Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 30

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtukuni ɛyaa mba pɛfɛyɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ pa-laŋa?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtukuni ɛyaa mba pɛfɛyɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ pa-laŋa?

“Manpɩsɩ pɩtɩŋa payɩ ɛyaa ndɩ ndɩ cɔlɔ, se pɩsaŋ kɔyɔ, mala mbʋ payɩ manpɩzɩɣ yɔ nɛ maya pa-taa nabɛyɛ ñʋʋ.”​—1 KƆR. 9:22.

HENDU 82 “Mɩ-mintʋsʋʋ ɛñandɩ”

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Pɩnzɩ hiŋ cabɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, lɛɣzɩtʋ ndʋ kɔm ajɛɛ naayɛ taa?

PƖNZƖ kudokiŋ sakɩyɛ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, ɛjaɖɛ yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ wokaɣ cooci. Ɛlɛ pɩnzɩ hiŋ cabɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ kɔma. Ɛyaa mba paawoki cooci yɔ pɛwɛɛ nɛ pɔɖɔʋ ɖɔʋ yɔɔ. Toovenim taa lɛ, ajɛɛ naayɛ taa, ɛyaa sakɩyɛ yɔɔdʋʋ se pɛfɛyɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa. *​—Mat. 24:12.

2. Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ fɛyɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa?

2 Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa mba paawoki cooci nakʋyʋ yɔ, pɛwɛɛ nɛ pɔɖɔʋ ɖɔʋ yɔɔ? * Nabɛyɛ lɛ, leleŋ nɩʋ yaa nɩɣzɛ kɛzɩ pa-lɩmaɣza. (Luka 8:14) Lalaa ñeyebi Ɛsɔ yɔɔ tisuu. Lalaa ɖɔɖɔ lɛ, petisiɣ Ɛsɔ yɔɔ ɛlɛ pamaɣzɩɣ se Ɛsɔ sɛtʋ tɩtasɩ wɛʋ wazaɣ sɔnɔ nɛ tɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ, nɛ lɔŋsɩnɖɛ fɛyɩ tɩ-taa. Pʋtɔma yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ panɩɣ pa-taabalaa, wɩlɩyaa yaa ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm susuyaa mba pa-hɩla sɛwa yɔ pɔyɔɔdʋʋ se wondu lɩ tɩ-tɩ yɔɔ yem. Ɛlɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, paanɩɣ ɛyaa yɔɔdʋʋ lɩmaɣza kɩbana wena a-yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ etisi se Ɛsɔ wɛɛ yɔ a-tɔm. Lalaa lɛ, patɩsɔɔlɩ se pɛwɛɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa sɔɔlɩ liidiye nɛ sɔsɔtʋ. Ajɛɛ naayɛ taa lɛ, komina maɣmaɣ ɛɛhaɣ ɛyaa nʋmɔʋ se pala pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛzɩ pɔsɔɔlʋʋ yɔ.

3. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-kaɖʋwa lɛ ŋga?

3 Yesu ɖʋ-ɖʋ paɣtʋ se ɖɩla “ajɛɛ tɩŋa taa ɛyaa nɛ papɩsɩ  tɔmkpɛlɩkɩyaa.” (Mat. 28:19) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa mba pɛfɛyɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ nɛ pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ papɩsɩ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa? Pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ se ɖenɖe nɔɔyʋ paɣlaa yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ewelisi ɖɔ-tɔm yaa ekizi-tʋ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Ɛyaa mba palɩnɩ Erɔɔpɩ ajɛɛ taa yɔ, pʋtɔma paawelisiɣni-ɖʋ ɛzɩ mba palɩnɩ Aazii yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Erɔɔpɩ ajɛɛ taa lɛ, ɛyaa sakɩyɛ sɩm tɔm natʋyʋ pazɩ Bibl yɔɔ nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, panɩɣ pɔyɔɔdʋʋ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu tɩŋa. Ɛlɛ Aazii ajɛɛ taa lɛ, ɛyaa sakɩyɛ ɩɩsɩŋ tɔm sakɩyɛ Bibl yɔɔ yaa paatɩɩsɩŋ natʋyʋ kɩ-yɔɔ nɛ pʋtɔma yɔ, paatisiɣ se Lɩzɩyʋ nɔɔyʋ wɛɛ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-kaɖʋwa lɛ se kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖitukuni ɛyaa mba payɩ ɖɩkatɩɣ tɔm susuu taa yɔ pa-laŋa, paa le patɩɩlɩnaa yaa paa ɛbɛ yɔɔ petisiɣ yɔ.

WƐƐNƖ WƐTƲ KƖBANDƲ

4. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana?

4 Wɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana. Paa pɩnaɣ ŋga, ɛyaa mba pataawɛɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ, papɩsɩɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Pa-taa sakɩyɛ cakaɣ wezuu kɩbaŋʋ nɛ pataasɔɔlɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ nzɩ sɩwɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa taa yɔ. Lalaa ñataacakɩ wezuu kɩbaŋʋ nɛ pɩɩpɔzaa se pa-taa sakɩyɛ iyele wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ paawɛna yɔ. Ye mbʋ, ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se Yehowa sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlɩɩ mba pɛwɛnɩ “laŋa kɩbana se pehiɣ wezuu maatɛŋ yɔ” pɔ-yɔɔ.​—Tʋma 13:48; 1 Tim. 2:3, 4.

Ŋŋsusuu tɔm ɛyaa mba paatisiɣ Bibl yɔɔ yɔ lɛ, yele nɛ ñɔ-tɔm la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pa-lɩmaɣza (Cɔnɩ tayʋʋ 5-6) *

5. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛbɛ yeki nɛ ɛyaa welisiɣ ɖɔ-tɔm?

5 Wɛɛnɩ camɩyɛ lakasɩ nɛ lɛɣtʋ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pɩtɩkɛ tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ, ndʋ yekina nɛ ɛyaa welisiɣni-ɖʋ, ɛlɛ ɛzɩma ɖɩyɔɔdʋʋ-tʋ yɔ mbʋ yekina nɛ pewelisiɣni-ɖʋ. Pɩkɛdɩɣnɩ-wɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣnɩ camɩyɛ lakasɩ, ɖɩyɔɔdʋʋnɩ lɛɣtʋ, nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ yɔ. Ðɩɩkpaɣ-wɛ nɛ ɖoŋ se pewelisini-ɖʋ. Ɛlɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ pɛwɛnɩ lɩmaɣza naayɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa yɔɔ yɔ. Ðɩkpaɣ kɩɖaŋ ɩnɛ: Ɛyaa nabɛyɛ tɩsɔɔlɩ se pa nɛ agɔma pɔyɔɔdɩ Ɛsɔ sɛtʋ tɔm. Lalaa ñamaɣzɩɣ se pɩkɛnɩ kaañamtʋ se ɛyʋ ɛpɔzɩ lɛlʋ ndʋ ɛmaɣzɩɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ. Lalaa ɖɔɖɔ lɛ, fɛyɛ kpaɣ-wɛ se ɛyaa ɩna se peɖiɣni kalʋʋ Bibl, kɔzɩ kɔzɩ pa nɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ. Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, ɖɩñakɩ pana se ɖɩnɩɩ pɔ-tɔm taa.​—2 Tim. 2:24.

6. (a) Ɛzɩma apostoloo Pɔɔlɩ wɩlaa se ɛlɛɣzɩɣ ɛ-tɔm nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mbʋ lalaa sɔɔlaa yɔ? (b) Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?

6 Ye nɔɔyʋ ɛtɩsɔɔlɩ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee “Bibl,” “wondu kɩlɩzɩtʋ,” “Ɛsɔ,” yaa “Ɛsɔ sɛtʋ” mbʋ yɔ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ nɛ ɖɩlɛɣzɩ ɖɔ-tɔm nɛ tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mbʋ pɔsɔɔlaa yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ yɔɔdaɣnɩ Yuuda mba yɔ, ɛlakaɣnɩ tʋmɩyɛ Masɩ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdɩnɩ lɔŋsɩnɖaa mba paakɛ Grɛɛkɩ ñɩma nɛ pɛwɛɛ Areyoopaajɩ yɔ, ɛtɩyɔɔdɩ kpayɩ se Masɩ taa ɛlɩzɩ ɛ-tɔm. (Tʋma 17:2, 3, 22-31) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ? Ye ŋkatɩ nɔɔyʋ nɛ eetisiɣ Bibl yɔɔ yɔ, ŋŋyɔɔdʋʋnɩ-ɩ lɛ, pʋtɔma pɩwɛɣ ɖeu se ŋtaayɔɔdɩ se Bibl taa ŋlɩzɩ tɔm ndʋ ŋɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ. Ye ŋnawa se fɛyɛ kpaɣ nɔɔyʋ se ɛyaa ɩna se ña nɛ ɩ iɖiɣni kalʋʋ Bibl yɔ, ñaɣ pana nɛ ŋwɩlɩ-ɩ masɩ nɛ ɛyaa itaaɖiɣzina. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkalɩ-ɩ sɩ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ mbʋ yɔ.

7. Ɛbɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ɖɩla nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ kɩɖaʋ ŋgʋ pɔyɔɔdɩ kɩ-tɔm 1 Kɔrɛntɩ mba 9:20-23 taa yɔ?

7 Nɩɩ ɛyaa tɔm taa nɛ ŋwelisini-wɛ. Pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa mba ɖɩkatɩɣ yɔ, pɛwɛnɩ lɩmaɣza naayɛ yɔ. (Adu. 20:5) Yele nɛ ɖɩtasɩ naʋ Pɔɔlɩ kɩɖaʋ. Yuuda mba hɛkʋ taa ɛpaɣlaa. Nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩwɛɛ se ɛlɛɣzɩ ɛ-tɔm susuu alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdʋʋnɩ sɩɩnaa layaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paasɩŋ tɔm sakɩyɛ yaa paatɩɩsɩŋ natʋyʋ Yehowa nɛ Masɩ pɔ-yɔɔ. Pɩsa nɛ ɖɩtɩlɩ ɖo-kooka taa mba lɩmaɣza camɩyɛ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ɖɩñɩnɩ pɔ-yɔɔ tɔm yaa ɖɩpɔzɩ ɛgbɛyɛ taa koobiya mba pasɩm-wɛ camɩyɛ yɔ.​—Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ mba 9:20-23.

8. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖa nɛ ɛyaa ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ labʋ Bibl yɔɔ yɔ, ɩ-taa nakʋyʋ lɛ ŋgʋ?

 8 Ða-kaɖʋwa lɛ se ɖɩlɩɩ mba ‘pamʋnaa’ yɔ pɔ-yɔɔ. (Mat. 10:11) Pɩsa nɛ ɖɩla mbʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɛyaa ndʋ pamaɣzɩɣ yɔ nɛ ɖiwelisini-wɛ camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ pocosuu yɔ. Aŋgletɛɛrɩ koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ pɔzʋʋ ɛyaa pa-lɩmaɣza pɩlɩɩnɩ ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ehiɣ koboyaɣ e-nesi ɖɔkʋʋ taa, ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ e-piya yɔɔ yaa ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ paa pomuluu-i yɔ pɩ-yɔɔ. Ewelisiɣni-wɛ nɛ pɩtɛ lɛ, eheyi-wɛ se: “Pamaʋ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ yɔ pɩlakɩ pɩnzɩ 2 000 yɔ, suwe ŋmaɣzɩɣ pɩ-yɔɔ?” Pʋwayɩ lɛ, ɛwɩlɩ-wɛ mayaɣ nakɛyɛ ɛ-tɛ pɔrtaabɩlɩ yɔɔ ɛlɛ eeheyiɣ-wɛ se Bibl taa kalɩnaa.

ÑAƔ PANA NƐ ŊTUKUNI ƐYAA LAŊA

9. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa mba paayɔɔdʋʋ Ɛsɔ tɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ?

9 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖitukuni ɛyaa mba paayɔɔdʋʋ Ɛsɔ tɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ pa-laŋa, ye ɖa nɛ wɛ ɖɩyɔɔdʋʋ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ pɩ-tɔm yɔ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ yɔɔdʋʋ wondu kɩlɩzɩtʋ tɔm. Ye mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se: “Pʋtɔma yɔ, ŋnawa se wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ tɩtɛm wɛʋ yɔ ñɩnɩyaa cɔŋna nɛ poluki wondu kɩfatʋ sakɩyɛ. Kɩɖaŋ nɩɩyɩ yɔ: Ñɩnɩyaa nabɛyɛ maɣzɩɣnɩ ɛzɩma nɩŋgbaaŋ lakɩ tʋmɩyɛ yɔ nɛ poluki miikroowaa nɛ lalaa ñamaɣzɩɣnɩ ɛzɩma ɛsa lakɩ tʋmɩyɛ yɔ nɛ poluki kameerawaa. Ŋcɔŋnɩ wondu kɩlɩzɩtʋ lɛ, suwe ŋmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ? Ŋmaɣzɩɣ se tɩlɩ tɩ-tɩ yɔɔ yem? Nɔɔyʋ lɩzɩnɩ-tʋ? Yaa ɖoŋ nɩɩyɩ cɔlɔ tɩlɩnaa?” Ðiwelisiɣni-i camɩyɛ nɛ pɩtɛ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Alɩwaatʋ ndʋ ñɩnɩyaa maɣzɩɣnɩ nɩŋgbaaŋ nɛ ɛsa nɛ poluki wondu yɔ, toovenim taa lɛ, anɩ peɖiɣni maɣzɩnʋʋ? Caanaʋ taa tɔm mayʋ nɔɔyʋ ma tɔm natʋyʋ nɛ tɩkɛdɩnɩ-m pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛmawa se: ‘Ɛnʋ weyi ɛɖʋ nɩŋgbaŋʋʋ yɔ, ɛɛnɩɣ, ɛnʋ elubini ɛsɩyɛ nɛ ɛɛnaɣ? Ɛnʋ weyi ɛsɩɣzɩɣ ajɛɛ lɔŋ nɛ ɛyaa lɛɣtʋ yɔ?’ Ñɩnɩyaa nabɛyɛ tisiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ pamaɣzɩɣ se Lɩzɩyʋ nɔɔyʋ wɛɛ.” (Keɣa 93:9, 10) Pʋwayɩ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ-ɩ jw.org® yɔɔ videowaa mba pɛwɛ tɔm ñʋʋ cikpeluu Points de vue sur l’origine de la viehɔɔlʋʋ “Interviews et témoignages” taa yɔ, pa-taa nakʋyʋ. (Wolo PUBLICATIONS > VIDÉOS taa.) Yaa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcɛlɩ-ɩ hatʋ cabɩ takayaɣ La vie a-t-elle été créée? yaa Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie.

10. Ɛzɩma ɖa nɛ ɛyʋ weyi ɛtɩsɔɔlɩ Ɛsɔ tɔm yɔɔdʋʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ?

10 Ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlaa se piɖeni-wɛ pe-wezuu caɣʋ taa cee wayɩ nɛ pɩkpaɖɩ. Ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣ pa-taa sakɩyɛ se pakaɣ ɖɩzʋʋ tɛtʋ yaa se ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ nɛ patasɩ wezuu caɣʋ tɩ-yɔɔ. Nɔɔrvɛjɩ  ɛjaɖɛ taa egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se ɛyaa mba patɩsɔɔlɩ se pɔyɔɔdɩ Ɛsɔ tɔm yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pɔsɔɔlɩ yɔɔdʋʋ mbʋ piɖiɣni labʋ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ pɩ-tɔm. Ye mbʋ ɛsɛɣ ɛyaa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Pʋcɔ nɛ piɖeni-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa cee wayɩ nɛ pɩkpaɖɩ lɛ, ŋmaɣzɩɣ se a-cɔlɔ pɩkaɣ lɩnʋʋ? Politiki laɖaa na? Ñɩnɩyaa na? Yaa ŋmaɣzɩɣ se anɩ?” Ewelisiɣni-wɛ camɩyɛ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛkalɩ-wɛ mayaɣ ŋga kawɩlɩɣ se pɩkaɣ ɛyaa ɖenuu cee wayɩ yɔ yaa ɛyɔɔdɩ kɔ-yɔɔ tɔm. Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa nabɛyɛ tɩlɩɣ Bibl taa lidaʋ tɔm ndʋ tɩyɔɔdʋʋ se tɛtʋ kaɣ wɛʋ tam nɛ ɛyaa kɩbama kaɣ caɣʋ tɩ-yɔɔ tam tam yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ-wɛ siŋŋ.​—Keɣa 36:29; Ekl. 1:4.

11. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɖa nɛ ɛyaa ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ? (b) Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ kɩɖaʋ ŋgʋ pɔyɔɔdɩ kɩ-tɔm Roma mba 1:14-16 taa yɔ?

