɩɣa ŋga keleba yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ abalɩbɩɣa nakɛyɛ tɔm. Kaawɛnɩ pɩnzɩ naadozo lɛ, evemiye naɖɩyɛ kele. Ɛyaa ɛzɩ 500 mbʋ yɔ kaaɖʋnɩ nesi nɛ pañɩnɩ-kɛ. Keleba nɛ pɩla ɛzɩ ñɩɣtʋ 20 mbʋ yɔ lɛ, ñɩnɩyaa taa nɔɔyʋ lɩɩ kɔ-yɔɔ saamɩla hayɩm nabʋyʋ taa. Weyi ɛlɩ pɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ yɔ, ekizaa se pataayɔɔdɩ se ɛnʋ nanɩ-kɛ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛyaa mɩnɩŋ sakɩyɛ ɖʋnɩ nesi nɛ ɖɩna pɩɣa ŋga.”

 10 Sɔnɔ, ɛyaa sakɩyɛ leba ɛzɩ pɩɣa ŋga yɔ. Pɛfɛyɩnɩ lidaʋ nakʋyʋ nɛ pɩpɔzʋʋ se pasɩnɩ-wɛ. (Efɛz. 2:12) Ða mba ɖɩcɛzɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa lutozo yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩñɩnɩɣ laŋa kɩbana tɩnaa mba. Pɩtɩla ña-maɣmaɣ ŋŋkaɣ naʋ nɔɔyʋ se ña nɛ ɩ ɩkpɛlɩkɩ Bibl. Ɛlɛ, tɔm susuyaa mba ña nɛ wɛ ɩlakɩ tʋmɩyɛ kooka kʋɖʋmaɣ taa yɔ, pɩtɩla paba pɩzɩɣ nɛ pana weyi ɛsɔɔlaa se ɛkpɛlɩkɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔ. Ye koobu nɔɔyʋ ɛlɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ tʋ nɔɔyʋ yɔɔ nɛ ɛlɛ pɩsɩ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyʋ yɔ, mba payɩ paɖʋ nesi tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, papɩzɩɣ nɛ panɩɩ leleŋ.

11. Paa ña nɛ nɔɔyʋ ɩɩkpɛlɩkɩɣ Bibl lɛɛlɛɛyɔ yɔ, nʋmɔŋ lɛɛŋ weyi yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋɖʋ nesi tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ?

11 Paa ña nɛ nɔɔyʋ ɩɩkpɛlɩkɩɣ Bibl lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋnɩ nʋmɔŋ lɛɛŋ yɔɔ nɛ ŋɖʋ nesi tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmʋ ɛyaa kɩfama mba pɔkɔŋ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa yɔ camɩyɛ nɛ ŋɖʋ-wɛ nɛ taabalɩyɛ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pana se sɔɔlɩm mbʋ patɩlɩɣnɩ Krɩstʋ ñɩma toovenim mba yɔ pɩwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa. (Yoh. 13:34, 35) Ye ŋcosuu tɔm kediɣzisi taa, paa tɩwɛ tobi yɔ, pɩsɩɣnɩ ɛyaa kɩfama se patɩlɩ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ tɔm cosuu yɔɔ nɛ pawɩlɩ pe-tisuu nɛ ñamtʋ yɔ. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋla ɖʋtʋ nɛ ña nɛ tɔm susuyu kɩfalʋ nɔɔyʋ iwolo tɔm susuu nɛ ŋsɩnɩ-ɩ nɛ ɛtɩlɩ ɛzɩma ɛlabɩnɩ Bibl tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ ɛcɔlɩ ɛyaa lɩmaɣza yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ mbʋ yɔ, ŋwɛɛ nɛ ŋwɩlɩɣ-ɩ ɛzɩma ɛmaɣzɩnɩ Krɩstʋ yɔ.​—Luka 10:25-28.

12. Pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛ niye siŋŋ pʋcɔ nɛ ɖɩsɩnɩ lalaa nɛ papɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa na? Lɩzɩ pɩ-taa.

12 Ða-taa nɔɔyʋ ɛtaamaɣzɩ se pɩpɔzʋʋ se ɛwɛɛ niye siŋŋ pʋcɔ nɛ ɛsɩnɩ lalaa nɛ papɩsɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɛbɛ yɔɔ? Yele nɛ ɖɩna Boolivii ɛjaɖɛ taa koobu halɩñɩnʋ weyi payaɣ se Faustina yɔ ɛ-kɩɖaʋ. Ɛtaatɩlɩ kalʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pacalɩ katʋʋ yɔ. Ɛlɛ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, ɛpaɣzɩ kpɛlɩkʋʋ kalʋʋ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛkalɩɣ pazɩ pazɩ. Sɔnɔ, ɛkɛ ɖo-koobu nɛ ɛsɔɔlɩ Ɛsɔtɔm wɩlʋʋ lalaa. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, paa kpɩtaʋ ŋgʋ ɛ nɛ ɛyaa kagbanzɩ pɛkpɛlɩkɩɣnɩ Bibl. Paa Faustina ɛɛpɩzɩɣ kalʋʋ camɩyɛ ɛzɩ mba ɛkpɛlɩkɩɣnɩ-wɛ Bibl yɔ, ɛpɩzaa nɛ ɛsɩnɩ ɛyaa loɖo nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm.​—Luka 10:21.

