Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 12

Wɩlɩ se ŋnɩɣ lalaa siziŋ

Wɩlɩ se ŋnɩɣ lalaa siziŋ

“Mɩ-tɩŋa . . . ɩnɩɩ ɖama siziŋ.”​—1 PƖY. 3:8.

HENDU 90 Ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Ɛzɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:8 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ ɛyaa mba panɩɣ ɖe-siziŋ nɛ pañɩnɩɣ se piɖeni-ɖʋ yɔ pɛ-hɛkʋ taa?

ÐƖSƆƆLAA se ɖɩwɛɛ ɛyaa mba panɩɣ ɖe-siziŋ nɛ pañɩnɩɣ se piɖeni-ɖʋ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa. Pañakɩ pana se paɖʋ pa-tɩ ɖo-lone taa, patɩlɩ ndʋ ɖɩmaɣzɩɣ yɔ nɛ ɛzɩma pɩlakɩ-ɖʋ yɔ. Patɩlɩɣ ɖa-kɩcɛyɩm nɛ halɩ nabʋyʋ taa pasɩɣnɩ-ɖʋ pʋcɔ nɛ ɖɩpɔzʋʋ-wɛ sɩnʋʋ. Ðɩsɔɔlɩ ɛyaa mba pawɩlɩɣ se ‘panɩɣ ɖe-siziŋ’ * yɔ.​—Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:8.

2. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ɖɩñaɣ pana pʋcɔ nɛ ɖɩna lalaa pʋtɔdɩyɛ?

2 Ðɩkɛ Krɩstʋ ñɩma nɛ pʋyɔɔ lɛ ɖa-tɩŋa ɖɩsɔɔlaa se ɖɩna ɛyaa pʋtɔdɩyɛ yaa ɖɩnɩɩ pe-siziŋ. Toovenim taa lɛ, pɩfɛyɩ kɛlɛʋ paa ɛzɩmtaa. Ɛbɛ yɔɔ? Lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ lɛ se ɖɩtɩtalɩ pilim. (Roma 3:23) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɖɩkɩlɩɣ maɣzʋʋ ɖa-tɩ yɔɔ ɖeke. Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, lone nɖɩ ɖɩ-taa palʋlɩ ɖa-taa nabɛyɛ nɛ mbʋ pɩtalɩ-wɛ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ pɩwɛɛ-wɛ kaɖɛ se pana lalaa pʋtɔdɩyɛ. Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, ɛyaa mba pɛ-hɛkʋ taa ɖɩwɛɛ yɔ pɛ-wɛtʋ pɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ. Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa, ɛyaa sakɩyɛ ɩɩnɩɣ lalaa siziŋ, ɛlɛ ‘pɔsɔɔlɩ pa-tɩ ɖeke.’ (2 Tim. 3:1, 2) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa kala wena ayeki nɛ pɛwɛɣ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩnɩɩ lalaa siziŋ yɔ?

3. (a) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ lalaa siziŋ nɛ pɩkpaɖɩ? (b) Ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

3 Ye ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ lalaa siziŋ nɛ pɩkpaɖɩ. Yehowa kɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ nɛ ɛha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ lalaa siziŋ nɩʋ nʋmɔʋ taa. (1 Yoh.  4:8) Yesu maɣzɩnɩ ɛ-Caa wɛtʋ ɖeyi ɖeyi. (Yoh. 14:9) Ɛɛwɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛwɩlɩ ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ lalaa siziŋ yɔ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma Yehowa nɛ Yesu pawɩlaa se panɩɣ lalaa siziŋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩkaɣ naʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ pa-kɩɖaʋ yɔ.

KƖÐAƲ ŊGƲ YEHOWA HA LALAA SIZIŊ NƖƲ NƲMƆƲ TAA YƆ

4. Ɛzɩma Izaayii 63:7-9 wɩlɩɣ se Yehowa nɩɣ ɛ-sɛyaa siziŋ?

4 Bibl wɩlɩɣ se Yehowa nɩɣ ɛ-sɛyaa siziŋ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ lɛ ɛzɩma pɩlabɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya tɔkaɣ kʋñɔŋ yɔ. Masɩ yɔɔdʋʋ se: “Pa-laŋwɛɛkɩyɛ tɩŋa taa lɛ, pɩɩkɛnɩ-ɩ laŋwɛɛkɩyɛ.” (Iza. 63:7-9, nwt) Pʋwayɩ Yehowa tɩŋnɩ nayʋ Zakarii yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se alɩwaatʋ ndʋ pawɩlaɣ ñaŋ ɛ-samaɣ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ pawɩlaɣ ñaŋ yɔ. (Kalɩ Zekariya 2:8.) Yehowa tɩŋnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se ɛnɩɣ ɛ-samaɣ siziŋ siŋŋ.

Yehowa nɩ Izrayɛɛlɩ piya siziŋ nɛ ɛlɩzɩ-sɩ yomiye taa Ejipiti (Cɔnɩ tayʋʋ 5)

5. Ha kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ ɛzɩma Yehowa kaalabɩ nabʋyʋ se ɛsɩnɩ ɛ-sɛyaa mba paawɛ kʋñɔŋ taa yɔ.

5 Pɩtasɩnɩ se Yehowa nɩɣ ɛ-sɛyaa mba pɔtɔkɩ kʋñɔŋ yɔ pe-siziŋ lɛ, ɛlakɩ nabʋyʋ se ɛsɩnɩ-wɛ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ lɛ alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya kaakɛ yomaa Ejipiti nɛ pɔtɔkɩ kʋñɔŋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, Yehowa nɩ pe-siziŋ nɛ piseɣti-i nɛ ɛlɩzɩ-wɛ pɩ-taa. Yehowa heyi Moyizi se: “Mana man-samaɣ kʋñɔŋ . . . , nɛ manɩɩ ko-kubuka, kɔ-yɔɔ cɔnɩyaa wɩlɩɣ-kɛ ñaŋ weyi yɔ, ɩ-taa. Mɛntɛm man-taa se moholuu-kɛ malɩzɩ Ejipiti mba nesi tɛɛ.” (Ejl. 3:7, 8) Ɛzɩma Yehowa nɩ ɛ-samaɣ siziŋ yɔ, pʋyɔɔ ɛlɩzɩ-kɛ Yomiye taa. Pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ wayɩ, Izrayɛɛlɩ piya kaawɛ Lidaʋ Tɛtʋ taa lɛ, koyindinaa lakaɣ-sɩ nɛ you. Ɛzɩma Yehowa laba? Ɛlɩzɩ-sɩ si-koyindinaa mba panazaɣ-sɩ siŋŋ yɔ pe-nesi tɛɛ “mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩlakaɣ-ɩ pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛnɩɣ [sɩ]-mɔla.” Lɛɛlɛɛyɔ ɖɔɖɔ lɛ, pʋtɔdɩyɛ naʋ seɣti Yehowa nɛ ɛsɩnɩ ɛ-samaɣ. Etiyi tɔm hʋyaa se palɩzɩ Izrayɛɛlɩ piya si-koyindinaa nesi tɛɛ.​—Th. 2:16, 18.

6. Ha kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ ɛzɩma Yehowa wɩlaa se ɛnɩ weyi ɛ-lɩmaɣza tɩtʋʋzɩ ɖeyi ɖeyi yɔ ɛ-tɔm taa yɔ.

6 Yehowa nɩɣ ɛ-samaɣ siziŋ halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ka-lɩmaɣza tɩtʋʋzɩ ɖeyi  ɖeyi yɔ. Maɣzɩ Yoonaasɩ kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ŋna. Ɛsɔ tiyi nayʋ ɛnʋ se esusi nɩŋgbaaŋ hɔm tɔm Niniivi ñɩma. Pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ lɛ, Ɛsɔ kpaɣ lɩmaɣza se ɛɛtasɩɣ-wɛ ɖɩzʋʋ. Ɛlɛ Yoonaasɩ taa tɩla leleŋ nɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ kpaɣaa yɔ. ‘Ɛkɔ pana’ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, natʋ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ tɩtɩla. Paa mbʋ yɔ, Yehowa ɖʋ suuɖu nɛ ɛsɩnɩ Yoonaasɩ se ɛlɛ ɛñɔɔzɩ ɛ-lɩmaɣza. (Yon. 3:10–4:11) Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, Yoonaasɩ kɔma nɛ ɛnɩɩ tɔm ndʋ Yehowa kpɛlɩkɩ-ɩ yɔ tɩ-taa nɛ halɩ Yehowa tɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛma kɛdaɣ ŋga se pɩwazɩ-ɖʋ.​—Roma 15:4. *

7. Mbʋ mbʋ Yehowa labɩ ɛ-sɛyaa yɔ, piyeba nɛ ɖa-taa tɛ suwe?

7 Mbʋ mbʋ Yehowa labɩ ɛ-samaɣ yɔ, piyeba nɛ ɖa-taa tɛ se ɛnaɣ ɛ-sɛyaa pʋtɔdɩyɛ. Ɛsɩm siziŋ nɛ kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa ɖa-taa paa anɩ wɛɛ yɔ. Yehowa ‘sɩm ɛyaa piya laŋa’ camɩyɛ. (4 Aw. 6:30) Ɛsɩm ɖa-maɣzɩm, ɛzɩma pɩlakɩ-ɖʋ yɔ nɛ ɖo-ɖoŋ kamaɣ. Nɛ “ɛɛkaɣ yebu se [pɩtakɩ-ɖʋ] nɛ pɩcɛzɩ mbʋ [ɖɩpɩzɩɣ] nɛ [ɖɩkaɖɩna] yɔ.” (1 Kɔr. 10:13) Tɔm tʋnɛ tɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa siŋŋ.

KƖÐAƲ ŊGƲ YESU HA LALAA SIZIŊ NƖƲ NƲMƆƲ TAA YƆ

8-10. Pɩtɩla ɛbɛ sɩnɩ Yesu se ɛpɩzɩ nɛ ɛnɩɩ lalaa siziŋ?

8 Yesu kaakɛ ɛyʋ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛnɩ lalaa siziŋ. Paa pɩtɩɖɔɔ yɔ, wɛtʋ ɛzɩ naadozo mbʋ yɔ sɩnɩnɩ-ɩ nɛ ɛnɩɩ ɛyaa siziŋ. Kajalaɣ lɛ, ɛzɩ ɖɩɩyɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, Yesu maɣzɩnɩ ɛ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-wɛtʋ ɖeyi ɖeyi. Yesu sɔɔlɩ ɛyaa ɛzɩ ɛ-Caa yɔ. Paa Yesu taa kaalabɩ leleŋ nɛ mbʋ payɩ ɛsɩnɩ ɛ-Caa nɛ palɩzɩ yɔ, ɛ-taa ‘lakaɣ leleŋ nɛ ɛyaa piya’ siŋŋ. (Adu. 8:31) Sɔɔlɩm seɣti Yesu nɛ ɛnɩɩ lalaa siziŋ.

9 Nabʋlɛ lɛ, Ɛzɩ Yehowa yɔ, Yesu pɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ mbʋ pɩwɛ ɛyʋ laŋɩyɛ taa yɔ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ mbʋ piseɣtiɣ ɛyʋ nɛ ɛzɩma pɩlakɩ-ɩ yɔ. (Mat. 9:4; Yoh. 13:10, 11) Pʋyɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu nawa se ɛyaa wɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, ɛnɩ pe-siziŋ nɛ piseɣti-i nɛ ɛhɛzɩ pa-laŋa.​—Iza. 61:1, 2; Luka 4:17-21.

10 Nabudozo lɛ, Yesu maɣmaɣ katɩ kala wena ɛyaa mba pɛ-hɛkʋ taa ɛɛwɛɛ yɔ pakataɣ yɔ a-taa naayɛ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Paa pɩɩla ɛzɩma yɔ Yesu lʋlɩyaa kaakɛ kʋñɔndɩnaa. (Mat. 13:55; Mark. 6:3) Ɛzɩma Yesu sɩnɩ ɛ-caa kɩɖɔkʋ Yosɛɛfʋ tʋmɩyɛ labʋ yɔ, ɛkpɛlɩkɩ ɛzɩma pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛla tʋmɩyɛ ɖoŋ ñɩnɖɛ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩla Yosɛɛfʋ sɩba pʋcɔ nɛ Yesu paɣzɩ Ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ. Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu nɩ siziŋ weyi ɛyʋ kʋsɔɔlʋʋ nɔɔyʋ sɩm kɔŋna yɔ. Nɛ Yesu tɩlɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma pɩwɛ kaɖɛ, ye hɔʋ nakʋyʋ taa ñɩma ɩtɩkaa tisuu yɔ. (Yoh. 7:5) Wɛtʋ ndɩ ndɩ ndʋ nɛ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ sɩnɩ Yesu nɛ ɛtɩlɩ kala wena ɛyaa katɩɣ nɛ siziŋ weyi panɩɣ yɔ.

Yesu kɛzɩ ndam nɔɔyʋ hɔɔlʋʋ nɛ pʋcɔ nɛ ɛwaa ɛ-kʋdɔŋ (Cɔnɩ tayʋʋ 11)

11. Kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ taa pɩna kaɣlaa se Yesu nɩɣ ɛyaa siziŋ? Lɩzɩ pɩ-taa. (Cɔnɩ takayaɣ huyuu yɔɔ kɩlɛmʋʋ.)

11 Pɩna kaɣlaa se Yesu nɩɣ ɛyaa siziŋ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlabɩ piti lakasɩ yɔ. Yesu tɩla piti lakasɩ nzɩ mbʋ pʋyɔɔ pɩɩwɛɛ se ɛlabɩ-sɩ. Mba paawɛ kʋñɔŋ taa yɔ, pɔ-tɔm ‘labɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ.’ (Mat. 20:29-34; Mark. 1:40-42) Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩɩlabɩ Yesu alɩwaatʋ ndʋ ɛkɛzɩ abalʋ ndam nɔɔyʋ hɔɔlʋʋ nɛ ɛwaa ɛ-kʋdɔŋ yɔ, yaa alɩwaatʋ ndʋ efezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ yɔ. (Mark. 7:32-35; Luka 7:12-15) Yesu nɩ ɛyaa mba pe-siziŋ nɛ ɛsɔɔlɩ se ɛsɩnɩ-wɛ.

12. Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ 11:32-35 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩma Yesu wɩlaa se ɛnɩ Maarta nɛ Maarɩɩ pe-siziŋ?

 12 Yesu kaawɩlaa se ɛnɩ Maarta nɛ Maarɩɩ pe-siziŋ. Yesu na siziŋ weyi ɩ-taa pe-neu Lazaarɩ sɩm yeba nɛ pɛwɛɛ yɔ lɛ, ‘etisi ɛsɩtɛɣlɩm.’ (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 11:32-35.) Etiwii mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛtasɩɣ naʋ ɛ-taabalʋ kʋsɔɔlʋ wiɖiyi. Ɛɛnawa se piileɖiɣ lɛ, efeziɣ Lazaarɩ. Ɛlɛ Yesu wilaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩlɩ laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛ-taabalaa wɛɛ yɔ nɛ pitukuni-i siŋŋ.

13. Ðɩtɩlʋʋ se Yesu nɩɣ ɛyaa siziŋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ siŋŋ?

13 Ðɩtɩlʋʋ se Yesu naɣ ɛyaa pʋtɔdɩyɛ yɔ, pɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ siŋŋ. Pɩkɛ toovenim se Yesu kaatalɩ pilim ɛlɛ ɖa lɛ ɖɩtɩtalɩ pilim. Paa mbʋ yɔ, ɖɩsɔɔlɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnɩɣ lalaa siziŋ. (1 Pɩy. 1:8) Ðɩtɩlʋʋ se lɛɛlɛɛyɔ ɛkɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ yɔ, pɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Piileɖiɣ lɛ, ɛkaɣ ɖɩzʋʋ kʋñɔmɩŋ tɩŋa. Yesu kaacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛna, pʋyɔɔ lɛ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ ɛyaa nɛ palɩɩ siziŋ nɛ kʋñɔmɩŋ weyi Sataŋ kewiyitu tɔɔʋ kɔnaa yɔ ɩ-taa. Toovenim taa lɛ, wazaɣ sɔsɔ pɩkɛnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛnɩ Ðiyiyu ‘weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ ɖɛ-ɛjandʋ taa’ yɔ.​—Ebr. 2:17, 18; 4:15, 16.

MAƔZƖNƖ YEHOWA NƐ YESU PA-KƖÐAƲ

14. Ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Efɛɛzɩ mba 5:1, 2 taa yɔ, ye ɖɩmaɣzɩɣ kɩɖaʋ ŋgʋ Yehowa nɛ Yesu paha-ɖʋ yɔ kɩ-yɔɔ yɔ, ɛbɛ piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla?

14 Ye ɖɩmaɣzɩɣ kɩɖaʋ ŋgʋ Yehowa nɛ Yesu paha-ɖʋ yɔ kɩ-yɔɔ yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩnɩɣ lalaa siziŋ nɛ pɩkpaɖɩ. (Kalɩ Efɛɛzɩ mba 5:1, 2.) Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna ɛyaa laŋa taa ɛzɩ mba yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩtɩlɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa lalaa wɛɛ yɔ nɛ ɖɩnɩɩ pe-siziŋ. (2 Kɔr. 11:29) Ðɩwɛ ndɩ nɛ piɖeni men-ɖeke ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ. Ðɩñakɩ pana se ‘ɖɩtaamaɣzɩ ɖa-maɣmaɣ ɖɛ-kɛzɛsɩ ɖeke yɔɔ, ɛlɛ ɖɩmaɣzɩɣ ɖɔɖɔ lalaa kɛzɛsɩ yɔɔ.’​—Fil. 2:4.

(Cɔnɩ tayʋʋ 15-19) *

15. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, mba pɩcɛyaa se panɩɩ lalaa siziŋ?

15 Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, pɩcɛyaa se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩwɩlɩ se panɩɣ lalaa siziŋ. Panawa se pa-sʋʋtʋ pɩkɛnaa se pɔcɔnɩ heŋ weyi paɖʋzɩ pe-nesi tɛɛ yɔ ɩ-yɔɔ. (Ebr. 13:17) Pɩsa nɛ ɛzʋtʋyaa sɩnɩ po-koobiya Krɩstʋ ñɩma lɛ, pɩcɛyaa se panɩɩ pe-siziŋ. Ɛzɩma ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ se panɩɣ lalaa siziŋ?

16. (a) Ɛbɛ ɛzʋtʋyʋ weyi ɛnɩɣ e-koobiya Krɩstʋ ñɩma siziŋ yɔ, ɛlakɩ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɛla mbʋ?

16 Ɛzʋtʋyʋ weyi ɛnɩɣ e-koobiya Krɩstʋ ñɩma siziŋ yɔ, ɛkpakɩɣ ɛ-alɩwaatʋ nɛ ɛ nɛ wɛ palakɩ faawɩyɛ. Ɛpɔzʋʋ tɔm nɛ ɛɖʋʋ suuɖu nɛ ewelisiɣni-wɛ camɩyɛ. Pɩpɔzaa se ɛla mbʋ, kɔzɩ kɔzɩ ye heŋ ɛnɩ ɩ-taa nɔɔyʋ ɛñɩnɩɣ se eheyi-i ɛ-taa tɔm, ɛlɛ pɩwɛ-ɩ kaɖɛ se ehiɣ tɔm pee kɩbana yɔ. (Adu. 20:5) Ye ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ etisiɣ faaa nɛ ɛkpakɩɣ ɛ-alɩwaatʋ nɛ ɛ nɛ koobiya lalaa palakɩ faawɩyɛ yɔ, ɛ nɛ wɛ pataɣ ɖama liu, pa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩɣ nɛ pɔsɔɔlɩ ɖama nɛ pɩkpaɖɩ.​—Tʋma 20:37.

17. Koobiya sakɩyɛ yɔɔdaa se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ kɛdɩɣnɩ-wɛ nɛ pɩkpaɖɩ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

17 Koobiya sakɩyɛ yɔɔdaa se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩkɛdɩɣnɩ-wɛ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, ndʋ lɛ ɛzɩma panɩɣ lalaa siziŋ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Adelaide yɔɔdaa se: “Pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyʋ ɛyɔɔdɩnɩ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɛm naʋ se pakaɣ-ɩ welisinuu camɩyɛ.” Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɛzɩma palakɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋŋyɔɔdʋʋnɩ-wɛ yɔ, pɩnaɣ se panɩɣ ñe-siziŋ.” Koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ yɔɔdɩnɩ taa leleŋ se: “Mana ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ tisi ɛsɩtɛɣlɩm alɩwaatʋ ndʋ ɛmaɣzaɣ wɛtʋ  ndʋ tɩ-ta mɛwɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ. Maasɔʋ pɩ-yɔɔ kpa.”​—Roma 12:15.

18. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ lalaa siziŋ?

18 Toovenim taa lɛ, pɩtɩkɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɖeke pɩpɔzʋʋ se panɩɩ lalaa siziŋ. Ða-tɩŋa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ kala wena ñɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ ño-koobiya Krɩstʋ ñɩma wɛɛ nɛ pakatɩɣ yɔ. Wɩlɩ se ŋmaɣzɩɣ ɛgbɛyɛ taa piya evelisi nɛ kʋdɔndɩnaa, mba pasʋtʋyaa yɔ, nɛ mba pelesi pɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ pɔ-yɔɔ. Pɔzɩ-wɛ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma pɩɖɔŋ yɔ. Welisini-wɛ camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ paaheyiɣ-ŋ ɛzɩma pɩlakɩ-wɛ yɔ. Yele nɛ peɖiɣzina se toovenim taa lɛ, ŋnɩɣ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɛwɛɛ yɔ tɩ-taa. La mbʋ ŋpɩzɩɣ yɔ nɛ ŋsɩnɩ-wɛ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖiɖiɣni tɩŋnʋʋ ɖa-lakasɩ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ-wɛ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ.​—1 Yoh. 3:18.

19. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñakɩ pana se ɖɩsɩnɩ lalaa yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩkɛ ɛyaa mba panɩɣ tɔm taa yɔ?

19 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñakɩ pana se ɖɩsɩnɩ lalaa yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩkɛ ɛyaa mba panɩɣ tɔm taa yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa katɩɣ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ yɔ, pa-lakasɩ wɛ ndɩ ndɩ. Nabɛyɛ sɔɔlɩ yɔɔdʋʋ faaa ɛlɛ lalaa lɛ, pɩwɛ-wɛ kaɖɛ. Pʋyɔɔ lɛ, paa ɖɩsɔɔlaa se ɖɩsɩnɩ-wɛ yɔ, pɩtɩpɔzɩ kpa se ɖɩpɔzɩ-wɛ tɔm ndʋ tɩcɛyɩɣ-wɛ yɔ. (1 Tes. 4:11) Halɩ paa nabɛyɛ ɩsɔɔlɩ yɔɔdʋʋ ɛzɩma pɩlakɩ-wɛ faaa yɔ, pɩtɩla pɩtɩkɛ paa ɛzɩmtaa ɖa nɛ wɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kʋɖʋma. Paa mbʋ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩtɔzɩ se mbʋ pɩlakɩ-wɛ. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ kpekpeka tɔm welisuu taa nɛ ɖɩwɛɛ hɛɛɛ tɔm yɔɔdʋʋ taa.​—Mat. 7:1; Yak. 1:19.

20. Ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

20 Pɩtasɩnɩ se ɖɩnɩɣ ɛgbɛyɛ taa ñɩma siziŋ lɛ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɔ-tɔm susuu taa. Ðɩɩlakɩ kpɛlɩkɩyaa lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩnɩɣ lalaa siziŋ? Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

HENDU 130 Ðikpeɣ nɛ sɔɔlɩm

^ tay. 5 Yehowa nɛ Yesu panɩɣ lalaa siziŋ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ tazʋʋ mbʋ pa-kɩɖaŋ pɩzɩɣ nɛ ɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ yɔ pɩ-taa. Ðɩkaɣ naʋ ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩnɩɩ lalaa siziŋ nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ yɔ.

^ tay. 1 TƆM TƆBƲƲ: Ye pɔtɔm se ‘ɖɩnɩɩ ɖama siziŋ’ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩtɩlɩ siziŋ weyi ɩ-taa lalaa wɛɛ yɔ nɛ ɖɩnɩɩ ɖɔɖɔ siziŋ weyi panɩɣ yɔ.​—Roma 12:15.

^ tay. 6 Yehowa nɩ ɖɔɖɔ ɛyaa siɣsiɣ ñɩma lalaa mba pa-lɩmaɣza taatʋʋzɩ yɔ pe-siziŋ. Maɣzɩ kɛdɛsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ ɛyaa panɛ pɔ-tɔm yɔ sɩ-yɔɔ: Hana (1 Sam. 1:10-20), Eliya (1 Aw. 19:1-18), nɛ Ebɛɛdɩ-Melɛɛkɩ (Yer. 38:7-13; 39:15-18).

^ tay. 65 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM: Kediɣzisi nzɩ ɖɩlakɩ Kewiyaɣ kpaaŋ taa yɔ, sɩhaɣ-ɖʋ wala sakɩyɛ se ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa taabalɩyɛ ɛcɛyɩsɩ. Ðɩnaɣ (1) Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ abalɩbɩɣa nakɛyɛ nɛ ko-ɖoo, (2) caja nɔɔyʋ nɛ ɛ-pɛlɛ pɛwɛɛ nɛ pasɩɣnɩ koobu halɩñɩnʋ akpadɩyʋ nɔɔyʋ se ewolo lɔɔɖɩyɛ cɔlɔ, nɛ (3) ɛzʋtʋyaa naalɛ wɛɛ nɛ pewelisiɣni koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ ñɩnaɣ lɔŋ tasʋʋ nabʋyʋ yɔ.