Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 34

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ taa?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ taa?

“Ɛsɔ tɩkɛ weyi ɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ se ɛsɔɔ mɩ-tʋmɩyɛ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɩwɩlɩ ɛ-hɩɖɛ yɔɔ . . . yɔ pɩ-yɔɔ.”—EBR. 6:10.

HENDU 38 Ɛkaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1-3. Lɩmaɣza wena yɔɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmlaɖaa ɩlɛɣzɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ?

ROBERT nɛ Mary Jo pɔyɔɔdaa se: “Ðɩlabɩ Ɛsɔtɔm tiyiyu tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ pɩnzɩ 21. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ɖa-lʋlɩyaa mba pa-naanza papɩsɩ ajamaa. Ða-taa kaawɛ leleŋ se ɖɩcɔnɩ pɔ-yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, pɩɩwɛ kaɖɛ se ɖɩkʋyɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ.”

2 William nɛ Terrie pɛkɛdaa se: “Ðiɖiɣzinaa se ɛzɩma ɖɩtɩtasɩ wɛnʋʋ tɔnʋʋ taa alaafɩya yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtasɩ labʋ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ lɛ, ɖitisi ɛsɩtɛɣlɩm. Ðɩsɔɔlɩ kpem se ɖiwolo ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ taa nɛ ɖɩɖʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ kpa.”

3 Aleksey yɔɔdaa se: “Ðɩɩnawa se mba panazɩɣ-ɖʋ yɔ, pañɩnaɣ se paɖɩɣ ɖɛ-ɛgbɛyɛ piliŋa tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ, ɖenɖe malakaɣ tʋmɩyɛ yɔ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ pɔkɔm nɛ paɖɩɣ Betɛɛlɩ nɛ pɩpɔzɩ se ɖɩɖɛɛ yɔ, pɩɩcɛyɩ-ɖʋ siŋŋ.”

4. Tɔm pɔzʋʋ mbʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

4 Pɩtasɩnɩ koobiya mba lɛ, paɖʋ Betɛɛlɩ hɔʋ taa koobiya kudokiŋ sakɩyɛ nɛ ɛyaa lalaa tʋma * kɩfana. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ koobiya siɣsiɣ ñɩma mba se peyele pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ paasɔɔlɩ siŋŋ yɔ ɖɩ-labʋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɛlɛɣzɩ pɛ-wɛtʋ nɛ tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ lɛɣzɩtʋ ndʋ? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖʋ-wɛ nesi? Tɔm pɔzʋʋ mbʋ, pɩ-yɔɔ cosuu pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ ɖa-tɩŋa, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ lɛɣzɩtʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

 ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ ŊLA NƐ ÑƐ-WƐTƲ LA NƆƆ KƲÐƲMAƔ NƐ LƐƔZƖTƲ NATƲYƲ?

Ɛbɛ yɔɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmlaɖaa se peyele Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ palakaɣ yɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 5) *

5. Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ labʋ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ?

5 Paa ɖɩɖʋʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ yaa ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ Betɛɛlɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɛyaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ, nɛ halɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ. Ye lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖiyele tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, pɩcɛyɩɣ-ɖʋ siŋŋ. Ðɩtɛɖɩɣ koobiya mba ɖa nɛ wɛ ɖɩɩwɛ peeɖe yɔ, nɛ ɖɩnɩɣzɩɣ pɔ-yɔɔ kɔzɩ kɔzɩ ye nazɩm eyebina nɛ ɖɩɖɛɛ yɔ. (Mat. 10:23; 2 Kɔr. 11:28, 29) Pɩtasɩ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ se ɖiwolo lone kɩfaɖɛ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ɖɩkpɛlɩkɩ sɔnzɩ kɩfasɩ. Halɩ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ paa pɩwɛɛ se ɖɩpɩsɩ ɖenɖe ɖɩlɩnaa yɔ. Robert nɛ Mary Jo pɔyɔɔdaa se: “Pɩɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-sɔnzɩ ɛmalɩnɩ-ɖʋ nɛ halɩ pɩɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ ɖɔɖɔ se ɖisusi tɔm ɖa-maɣmaɣ ɖa-kʋnʋŋ taa. Pɩlakaɣ-ɖʋ ɛzɩ ɖɩkɛ agɔma ɖa-maɣmaɣ ɖɛ-ɛjaɖɛ taa yɔ.” Mba pɛlɛɣzɩ-wɛ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ yɔ, liidiye tɔm pɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-wɛ kaɖɛ tuda. Papɩzɩɣ nɛ papaɣzɩ pɩtʋʋ, sɔɔndʋ kpa-wɛ nɛ pitibi-wɛ yɔɔɔ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ?

Pɩcɛyaa se ɖɩñɔɔnɩ Yehowa kpam nɛ ɖɩtaa-ɩ liu (Cɔnɩ tayʋʋ 6-7) *

6. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔnɩ Yehowa kpam?

6 Ñɔɔnɩ Yehowa kpam. (Yak. 4:8) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ ye ɖɩtaɣ-ɩ liu mbʋ pʋyɔɔ yɔ ‘ewelisiɣ ɖa-adɩma’ yɔ. (Keɣa 65:19) Keɣa 61:9 yɔɔdʋʋ se: “Iwiini-i nɛ iheyi-i mbʋ pɩwɛ mɩ-laŋɩyɛ taa yɔ.” Yehowa pɩzɩɣ nɛ “ɛla nɛ pɩɖɔɔ sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ payɩ ɖɩpɔzʋʋ yaa ɖɩmaɣzɩɣ yɔ.” (Efɛz. 3:20) Pɩtɩkɛ mbʋ ɖɩpɔzɩ-ɩ adɩma taa yɔ, pi-ɖeke ɛlakɩ-ɖʋ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtaamaɣzɩ kpa yɔ kɩ-yɔɔ nɛ ɛcɔnɩ kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ a-ɖeɖe.

7. (a) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩñɔɔnɩ Yehowa kpam? (b) Ɛzɩ Ebree mba 6:10-12 yɔɔdʋʋ yɔ, ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa sɛtʋ taa, ɛbɛ lɩɣ pɩ-taa?

7 Pɩsa nɛ ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋñɔɔnɩ Yehowa kpam lɛ, kalɩɣ Bibl paa ɖooye nɛ ŋmaɣzɩɣ tɔm ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ. Koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ kaakɛ Ɛsɔtɔm tiyiyu. Ɛyɔɔdaa se: “Lakɩ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ nɛ ŋñɔɔzʋʋ kediɣzisi ɛzɩ ŋtɩɩlakʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋŋwɛ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kɩbɩnɖɛ taa yɔ.” Pɩtasɩ lɛ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋlakɩ ño-ɖoŋ ɖeɖe tɔm kɩbandʋ susuu tʋmɩyɛ taa ñɛ-ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ taa. Yehowa ɛɛsɔʋ mba powoki pɩ-yɔɔ nɛ pɔɖɔkʋʋ pe-siɣsiɣ wɛtʋ ɛ-sɛtʋ taa yɔ pɔ-yɔɔ, paa paatasɩɣ  pɩzʋʋ nɛ palakɩ mbʋ payɩ paalaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ.—Kalɩ Ebree mba 6:10-12.

8. Tɔm ndʋ tɩwɛ 1 Yohanɛɛsɩ 2:15-17 taa yɔ, ɛzɩma tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋcaɣ wezuu kɛlɛʋ?

8 Caɣ wezuu kɛlɛʋ. Taayele nɛ Sataŋ ɛjaɖɛ yɔɔ nɩɣzɛ ɖɩɣ-ŋ nʋmɔʋ nɛ ŋyele Yehowa sɛʋ. (Mat. 13:22) Taayele nɛ mba paasɛɣ Yehowa yɔ yaa ña-taabalaa yaa ñɔ-hɔʋ taa ñɩma ñɩɣ ñɔ-yɔɔ se ŋñɩnɩ liidiye nɛ piɖeni-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa Sataŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa. (Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 2:15-17.) Taa Yehowa liu. Ɛha-ɖʋ lidaʋ se ɛcɔŋnɩ ɖa-kɩcɛyɩm ɖeɖe “alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ.” Ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ñe-tisuu kpa ɖoŋ, se sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ nɛ ɛkaɣ-ŋ haʋ ɖɔɖɔ tomnaɣ yɔɔ wondu ndʋ pɩpɔzʋʋ-ŋ yɔ.—Ebr. 4:16; 13:5, 6.

9. (a) Ɛzɩ Aduwa 22:3, 7 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋkpa ña-tɩ nɛ kɩma wena a-tɔm tɩcɛyɩ yɔ a-tɔɔʋ? (b) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana?

9 Kpa ña-tɩ nɛ kɩma wena a-tɔm tɩcɛyɩ yɔ a-tɔɔʋ. (Kalɩ Aduwa 22:3, 7.) Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ kʋyʋʋ lone naɖɩyɛ taa se ewolo lɛɛɖɛ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ-ɩ liidiye sakɩyɛ nɛ pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛtɔɔ kɩmɩyɛ. Pɩsa nɛ ŋtaakɩlɩ kɩma tɔɔʋ lɛ, kpa ña-tɩ nɛ taakɩndɩ liidiye se ŋya wondu ndʋ tɩ-tɔm tɩcɛyɩ yɔ. Ye ɖɩwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa, pɩtɩla ɖɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ hɩnɩ kʋdɔŋ nɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩcɔnɩ ɛ-yɔɔ, pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩtɩlɩ liidiye ɛzɩma pɩpɔzʋʋ se ɖɩkɩndɩ yɔ. Ye ŋwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, tɔzɩ se “adɩma nɛ tenduu” pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Yehowa pɩzɩɣ nɛ ecosi ña-adɩma yɔɔ; ɛhaɣ-ŋ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ‘ɖɩkaɣ ɖaŋʋʋ ña-laŋɩyɛ nɛ ña-maɣzɩm pɔ-yɔɔ’ yɔ. Pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩwɛɛ se ŋla yɔ.—Fil. 4:6, 7; 1 Pɩy. 5:7.

10. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛnɩ taabalaa kɩfama?

10 Wɛɛnɩ taabalaa kɩbama. Heyi ña-taabalaa ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ nɛ kala wena ŋkatɩɣ yɔ a-tɔm, kɔzɩ kɔzɩ mba pɩtɩla paakatɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ŋwɛɛ yɔ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, piyeki nɛ ña-nɩɣzɛ pasɩ. (Ekl. 4:9, 10) Taabalaa mba ŋŋwɛnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ŋlakaɣ yɔ ɖɩ-taa yɔ, pakaɣ kɛʋ ña-taabalaa mbʋ. Lɛɛlɛɛyɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋwɛɛnɩ taabalaa kɩfama ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ taa. Tɔzɩ se pʋcɔ nɛ ŋwɛɛnɩ taabalaa lɛ, pɩpɔzʋʋ se ña-maɣmaɣ ŋkɛ taabalʋ kɩbanʋ. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋwɛɛnɩ taabalaa kɩfama? Heyi lalaa ɛzɩma Yehowa wazɩ-ŋ yɔ nɛ ŋyele nɛ patɩlɩ taa leleŋ weyi ŋhiɣ ɛ-tʋmɩyɛ taa yɔ. Paa ɛgbɛyɛ taa ñɩma nabɛyɛ ɩtɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋlakɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka yɔ, lalaa pɩzɩɣ nɛ pañɩnɩ se patɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ nɛ pakaɣ pɩsʋʋ ña-taabalaa kɩbama. Ɛlɛ, tɩlɩ labʋ nɛ taahɔ pa-lɩmaɣza nɛ ŋwoni tʋma wena ña-maɣmaɣ ŋlaba yɔ a-yɔɔ, nɛ taayɔɔdɩ lɩmaɣza wena pɩtɩla ŋŋwɛna nɛ atɩtʋʋzɩ yɔ a-tɔm.

11. Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ihiɣ koboyaɣ mi-nesi ɖɔkʋʋ taa?

11 Ye ñɛ-tɛŋga ɛhɩnɩ kʋdɔŋ nɛ pɩpɔzʋʋ se  iyele mɩ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, taakʋ kɔ-tɔm se kɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa. Yaa ye ñahɩnɩnɩ kʋdɔŋ yɔ, pɩtaacɛyɩ-ŋ nɛ ŋmaɣzɩ se ñɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa nɛ ñɛ-tɛŋga yele Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ. Tɔzɩ se ɩkɛ “tomnaɣ kʋɖʋmaɣ” nɛ iɖuu Yehowa ɛsɩndaa se ɩcɔŋnɩ ɖama yɔɔ paa wɛtʋ ndʋ lɛ tɩ-taa. (Mat. 19:5, 6) Ye hoɣa ŋga ɩtaaɖʋna yɔ, kɔ-yɔɔ iyebi mɩ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, iyele nɛ mɩ-pɩɣa ɖiɣzina se kamʋ ñɩm mɩ-ɛsɩndaa nɛ pɩkpaɖɩ mɩ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɩlakaɣ yɔ. Iyele nɛ mɩ-pɩɣa taa tɛ se ɩnaɣ-kɛ ɛzɩ “kɩhɛyʋʋ” ŋgʋ kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. (Keɣa 126:3-5) Pɩtasɩ lɛ, iheyiɣ-kɛ wazasɩ nzɩ ihiɣ mɩ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa nɛ pɩɖɛɛ yɔ sɩ-tɔm. Ye ɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ piseɣti mɩ-pɩɣa se kala alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ ɛzɩ ɩɩlabʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ.

ƐZƖMA LALAA PƖZƖƔ NƐ PAÐƲ NESI YƆ

12. (a) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmlaɖaa nɛ powolo pa-tʋmɩyɛ yɔɔ? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖiyele nɛ lɛɣzɩtʋ kɩfatʋ malɩnɩ-wɛ?

12 Pɩlabɩ ɖeu se agbaa sakɩyɛ nɛ koobiya nabɛyɛ lakɩ mbʋ papɩzɩɣ yɔ se pasɩnɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmlaɖaa se powolo pa-tʋmɩyɛ yɔɔ: Pakpazɩɣ-wɛ ɖoŋ se powolo pa-tʋmɩyɛ yɔɔ, pahaɣ-wɛ liidiye yaa tomnaɣ yɔɔ wondu lɛɛtʋ, yaa pasɩɣnɩ-wɛ se pɔcɔnɩ pɔ-hɔʋ taa ñɩma mba poposini-wɛ yɔ pɔ-yɔɔ. (Gal. 6:2) Ye pɛlɛɣzɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmlaɖaa tʋmɩyɛ nɛ petiyini-wɛ ñɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ, taamaɣzɩ se patɩla pa-tʋmɩyɛ camɩyɛ yaa palabɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔɔ pɛlɛɣzɩ-wɛ tʋmɩyɛ. * Ɛlɛ sɩnɩ-wɛ nɛ lɛɣzɩtʋ ɛtaalabɩ-wɛ kaɖɛ. Mʋ-wɛ camɩyɛ nɛ ŋsam-wɛ tʋmɩyɛ nɖɩ palaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ paa pɔ-tɔnʋʋ taa alaafɩya ɛɛhaɣ-wɛ nʋmɔʋ se pala tʋma  sakɩyɛ ɛzɩ ɖooo lɛ yɔ. Ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ-wɛ. Yele nɛ lɛɣtʋ ndʋ pɛwɛna yɔ, falɩsʋʋ mbʋ pamʋwa yɔ nɛ mbʋ pakatɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa yɔ pɩwazɩ-ŋ.

13. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩsɩnɩ mba pɛlɛɣzɩ-wɛ tʋma kɩfana yɔ?

13 Kiɖe tɛɛ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ŋsɩnɩ mba pɛlɛɣzɩ-wɛ tʋma kɩfana yɔ nɛ pehiɣ ɖɩzʋyɛ, patɩlɩ ɛzɩma pala alɩwaatʋ ndʋ pacaɣ ɖoli wobu yɔ, pehiɣ tʋmɩyɛ nɛ pɛwɛɛnɩ wondu lɛɛtʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ-wɛ yɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ ɖɔɖɔ se ŋsɩnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ ñɛ-ɛjaɖɛ taa tɔm lɛɛtʋ, ɛzɩ ɛzɩma pɛhɛyɩ lambuu, nɛ pamʋ takayaɣ ŋga kawɩlɩɣ mbʋ pɩwɛɛ se pɛhɛyɩ nɔɔyʋ ye pɛwɛɛkɩ ɛ-pʋyʋ yɔ (assurance). Ɛlɛ, mbʋ pɩpɔzʋʋ-wɛ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ lɛ se ŋñaɣ pana nɛ ŋnɩɩ pɔ-tɔm taa. Pɩtɩla, pa-maɣmaɣ yaa pɔ-hɔʋ taa ñɩma nabɛyɛ hɩnɩ kʋdɔŋ. Pɩtɩla yɔ, pɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩm yeba nɛ panɩɣ siziŋ. * Nɛ pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, pa-taa fɛyɩ leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɛtɛɖɩɣ taabalaa mba paawɛnɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kɩbɩnɖɛ taa yɔ, paa paayɔɔdʋʋ pɔ-tɔm ɖɔ-cɔlɔ yɔ. Pʋcɔ nɛ palʋbɩnɩ lɩmaɣza ana lɛ, pɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pɩfɛyɩ kɛlɛʋ.

14. Ɛzɩma egeetiye naɖɩyɛ taa koobiya sɩnɩ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ nɛ lɛɣzɩtʋ kɩfatʋ malɩnɩ-ɩ?

14 Alɩwaatʋ wɛɣ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, ña-sɩnʋʋ nɛ ña-kɩɖaʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ lɛɣzɩtʋ kɩfatʋ malɩnɩ-wɛ. Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɖʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ taa pɩnzɩ sakɩyɛ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ malaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ ɖɩ-taa, paa evemiye nɖɩ lɛ, mɛnkpɛlɩkaɣnɩ ɛyaa Bibl. Mɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ taa lɛ, pɩɩwɛ kaɖɛ se mankalɩ ɛyaa Bibl yaa mawɩlɩ-wɛ video tɔm susuu taa. Ɛlɛ, egeetiye taa tɔm susuyaa yaɣ-m nɛ ma nɛ wɛ ɖiwoki pɛ-tɛ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa yaa pe-Bibl kpɛlɩkɩyaa cɔlɔ. Manaɣ ɛzɩma koobiya mba pɛwɛ kpekpeka nɛ abalɩtʋ nɛ pɛwɛɛnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa mba pɛɖɛɣnɩ ɛsɩndaa yɔ lɛ, piyeki nɛ mɛwɛɣnɩ lɩmaɣza kɩbana. Mɛnkpɛlɩkɩ ɛzɩma ma nɛ ɛyaa ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ labʋ yɔ egeetiye kɩfaɖɛ taa. Pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ, pɩsɩnɩ-m nɛ manɖaɣnɩ hiɣu taa leleŋ.”

 WOLO PƖ-YƆƆ NƐ ŊLAKƖ ÑO-ÐOŊ ÐEÐE

Ñɩnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋwalɩsɩ ñɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ ñe-egeetiye taa yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 15-16) *

15. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖɛɛnɩ ɛsɩndaa ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ taa?

15 Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖɛɛnɩ ɛsɩndaa ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ taa. Taamaɣzɩ se lɛɣzɩtʋ wɩlɩɣ se ŋtɩla ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ yaa se ŋtɩtasɩ wɛʋ wazaɣ. Yʋsɩ ɛzɩma Yehowa wɛɛ nɛ ɛsɩɣnɩ-ŋ yɔ nɛ ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋsusuu tɔm. Maɣzɩnɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ñɩma siɣsiɣ tɩnaa. Paa le paawɛɛ yɔ, pɔcɔwaɣ “ɛjaɖɛ taa nɛ posusuu Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ.” (Tʋma 8:1, 4) Ye ŋñakɩ pana nɛ ŋsusuu tɔm yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlʋlɩ pee kɩbana. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Pɔɖɔɔnɩ nʋmɔʋ lɩzɩyaa nabɛyɛ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ powolo ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ taa. Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩfɛyɩ poliŋ. Pɩɩkɛnɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ nɛ pɩpɔzaɣ tɔm susuyaa peeɖe ɖɔɖɔ. Fenasɩ pazɩ taa lɛ, agbaa cikpena ñɔ peeɖe.

16. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ taa?

16 “[Yehowa] taa leleŋ kɛnɩ mi-ɖoŋ.” (Neh. 8:10) Taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, nɖɩ pɩwɛɛ se ɖɩha-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ paa ɖɩsɔɔlɩ-ɖɩ ɛzɩma yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ye ɖɩsɔɔlaa se ɖihiɣ taa leleŋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩñɔɔnɩ Yehowa kpam nɛ ɖɩtaɣ-ɩ liu se ɛhaɣ-ɖʋ lɔŋsɩnɖɛ, ɛkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛɖʋʋ-ɖʋ nesi. Tɔzɩ se ɛzɩma ŋtɛm ña-taa se ŋsɩɣnɩ ɛyaa yɔ, mbʋ yebina nɛ ŋsɔɔlɩ ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ŋlakaɣ yɔ. La ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim nɛ ŋna ɛzɩma Yehowa sɩɣnɩ-ŋ se ŋsɔɔlɩ-ɖɩ ɖɔɖɔ yɔ.—Ekl. 7:10.

17. Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ pɩlɩɩnɩ ɖɛ-Ɛsɔ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ ɖɩ-yɔɔ?

17 Pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ se ɖɩkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛɣ Yehowa tam, ɛlɛ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ sɔnɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɛɣzɩ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa. Aleksey weyi ɛ-tɔm ɖɩyɔɔdɩ kiɖe tɛɛ yɔ, ɛyɔɔdaa se lɛɣzɩtʋ ndʋ ɛkatɩ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa yɔ, tɩwɛɛ nɛ tɩsɩɣnɩ-ɩ se ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛɖaŋ lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩwɛnɩ ɛsɩndaa yɔ. Aleksey yɔɔdaa se: “Paa ɛzɩmtaa lɛ, manawa se Yehowa nɛ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ pɛwɛ keekee, ɛlɛ pɩwɛ ɛzɩ pɛwɛ poliŋ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, mɔñɔtɩnɩ Yehowa kpam nɛ mamaɣzɩɣ se ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ ñɔtɩ kpam.” (Tʋma 2:25) Paa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ, pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɩɖɔŋ. Ɛɛkaɣ-ɖʋ lɔʋ kpa, ɛlɛ ɛkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ labʋ ɛ-tʋmɩyɛ taa yɔ pɩ-taa, paa le ɖɩtɩɩwɛɛ yɔ.—Iza. 41:13.

HENDU 90 Ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ

^ tay. 5 Nabʋyʋ taa, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se koobiya mba pɛwɛ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa yɔ, peyele tʋmɩyɛ nɖɩ yaa papɩzɩɣ nɛ pɛlɛɣzɩ-wɛ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ, kɩtazɩɣ kala wena koobiya mba pakatɩɣ yɔ a-taa, nɛ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pitaatibi-wɛ yɔɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ pɩ-taa. Kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ mbʋ lalaa pɩzɩɣ pala nɛ pasɩnɩ-wɛ nɛ pakpazɩ-wɛ ɖoŋ yɔ pɩ-tɔm. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, kɩtazɩɣ paɣtʋ kila wena apɩzɩɣ asɩnɩ ɖa-tɩŋa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ lɛɣzɩtʋ natʋyʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ a-taa.

^ tay. 4 Mbʋ ɖɔɖɔ, koobiya sakɩyɛ mba paawɛnɩ wala naayɛ yɔ, pɔkɔm nɛ patalɩ pɩnzɩ nasɩyɩ lɛ, pɩɩpɔzaa se pɛcɛlɩ wala ana koobiya mba patɩkpadɩyɩ yɔ. Kalɩ tɔm ñʋʋ “Krɩstʋ ñɩma akpadɩyaa—Mi-siɣsiɣ wɛtʋ mʋ ñɩm Yehowa ɛsɩndaa” ŋgʋ kɩwɛ Feŋuu Tilimiye septembre 2018 taa yɔ nɛ tɔm ñʋʋ “Paa wɛtʋ ndʋ taa ŋwɛɛ yɔ, taalesi taa leleŋ weyi ŋwɛna yɔ” ŋgʋ kɩwɛ Feŋuu Tilimiye octobre 2018 taa yɔ.

^ tay. 12 Pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa koobiya mba palɩnaa yɔ, ɖɩ-taa ɛzʋtʋyaa ɩma takayaɣ ŋga kɔyɔɔdʋʋ pɔ-yɔɔ tɔm pazɩ yɔ lɔŋ nɛ petiyini ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa koobiya mba powoba yɔ se pɩsa nɛ pɩtaaɖɩɣ-wɛ nʋmɔʋ se pala tʋmɩyɛ nɖɩ palakaɣ ɛzɩ nʋmɔʋ lɩzɩyaa, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa yaa ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa mbʋ yɔ.

^ tay. 13 Kalɩ Réveillez-vous! No. 3 2018 taa tɔm ñʋʋ “Quand on perd quelqu’un qu’on aime.”

^ tay. 57 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Koobu nɔɔyʋ nɛ ɛ-halʋ mba pɛkɛ Ɛsɔtɔm tiyiyaa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ, pɛwɛɛ nɛ papaɣyɩɣ pɛ-ɛgbɛyɛ taa ñɩma nesi nɛ ɛsɩtɛɣlɩm alɩwaatʋ ndʋ pɩɩpɔzaa se peyele Ɛsɔtɔm tiyiyu tʋmɩyɛ yɔ.

^ tay. 59 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Koobu ɛnʋ nɛ ɛ-halʋ papɩsɩ pɛ-ɛjaɖɛ taa lɛ, pɛwɛɛ nɛ patɩmɩɣnɩ Yehowa kaahɛzaɣ se ɛsɩnɩ-wɛ nɛ palʋbɩnɩ kala wena pakatɩɣ yɔ.

^ tay. 61 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Yehowa sɩnɩ koobu ɛnʋ nɛ ɛ-halʋ nɛ paɖaɣnɩ paɣzʋʋ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ. Pɛwɛɛ nɛ patɩŋɩɣnɩ kʋnʋŋ ŋgʋ pɛkpɛlɩkɩ Ɛsɔtɔm tiyiyu tʋmɩyɛ taa yɔ kɩ-yɔɔ nɛ posusuu tɔm kɩbandʋ agɔma mba pɛwɛ kooka ŋga ka-taa pɛ-ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ susuu tɔm yɔ.