13. Paa ɖa-tʋmɩyɛ ɛmʋʋ-ɖʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ, wazasɩ nzɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ ye ɖɩɖʋʋ nesi tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ yɔ?

13 Krɩstʋ ñɩma sakɩyɛ lakɩ tʋma ndɩ ndɩ paa evemiye nɖɩ. Paa a-tɔm ɛcɛyɩ ɛzɩma yɔ, pañakɩ pana ɖɔɖɔ nɛ pehikiɣ alɩwaatʋ nɛ pɛkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl nɛ pɩhaɣ-wɛ taa leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Yele nɛ ɖɩna Melanie kɩɖaʋ. Ɛɛwɛ Alasɩkaa ɛjaɖɛ taa nɛ e-ɖeke ɛɛwɛna nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-pɛlɛ weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ lutozo yɔ ɛ-yɔɔ. Ɛ-tʋmɩyɛ mʋwaɣ-ɩ alɩwaatʋ nɛ ɛcɔŋnɩ  ɖɔɖɔ ɛ-caa yɔɔ, ɛlɛ ñaawɛnɩ kansɛɛrɩ kʋdɔŋ. Ɛɛwɛ poliŋ egeetiye naɖɩyɛ taa nɛ e-ɖeke ɛkɛnɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ peeɖe. Ɛtɩmaɣnɩ Ɛsɔ se ɛha-ɩ abalɩtʋ nɛ ewolo nɛ esusi tɔm, paa niŋkaɣ kaawɛɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛsɔɔlaa siŋŋ se ehiɣ nɔɔyʋ nɛ ɛ nɛ ɩ pɛkpɛlɩkɩ Bibl. Ɛkɔma nɛ ɛkatɩ Sara, nɛ ɛlɛ taa kaalabɩ leleŋ kpem alɩwaatʋ ndʋ ɛtɩlaa se Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ yɔ. Pɩɖɛnɩ ɛsɩndaa pazɩ lɛ, Sara tisi se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ɩ Bibl. Melanie yɔɔdaa se: “Kemeɣa ɖanasɩ yɔɔ, paa pɩnɩ-m ɛzɩma yɔ, pɩkɛdaɣnɩ ma nɛ mɛn-pɛlɛ se ɖiwolo nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛlɩkɩ. Pɩɩkɛdɩnɩ-ɖʋ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩñɩnɩ tɔm ndʋ Sara pɔzaɣ-ɖʋ yɔ tɩ-yɔɔ cosuu, nɛ ɛkɔma nɛ ɛpɩsɩ Yehowa taabalʋ lɛ, ɖa-taa kaalabɩ leleŋ.” Sara labɩ abalɩtʋ alɩwaatʋ ndʋ pakaɖaɣnɩ-ɩ yɔ. Ɛlɩ cooci ŋgʋ kɩ-taa ɛɛwɛɛ yɔ nɛ ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm.

ƐBƐ YƆƆ PƖPƆZƲƲ-ÐƲ SUUÐU TƆMKPƐLƖKƖYAA LABƲ TƲMƖYƐ TAA?

14. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ wɛ ɛzɩ kpakpasɩ kpaʋ yɔ? (b) Tɔm ndʋ Pɔɔlɩ yɔɔdɩ 2 Timootee 4:1, 2 taa yɔ, ɖoŋ weyi tɩwɛnɩ ñɔ-yɔɔ?

14 Paa ŋwɛɛ nɛ ŋsusuu tɔm alɩwaatʋ sakɩyɛ, ɛlɛ ña nɛ nɔɔyʋ ɩtɩpaɣzɩtɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋñɩnɩɣ laŋa kɩbana tɩnaa. Tɔzɩ se Yesu kpaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ nɛ ɛmaɣzɩnɩ kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ. Nabʋyʋ taa, kpakpasɩ kpayaa kpakɩɣ ñɩɣtʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ papɩzɩ nɛ pakpa kpakpasɩ pazɩ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, palakɩ tʋmɩyɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɖoo cɩjɩka, yaa palɩɣ lɔŋ tanaŋ tɛɛ pala nɛ nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, pɛɖɛɣ ɖooo poliŋ pʋcɔ nɛ pehiɣ kpakpasɩ nɛ pakpa. (Luka 5:5) Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ taa. Nabɛyɛ kpakɩɣ ñɩɣtʋ sakɩyɛ nɛ palakɩ fezuu taa kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ lona  ndɩ ndɩ taa nɛ alɩwaatʋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ suuɖu. Ɛbɛ yɔɔ? Palakɩ mbʋ se papɩzɩ nɛ pakatɩ ɛyaa sakɩyɛ. Mba pañakɩ pana siŋŋ mbʋ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ Yehowa wazɩɣ pa-pana ñaɣʋ yɔɔ nɛ pakatɩɣ laŋa kɩbana tɩnaa. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla ɖʋtʋ nɛ ŋsusuu tɔm evemiye alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa pɩwɛ kɛlɛʋ se ŋkatɩ ɛyaa yɔ?​—Kalɩ 2 Timootee 4:1, 2.

