Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 27

Ñɔɔzɩ ña-tɩ lɛɛlɛɛyɔ nɛ ŋɖaŋ nazɩm

Ñɔɔzɩ ña-tɩ lɛɛlɛɛyɔ nɛ ŋɖaŋ nazɩm

“Mba payɩ pɔsɔɔlaa se pɔñɔɔnɩ Ɛsɔ pe-wezuu caɣʋ taa pa nɛ Krɩstʋ Yesu pɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ, pakaɣ-wɛ nazʋʋ ɖɔɖɔ.”​—2 TIM. 3:12.

HENDU 129 Ðiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ kpam

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩɖaŋ nazɩm?

ÐOO wena a-taa pakpa ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu nɛ tɛʋ fe nɛ pakʋ-ɩ yɔ, ɛyɔɔdaa se mba payɩ palɩzɩɣ se pɛkɛɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, pakaɣ-wɛ paɖʋʋ. (Yoh. 17:14) Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ nɛ pɩtalɩ sɔnɔ, mba pakaɖɩɣnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔ, panazɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa siɣsiɣ mba. (2 Tim. 3:12) Ðɩnawa se ɖɩwɛɣ nɛ ɖɩñɔtʋʋnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm lɛ, ɖo-koyindinaa kaɣ-ɖʋ kaɖɩnʋʋ nɛ pɩkpaɖɩ.​—Mat. 24:9.

2-3. (a) Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ pɩlɩɩnɩ sɔɔndʋ yɔɔ? (b) Ɛbɛ ɖɩkaɣ naʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

2 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ lɛɛlɛɛyɔ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩlʋbɩnɩ nazɩm mbʋ pɩwɛnɩ ɛsɩndaa yɔ? Pɩtɩcɛyɩ se ɖɩmaɣzɩ mbʋ payɩ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ kɩdɛkɛdɩm mbʋ payɩ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, sɔɔndʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkpa-ɖʋ nɛ pɩha-ɖʋ nɩɣzɛ. Pɩpɩzɩɣ nɛ piyele ɖɔɖɔ nɛ ɖiyele Yehowa sɛʋ halɩ pʋcɔ nɛ ɖɩkatɩ nazɩm. (Adu. 12:25; 17:22) Sɔɔndʋ kɛnɩ you wonuu sɔsɔʋ ŋgʋ ‘ɖo-koyindu Eleeu’ lakɩnɩ tʋmɩyɛ se eyooni-ɖʋ yɔ. (1 Pɩy. 5:8, 9) Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla lɛɛlɛɛyɔ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ nazɩm?

3 Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ nɛ mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. Ðɩkaɣ naʋ ɖɔɖɔ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ. Kɛdɛzaɣ lɛ, ɖɩkaɣ naʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla alɩwaatʋ ndʋ papaɖɩɣ-ɖʋ yɔ.

ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ NƐ ŊCƐYƖSƖ ÑA NƐ YEHOWA MƖ-TAABALƖYƐ?

4. (a) Ɛzɩ Ebree mba 13:5, 6 yɔɔdʋʋ yɔ, tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖa-taa ɛtɛmna? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

4 Ña-taa ɛtɛ se Yehowa sɔɔlɩ-ŋ nɛ ɛɛkaɣ-ŋ siɣye haʋ kaaʋ. (Kalɩ Ebree mba 13:5, 6.) Pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ,  Feŋuu Tilimiye yɔɔdaa se: “Ɛyʋ weyi ɛsɩm Ɛsɔ camɩyɛ yɔ, ɛkaɣ-ɩ taʋ liu kaɖɛ alɩwaatʋ taa nɛ pɩkpaɖɩ.” Tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim! Pɩsa nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ nazɩm taa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖɩtaa-ɩ liu nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim nɛ ɖa-taa tɛ ɖɔɖɔ se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ.​—Mat. 22:36-38; Yak. 5:11.

5. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖiɣzina se Yehowa sɔɔlɩ-ŋ?