11 Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɖa nɛ ɛyaa mba ɖɩkatɩɣ yɔ, ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa wɛ ndɩ ndɩ nɛ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ nɔɔyʋ yɔ, pʋtɔma yɔ pɩɩkɛdɩɣnɩ lɛlʋ. Nabɛyɛ sɔɔlɩ kɛdaɣ labʋ Ɛsɔ yɔɔ yaa Bibl yɔɔ kpaagbaa, ɛlɛ lalaa lɛ pañɩnɩɣ se ɖɩpaɣzɩnɩ tɔm natʋyʋ pʋcɔ nɛ ɖɩhɔ pa-lɩmaɣza nɛ ɖiwoni Bibl taa. Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɖisusi ɛyaa tɩŋa tɔm. (Kalɩ Roma mba 1:14-16.) Toovenim taa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ se Yehowa lakɩna nɛ toovenim tɔm paɣlɩɣ ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ siɣsiɣ wɛtʋ yɔ pa-laŋa taa.​—1 Kɔr. 3:6, 7.

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐISUSI TOOVENIM TƆM MBA PALƖNƖ AAZII YƆ?

Kewiyaɣ tɔm susuyaa sakɩyɛ wɩlɩɣ se pamaɣzɩɣ ɛyaa lalaa mba palɩnɩ ajɛɛ wena a-taa paasɛɣ Ɛsɔ yɔ pɔ-yɔɔ nɛ posusuu-wɛ lɔŋsɩnɖɛ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 12-13)

12. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩsɩnɩ Aazii ajɛɛ naayɛ taa ɛyaa mba patɩkpaɣ alɩwaatʋ wiɖiyi nɛ pamaɣzɩ se pana se ɛzɩ Lɩzɩyʋ nɔɔyʋ wɛɛ yaa ɛfɛyɩ yɔ?

12 Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ, tɔm susuyaa sakɩyɛ katɩɣ ɛyaa mba palɩnɩ Aazii yɔ. Halɩ pa-taa nabɛyɛ lɩnɩ Aazii ajɛɛ wena a-taa komina ɛɛhaɣ ɛyaa nʋmɔʋ se pala pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma faaa yɔ. Aazii ajɛɛ naayɛ taa lɛ, ɛyaa sakɩyɛ tɩkpaɣ alɩwaatʋ wiɖiyi nɛ pamaɣzɩ se pana se ɛzɩ Lɩzɩyʋ nɔɔyʋ wɛɛ yaa ɛfɛyɩ. Nabɛyɛ sɔɔlaa se patɩlɩ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, pʋyɔɔ petisiɣ se pɛkpɛlɩkɩ-kʋ, ɛlɛ lalaa lɛ kiɖe tɛɛ lɛ, sɔɔndʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkpa-wɛ se pɛkpɛlɩkɩ tɔm kɩfatʋ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ? Tɔm susuyaa mba pɛwɛ niye yɔ, pa-taa nabɛyɛ ɩkatɩ nɔɔyʋ mbʋ yɔ, papaɣzɩɣnɩ faawɩyɛ nakʋyʋ yem nɛ pawɩlɩɣ-ɩ se pamaɣzɩɣ ɛ-yɔɔ. Pʋwayɩ ye pɩsaŋ yɔ, pɛkɛdɩɣ-ɩ ɛzɩma Bibl paɣtʋ kiɖe naɖɩyɛ yɔɔ ɖɔm yeba nɛ pa-maɣmaɣ pe-wezuu caɣʋ ñɔɔzɩ yɔ. Piyeki nɛ papɩzɩ nɛ pasɩnɩ-ɩ camɩyɛ.

13. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ piseɣti ɛyaa nabɛyɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩ Bibl? (Cɔnɩ takayaɣ huyuu yɔɔ kɩlɛmʋʋ.)

13 Lɔŋ kɩbaŋ weyi Bibl tasɩɣ yɔ, ɛnʋ seɣtiɣni ɛyaa sakɩyɛ kajalaɣ ɖeɖe se pɛkpɛlɩkɩ Bibl. (Ekl. 7:12) Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ wɛ Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa, nɛ ewoki ɖoŋ ɖoŋ ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ Mandarin kʋnʋŋ yɔ pɔ-cɔlɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Mañakɩ pana se mawɩlɩ ɛyaa se mamaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ nɛ mewelisiɣni-wɛ camɩyɛ. Ye manɩwa se nɔɔyʋ lɩnɩ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ɛkɔɔ pitileɖi yɔ, mɔnpɔzʋʋ-ɩ se: ‘Cɩnɛ wezuu caɣʋ ɖiɣni-ŋ malɩnʋʋ na? Ŋhiɣ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ? Cɩnɛ ɛyaa lakɩ-ŋ camɩyɛ lakasɩ na?’” Nabʋyʋ taa lɛ, pɩhaɣ koobu ɛnʋ waɖɛ nɛ ɛ nɛ ɛyaa papaɣzɩ kɛdaɣ labʋ Bibl yɔɔ. Ye pɩsaŋ yɔ, koobu ɛnʋ ɛsɔzʋʋ se: “Ŋmaɣzɩɣ se ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖa nɛ ɛyaa ɖɩnɩɩnɩ ɖama camɩyɛ? Manpɩzɩɣ mawɩlɩ-ŋ eduuye naɖɩyɛ Bibl taa? Ðɩyɔɔdʋʋ se: ‘You paɣzʋʋ kɛnɩ lɩm yɔɔ tʋlʋʋ; nɛ, pʋcɔ ɩpaɣzɩ you lɛ, kpɛɛ ña-tɩ.’ Ŋmaɣzɩɣ se lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖa nɛ lalaa ɖɩnɩɩnɩ ɖama yaa we?” (Adu. 17:14) Kɛdɛsɩ sɩnɛ, sɩpɩzɩɣ sɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛyaa mba pɔsɔɔlaa se patɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ.

14. Ɛzɩma Tayɩwaanɩ koobu nɔɔyʋ sɩɣnɩ ɛyaa mba paatisiɣ se Ɛsɔ wɛɛ yɔ?

14 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa mba peheyiɣ-ɖʋ se paatisiɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ? Koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ paɣzʋʋ tɔm susuu ɛyaa mba pɛfɛyɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa Aazii egeetiye  naɖɩyɛ taa yɔ, pileɖaa. Ɛyɔɔdaa se: “Ðoŋ ɖoŋ lɛ, cɩnɛ ye ɛyʋ nɔɔyʋ ɛtɔm se ‘maatisiɣ Ɛsɔ yɔɔ’ yɔ, ɛñɩnɩɣ yɔɔdʋʋ se eetisiɣ ɛsɔnaa mba ɛyaa sakɩyɛ sɛɣ cɩnɛ yɔ pɔ-yɔɔ. Pʋyɔɔ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, meheyiɣ ɛyʋ ɛnʋ se ɛwɛnɩ toovenim mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛsɔnaa mba ɛyaa maɣmaɣ luba yɔ, patɩkɛ ɛsɔnaa toovenim ñɩma. Pʋwayɩ lɛ, mankalɩ Yereemii 16:20. Pɔyɔɔdʋʋ peeɖe se: ‘Ɛzɩ ɛyʋ lukini ɛ-tɩ ɛsɔnaa nɛ pa-maɣmaɣ patɩkɛ ɛsɔnaa?’ Nɛ mɔnpɔzɩ-ɩ se: ‘Tʋkaɣ ŋga wɛ Ɛsɔ toovenim tʋ nɛ ɛsɔnaa mba ɛyaa luba yɔ pɛ-hɛkʋ taa?’ Mewelisiɣni-i camɩyɛ nɛ pɩtɛ lɛ, mankalɩ-ɩ Izaayii 41:23. Pɔyɔɔdʋʋ peeɖe se: ‘Iheyi-ɖʋ ndʋ tɩkaɣ kɔm cee wayɩ yɔ, nɛ ɖɩtɩlɩ se ɩkɛ ɛsɔnaa.’ Pʋwayɩ lɛ, mawɩlɩ-ɩ natʋ tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdaa nɛ tɩla yɔ tɩ-taa natʋyʋ.”

15. Ɛbɛ Aazii wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa koobu nɔɔyʋ kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

15 Aazii wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ ñatɩŋɩɣnɩ nʋmɔʋ lɛɛkʋ yɔɔ nɛ ɛlakɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa. Ɛyɔɔdaa se: “Mawɩlɩɣ-wɛ Bibl lɔŋ tasʋʋ kɩbam nabʋyʋ, Bibl taa natʋ tɔm ndʋ tɩlaba yɔ nɛ paɣtʋ ndʋ tiɖiyiɣ kedeŋa yɔ tɩ-taa natʋyʋ.” Pʋwayɩ lɛ, mawɩlɩ-wɛ ɛzɩma pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se Lɩzɩyʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛwɛ lɛɣtʋ ɖɔɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ tisiɣ se pʋtɔma Ɛsɔ wɛɛ lɛ, manpaɣzɩɣ-ɩ wɩlʋʋ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ Yehowa yɔɔ yɔ.”

