FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Février 2018

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 2 piwolo 29 avril 2018 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Maɣzɩnɩ tisuu nɛ ñamtʋ ndʋ Noowa, Danɩyɛɛlɩ nɛ Yɔɔb paawɛna yɔ

Ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa panɛ, paakatɩ kala wena ɖɩkatɩɣ sɔnɔ ɖɔɖɔ yɔ. Ɛbɛ sɩnɩ-wɛ nɛ pɔɖɔkɩ tisuu nɛ ñamtʋ ndʋ paawɛna yɔ?

Ŋsɩm Yehowa ɛzɩ Noowa, Danɩyɛɛlɩ nɛ Yɔɔb yɔ?

Ɛzɩma abalaa panɛ palaba nɛ patɩlɩ Ðoŋ Tɩŋ Tʋ? Ɛzɩma sɩmtʋ ndʋ paawɛna yɔ tɩwazɩ-wɛ? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ pe-tisuu?

WEZUU CAƔƲ TƆM

Nabʋyʋ fɛyɩ Yehowa kaɖɛ

Tɔm kɩbandʋ ndʋ halʋ nɔɔyʋ nɩ lɔɔɖɩyɛ naɖɩyɛ taa Kyrgyzstan ɛjaɖɛ taa yɔ, tɩlɛɣzɩ ɛ nɛ ɛ-walʋ pe-wezuu caɣʋ.

Ye pɔtɔm se nɔɔyʋ kɛ fezuu taa ɛyʋ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

Bibl yɔɔdʋʋ ‘fezuu taa ɛyʋ’ wɛtʋ tɔm nɛ kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ tʋkaɣ ŋga kɛwɛ ɛ nɛ tomnaɣ yɔɔ ɛyʋ’ ‘pɛ-hɛkʋ taa yɔ kɔ-tɔm.

Ðɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa

Bibl taa lɔŋsɩnɖɛ ɖeke wɛnʋʋ eeyeki se ɛyʋ ɛpɩɩ fezuu taa. Ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ŋtasɩ labʋ?

Taa leleŋ—Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

Ye ŋɖiɣzinaa se kala wena ŋkatɩɣ ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ a-yɔɔ lɛ, ŋlesi taa leleŋ yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋɖaɣnɩ hiɣu taa leleŋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ÐO-WONDU ÐƖÑƆƆZƖYƐ TAA YƆ

Samaɣ taa tɔm yɔɔdʋʋ yeba nɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm yɛlɩ Irɩlandɩ ɛjaɖɛ taa

Ɛbɛ yeba nɛ C. T. Russell taa tɛ se Irɩlandɩ ɛjaɖɛ taa “tɔɔnaɣ tɛm pɩʋ hayɩm taa nɛ pɩkazɩnɩ kʋm”?