5 Kalɩɣ Bibl paa ɖooye nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Yehowa nɛ pɩkpaɖɩ. (Yak. 4:8) Ŋŋkalɩɣ Bibl lɛ, ka ña-lɩmaɣza Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ. Yʋsɩ ɛzɩma ɛtɩŋnɩ ɛ-lakasɩ nɛ tɔm ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se ɛsɔɔlɩ-ŋ yɔ. (Ejl. 34:6) Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ nabɛyɛ kaɖɛ se petisi se Ɛsɔ sɔɔlɩ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, wiɖiyi nɔɔyʋ tɩwɩlɩ-wɛ sɔɔlɩm. Ye mbʋ pɩlakɩ-ŋ yɔ, ñaɣ pana nɛ paa ɖooye lɛ, ŋyʋsʋʋ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛwɩlɩɣ-ŋ se ɛnaɣ ña-pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛlakɩ-ŋ camɩyɛ lakasɩ yɔ. (Keɣa 77:38, 39; Roma 8:32) Ye ŋmaɣzɩɣ mbʋ ŋkatɩɣ ñe-wezuu caɣʋ taa nɛ tɔm ndʋ ŋkalɩɣ Ɛsɔtɔm taa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkaɣ yʋsʋʋ se Yehowa sɩnɩ-ŋ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Ye ŋwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ mbʋ Yehowa lakɩ-ŋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ña nɛ ɩ mɩ-taabalɩyɛ kaɣ cɛyɩsʋʋ nɛ pɩkpaɖɩ.​—Keɣa 114:1, 2.

6. Ɛzɩ Keɣa 93:17-19 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩma adɩma wena ŋlakɩnɩ ña-laŋɩyɛ pilim yɔ apɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ŋ?

6 Tɩmɩɣ ɖoŋ ɖoŋ. Kpaɣ se abalɩbɩɣa nakɛyɛ wɛ ka-caa nɔkɔyʋʋ taa. Sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-kɛ, pʋyɔɔ lɛ keheyiɣ ka-caa mbʋ payɩ pɩtalɩ-kɛ evemiye taa yɔ, paa pɩtɩɩkɛ kɩbam yaa kɩdɛkɛdɩm yɔ. Ye ŋñɔtʋʋnɩ Yehowa nɛ ŋtɩmɩɣnɩ-ɩ paa ɖooye nɛ ŋheyiɣ-i ña-laŋɩyɛ taa tɔm yɔ, taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɣ ña nɛ ɩ mɩ-hɛkʋ taa ɖɔɖɔ. (Kalɩ Keɣa 93:17-19.) Ŋŋtɩmɩɣnɩ Yehowa lɛ, “yele ña-laŋɩyɛ taa tɔm lɩɩ tikpe ɛzɩ lɩm yɔ” nɛ ŋheyi ña-Caa kʋsɔɔlʋ sɔɔndʋ ndʋ tɩkpaɣ-ŋ yɔ nɛ ña-nɩɣzɛ tɩŋa. (Witu 2:19) Ye ŋlabɩ mbʋ, ɛbɛ lɩɣ pɩ-taa? Ŋkaɣ wɛnʋʋ mbʋ Bibl yaɣ se “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩcɛzɩ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ tɩŋa yɔ.” (Fil. 4:6, 7) Ye ŋtɩmɩɣ mbʋ yɔ, ŋkaɣ ñɔtɩnʋʋ Yehowa nɛ pɩkpaɖɩ.​—Roma 8:38, 39.

Ye ɖɩwɛnɩ tisuu siŋŋ Yehowa nɛ e-Kewiyaɣ pɔ-yɔɔ yɔ, ɖɩwɛɣ abalɩtʋ

Tɔm ndʋ Stanley Jones kpɛlɩkɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ yɔ, tɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ (Cɔnɩ tayʋʋ  7)

7. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ña-taa ɛtɛ se tamasɩ nzɩ Ɛsɔ laba pɩlɩɩnɩ e-Kewiyaɣ yɔɔ yɔ, sɩkaɣ labʋ?

7 Ña-taa ɛtɛ se Ɛsɔ Kewiyaɣ wazasɩ kaɣ kɔm. (Kɩg. 23:19) Ye ŋfɛyɩnɩ tisuu siŋŋ tamasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ yɔ, pɩkaɣ wɛʋ Sataŋ nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa kɛlɛʋ se paɖʋ-ŋ sɔɔndʋ. (Adu. 24:10; Ebr. 2:15) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpazɩ ɖoŋ tisuu mbʋ ŋwɛnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ yɔ lɛɛlɛɛyɔ? La ɖʋtʋ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ tamasɩ nzɩ Ɛsɔ laba pɩlɩɩnɩ e-Kewiyaɣ yɔɔ yɔ nɛ mbʋ pʋyɔɔ ña-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se sɩkaɣ labʋ yɔ. Ye ŋlabɩ mbʋ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ŋ? Yele nɛ ɖɩna Stanley Jones kɩɖaʋ. Paɖʋ-ɩ salaka pɩnzɩ lʋbɛ e-tisuu yɔɔ. * Ɛbɛ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ? Ɛyɔɔdaa se: “Tɔm ndʋ mɛnkpɛlɩkɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ yɔ, tɩkpazɩ-m  ɖoŋ, nɛ ɛzɩma man-taa tɛmnɩ-tʋ nɛ mantɩpɩtɩ tɩ-yɔɔ wiɖiyi kpa yɔ, nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛɖɩɣ-m nʋmɔʋ se mantaasɛɛ Yehowa.” Ye ŋwɛnɩ tisuu siŋŋ Ɛsɔ tamasɩ yɔɔ yɔ, ŋkaɣ ñɔtɩnʋʋ Yehowa kpam nɛ sɔɔndʋ ɛɛkaɣ-ŋ kpaʋ.​—Adu. 3:25, 26.

8. Wɛtʋ ndʋ ɖɩwɛnɩ kediɣzisi wobu yɔɔ yɔ, ɛbɛ tɩwɩlɩɣ? Lɩzɩ pɩ-taa.

8 Woki Krɩstʋ ñɩma kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ. Kediɣzisi sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩñɔtɩnɩ Yehowa kpam. Wɛtʋ ndʋ ɖɩwɛnɩ kediɣzisi wobu yɔɔ yɔ, tɩkɛnɩ yʋsaɣ kɩbaŋa ŋga kawɩlɩɣ ɛzɩma ɖɩkaɣ labʋ nazɩm mbʋ pɩwɛnɩ ɛsɩndaa yɔ pɩ-taa yɔ. (Ebr. 10:24, 25) Ɛzɩma tɩyɛ? Ye ɖiyeki nɛ kala cikpena ɖɩkɩ-ɖʋ nʋmɔʋ sɔnɔ se ɖitaawolo kediɣzisi, ɛzɩma ɖɩkaɣ labʋ cee wayɩ ye pɩkɔm nɛ pɩpɔzɩ se ɖɩɖʋ ɖe-wezuu kaɖɛ taa nɛ ɖa nɛ koobiya ɖikpeɣli yɔ? Ɛlɛ ye ɖɩtɛm ɖa-taa se ɖiwoki kediɣzisi tɩŋa yɔ, ɖɩɩkaɣ yebu si-wobu ye ɖo-koyindinaa ɩñakɩ pana se paɖɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ nɛ ɖitaakpeɣli yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩsɔɔlɩ kediɣzisi wobu nɛ pɩkpaɖɩ. Ye ɖɩsɔɔlɩ kediɣzisi wobu yɔ, nazɩm yaa halɩ komina ñʋndɩnaa ɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ paɖɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ nɛ ɖiyele Ɛsɔ ñam nɛ ɖɩña ɛyaa.​—Tʋma 5:29.