16. (a) Ɛzɩ Ebree mba 11:6 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se kpɛlɩkɩyaa ɩwɛɛnɩ tisuu Ɛsɔ nɛ Bibl pɔ-yɔɔ? (b) Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa?

16 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa mba pɛfɛyɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ, pɩwɛɛ sɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ tisuu mbʋ papaɣzɩ wɛnʋʋ Ɛsɔ yɔɔ yɔ pɩkpa ɖoŋ. (Kalɩ Ebree mba 11:6.) Nɛ pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ pakpazɩ ɖoŋ tisuu mbʋ pɛwɛnɩ Bibl yɔɔ yɔ. Pɩsa nɛ ɖɩla mbʋ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɩsɩ wɩlɩtʋ natʋyʋ yɔɔ tam sakɩyɛ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se paa ɛzɩmtaa ɖɩɩkpɛlɩkɩɣ lɛ, ɖɩtazɩ mbʋ pɩwɩlɩɣ se Bibl lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ pɩ-taa. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtazɩ Bibl taa natʋ tɔm ndʋ tɩlaba yɔ tɩ-taa, yaa mbʋ pɩwɩlɩɣ se lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nɛ caanaʋ taa tɔm labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ pɩ-taa. Ðɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩtazɩ ɛzɩma Bibl lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-taa.

17. Ye ɖɩwɩlɩɣ ɛyaa se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ, ɛbɛ lɩɣ pɩ-taa?

17 Ye ɖɩwɩlɩɣ ɛyaa se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ yɔ, piyeki nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ papɩsɩ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa, paa paawɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yaa pataawɛɛ yɔ. (1 Kɔr. 13:1) Ðɩɩkpɛlɩkɩɣnɩ-wɛ lɛ, ɖɩwɩlɩ-wɛ se Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩsɔɔlɩ-ɩ. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, pamɩyɩsɩɣ lɩm ɛyaa mba Ɛsɔtɔm kaakɛdɩnɩ-wɛ pazɩ yaa tɩtaakɛdɩnɩ-wɛ paa ññɩɩ yɔ, pa-taa kudokiŋ sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɛkpɛlɩkaa nɛ pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ. Pʋyɔɔ lɛ, wɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɛyaa kpeekpe yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ-wɛ se ŋsɔɔlɩ-wɛ nɛ ŋmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ. Welisini-wɛ. Ñaɣ pana nɛ ŋnɩɩ pɔ-tɔm taa. Tɩŋnɩ ña-kɩɖaʋ kɩbaŋʋ yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ-wɛ ɛzɩma pɛkɛ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ.

HENDU 76 Ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ?

^ tay. 5 Sɔnɔ, pʋtɔma ɖɩkatɩɣ ɛyaa mba pɛfɛyɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ ɖoŋ ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ ɖooo lɛ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖisusi ɛyaa mba Bibl taa toovenim tɔm yɔ, nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu Bibl nɛ Yehowa Ɛsɔ pɔ-yɔɔ yɔ.

^ tay. 1 Akɔntanaa nabɛyɛ wɩlɩɣ se ajɛɛ ana, a-taa naayɛ yɔ: Alɩbanii, Azɛrbayiijaŋ, Caama, Cɛɛkɩ, Ɛsɩpaañɩ, Fransɩ, Hadɛ Kiŋ tɛ Kooree, Hɔŋkɔŋ, Irɩlandɩ, Izrayɛɛlɩ, Japɔŋ, Kanadaa, Nɔɔrvɛjɩ, Ositralii, Otirisi, Peeyibaa, Rʋwayom-unii, Siini, Suwiisi, Suyɛɛdɩ, Taanemarkɩ, Vɩyɛtɩnam.

^ tay. 2 TƆM TƆBƲƲ: Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, tɔm loyaɣ ɛyaa mba pɛfɛyɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ wɩlɩɣ ɖɔɖɔ mba paatisiɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ.

^ tay. 54 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ esusuu tɔm weyi ɛ nɛ ɩ palakɩ ɖɔkɔtɔ tʋmɩyɛ yɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛlɛ wolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ.