FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Mars 2019

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 6 mai-2 juin 2019 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa

Ɛbɛ ɖaