Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ðɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa

Ðɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa

“Iyele mɩ-tɩ nɛ fezuu nɛ ɩtɩŋ kɩ-nʋmɔʋ.”​—GAL. 5:16.

HENDU: 22, 75

1, 2. (a) Ɛjandʋ ndʋ koobu nɔɔyʋ kɔma ɛna se ɛwɛnɩ fezuu taa? (b) Nɛ ɛbɛ ɛlaba nɛ ɛwabɩ-tʋ?

PAAMƖYƖSƖ Robert lɩm lɛ, ɛwɛnɩ pɩnzɩ 15, ɛlɛ ɛtaakaŋ ñʋʋ nɛ fezuu taa tʋma siŋŋ. Ɛyɔɔdaa se: “Mantɩla kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ wiɖiyi, ɛlɛ malakaɣ fezuu taa tʋma se pɔtɔm se pala. Ɛzɩma mowokaɣ kediɣzisi tɩŋa nɛ paa pɩnaɣ ŋga lɛ mankpakɩɣ fenasɩ nasɩyɩ nɛ malakɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩnaɣaɣ ɛsa yɔɔ ɛzɩ mɛwɛ ɖoŋ fezuu taa yɔ, ɛlɛ toovenim taa lɛ, maawɛnɩ ɛjandʋ natʋyʋ.”

2 Robert kɔm nɛ ɛɖɔkɩ nesi lɛ, ɛtɩlɩ ɛjandʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi ɛwɛnɩ fezuu taa yɔ. Ɛ nɛ ɛ-halʋ palabɩ ɖʋtʋ nɛ pɔpɔzʋʋ ɖama tɔm se pana se pa-taa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ ecosi. Ɛ-halʋ cosaɣ tɔm pɔzʋʋ yɔɔ camɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛpɩ fezuu taa, ɛlɛ ɛnʋ lɛ, pɩɩwɛ-ɩ kaɖɛ se ecosi tɔm pɔzʋʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛsɩŋ ndʋ ɖeyi ɖeyi ɛyɔɔdɩ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩɩlakaɣ-m ɛzɩ maatɩɩsɩŋ natʋyʋ kpem yɔ. Peeɖe manawa se pɩsa nɛ mɛnkɛ ma-halʋ ñʋʋdʋ fezuu taa lɛ, pɩcɛyaa se mala nabʋyʋ.” Nɛ toovenim lɛ, ɛlabɩ nabʋyʋ. Ɛyɔɔdaa se: “Manpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ siŋŋ lɛ, tɔm ndʋ mantaatɩlɩ camɩyɛ yɔ tɩpaɣzɩ tʋʋ kpayɩ kpayɩ ma-ñʋʋ taa. Pɩsɩnɩ-m nɛ manɩɩ Bibl wɩlɩtʋ taa camɩyɛ nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, piyeba nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ma nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa.”

3. (a) Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ Robert tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (b) Tɔm pɔzʋʋ naadozo mbʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu?

3 Robert tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɩɩyɩ; ɩ-tɔm cɛyaa. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ Bibl wɩlɩtʋ taa natʋyʋ pazɩ nɛ ɖa nɛ ɛgbɛyɛ taa koobiya  ɖɩlakɩ fezuu taa tʋma, ɛlɛ pi-ɖeke pɩ-labʋ eeyeki nɛ ɖɩpɩɩ fezuu taa. Yaa pɩtɩla yɔ, ɖɩɖɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa ɛlɛ ye ɖɩɖaɣnɩ tazʋʋ ɖɛ-wɛtʋ taa yɔ, ɖɩkaɣ naʋ se hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ wɛɛ se pɩpɔzʋʋ se ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa ɩ-taa nɛ pɩkpaɖɩ. (Fil. 3:16) Pɩsa nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa lɛ, ɖɩkaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ naadozo pʋnɛ pɩ-yɔɔ: (1) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛyʋtʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi ɖɩwɛnɩ fezuu taa yɔ? (2) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩpɩɩ fezuu taa nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa tam? (3) Ye ɖɩpɩ fezuu taa camɩyɛ yɔ, ɖoŋ weyi pɩwɛɣnɩ mbʋ ɖɩlakɩ paa evemiye nɖɩ yɔ pɩ-yɔɔ?

TAZƖ ÑƐ-WƐTƲ TAA CAMƖYƐ

4. Mba patasɩɣ lɔŋ Efɛɛzɩ 4:23, 24 taa?

4 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩpɩsɩ Yehowa sɛyʋ yɔ, ɖɩlɛɣzɩ ɖɛ-wɛtʋ nɛ ɖiyele lakasɩ nzɩ sɩtɩmʋna yɔ sɩ-labʋ. Lɛɣzɩtʋ ndʋ tiitukuni ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm nɛ pɩtɛ yɔ, ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ lɛɣzɩtʋ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘ɖɩlɛɣzɩɣ ɖa-maɣzɩm.’ (Efɛz. 4:23, 24) Ðɩtɩtalɩ pilim, pʋyɔɔ lɛ pɩpɔzʋʋ ɖa-tɩŋa payɩ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ lɛɣzɩtʋ. Halɩ mba pɛwɛɛ nɛ pɛsɛɣ Yehowa pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, pɩcɛyaa se pakandɩyɩ fezuu taa ɛyʋtʋ ndʋ pɛwɛna yɔ tɩ-yɔɔ nɛ nabʋyʋ ɛtaacam-tʋ.​—Fil. 3:12, 13.

5. Tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtazɩ ɖɛ-wɛtʋ taa camɩyɛ?

5 Pɩsa nɛ ɖɩpɩɩ fezuu taa, yaa ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩtazɩ ɖɛ-wɛtʋ taa camɩyɛ. Paa ɖɩkɛ pɩɣa evelaɣ yaa ɖɩlabɩ sɔsɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Mɛwɛɛ nɛ manaɣ wɛtʋ kɩbandʋ natʋyʋ ma-maɣmaɣ mɔ-yɔɔ nɛ tɩwɩlɩɣ se mɛwɛɛ nɛ manpɩɣ fezuu taa? Mɛ-wɛtʋ wɛɛ nɛ tɩnɩɣzɩɣnɩ Krɩstʋ ñɩndʋ camɩyɛ na? Lakasɩ nɛ wɛtʋ ndʋ mɛwɛɣnɩ kediɣzisi taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɛyʋ weyi mɛnkɛnɩ fezuu taa? Faawɩyɛ ŋgʋ ma nɛ lalaa ɖɩlakɩ yɔ, ɛbɛ kɩwɩlɩɣ mbʋ me-liu sɔɔlaa yɔ pɩ-yɔɔ? Kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ ndʋ mɛwɛna? Man-tɩ ñɔɔzʋʋ nɛ mo-wondu suu yaa wɛtʋ ndʋ mɛwɛnɩ alɩwaatʋ ndʋ patasɩɣ-m lɔŋ nɩɩyɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ we? Alɩwaatʋ ndʋ takɩm kɔŋ mɔ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma malakɩ? Mɛ-wɛtʋ wɩlɩɣ se mɛnkɛ Krɩstʋ tʋ weyi ɛpɩ fezuu taa camɩyɛ yɔ?’ (Efɛz. 4:13) Ye ɖɩtɩŋnɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩtazɩ ɖɛ-wɛtʋ taa camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛyʋ weyi ɖeyi ɖeyi ɖɩkɛnɩ fezuu taa yɔ.

6. Pɩsa nɛ ɖɩtɩlɩ ɛyʋtʋ ndʋ ɖɩwɛnɩ fezuu taa yɔ lɛ, ɛbɛ ɖɔɖɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩtasɩ labʋ?

6 Pɩsa nɛ ɖɩtɩlɩ ɛyʋtʋ ndʋ ɖɩwɛnɩ fezuu taa yɔ lɛ, nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ se ɖɩpɔzɩ sɩnʋʋ lalaa cɔlɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa se tomnaɣ yɔɔ ɛyʋ ɛɛsɩŋ ɛ-kɩwɛɛkɩm Ɛsɔ ɛsɩndaa. Ɛlɛ fezuu taa ɛyʋ ñatɩlɩɣ Ɛsɔ lɩmaɣza, halɩ pɩkpɛndɩnɩ tomnaɣ yɔɔ ɛyʋ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ. (1 Kɔr. 2:14-16; 3:1-3) Ɛzʋtʋyaa wɛnɩ Krɩstʋ maɣzɩm, pʋyɔɔ lɛ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, panaɣ yʋsasɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se nɔɔyʋ paɣzɩ wɛnʋʋ tomnaɣ yɔɔ lɩmaɣza yɔ lɔŋ. Ye pɔñɔtɩnɩ-ɖʋ nɛ patasɩ-ɖʋ lɔŋ, ɖɩmʋʋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ na? Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɖɩsɔɔlaa se ɖɩpɩɩ fezuu taa.​—Ekl. 7:5, 9.

ÑAƔ PANA NƐ ŊPƖƖ FEZUU TAA

7. Ɛbɛ yɔɔ Bibl wɩlɩtʋ tɩlʋʋ ɖeke eeyeki se ɛyʋ ɛkɛ fezuu taa ɛyʋ?

7 Taasɔɔ se Bibl wɩlɩtʋ tɩlʋʋ ɖeke eeyeki se ɖɩpɩɩ fezuu taa. Wiyaʋ Salomɔɔ kaasɩm Yehowa nʋmɔŋ siŋŋ. Halɩ pama ɛ-lɔŋsɩnɖɛ tɔm Bibl taa. Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se pʋwayɩ lɛ, ɛtɩwɩlɩ se ɛkɛ weyi ɛpɩ fezuu taa yɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩɖɔ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa. (1 Aw. 4:29, 30; 11:4-6) Ye mbʋ, pɩtasɩnɩ Bibl wɩlɩtʋ tɩlʋʋ lɛ, ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩla? Pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa. (Kol. 2:6, 7) Ɛlɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ?

8, 9. (a) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ ɖe-tisuu? (b) Kaɖʋwa ŋga yɔɔ ɖɩkpɛlɩkɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

8 Pɔɔlɩ kaaseɣti kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma se powolo  pɩ-yɔɔ nɛ ‘pakpaɣ sɔsɔtʋ yɔɔ’ yaa papɩɣ fezuu taa. (Ebr. 6:1) Sɔnɔ ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩɖɔ Pɔɔlɩ lɔŋ tasʋʋ yɔɔ? Mbʋ pɩcɛyaa se ɖɩla yɔ pɩ-taa nabʋyʋ lɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ takayaɣ Ɩɖɔkɩ Mɩ-tɩ Kpam Ɛsɔ Sɔɔlɩm Taa.” Ye ŋtɛm takayaɣ ŋga kɛ-kpɛlɩkʋʋ yɔ pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Ye ŋtɛm-kɛ kpɛlɩkʋʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋla ɖʋtʋ nɛ ŋtasɩ kpɛlɩkʋʋ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ñe-tisuu cɛyɩsɩ camɩyɛ. (Kol. 1:23) Tɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma ŋkpaɣ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

9 Ŋŋkpɛlɩkɩɣ nɛ ŋmaɣzɩɣ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, taasɔɔ se ña kaɖʋwa lɛ se pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla Yehowa sɔɔlɩm nɛ ŋña ɛ-paɣtʋ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim. (Keɣa 39:9; 118:97) Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖikizi mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ wayɩ fezuu taa yɔ pɩ-labʋ.​—Tiiti 2:11, 12.

10. Ɛbɛ evebiya nɛ pɛlaa papɩzɩɣ pala nɛ papɩɩ fezuu taa?

10 Ye ŋkɛ evebu yaa pɛlɛ yɔ, fezuu taa kaɖʋsɩ nzɩ ŋwɛna? Koobu nɔɔyʋ lakɩ tʋmɩyɛ Betɛɛlɩ, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ ewoki egeetiye kigbeɣliŋ taa lɛ, ɛ nɛ mba paha pa-tɩ se pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ palakɩ faawɩyɛ pʋcɔ nɛ kigbeɣluu ɖʋtʋ paɣzɩ. Pa-taa sakɩyɛ kɛ pɛlaa nɛ evebiya. Paalakɩ faawɩyɛ lɛ, ɛpɔzʋʋ-wɛ se peheyi-i fezuu taa kaɖʋsɩ nzɩ pɛwɛna yɔ. Tɔm ndʋ pa-taa sakɩyɛ cosuu yɔ, tɩwɩlɩɣ se pasɩm mbʋ ɖeyi ɖeyi pɔsɔɔlɩ labʋ se paɖʋ nesi Yehowa tʋmɩyɛ yɔ, ɛzɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ yaa nesi ɖʋʋ ɖenɖe pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa mbʋ yɔ. Alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, pa-taa nabɛyɛ ɩɩnaɣ se pocosi suwe. Ɛzɩ pɩwɩlɩɣ se pɛfɛyɩnɩ fezuu taa kaɖʋsɩ nasɩyɩ ɖeyi ɖeyi? Ye ŋkɛ evebu yaa pɛlɛ yɔ, pɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Malakɩ fezuu taa tʋma mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ana ma-lʋlɩyaa sɔɔlaa se mala na? Mɛwɛɛ nɛ mañakɩ pana se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ma nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ manpɩzɩ nɛ mɔñɔtɩnɩ-ɩ kpam? Toovenim lɛ, pɩtɩkɛ evebiya nɛ pɛlaa ɖeke pɩwɛɛ se pɛwɛɛnɩ fezuu taa kaɖʋsɩ. Ye ɖɩwɛnɩ fezuu taa kaɖʋsɩ yɔ, pɩsɩɣnɩ ɖa-tɩŋa payɩ se ɖɩpɩɩ fezuu taa.​—Ekl. 12:1, 13.

11. (a) Pʋcɔ nɛ ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa siŋŋ lɛ, ɛbɛ pɩcɛyaa se ɖɩla? (b) Bibl taa kɩɖaʋ ŋgʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩna?

11 Ye ɖɩnawa se pɩpɔzʋʋ se ɖɩtasɩ ɖɛnʋʋ ɛsɩndaa hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ kpɛdɛyɛ. Pɩcɛyaa se ɖɩkɛ ɛyaa mba papɩ fezuu taa yɔ. Toovenim lɛ, sɩm nɛ wezuu tɔm pɩkɛnaa. (Roma 8:6-8) Ɛlɛ paa ɖɩpɩ fezuu taa ɛzɩma yɔ, ɖɩɩkaɣ talʋʋ pilim. Yehowa fezuu pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa tam. Pɩcɛyaa se ɖɩñakɩ pana paa ɛzɩmtaa nɛ ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa. Koobu John Barr weyi ɛɛlabɩ tʋmɩyɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa yɔ ɛlɩzaɣ Luka 13:24 taa lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Ɛyaa sakɩyɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pasʋʋnɩ nɔnɔɔ ŋga kɛwɛ kpɩyaɣ yɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paañakɩ pana siŋŋ se pɛwɛɛ ɖoŋ fezuu taa.” Pɩcɛyaa se ɖɩla ɛzɩ Yakɔɔb weyi ɛ nɛ Ɛsɔ tiyiyu paalʋba nɛ ɛmʋ wazasɩ pʋcɔ nɛ eyebi-i yɔ. (Kiɖe 32:26-28) Paa Bibl kpɛlɩkʋʋ ɛwɛ leleŋ yɔ, kɩfɛyɩ ɛzɩ takayɩsɩ nzɩ ɛyaa kalɩɣ se pacalɩsɩnɩ pɛ-ɛsa yɔ. Pɩcɛyaa se ɖihuyi kɩ-taa camɩyɛ nɛ ɖɩlɩɩ fezuu taa ñɩm yɔɔ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ.

12, 13. (a) Ɛbɛ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ tɩwɛɛ 1 Kɔrɛntɩ 2:16 taa yɔ? (b) Kɩɖaʋ ŋgʋ apostoloo Pɩyɛɛrɩ maɣmaɣ hawa nɛ lɔŋ weyi ɛtasɩ-ɖʋ yɔ, ɛzɩma ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ? (c) Pɩsa nɛ ŋpɩɩ fezuu taa lɛ, ɛbɛ pɩcɛyaa se ŋla? (Cɔnɩ aɖakaɣ “Mbʋ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa yɔ.”)

12 Ye ɖɩñakɩ pana se ɖɩpɩɩ fezuu taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se fezuu kiɖeɖeu kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩlɛɣzɩ ɖa-maɣzɩm. Pɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu sɩnʋʋ yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɛɛnɩ maɣzɩm mbʋ ɖeyi ɖeyi Krɩstʋ kaawɛna yɔ. (1 Kɔr. 2:16) Kɩpɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖikizi tomnaɣ yɔɔ maɣzɩm mbʋ pɩwɛ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ nɛ piyele nɛ ɖɩwɛɛnɩ fezuu taa wɛtʋ ndʋ tɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ. (Gal. 5:16, 22, 23) Pɩwɛɛ se ɖiwolo lʋbɩyɛ yɔɔ tam alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyʋsʋʋ se ɖɩkɩlɩɣ ɖa-lɩmaɣza kam tomnaɣ yɔɔ wondu yɔɔ, yaa tomnaɣ yɔɔ leleŋ nɩʋ kadadayaɣ  yɔɔ yɔ. Wɛɛ fezuu kiɖeɖeu pɔzʋʋ yɔɔ tam, ɖɩnɛ ɛlɛ Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-lɩmaɣza nɛ ŋkam-yɛ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ pɩ-yɔɔ. (Luka 11:13) Tɔzɩ Apostoloo Pɩyɛɛrɩ yɔɔ. Tam sakɩyɛ taa lɛ, ɛ-yɔɔdaɣ wɩlaa se ɛwɛnɩ tomnaɣ yɔɔ lɩmaɣza. (Mat. 16:22, 23; Luka 22:34, 54-62; Gal. 2:11-14) Paa mbʋ yɔ, etiyele pana ñaɣʋ nɛ pazɩ pazɩ lɛ, Yehowa sɩnɩ-ɩ nɛ ɛwɛɛnɩ Krɩstʋ maɣzɩm. Ða ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla ɛzɩ Pɩyɛɛrɩ yɔ.

13 Pʋwayɩ lɛ, Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖa-taa paa weyi ɛñaɣ pana nɛ ɛwɛɛna yɔ tɩ-tɔm. (Kalɩ 2 Pɩyɛɛrɩ 1:5-8.) Ye ɖɩñakɩ pana siŋŋ se ɖɩwɛɛnɩ fezuu taa wɛtʋ ɛzɩ tɩ pɛm yaa tɩ ɖɔkʋʋ, tɩ kpaʋ nɛ koobiye sɔɔlɩm yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa. Pɩwɛɣ ɖeu se paa evemiye nɖɩ lɛ, ŋpɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Fezuu taa wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se mañaɣ pana nɛ mɛwɛɛnɩ sɔnɔ nɛ mɛnɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa?’

ÐƆ BIBL PAƔTƲ KILA YƆƆ PAA EVEMIYE NÐƖ

14. Ye ɖɩpɩ fezuu taa yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ wezuu ŋgʋ ɖɩcakɩ yɔ kɩ-yɔɔ?

14 Ye ɖɩwɛnɩ Krɩstʋ maɣzɩm yɔ, pɩwɛɣnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔdaɣ, ɖɛ-wɛtʋ nɛ lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ yɔ a-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ tʋmɩyɛ taa yaa sukuli taa yɔ. Nɛ lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ yɔ, ana wɩlɩɣna se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩkɛ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa. Ðɩkɛ fezuu taa ɛyaa, pʋyɔɔ lɛ ɖiiyeki kaaʋ se nabʋyʋ ɛwɛɛkɩ ɖa nɛ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɖɛ-hɛkʋ taa taabalɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩɣ-ɖʋ se ɖɩla kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yɔ, Krɩstʋ wɛtʋ ndʋ ɖɩwɛna yɔ tiseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩlʋbɩnɩ-pʋ. Ðɩɩkpakɩɣ lɩmaɣza naayɛ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: ‘Bibl paɣtʋ kila wena pɩwɛɛ se malabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩsɩnɩ-m? Ye Krɩstʋ ɛɛwɛnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɛbɛ ɛɛlaba? Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se mankpaɣ nɛ pɩkɛdɩnɩ Yehowa?’ Pɩsa nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩwɛɛnɩ maɣzɩm pʋnɛ lɛ, iyele nɛ ɖɩkpaɣ kɩɖaŋ nɩɩyɩ. Nɛ ɖɩɩtazɩɣ paa kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, ɖɩkaɣ naʋ Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza nɛ lɛɣtʋ yɔ.

15, 16. Ha kɩɖaŋ weyi ɩwɩlɩɣ se ye ɖɩwɛnɩ Krɩstʋ maɣzɩm yɔ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ (a) alɩwaatʋ ndʋ ɖɩcaɣ se ɖɩlɩzɩ nɔɔyʋ nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩɖɔkɩ nesi yɔ. (b) taabalɩyɛ ɖʋʋ taa yɔ.

15 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩcaɣ se ɖɩlɩzɩ nɔɔyʋ nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩɖɔkɩ nesi yɔ.  Paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiɖiyi-ɖʋ yɔ lɛ 2 Kɔrɛntɩ 6:14, 15. (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 6:14, 15.) Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se weyi ɛkɛ fezuu taa ɛyʋ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ tomnaɣ yɔɔ ɛyʋ nɛ piɖeni-i. Ɛzɩma tɔm tʋnɛ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩcaɣ se ɖɩlɩzɩ nɔɔyʋ nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩɖɔkɩ nesi yɔ?

16 Taabalɩyɛ ɖʋʋ.  Paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɛ 1 Kɔrɛntɩ 15:33 taa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ. (Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 15:33.) Fezuu taa ɛyʋ ɛɛɖʋʋ ɛgbaɣdɩyɛ nɛ weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɔnɩ kaɖɛ ɛ nɛ Yehowa pa-taabalɩyɛ yɔɔ yɔ. Tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ camɩyɛ? Ðɩkpaɣ ɛzɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ taabalɩyɛ ɖʋʋ nʋmɔŋ mbʋ yɔ yɔ, ɛzɩma paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ŋ? Nɛ ye mba ŋŋsɩŋ-wɛ yɔ pɔsɔɔlaa se ña nɛ wɛ ɩla aleɣya naayɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ, ɛzɩma ŋlakɩ?

Lɩmaɣza wena mankpakɩɣ yɔ, akaɣ-m sɩnʋʋ nɛ manpɩɩ fezuu taa? (See Cɔnɩ tayʋʋ 17)

17-19. Ɛzɩma fezuu taa lɩmaɣza wɛnʋʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se (a) ɖɩtaaka ɖa-lɩmaɣza falaa tʋma yɔɔ? (b) ɖɩɖʋ ɖa-tɩ kaɖʋsɩ? (c) ɖɩcɔnɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ ɖa nɛ lalaa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ ti-ɖeɖe?

17 Tʋma wena aayeki se ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa  fezuu taa yɔ.  Tɔm ndʋ Pɔɔlɩ kaaheyi e-koobiya Krɩstʋ ñɩma yɔ, tɩwazɩɣ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ. (Kalɩ Ebree 6:1.) Ɛbɛ kɛnɩ “tʋma kɩsɩbɛ” wena pɩwɛɛ se ɖikizi yɔ? Pɩkɛnɩ tʋma wena payɩ afɛyɩnɩ wazaɣ nakɛyɛ fezuu taa yɔ. Paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa ɖe-wezuu caɣʋ taa. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: Mbʋ mancaɣ labʋ yɔ, pɩkɛ tomnaɣ nandʋ sɔɔlɩm na? Pɩwɛɣ ɖeu se mankpaɣ man-tɩ nɛ manɖʋ liidiye ñɩnʋʋ nʋmɔʋ kʋnɛ kɩ-taa? Ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ ɖeu se manɖʋ mɔ-nɔɔ politiki ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ tɔm taa?

Lɩmaɣza wena mankpakɩɣ yɔ, akaɣ-m sɩnʋʋ nɛ mɛwɛɛnɩ fezuu taa kaɖʋsɩ? (Cɔnɩ tayʋʋ 18)

18 Fezuu taa kaɖʋsɩ.  Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Pʋʋ Yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ taa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ kaɖʋsɩ ɖʋʋ nʋmɔʋ taa. (Mat. 6:33) Fezuu taa ɛyʋ ɖʋʋ ɛ-tɩ fezuu taa kaɖʋsɩ. Paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ ɖɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖicosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: Pɩwɛɛ se manɖʋ man-tɩ kaɖʋsɩ nzɩ sɩpɔzʋʋ se mala sukuli kɩɖaɣlʋʋ yɔ? Tʋma naayɛ wɛɛ lɛ, pɩwɛ ɖeu se mentisi nɛ malabɩ-yɛ yaa we?

Lɩmaɣza wena mankpakɩɣ yɔ, akaɣ-m sɩnʋʋ nɛ mɛnkɛ ‘weyi ɛñɩnɩɣ laŋhɛzɩyɛ’ yɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 19)

19 Ðama kɩɩnɩnʋʋ.  Lɔŋ tasʋʋ mbʋ Pɔɔlɩ ha Roma koobiya yɔ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ tɔm natʋyʋ kɔŋ yɔ? (Roma 12:18) Ða mba ɖɩkɛ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa yɔ, ɖɩñakɩ pana se ‘laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ ɛyaa kpeekpe ɖɛ-hɛkʋ taa.’ Ye tɔm natʋyʋ ɛkɔma, pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖitisi nɛ ɖɩla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ laŋhɛzɩyɛ kɔɔ? Yaa pasɩm-ɖʋ se ɖɩkɛ “mba palakɩ laŋhɛzɩyɛ” yɔ?​—Yak. 3:18.

20. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa tam?

20 Kɩɖaŋ weyi ɩwɩlɩɣ se Bibl paɣtʋ kila yɔɔ maɣzʋʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza wena awɩlɩɣ se ɖɩkɛ fezuu taa ɛyaa yɔ, ɩ-taa nɩɩyɩ tɔm ɖɩyɔɔdɩ mbʋ yɔ. Ye ɖɩkɛ mba papɩ fezuu taa yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ koboyaɣ nɛ taa leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa. Robert weyi ɖɩɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm kiɖe tɛɛ yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ mañaɣ pana nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ma nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, piiyeba nɛ mɛnkɛnɩ walʋ kɩbanʋ nɛ caja kɩbanʋ. Pɩɩha-m taa leleŋ nɛ koboyaɣ.” Ye ɖɩñakɩ pana se ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa tam fezuu taa yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ wazasɩ nzɩ. Ye ɖɩkɛ fezuu taa ɛyaa yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu koboyaɣ sɔnɔ sɔnɔ nɛ ɖihiɣ ɖɔɖɔ “wezuu siŋŋ” cee wayɩ.​—1 Tim. 6:19.