Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Taa leleŋ—Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

Taa leleŋ—Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

PAA ɛyʋ weyi lɛ, ɛsɔɔlaa se ehiɣ taa leleŋ e-wezuu caɣʋ taa. Ɛlɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa, ɛyaa tɩŋa katɩɣ kala wena awɛ “kaɖɛ pɩŋŋ” yɔ. (2 Tim. 3:1) Mulum, kʋdɔŋ, tʋmɩyɛ kɩɩwɛʋ, laŋwɛɛkɩyɛ yaa kala lɛɛna wena ayeki nɛ ɛyʋ sʋʋ pʋtɔdɩyɛ wɛtʋ natʋyʋ taa yɔ, apɩzɩɣ ayele nɛ pazɩ pazɩ lɛ, nabɛyɛ lesi taa leleŋ weyi pɛwɛna yɔ. Halɩ Ɛsɔ sɛyaa maɣmaɣ, pɩpɩzɩɣ pitibi-wɛ yɔɔɔ alɩwaatʋ natʋyʋ nɛ pelesi taa leleŋ weyi pɛwɛna yɔ. Ye pɩlaba se wɛtʋ tʋnɛ tɩtalɩ-ŋ yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋtasɩ hiɣu taa leleŋ weyi ŋŋwɛna yɔ?

Pʋcɔ nɛ ɖicosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se kajalaɣ lɛ, ɖɩnɩɩ mbʋ pɩkɛnɩ taa leleŋ siŋŋ yɔ pɩ-tɔbʋʋ nɛ ɛzɩma nabɛyɛ laba nɛ pɛwɛɛnɩ taa leleŋ halɩ pɩkpɛndɩnɩ kala alɩwaatʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩkaɣ naʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ ɖitaalesi taa leleŋ weyi ɖɩwɛna yɔ, nɛ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtasɩ labʋ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ.

ƐBƐ TAA LELEŊ KƐNAA?

Pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ tʋkaɣ taa leleŋ nɛ leleŋ nɩʋ yem pɛ-hɛkʋ taa. Pʋcɔ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa lɛ yele ɖɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Ye ɛyʋ nɔɔyʋ ɛñɔ sʋlʋm nɛ pɩkʋʋ-ɩ yɔ, nabʋyʋ taa ɛwɛɣ amɛya taa nɛ ɛmʋʋyʋʋ yem. Ɛlɛ sʋlʋm cɛkɩ ɛ-yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛɛtasɩɣ mʋʋyʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɖaɣnɩ sʋʋ pʋtɔdɩyɛ nɛ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛwɛɛ yɔ. Taa leleŋ weyi ɩ-taa ɛɛwɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛñɔ sʋlʋm yɔ, pɩtaakɛ taa leleŋ siŋŋ.​—Adu. 14:13.

Ɛlɛ taa leleŋ siŋŋ ñɛkɛnɩ wɛtʋ ndʋ tɩkam lila ɛyʋ laŋɩyɛ taa yɔ. Palɩzɩ taa leleŋ tɔbʋʋ se pɩkɛnɩ “ɛzɩma pɩlakɩ ɛyʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛnɩ pʋyʋ kɩbam nabʋyʋ yaa ɛɖaŋ-pʋ kpam yɔ.” Taa leleŋ kɛnɩ koboyaɣ yaa laŋhʋlʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyʋ wɛɣ, paa ɛwɛ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ taa yɔ. (1 Tes. 1:6) Toovenim taa lɛ, ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa ɛlɛ ɛ-laŋɩyɛ taa nɛ taa leleŋ. Alɩwaatʋ natʋyʋ paamabɩ apostoloowaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ posusaɣ Yesu Krɩstʋ yɔɔ tɔm, ɛlɛ “palɩnɩ tɔm tɩŋ tɛɛ nɛ amɛya se paɖʋ-wɛ hɩɖɛ nɛ pawɩlɩ-wɛ kʋñɔŋ Yesu hɩɖɛ yɔɔ.” (Tʋma 5:41) Pɩtɩkɛ kɩmakʋ ŋgʋ pamabɩ-wɛ yɔ, kɩ-yɔɔ panɩɣaɣ leleŋ. Ɛlɛ pa-taa kaawɛ leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, panawa se pɔɖɔkɩ pa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa.

Paalʋlʋʋ ɛyʋ nɛ taa leleŋ wɛtʋ ndʋ, nɛ ɛyʋ ɛɛcakɩ yem ɖɔɖɔ nɛ ɛwɛɛnɩ-tʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, taa leleŋ siŋŋ kɛnɩ fezuu kiɖeɖeu piye hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla lɛɣzɩtʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ‘ɛyʋtʋ kɩfatʋ’ ndʋ tɩ-wɛtʋ lɛɛtʋ kɛnɩ taa leleŋ yɔ. (Efɛz. 4:24; Gal. 5:22) Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣnɩ taa leleŋ wɛtʋ lɛ, pɩwɛɣ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ wena ɖɩkatɩɣ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

KƖÐAŊ WEYI ÐƖSƆƆLAA SE ÐƖMAƔZƖNA YƆ

Yehowa ñɩnaɣ kiɖe tɛɛ se wɛtʋ kɩbandʋ ɖeke ɩwɛɛnɩ tɛtʋ yɔɔ, pɩtɩkɛ kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɖɩnaɣ-pʋ sɔnɔ paa le yɔ. Ɛlɛ kɩdɛkɛdɩm mbʋ, pitiyele nɛ Yehowa lesi taa leleŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Ðoŋ nɛ amɛya, [pɛwɛ] ɛ-ɖɩjaɣyɛ taa.” (3 Aw. 16:27) Pɩtasɩ lɛ, ‘Yehowa taa lakɩ leleŋ’ nɛ tʋma kɩbana wena payɩ ɛ-sɛyaa lakɩ yɔ.​—Adu. 27:11.

Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩta liu nabʋyʋ nɛ pɩtɩkɔɔ yaa  nabʋyʋ tɩɖɔmnɩ-ɖʋ camɩyɛ ɛzɩ ɖɩɩmaɣzʋʋ yɔ, ye ɖɩñaɣ pana nɛ ɖitilesi taa leleŋ weyi ɖɩwɛna yɔ, ɖɩnɛ lɛ ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa. Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩka ɖa-lɩmaɣza wondu kɩbandʋ ndʋ ɖɩwɛnɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-laŋɩyɛ nɛ ɖɩɖaŋ lɛɣzɩtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩɖaŋ-ɖʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ. *

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna kɩɖaŋ sakɩyɛ weyi ɩyɔɔdʋʋ ɛyaa mba patilesi taa leleŋ halɩ pɩkpɛndɩnɩ kala taa yɔ ɩ-tɔm Bibl taa. Pa-taa lɛlʋ lɛ Abraham weyi ɛɛkatɩ kala sakɩyɛ e-wezuu caɣʋ taa yɔ. (Kiɖe 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Paa Abraham ɛɛkatɩ kala yɔ, etilesi taa leleŋ weyi ɛɛwɛna yɔ. Ɛbɛ sɩnɩ-ɩ? Ɛmaɣzaɣ lidaʋ ŋgʋ ɛɛwɛna se ɛkaɣ caɣʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa Mesiya Kewiyaɣ tɛɛ yɔ kɩ-yɔɔ. (Kiɖe 22:15-18; Ebr. 11:10) Yesu yɔɔdaa se: “Abraham sɔɔlɩ pɩŋŋ se ɛna ma-lʋlʋʋ, ɛnawa nɛ ɛ-taa la leleŋ.” (Yoh. 8:56) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɣzɩnɩ Abraham ye ɖɩmaɣzɩɣ taa leleŋ tɔm ndʋ tɩwɛnɩ ɛsɩndaa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ.​—Roma 8:21.

Ɛzɩ Abraham yɔ, apostoloo Pɔɔlɩ nɛ ɛ-ɛgbaɣdʋ Silaasɩ paakam pa-lɩmaɣza Ɛsɔ tamaɣ yɔɔ. Paawɛnɩ tisuu sɔsɔm, pʋyɔɔ paa paakatɩ kʋñɔmɩŋ yɔ, patilesi taa leleŋ weyi paawɛna yɔ kaaʋ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ paamabɩ-wɛ siŋŋ nɛ pɔtɔ-wɛ salaka yɔ, Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Ðoo kama nɛ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ pɔɖɔŋ tɩmʋʋ nɛ peteɣ Ɛsɔ samtʋ wondu.” (Tʋma 16:23-25) Pɩtasɩnɩ ɖoŋ weyi lidaʋ ŋgʋ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ paawɛna yɔ kɩhaɣaɣ-wɛ yɔ lɛ, paawɛ taa leleŋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, panawa se Krɩstʋ hɩɖɛ yɔɔ pɔtɔkaɣ kʋñɔŋ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖɔkʋʋ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ, sɩ-yɔɔ yɔ.​—Fil. 1:12-14.

Sɔnɔ, ɖo-koobiya Krɩstʋ mba sakɩyɛ ɖɔkʋʋ pa-tɩ kʋñɔmɩŋ taa nɛ paalesiɣ taa leleŋ weyi pɛwɛna yɔ nɛ pahaɣ-ɖʋ kɩɖaŋ kɩbaŋ. Novembre 2013 taa lɛ kancʋʋlaɣ sɔsɔɔ ŋga payaɣ se Haiyan yɔ, kɔkɔnɩ asɛyʋʋ sɔsɔʋ Filipiini ɛjaɖɛ hɛkʋ taa ageeta taa nɛ halɩ kɔyɔkɩ koobiya mba pɛcɛzɩ 1000 yɔ pa-ɖɩsɩ. Koobu George weyi ɛ-ɖɩɣa kaawɛ Taklobaŋ egeetiye taa nɛ kancʋʋlaɣ ŋga kɔyɔkɩ-kɛ cɩɖɩ cɩɖɩ yɔ ɛyɔɔdaa se: “Paa asɛyʋʋ kʋnɛ kɩkɔm koobiya yɔɔ yɔ, pɛwɛ taa leleŋ taa. Maasɩŋ ɛzɩma ɖeyi ɖeyi mɛnkɛdɩ taa leleŋ weyi ɖɩwɛna yɔ.” Paa kaɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, ye ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ mbʋ mbʋ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖiilesiɣ taa leleŋ weyi ɖɩwɛna yɔ. Ɛbɛ ɖɔɖɔ Yehowa tasɩ-ɖʋ haʋ nɛ pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ?

LƖMAƔZA WENA A-YƆƆ PƖWƐƐ SE ÐƖWƐƐ TAA LELEŊ TAA YƆ

Pɩtʋʋ fɛyɩ se taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩkɛnɩ waɖɛ sɔsɔyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛ taa leleŋ taa yɔ. Maɣzɩ nɛ ŋna: Pɩtɩkɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ pɩkɛnɩ-ɖʋ se ɖɩsɩm kedeŋa kpeekpe Wiyaʋ nɛ ɛkɛ ɖa-Caa, ɖɛ-Ɛsɔ nɛ ɖa-Taabalʋ?​—Keɣa 70:17, 18.

Ɛzɩma Yehowa ha-ɖʋ wezuu nɛ mbʋ payɩ piyeki se ɖɩnɩɩ ki-leleŋ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ. (Ekl. 3:12, 13) Ɛzɩma Yehowa hɔm-ɖʋ nɛ ɛkɔnɩ ɛ-cɔlɔ yɔ, piyeba nɛ ɖɩtɩlɩ tamaɣ ŋga ɛwɛnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ. (Kol. 1:9, 10) Piyeba nɛ ɖe-wezuu caɣʋ wɛɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ. Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ ɩɩsɩŋ ɖeyi ɖeyi mbʋ pʋyɔɔ pɛwɛ wezuu yɔ. Pɔɔlɩ ñɩkaɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, ɛmawa se: “Ndʋ nɔɔyʋ tɩna-tʋ nɛ ɛsa nɛ ɛnɩɩ-tʋ nɛ nɩŋgbaaŋ yɔ, ndʋ tɩtɩkpa ɛyʋ laŋɩyɛ taa maɣzɩm taa kaaʋ yɔ, ndʋ paañɔɔzaa nɛ pasɩɩ mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ. Ða Ɛsɔ tɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ lɔŋ ɛnɩ.” (1 Kɔr. 2:9, 10) Pʋyɔɔ lɛ, pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ se ɖɩsɩm mbʋ pɩkɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm nɛ ɛ-tamaɣ yɔ.

Maɣzɩ mbʋ Yehowa tasɩ labʋ ɛ-samaɣ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Taa leleŋ kpem pɩkɛnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlaa se pakaɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm kpeɣu. (1 Yoh. 2:12) Ɛzɩma Ɛsɔ kɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ yɔ, ɖɩwɛnɩ lidaʋ se pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɛkaɣ kɔnʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ. (Roma 12:12) Halɩ sɔnɔ sɔnɔ, Yehowa yeba nɛ ɖɩwɛɛ koobiya hɔʋ sɔsɔʋ taa. (Keɣa 132:1) Ɛsɔtɔm heyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se Yehowa kandɩyɩɣ ɛ-samaɣ yɔɔ se Sataŋ nɛ aleewaa pataalabɩ-kɛ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. (Keɣa 90:11) Ye ɖɩmaɣzɩɣ wazasɩ nzɩ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ sɩ-yɔɔ kɔyɔ, taa leleŋ weyi ɖɩwɛna yɔ, ɖiilesiɣ-i kaaʋ, ɛlɛ ɛwɛɣ nɛ ɛkpaɣ ɖoŋ kɩkpaʋ.​—Fil. 4:4.

 ƐBƐ LABƲ YEKI SE ÑA-TAA LELEŊ ƐPAƔLƖ?

Krɩstʋ tʋ weyi ɛwɛ taa leleŋ taa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtasɩ nabʋyʋ labʋ nɛ ehiɣ taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ yaa we? Yesu yɔɔdaa se: “Meheyiɣ-mɩ mbʋ se me-leleŋ ɩwɛɛ mɩ-taa nɛ mɩ-taa wɛɛ leleŋ pɩŋŋ.” (Yoh. 15:11) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nabʋyʋ nɛ ɖɩtasɩ hiɣu taa leleŋ siŋŋ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ pana wena ɖɩñakɩ se ɖihiɣ taa leleŋ yɔ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ mbʋ ɛyʋ lakɩ se miŋ nɩɩyɩ etaaɖi yɔ. Pʋcɔ nɛ miŋ etaaɖi lɛ, pɩcɛyaa se pɔsɔzʋʋ ɖasɩ nɛ pɛfɛtɩɣ-ɩ ɖɔɖɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩcɛyaa se ŋcalɩɣ ña-tɩ camɩyɛ fezuu taa nɛ ña-taa leleŋ paɣlɩ camɩyɛ. Taasɔɔ se Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu yekina se taa leleŋ ɛpaɣlɩ. Ye mbʋ, ña-taa leleŋ pɩzɩɣ nɛ ɛpaɣlɩ ye ŋtɩŋɩɣnɩ adɩma yɔɔ nɛ ŋpɔzʋʋ Yehowa fezuu kiɖeɖeu sɩnʋʋ nɛ ŋkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩɣ Ɛsɔtɔm ndʋ ɛtɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ pama yɔ, tɩ-yɔɔ yɔ.​—Keɣa 1:1, 2; Luka 11:13.

Ŋpɩzɩɣ ŋyele ɖɔɖɔ nɛ ña-taa leleŋ paɣlɩ ye ŋlakɩ tʋma wena aɖe Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ nɛ kpekpeka yɔ. (Keɣa 34:27; 111:1) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛ mbʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Ña Ɛsɔ nɛ ŋɖɔkɩ ɛ-paɣtʋ; ɛyʋ kpeekpe lɛ.” (Ekl. 12:13) Ye mbʋ, Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ se ɛñamɩ-ɩ nɛ ɛɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ pʋcɔ nɛ ehiɣ taa leleŋ. Pɩwɩlɩɣ se Yehowa sɛtʋ yekina se ɛyʋ ehiɣ taa leleŋ siŋŋ e-wezuu caɣʋ taa. *

WAZASƖ NZƖ TAA LELEŊ WƐNƲƲ KƆŊNA YƆ

Ye ɖɩwɛnɩ fezuu kiɖeɖeu wɛtʋ ndʋ tɩkɛnɩ taa leleŋ yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu wazasɩ nzɩ yɔ, sɩɩsɩɣnɩ laŋɩyɛ taa leleŋ nɩʋ yem. Ðɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma wena ɖɩlakɩnɩ taa leleŋ halɩ pɩkpɛndɩnɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se piyeki nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ ɖa-Caa Yehowa nɛ pɩkpaɖɩ. (Wp. 16:15; 1 Tes. 5:16-18) Pɩtasɩ lɛ, wazasɩ nzɩ taa leleŋ siŋŋ kɔŋnɩ yɔ sɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩsɔɔlɩ kɩlaŋ sakɩyɛ labʋ se ɖɩɖʋ nesi Ɛsɔ Kewiyaɣ tʋma nɛ ɖikiziɣ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩm ñɩnʋʋ kadadayaɣ. (Mat. 13:44) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ wazasɩ nzɩ kɩlaŋ weyi ɖɩlaba yɔ ɩkɔŋna yɔ lɛ, pɩhaɣ-ɖʋ koboyaɣ nɛ taa leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɩhaɣ lalaa ɖɔɖɔ koboyaɣ.​—Tʋma 20:35; Fil. 1:3-5.

Etaazuunii ɛjaɖɛ taa sukuli sɔsɔʋ ŋgʋ payaɣ se Nebraska yɔ, kɩ-taa ñɩnɩyaa mba patazɩɣ tomnaɣ taa kpeetaɣ tɔm taa yɔ, pa-taa nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Ye ŋwɛnɩ koboyaɣ nɛ taa leleŋ sɔnɔ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkaɣ wɛnʋʋ tomnaɣ taa alaafɩya cee wayɩ nɛ pɩkpaɖɩ.” Ñɩnɩyʋ ɛnɛ ɛ-tɔm labɩ kʋyʋm nɛ Bibl tɔm tʋnɛ se: “Laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa nɛ leleŋ yɔ, ɖɩlakɩ nɛ weyi ɛsɔsaa yɔ ɛnɛɣdɩɣ.” (Adu. 17:22) Toovenim, ye ŋwɛnɩ taa leleŋ siŋŋ yɔ, ŋwɛɣnɩ tomnaɣ taa alaafɩya nɛ pɩkpaɖɩ.

Ye mbʋ, paa ɖɩwɛ kʋñɔmɩŋ taa sɔnɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ taa leleŋ siŋŋ ye ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa nɛ ɖɩpɔzʋʋ-ɩ fezuu kiɖeɖeu, ɖɩkpɛlɩkɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ camɩyɛ Ɛsɔtɔm yɔɔ yɔ. Ðɩpɩzɩɣ ɖiyele nɛ taa leleŋ weyi ɖɩwɛna yɔ ɛpaɣlɩ ye ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ wazasɩ nzɩ ɖɩwɛnɩ sɔnɔ yɔ sɩ-yɔɔ yɔ, nɛ ɖɩmaɣzɩɣnɩ ɖɔɖɔ mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ pa-kɩɖaŋ nɛ ɖɩsɔɔlɩ se ɖɩla Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ɛzɩ Keɣa 63:11 maɖʋ yɔɔdʋʋ yɔ: “Siɣsiɣ tʋ ɛmɛyɩ [Yehowa] taa, ɛɖʋ-ɩ kʋyʋʋ tam.”

^ tay. 10 Ðɩkaɣ yɔɔdʋʋ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ tɔm ñʋŋ weyi ɩtazɩɣ fezuu kiɖeɖeu piye hɔɔlɩŋ taa yɔ ɩ-taa nakʋyʋ taa.

^ tay. 20 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ mbʋ ŋpɩzɩɣ ŋtasɩ labʋ nɛ ña-taa leleŋ paɣlɩ yɔ, kalɩ aɖakaɣ “ Nʋmɔŋ lɛɛŋ weyi iyeki nɛ taa leleŋ paɣlɩɣ yɔ.”