Ye ŋɖɔkɩ masɩ nɛ Kewiyaɣ hendu ña-ñʋʋ taa lɛɛlɛɛyɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nazɩm alɩwaatʋ taa (Cɔnɩ tayʋʋ  9) *

9. Ye ɛyʋ ɛɖɔkʋʋ masɩ ɛ-ñʋʋ taa, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛɖaŋ nazɩm?

9 Ðɔkɩ masɩ nzɩ ŋkɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ ña-ñʋʋ taa. (Mat. 13:52) Pɩtɩla pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋɖɔkɩ tɔm ña-ñʋʋ taa, ɛlɛ Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɔzɩ masɩ nzɩ sɩ-yɔɔ. (Yoh. 14:26) Paɖɩɣ koobu nɔɔyʋ salaka taa e-ɖeke Caama wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ. Yʋsɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ: “Man-taa kaawɛ leleŋ siŋŋ se mɔnɖɔkɩ masɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ mbʋ yɔ ma-ñʋʋ taa! Paa maawɛ men-ɖeke yɔ, maawɛɛ nɛ mamaɣzɩɣ sɩ-taa sakɩyɛ yɔɔ.” Masɩ nzɩ sɩsɩnɩ ɖo-koobu ɛnʋ nɛ ɛñɔɔnɩ Yehowa kpam nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ.

(Cɔnɩ tayʋʋ 10) *

10. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔkɩ hendu ɖa-ñʋʋ taa?

10 Ðɔkɩ hendu ndʋ tɩsaŋ Yehowa yɔ ña-ñʋʋ taa nɛ ŋteɣ-tʋ. Alɩwaatʋ ndʋ paɖɩɣ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ salaka Filiipi yɔ, pete fezuu taa hendu ndʋ paaɖɔkɩ pa-ñʋʋ taa yɔ. (Tʋma 16:25) Alɩwaatʋ ndʋ paakpaɣ ɖo-koobiya Rusii ɛjaɖɛ taa nɛ powoni-wɛ Siiberii yɔ, ɛbɛ palaba nɛ pɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ? Koobu halɩñɩnʋ Mariya Fedun yɔɔdaa se: “Ðiite ɖe-hendu takayaɣ taa hendu ndʋ payɩ ɖɩsɩma yɔ.” Ɛyɔɔdaa ɖɔɖɔ se hendu ndʋ, tɩkpazɩ pa-tɩŋa ɖoŋ nɛ tɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɔñɔtɩnɩ  Yehowa kpam. Alɩwaatʋ ndʋ ŋteɣ fezuu taa hendu ndʋ ŋkɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ, pɩkpazɩɣ-ŋ ɖoŋ na? Ye mbʋ yɔ, ɖɔkɩ hendu ndʋ ña-ñʋʋ taa lɛɛlɛɛyɔ!​—Kalɩ aɖakaɣ “ Ha-m abalɩtʋ.”

MBƲ ŊPƖZƖƔ ŊLA NƐ ŊWƐƐ ABALƖTƲ NƐ PƖKPAÐƖ YƆ

11-12. (a) Ɛzɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 17:37, 45-47 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ Daviid kaawɛ abalɩtʋ? (b) Lɔŋ kɩbaŋ weyi Daviid kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

11 Pɩsa nɛ ŋlʋbɩnɩ nazɩm lɛ, pɩpɔzʋʋ-ŋ abalɩtʋ. Ye pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ŋfɛyɩnɩ wɛtʋ ndʋ yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla? Tɔzɩ se pɩtɩkɛ ɛyʋ ɖaɣlɩkɩŋ, e-ɖoŋ, yaa hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ɛwɛ niye yɔ, mbʋ yekina nɛ ɛwɛɛ abalɩtʋ siŋŋ. Maɣzɩ pɩɣa evelaɣ Daviid kɩɖaʋ yɔɔ; eeyoni Gooliyaatɩ alɩwaatʋ natʋyʋ. Gooliyaatɩ kaaɖaɣlɩ siŋŋ ɛlɛ Daviid ñaawɛ ññɩɩ, ɛfɛyɩ ɖoŋ nɛ ɛfɛyɩnɩ you wondu ndʋ pɩmʋnaa yɔ. Halɩ Daviid taawɛɛnɩ you sɩɣa. Ɛlɛ ɛɛwɛ abalɩtʋ siŋŋ. Daviid se lɛɛ lɛɛ se ewolo nɛ eyooni tɩ kpazɩyʋ ɛnʋ.

12 Ɛbɛ yɔɔ Daviid kaawɛ abalɩtʋ siŋŋ mbʋ? Ɛɛwɛnɩ tisuu siŋŋ se Yehowa wɛ ɛ-cɔlɔ. (Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 17:37, 45-47.) Daviid taaka ɛ-lɩmaɣza ɛzɩma Gooliyaatɩ kɩlɩ-ɩ yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛlɛ ɛɛkam ɛ-lɩmaɣza ɛzɩma Gooliyaatɩ tɩlɩɩ pʋyʋ Yehowa ɛsɩndaa yɔ pɩ-yɔɔ na. Ɛbɛ kɛdaɣ kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ye ɖa-taa ɛtɛma se Yehowa wɛ ɖɔ-cɔlɔ, nɛ ɖa-taa tɛ ɖɔɖɔ se mba pakaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, patɩlɩɩ pʋyʋ ɖɛ-Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ ɛsɩndaa yɔ, ɖɩkaɣ wɛʋ abalɩtʋ. (4 Aw. 20:15; Keɣa 15:8) Pʋcɔ nɛ nazɩm alɩwaatʋ talɩ lɛ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla lɛɛlɛɛyɔ nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ pɩkpaɖɩ?

13. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ pɩkpaɖɩ? Lɩzɩ pɩ-taa.

13 Ye ɖisusuu Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ ɛyaa lalaa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩkpaɖɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖiisusuu lalaa tɔm lɛ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩtaa Yehowa liu nɛ ɖitaase ɛyaa sɔɔndʋ yɔ. (Adu. 29:25) Ɛzɩ hola aleɣya yekuu nɛ ɖo-hola kpaɣ ɖoŋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa, samaɣ taa, ɖɩɩlakɩ alɩwaatʋ fanʋʋ tɔm susuu yaa ɖiisusuu tɔm tadɩyɛ kookasɩ taa lɛ, ɖɩwɛɣ abalɩtʋ nɛ pɩkpaɖɩ. Ye ɖisusuu tɔm nɛ abalɩtʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɖɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖisusi tɔm paa pakaɖɩɣnɩ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ.​—1 Tes. 2:1, 2.

Nancy Yuen kizaa se eeyeki tɔm kɩbandʋ susuu (Cɔnɩ tayʋʋ 14)

14-15. Lɔŋ weyi Nancy Yuen nɛ Valentina Garnovskaya pa-kɩɖaŋ pɩzɩɣ nɛ ɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ?

14 Koobiya halɩñɩma siɣsiɣ tɩnaa naalɛ nabɛyɛ kɩɖaŋ pɩzɩɣ nɛ ɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ lɔŋ sakɩyɛ.  Paawɩlaa se pɛwɛ abalɩtʋ siŋŋ. Nancy Yuen kaaɖaɣlɩ ɛzɩ mɛta kʋɖʋmʋʋ nɛ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ, ɛlɛ pɩtaawɛɛ kɛlɛʋ se paɖʋ-ɩ sɔɔndʋ. * Ekizaa se eeyeki Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ susuu. Pʋyɔɔ lɛ, paɖʋ-ɩ salaka pɩnzɩ 20 mbʋ yɔ Siini ɛjaɖɛ taa. Mba pahʋnɩ-ɩ tɔm yɔ, pɔyɔɔdaa se ɛnʋ kɛnɩ “ɛyʋ weyi ɛkpaɖɩ ñʋʋ taa ɖoŋ” pɛ-ɛjaɖɛ taa yɔ.

Valentina Garnovskaya taa kaatɛma se Yehowa wɛ ɛ-cɔlɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 15)

15 Mbʋ ɖɔɖɔ paɖɩɣ Valentina Garnovskaya salaka tam nabudozo Rusii ɛjaɖɛ taa, nɛ ye patʋʋzɩ pɩnzɩ nzɩ ɛlabɩ salaka taa yɔ, sɩkpɛndɩ pɩnzɩ 21 mbʋ yɔ. * Ɛbɛ yɔɔ? Ɛɛtɛm ɛ-taa se eeyeki tɔm susuu nɛ pʋyɔɔ lɛ, sɔsaa yɔɔdaa se ɛkɛ “kɩdɛkɛdɩm laɖʋ sɔsɔ weyi ɛ-tɔm wɛ kaɖɛ siŋŋ yɔ.” Ɛbɛ sɩnɩ halaa siɣsiɣ ñɩma panɛ pa-naalɛ nɛ pɛwɛɛ abalɩtʋ siŋŋ mbʋ? Pa-taa kaatɛma se Yehowa wɛ pɔ-cɔlɔ.

16. Ɛbɛ yeki se ɖɩwɛɛ abalɩtʋ siŋŋ?

16 Ɛzɩ ɖɩnaʋ yɔ, pɩsa nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ lɛ, pɩtɩpɔzɩ se ɖɩtaa liu ɖa-maɣmaɣ ɖo-ɖoŋ yaa ɖɛ-lɛɣtʋ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖa-taa ɛtɛ se Yehowa wɛ ɖɔ-cɔlɔ nɛ ɛnʋ youni ɖo-lone taa. (Wp. 1:29, 30; Zek. 4:6) Mbʋ yekina nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ siŋŋ.

ƐBƐ PƖWƐƐ SE ŊLA ALƖWAATƲ NDƲ ƐYAA PAÐƖƔ-Ŋ YƆ?

17-18. Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ 15:18-21 yɔɔdʋʋ yɔ, lɔŋ weyi Yesu tasɩ-ɖʋ? Lɩzɩ pɩ-taa.

17 Ðɩsɔɔlaa se ɛyaa ɩñam-ɖʋ, ɛlɛ ye ɛyaa ɩtɩsɔɔlɩ ɖɔ-tɔm yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɖɩmaɣzɩ se ɖɩtɩlɩɩ pʋyʋ. Yesu yɔɔdaa se: “Ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa paɖɩɣ-mɩ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ pɔɖɔɔnʋʋ-mɩ pɛ-hɛkʋ taa nɛ patʋʋ-mɩ nɛ pɛwɛɛkɩɣ mɩ-hɩɖɛ se ɩkɛ kañatʋ tɩnaa ɛyʋ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ.” (Luka 6:22) Yesu tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

18 Yesu tɔm tʋnɛ tɩɩwɩlɩɣ se Krɩstʋ ñɩma kaɣ sɔɔlʋʋ se papaɖɩ-wɛ. Ɛlɛ ɛtasaɣ-ɖʋ lɔŋ pɩlɩɩnɩ mbʋ pɩkaɣ-ɖʋ talʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ na. Ðɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba. Ðɩcakɩ wezuu nɛ kɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yesu wɩlɩtʋ nɛ ɖisusuu tɔm ndʋ esusaa yɔ. Pʋyɔɔ ɛjaɖɛ paɖɩɣ-ɖʋ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 15:18-21.) Ðɩsɔɔlaa  se ɖɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Yehowa. Ye ɛyaa ɩpaɖɩɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩsɔɔlɩ Yehowa yɔ, pɩtɩpɔzɩ se pɩcɛyɩ-ɖʋ.

19. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ apostoloowaa kɩɖaʋ?

19 Taayele kaaʋ nɛ tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ yaa mbʋ palakɩ yɔ, piyele nɛ fɛyɛ kpa-ŋ se ŋkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ. (Mik. 4:5) Ye ɖɩmaɣzɩ mbʋ apostoloowaa labɩ Yeruzalɛm alɩwaatʋ ndʋ pakʋ Yesu nɛ pitileɖi yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ɛyʋ sɔɔndʋ seu yɔ. Paanawa se Yuuda mba Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa paɖaɣ-wɛ siŋŋ. (Tʋma 5:17, 18, 27, 28) Paa mbʋ yɔ, paa ɖooye lɛ, powokaɣ templo taa nɛ pawɩlɩɣ pa-tɩ kaɣlaa se pɛkɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa. (Tʋma 5:42) Patiyele nɛ sɔɔndʋ ɖɩɣ-wɛ nʋmɔʋ. Ða ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa ɛyʋ sɔɔndʋ seu ye ɖɩwɩlɩɣ paa ɖooye kaɣlaa se ɖɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖa-tʋmɩyɛ taa, ɖo-sukuli taa nɛ ɖe-egeetiye taa yɔ.​—Tʋma 4:29; Roma 1:16.

20. Paa papaɖaɣ apostoloowaa yɔ, ɛbɛ yɔɔ pa-taa kaawɛ leleŋ?

20 Ɛbɛ yɔɔ apostoloowaa taa kaawɛ leleŋ? Paasɩm mbʋ pɩ-yɔɔ papaɖaɣ-wɛ yɔ, nɛ pamaɣzaɣ se pɩkɛnɩ-wɛ hɩɖɛ ɖʋʋ se panazɩ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ palakɩ Yehowa sɔɔlɩm. (Luka 6:23; Tʋma 5:41) Pʋwayɩ, apostoloo Pɩyɛɛrɩ mawa se: “Paa pɩwɛɛ se ɩtɔɔ kʋñɔŋ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ yɔ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa.” (1 Pɩy. 2:19-21; 3:14) Ye ɖɩnɩɣ pɩ-taa se ɛzɩma ɖɩlakɩ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ pɩ-yɔɔ ɛyaa paɖɩɣ-ɖʋ yɔ, ɖɩɩkaɣ yebu Yehowa sɛʋ.

YE ŊÑƆƆZƖ ÑA-TƖ YƆ, PƖKAƔ-Ŋ WAZƲƲ

21-22. (a) Ɛbɛ ŋɖʋ ña-taa se ŋlakɩ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ nazɩm? (b) Ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

21 Ðɩɩsɩŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa paɣzɩɣ-ɖʋ nazʋʋ yɔ yaa alɩwaatʋ ndʋ komina kaɣ-ɖʋ kaɖɩnʋʋ se ɖɩtaasɛɛ Yehowa yɔ. Ɛlɛ ɖɩnawa se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ lɛɛlɛɛyɔ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɖɩcɛyɩsɩɣ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ, ɛzɩma ɖɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ. Ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ ɛzɩma ɖɩla alɩwaatʋ ndʋ papaɖɩɣ-ɖʋ yɔ tɩ-taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ. Ɛzɩma ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa.

22 Ɛlɛ ye komina ɛɖɩkɩ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩtaasɛɛ Yehowa, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla? Tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ tazʋʋ Bibl paɣtʋ kila wena akaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa paa komina ɛɖɩɣ nʋmɔʋ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ a-taa.

HENDU 118 “Sɔzɩ-ɖʋ tisuu”

^ tay. 5 Ðɩtɩsɔɔlɩ se papaɖɩ-ɖʋ. Ɛlɛ paa pɩɩkpawa nɛ pitii yɔ, ɖa-tɩŋa ɖɩkaɣ katʋʋ nazɩm. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ, kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩɖaŋ nazɩm.

^ tay. 7 Kalɩ La Tour de Garde 1er avril 1966 h. 212-224.

^ tay. 14 Kalɩ La Tour de Garde 15 octobre 1979 h. 4-7. Cɔnɩ ɖɔɖɔ JW Télédiffusion® yɔɔ video “Le nom de Jéhovah sera connu.” Kɩwɛ hɔɔlʋʋ INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES taa.

^ tay. 15 Kalɩ Annuaire des Témoins de Jéhovah 2008, h. 191-192.

^ tay. 67 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Lʋlɩyaa nabɛyɛ wɛɛ nɛ patɩŋɩɣnɩ takayɩsɩ cikpesi nzɩ sɩ-yɔɔ pama Bibl masɩ nasɩyɩ yɔ sɩ-yɔɔ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ alɩwaatʋ taa se pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩɖɔkɩ masɩ sɩ-ñʋŋ taa.

^ tay. 70 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Hɔʋ nakʋyʋ taa ñɩma wɛɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ Kewiyaɣ hendu alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛ lɔɔɖɩyɛ taa nɛ powoki kediɣzaɣ yɔ.