Ðʋ suuɖu nɛ ŋɖʋ nesi ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ pɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa (Cɔnɩ tayʋʋ 15-16) *

15. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛ suuɖu alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ nɔɔyʋ Bibl yɔ?

15 Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛ suuɖu alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ nɔɔyʋ Bibl yɔ? Lɩmaɣza wena a-yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩla mbʋ yɔ, a-taa naɖɩyɛ lɛ se pɩtasɩnɩ se ɖɩsɩɣnɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ɛtɩlɩ Bibl wɩlɩtʋ nɛ ɛsɔɔlɩ-tʋ lɛ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩsɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ ɛtɩlɩ Yehowa weyi ɛ-cɔlɔ Bibl lɩnaa yɔ nɛ ɛsɔɔlɩ-ɩ. Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɩlɩɣ Bibl kpɛlɩkɩyʋ mbʋ Yesu pɔzʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ɖɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛtɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɛcaɣ wezuu ɛzɩ Krɩstʋ tʋ toovenim tʋ yɔ. Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛ suuɖu alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ nɛ ɖɩsɩɣnɩ-ɩ se ɛpɩzɩ nɛ ɛɖɔ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ yɔ. Nabɛyɛ lɛ, papɩzɩɣ nɛ pɛlɛɣzɩ pa-maɣzɩm nɛ pɛ-wɛtʋ fenasɩ cabɩ taa ɖeke. Lalaa lɛ, pɩpɔzʋʋ-wɛ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ.

16. Lɔŋ weyi ŋkpɛlɩkɩ Raúl tɔm taa?

16 Peruu ɛjaɖɛ taa Ɛsɔtɔm tiyiyu nɔɔyʋ katɩ wɛtʋ natʋyʋ nɛ tɩwɩlɩɣ mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛ suuɖu yɔ. Ɛkɛdaa se: “Maawɛnɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ nɛ payaɣ-ɩ se Raúl. Mɛnkpɛlɩkɩnɩ-ɩ takayɩsɩ naalɛ, paa mbʋ yɔ, ɛɛwɛɛ nɛ ɛkatɩɣ kala siŋŋ e-wezuu caɣʋ taa. Ɛ nɛ ɛ-halʋ poyou paa ɛzɩmtaa, ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩtɩmʋna yɔ nɛ pɩwɛ ɖɔɖɔ kaɖɛ e-piya se sɩñamɩ-ɩ. Ɛkɔŋaɣ kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ, pʋyɔɔ mowobi pɩ-yɔɔ nɛ mowoki ɛ-tɛ nɛ mansɩɣnɩ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ. Mankatɩ-ɩ nɛ pɩla pɩnzɩ naadozo mbʋ yɔ lɛ, ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm.”

17. Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa?

17 Yesu heyi-ɖʋ se: “Iwolo nɛ ɩla ajɛɛ tɩŋa taa ɛyaa nɛ papɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa.” Pɩsa nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɖɩ lɛ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩyɔɔdɩnɩ mba pe-tisuu wɛ ndɩ nɛ ɖa-ñɩmbʋ yɔ, pɩkpɛndɩnɩ mba pɛfɛyɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yaa mba paatisiɣ se Ɛsɔ wɛɛ yɔ. Tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖisusi tɔm ɛyaa mba yɔ.

HENDU 68 Kewiyaɣ ɖomaɣ ɖuu

^ tay. 5 Krɩstʋ ɛgbɛyɛ kaɖʋwa sɔsɔɔ lɛ se ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ papɩsɩ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩtɩlɩ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩla ɖa-tʋmɩyɛ nɖɩ camɩyɛ yɔ.

^ tay. 2 TƆM TƆBƲƲ: Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa lakɩ nabʋyʋ nɛ pɩtasɩnɩ tɔm ndʋ Yesu wɩlaa yɔ tɩ-kpɛlɩkʋʋ. Pɔɖɔŋ ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ. Pañakɩ pana se patɩŋ Yesu nɩŋgbanzɩ taa ɖeyi ɖeyi.​—1 Pɩy. 2:21.

^ tay. 52 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Abalʋ nɔɔyʋ mʋ hɛzʋʋ nɛ ewolo ɛsɔdaa lɔɔɖa ɖɩzɩŋɩyɛ naɖɩyɛ taa se ɛɖɛɣ nʋmɔʋ lɛ, ɛmʋ Yehowa Aseɣɖe tɩnaa cɔlɔ takayaɣ. Pʋwayɩ ɛwɛ ɖenɖe ewokaɣ yɔ lɛ, ɛna Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lalaa peɖiɣni susuu tɔm samaɣ taa. Ɛkɔm nɛ ɛpɩsɩ ɛ-tɛ lɛ, tɔm susuyaa nabɛyɛ wolo nɛ pɔkɔtɩ ɛ-nɔnɔɔ.

^ tay. 54 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Abalʋ ɛnʋ etisaa se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ɩ Bibl. Ɛkɔm ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm.