Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 11

Welisi Yehowa nɔɔ

Welisi Yehowa nɔɔ

“Ɛnɛ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ . . . Iwelisini-i.”​—MAT. 17:5.

HENDU 89 Welisi, ña nɛ pɩwazɩ-ŋ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1-2. (a) Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋnaa nɛ ɛyɔɔdɩnɩ ɛyaa? (b) Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

YEHOWA sɔɔlɩ-ɖʋ yɔɔdɩnʋʋ. Caanaʋ taa lɛ, ɛɛtɩŋnɩ nayaa, tiyiyaa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-yɔɔ nɛ eheyi-ɖʋ ɛ-lɩmaɣza. (Am. 3:7; Gal. 3:19; Natʋ 1:1) Sɔnɔ lɛ, ɛtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-ɖʋ. Ɛha-ɖʋ kʋ se ɖɩtɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɖɩnɩɩ ɖɔɖɔ ɛ-nʋmɔŋ tɔbʋʋ.

2 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, Yehowa kaawɛ ɖooo ɛsɔdaa nɛ ɛyɔɔdɩnɩ-ɩ tam nabudozo. Iyele nɛ ɖɩna tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdaa yɔ, lɔŋ weyi tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ yɔ, nɛ ɛzɩma tɩwazɩɣ-ɖʋ yɔ.

“ŊKƐ MAN-PƖYALƲ, WEYI MƆNSƆƆLƖ-Ɩ YƆ”

3. (a) Ɛzɩ Maarkɩ 1:9-11 yɔɔdʋʋ yɔ, tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ? (b) Nɛ tɔm kɩcɛyɩtʋ naadozo ndʋ yɔɔ tɩñɩkɩɣ niye?

3 Maarkɩ 1:9-11 yɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa yɔɔdɩnɩ ɖooo ɛsɔdaa kajalaɣ ɖeɖe yɔ pɩ-tɔm. (Kalɩ Maarkɩ 1:9-11.) Yehowa yɔɔdaa se: “Ŋkɛ man-Pɩyalʋ, weyi mɔnsɔɔlɩ-ɩ yɔ; ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ-m.” Yesu nɩ ɛ-Caa sɔɔlɩm nɛ ɖoŋ kpazʋʋ tɔm tʋnɛ lɛ, titukuni-i siŋŋ! Yehowa tɔm tʋnɛ, tɩñɩkɩɣ niye Yesu yɔɔ tɔm kɩcɛyɩtʋ naadozo yɔɔ. Kajalaɣ lɛ, Yesu kɛnɩ ɛ-Pɩyalʋ. Nabʋlɛ lɛ, Yehowa sɔɔlɩ ɛ-Pɩyalʋ. Nɛ nabudozo lɛ, ɛ-Pɩyalʋ tɔm kɛdɩnɩ-ɩ. Iyele nɛ ɖɩtazɩ lɩmaɣza naadozo ana a-taa camɩyɛ.

4. Alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ, ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ nɖɩ paɣzɩ ɛ nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa?

4 “Ŋkɛ man-Pɩyalʋ.” Yehowa tɔm tʋnɛ, tɩwɩlɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ, ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ paɣzɩ ɛ  nɛ ɛ-Caa pɛ-hɛkʋ taa. Alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛɛkɛ ɛ-Pɩyalʋ fezuu taa tʋ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, Ɛsɔ tɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛtaa-ɩ num. Pɩwɩlɩɣ se pɩtɩŋnɩ num taʋ mbʋ pɩ-yɔɔ lɛ, lɛɛlɛɛyɔ ɛwɛnɩ lidaʋ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɩsɩ ɛsɔdaa nɛ Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Wiyaʋ nɛ Cɔjɔ Sɔsɔ. (Luka 1:31-33; Ebr. 1:8, 9; 2:17) Ye mbʋ alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ, pɩɩmʋnɩ mbʋ se ɛ-Caa ɛyɔɔdɩ se: “Ŋkɛ man-Pɩyalʋ.”​—Luka 3:22.

Ða-taa lakɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ pasaŋ-ɖʋ yaa pakpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 5) *

5. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa kɩɖaʋ ɖoŋ kpazʋʋ nɛ sɔɔlɩm wɩlʋʋ nʋmɔʋ taa?

5 “Ŋkɛ . . . weyi mɔnsɔɔlɩ-ɩ yɔ.” Yehowa sɔɔlɩm nɛ ɖoŋ kpazʋʋ tɔm tʋnɛ tɩkɛnɩ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩtɔzʋʋ-ɖʋ se pɩcɛyaa se ɖɩñɩnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ yɔ. (Yoh. 5:20) Ye ɖɩɖʋ nɔɔyʋ nesi nɛ pʋwayɩ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm nɛ ɛsaŋ-ɖʋ mbʋ ɖɩlabɩ-ɩ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ɖa-taa lakɩ leleŋ siŋŋ. Mbʋ ɖɔɖɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya nɛ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma sɔɔlaa se ɖɩwɩlɩ-wɛ sɔɔlɩm nɛ ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsaŋ lalaa yɔ, ɖɩkpazɩɣ pe-tisuu ɖoŋ nɛ ɖɩsɩɣnɩ-wɛ se pɛsɛɛ Yehowa nɛ laŋɩyɛ pilim. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, pɩcɛyaa se lʋlɩyaa ɩkpazɩ ɖoŋ pe-piya. Alɩwaatʋ ndʋ lʋlɩyaa saŋ pe-piya nɛ pawɩlɩɣ-sɩ se sɩ-tɔm kɛdɩnɩ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, sɩ-taa lakɩ leleŋ siŋŋ.

6. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa Yesu Krɩstʋ liu?

6 “Ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ-m.” Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Yehowa taa kaatɛma se Yesu kaɣ labʋ ɛ-Caa sɔɔlɩm ɖeyi ɖeyi. Ɛzɩ Yehowa taʋ liu ɛ-Pɩyalʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩtaa liu Yesu se ɛkaɣ yebu nɛ Yehowa lidaʋ tɔm tɩŋa la ɖeyi ɖeyi. (2 Kɔr. 1:20) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmaɣzɩɣ Yesu kɩɖaʋ yɔɔ camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖɩmaɣzɩɣnɩ-ɩ  nɛ pɩkpaɖɩ nɛ ɖɩɖɔ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa. Mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa taa tɛma se ɛ-samaɣ kaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ kamaɣzɩnɩ ɛ-Pɩyalʋ kɩɖaʋ.​—1 Pɩy. 2:21.

“IWELISINI-I”

7. (a) Ɛzɩ Maatiyee 17:1-5 yɔɔdʋʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ taa ɖɔɖɔ Yehowa yɔɔdɩnɩ ɛsɔdaa? (b) Nɛ suwe ɛyɔɔdaa?

7 Kalɩ Maatiyee 17:1-5. Yehowa yɔɔdɩnɩ ɖooo ɛsɔdaa tam nabʋlɛ ɖeɖe alɩwaatʋ ndʋ Yesu ‘wɛtʋ lɛɣzaa’ yɔ. Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ se pasɩɩ-ɩ nɛ pakpa pʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔɔ. Patalɩ peeɖe lɛ, pana natʋ natʋyʋ; tɩɩwɛ piti kpem. Yesu ɛsɩndaa paɣzɩ ñɩlɩsʋʋ nɛ pɩkpɛndɩnɩ e-tokonaa ɖɔɖɔ. Ɛyaa naalɛ lɩɩ, lɛlʋ wɛ ɛzɩ Moyizi nɛ lɛlʋ ñɛwɛɛ ɛzɩ Eliya yɔ nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ Yesu. Pɔyɔɔdaɣ ɛ-sɩm mbʋ pɩñɔtaa yɔ nɛ e-femtu pɔ-tɔm. Paa apostoloowaa mba pa-naadozo “paawɛɛ nɛ poɖou” yɔ, pefema lɛ pana natʋ ndʋ. (Luka 9:29-32) Pʋwayɩ lɛ, mɩndʋ huuzi pɔ-yɔɔ, tɩñɩlɩsaɣ, nɛ panɩɩ nɔɔ nakɛyɛ taŋ mɩndʋ ndʋ tɩ-taa: Ɛsɔ maɣmaɣ nɔɔ! Ɛzɩ Yehowa kaayɔɔdʋʋ evemiye nɖɩ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyɔɔdɩ puwiye nɛ ɛwɩlɩ se ɛsɔɔlɩ ɛ-Pɩyalʋ nɛ ɛ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛnɛ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ, weyi ɛ-tɔm kɛdɩnɩ-m yɔ.” Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, esuyaa se: “Iwelisini-i.”

8. (a) Ðoŋ weyi natʋ ndʋ tɩɩwɛnɩ Yesu yɔɔ? (b) Nɛ ɖoŋ weyi tɩɩwɛnɩ ɛ-tɔm kpɛlɩkɩyaa yɔɔ?

8 Natʋ ndʋ tɩwɩlaɣ sɔsɔtʋ nɛ ɖoŋ weyi Yesu kaɣ wɛnʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se natʋ ndʋ tɩkpazɩ Yesu ɖoŋ se ɛpɩzɩ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ wɩzasɩ nzɩ ɛkaɣ nɩʋ pʋcɔ nɛ ɛsɩ yɔ sɩ-taa. Natʋ ndʋ tɩkpazɩ ɖɔɖɔ tɔm kpɛlɩkɩyaa tisuu ɖoŋ se papɩzɩ nɛ pɔɖɔkɩ pa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ takɩm mbʋ pakaɣ katʋʋ yɔ pɩ-taa nɛ papɩzɩ nɛ pala tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ ɛsɩndaa yɔ. Pɩlabɩ pɩnzɩ 30 pʋwayɩ lɛ, apostoloo Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ natʋ ndʋ tɩ-tɔm, nɛ pɩwɩlɩɣ se eɖiɣni tɩ-yɔɔ tɔzʋʋ kpayɩ kpayɩ.​—2 Pɩy. 1:16-18.

9. Lɔŋ kɩbaŋ weyi Yesu tasɩ ɛ-tɔm kpɛlɩkɩyaa?

9 “Iwelisini-i.” Yehowa wɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛsɔɔlaa se ɖiwelisi ɛ-Pɩyalʋ nɔɔ taa tɔm nɛ ɖɩɖɔ tɩ-yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa? Ɛyɔɔdɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ sakɩyɛ ndʋ pɩwɛɛ se ɖiwelisi yɔ! Tɩ-taa natʋyʋ yɔ: Ɛwɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa nɛ sɔɔlɩm ɛzɩma posusi tɔm kɩbandʋ yɔ, nɛ ɛtɔzɩ-wɛ ɖɔɖɔ tam sakɩyɛ se pɛwɛɛ feŋuu yɔɔ. (Mat. 24:42; 28:19, 20) Eseɣti-wɛ ɖɔɖɔ se pañaɣ pana siŋŋ nɛ pataayele nɛ pitibi-wɛ yɔɔɔ. (Luka 13:24) Yesu ñɩɣ niye se pɩcɛyaa se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩsɔɔlɩ ɖama, nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ pɛ-hɛkʋ taa nɛ pɔɖɔ ɖɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ. (Yoh. 15:10, 12, 13) Yesu lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩɩwɛ wazaɣ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa pɩdɩɩfɛyɩ! Lɔŋ tasʋʋ mbʋ, pɩwɛ ɖɔɖɔ wazaɣ sɔnɔ ɛzɩ pɩɩwɛʋ wazaɣ alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaayɔɔdɩ pɩ-tɔm yɔ.

10-11. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖiwelisiɣni Yesu?

10 Yesu yɔɔdaa se: “Weyi ɛwɛ toovenim hɔɔlʋʋ taa yɔ, ewelisiɣ mɔ-nɔɔ.” (Yoh. 18:37) Ðɩwɩlɩɣ se ɖiwelisiɣni-i alɩwaatʋ ndʋ ‘ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɔ-tɔm ɛɛnɩɣ ɖama nɛ ɖikpeɣu ɖama faaa yɔ.’ (Kol. 3:13; Luka 17:3, 4) Ðɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖiwelisiɣni-i ye ɖisusuu tɔm kɩbandʋ nɛ kpekpeka “alɩwaatʋ kɩbandʋ taa nɛ alɩwaatʋ kaɖɛ ñɩndʋ taa” yɔ.​—2 Tim. 4:2.

11 Yesu yɔɔdaa se: “Me-heŋ welisiɣ mɔ-nɔɔ.” (Yoh. 10:27) Pɩtasɩna se Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa nɩɣ Yesu nɔɔ taa tɔm nɛ pawɩlɩɣ se pewelisiɣni-i lɛ, pɔɖɔŋ ɖɔɖɔ tɩ-yɔɔ. Paakaŋ pa-lɩmaɣza “wezuu caɣʋ taa nɩɣzɛ”  yɔɔ. (Luka 21:34) Ɛlɛ pakaŋ ñʋʋ nɛ paɣtʋ ndʋ Yesu ɖʋ-wɛ yɔ tɩ-yɔɔ ɖɔm, halɩ pɩkpɛndɩnɩ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ taa. Ðo-koobiya sakɩyɛ wɛ kala ndɩ ndɩ taa. A-taa naayɛ lɛ wena mba pakaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ pɔkɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ, nɛ wena kʋñɔndʋtʋ nɛ asɛyɩŋ pɔkɔŋna yɔ. Paa mbʋ yɔ, pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam Yehowa ɛsɩndaa, paa kaɖɛ nɖɩ pakatɩɣ yɔ. Yesu heyiɣ pa-tɩŋa payɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm tʋnɛ: “Weyi ɛmʋʋ man-paɣtʋ nɛ ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛnʋ lɛ weyi ɛsɔɔlɩ-m yɔ. Nɛ weyi ɛsɔɔlɩ-m yɔ, man-Caa kaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ.”​—Yoh. 14:21.

Tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ, ɖɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖa-lɩmaɣza ɩwɛɛ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 12) *

12. Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖiwelisiɣni Yesu?

12 Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖiwelisiɣni Yesu yɔ lɛ se ɖɩɖʋʋ nesi mba ɛlɩzaa se pɛɖɛɛ-ɖʋ nɔɔ yɔ. (Ebr. 13:7, 17) Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, ɛgbɛyɛ labɩ lɛɣzɩtʋ sakɩyɛ. Tɩ-taa natʋyʋ lɛ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu wondu kɩfatʋ nɛ tɔm susuu nʋmɔŋ kɩfaŋ, kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzaɣ ɖʋtʋ kɩfatʋ, Kpaamɩŋ maʋ, ɩ-ñɔɔzʋʋ nɛ ɩ-yɔɔ cɔnʋʋ ɖʋtʋ kɩfatʋ. Ða-taa wɛ leleŋ kpem nɛ ɛzɩma peɖiyiɣ-ɖʋ nɛ sɔɔlɩm nɛ pamaɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ camɩyɛ yɔ! Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa kaɣ wazʋʋ pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩɖɔ lɔŋ weyi ɛ-ɛgbɛyɛ tasɩɣ-ɖʋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ yɔ a-yɔɔ.

13. Ye ɖiwelisiɣni Yesu yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

13 Ye ɖiwelisiɣ tɔm ndʋ payɩ Yesu wɩlaa yɔ, pɩwazɩɣ-ɖʋ. Yesu heyi ɛ-tɔm kpɛlɩkɩyaa se ɛ-wɩlɩtʋ kaɣ pa-laŋa hɛzʋʋ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɩkaɣ hiɣu laŋɩyɛ hɛzʋʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ man-sʋʋtʋ ɖaʋ fɛyɩ yuŋ, nɛ man-sʋʋtʋ wɛ hʋnjaŋ.” (Mat. 11:28-30) Bibl tɩŋa hɛzɩɣ ɖa-laŋa, kɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ fezuu taa nɛ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛ lɛɣtʋ. Kɩ-hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ lɛ Evaŋgilimwaa naanza mba pɛkɛdɩɣ Yesu wezuu caɣʋ nɛ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ tɔm yɔ. (Keɣa 18:8; 22:3) Yesu yɔɔdaa se: “Koboyaɣ tɩnaa lɛ mba panɩɣ Ɛsɔ tɔm nɛ pɔɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ!”​—Luka 11:28.

‘MANKAƔ SAM MA-HƖÐƐ’

14-15. (a) Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ 12:27, 28 yɔɔdʋʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ Yehowa yɔɔdɩnɩ ɛsɔdaa nabudozo ɖeɖe? (b) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa tɔm kaahɛzɩ Yesu laŋɩyɛ nɛ tɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ?

14 Kalɩ Yohanɛɛsɩ 12:27, 28. Yohanɛɛsɩ Evaŋgilim yɔɔdʋʋ tam nabudozo ñɩmbʋ mbʋ Yehowa yɔɔdɩnɩ ɛsɔdaa yɔ pɩ-tɔm. Kɩyakɩŋ pazɩ pʋcɔ nɛ Yesu sɩm talɩ lɛ, ɛɛwɛ  Yeruzalɛm se ɛtɔɔ Paska kazandʋ kɛdɛzaɣ ɖeɖe. Ɛyɔɔdaa se: “Mɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa.” Pʋwayɩ lɛ, ɛtɩmɩ se: “Caa, sa ña-hɩɖɛ.” Peeɖe ɛ-Caa cosi-i nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mansam-ɖɩ nɛ mankaɣ-ɖɩ tasʋʋ sam.”

15 Yesu kaawɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnawa se pɩcɛyaa se ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ kpam Yehowa ɛsɩndaa. Yesu kaanawa se pakaɣ-ɩ nazʋʋ nɛ pakʋ-ɩ. (Mat. 26:38) Mbʋ pɩɩkɩlɩ cɛyʋʋ Yesu ɛsɩndaa yɔ mbʋ lɛ se ɛsɔɔlaa se eyele nɛ ɛ-Caa hɩɖɛ sɛɛ. Ɛyaa kaacɛtɩnɩ Yesu taa se ɛtʋ Ɛsɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛtaasɔɔlɩ se ɛ-sɩm mbʋ pipisi Ɛsɔ hɩɖɛ. Mbʋ yebina nɛ tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdaa yɔ, tɩhɛzɩ Yesu laŋɩyɛ pɩdɩɩfɛyɩ! Lɛɛlɛɛyɔ ɛnawa se Yehowa hɩɖɛ yɔɔ kaɣ ñalʋʋ. Yehowa tɔm tʋnɛ tɩhɛzɩ Yesu laŋɩyɛ nɛ tɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ se ɛpɩzɩ nɛ ɛwa kala wena awɛnɩ ɛsɩndaa yɔ. Pɩtɩla Yesu ɖeke kaanɩnɩ ɛ-Caa nɔɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, paa mbʋ yɔ, Yehowa yeba nɛ pama tɔm ndʋ se pɩwazɩ ɖa-tɩŋa.​—Yoh. 12:29, 30.

Yehowa kaɣ sam ɛ-hɩɖɛ nɛ ɛya ɛ-samaɣ ñʋʋ (Cɔnɩ tayʋʋ 16) *

16. Ɛzɩma pepisi Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩha-ɖʋ nɩɣzɛ nabʋyʋ taa?

16 Ɛzɩ Yesu yɔ, ɛzɩma pepisi Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩha-ɖʋ nɩɣzɛ. Pɩtɩla, ɛzɩ Yesu yɔ, pomuli-ɖʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa. Yaa pɩtɩla yɔ, cɛtɩm tɔm ndʋ mba pakaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ pɔyɔɔdʋʋ ɖɔ-yɔɔ yɔ, tɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ tɩha-ɖʋ nɩɣzɛ. Pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ɛzɩma pɔ-tɔm ndʋ tipisiɣ Yehowa hɩɖɛ nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔ pɩ-yɔɔ siŋŋ. Alɩwaatʋ ndʋ  tɩ-taa lɛ, tɔm ndʋ Yehowa heyi ɛ-Pɩyalʋ yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩhɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ. Pɩtɩcɛyɩ se ɖɩkɩlɩ pɩ-yɔɔ nɩɣzʋʋ. Ðɩɩpɩtɩɣ se “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩcɛzɩ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ tɩŋa yɔ, ɖɩkaɣ ɖaŋʋʋ [ɖa-laŋa] nɛ [ɖa-maɣzɩm] pɔ-yɔɔ pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ.” (Fil. 4:6, 7) Yehowa kaɣ sam ɛ-hɩɖɛ paa ɛzɩmtaa. Ɛkaɣ tɩŋnʋʋ e-Kewiyaɣ yɔɔ nɛ ɛñɔɔzɩ mbʋ payɩ Sataŋ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ palabɩ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma yɔ.​—Keɣa 93:22, 23; Iza. 65:17.

WELISINI YEHOWA NƆƆ SƆNƆ NƐ PƖWAZƖ-Ŋ

17. Ɛzɩ Izaayii 30:21 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩma Yehowa yɔɔdʋʋnɩ-ɖʋ sɔnɔ?

17 Sɔnɔ, Yehowa ɖiɣni-ɖʋ yɔɔdɩnʋʋ ɖɔɖɔ. (Kalɩ Izaayii 30:21.) Toovenim taa lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ Ɛsɔ nɔɔ nɛ ɛsɔdaa. Paa mbʋ yɔ, ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-Tɔm ndʋ pama Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛfalɩsɩɣ-ɖʋ. Yehowa fezuu sɩɣnɩ “ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ” se ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛhaɣ Yehowa sɛyaa tɔɔnaɣ. (Luka 12:42) Sɔnɔ fezuu taa tɔɔnaɣ ŋga ɖɩmʋʋ pɩtɩŋnɩ takayɩsɩ, intɛrnɛɛtɩ yɔɔ wondu, videowaa nɛ tatasɩ kɩnɩnɩsɩ yɔɔ yɔ, kapɩzɩɣ nɛ kasɩnɩ-ɖʋ se ɖe-tisuu ɛcɛyɩsɩ camɩyɛ.

18. Ɛzɩma Yehowa tɔm kpazɩɣ ñe-tisuu ɖoŋ nɛ tɩhaɣ-ŋ abalɩtʋ?

18 Ðɩtaasɔɔ tɔm ndʋ Yehowa maɣmaɣ kaaheyi ɛ-Pɩyalʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ kaaʋ! Tɛtɛ tɔm ndʋ Ɛsɔ maɣmaɣ yɔɔdaa nɛ pama-tʋ Bibl taa yɔ, tiyele nɛ ɖa-taa tɛ se Yehowa wɛnɩ ɖoŋ pɩtɩŋa payɩ pɩ-yɔɔ, nɛ ɛkaɣ ñɔɔzʋʋ mbʋ payɩ Sataŋ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ palabɩ-ɖʋ yɔ. Ðiwolo pɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɖiwelisiɣ Yehowa nɔɔ camɩyɛ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩwa kala wena ɖɩkatɩɣ sɔnɔ yɔ, nɛ wena ɖɩkaɣ katʋʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Pɩpɔzʋʋ-mɩ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ, se pɩsa nɛ ɩtɛŋ Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ lɛ, ihiɣ lidaʋ tɔm ndʋ paayɔɔdɩ tɩ-tɔm yɔ.”​—Ebr. 10:36.

HENDU 4 Yehowa “kɛnɩ me-ninɖiɣyu”

^ tay. 5 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, Yehowa yɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ ɛsɔdaa tam nabudozo. Tam nabudozo mbʋ, pɩ-taa nabʋyʋ taa lɛ, eheyi Yesu tɔm kpɛlɩkɩyaa se pewelisini ɛ-Pɩyalʋ. Sɔnɔ, Yehowa tɩŋɩɣnɩ Bibl, ŋgʋ kɩ-taa pama ɖɔɖɔ tɔm ndʋ Yesu wɩlaa yɔ, nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ pɔ-yɔɔ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-ɖʋ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖiwelisiɣni Yehowa nɛ Yesu yɔ.

^ tay. 52 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM: Ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ yʋsaa se ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛɖʋʋ nesi Kewiyaɣ Kpaaŋ ñɔɔzʋʋ nɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ takayɩsɩ ɖɩmʋyɛ. Ɛzʋtʋyʋ ɛnʋ ɛwɛɛ nɛ ɛsaŋɩ-ɩ siŋŋ.

^ tay. 54 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Abalʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-halʋ pɛwɛɛ nɛ pahaɣ pe-egeetiye taa kpakpasɩ kpayʋ nɔɔyʋ kediɣzisi yaʋ takayaɣ Siyeeraa Leyɔɔnɩ ɛjaɖɛ taa.

^ tay. 56 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Paɖɩɣ nʋmɔʋ ɖa-tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ koobiya kpeɣli ɖɩɣa nakɛyɛ taa. Pɩsa nɛ ɛyaa ɩtaana mbʋ peɖiɣni labʋ yɔ lɛ, patisuu wondu ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ.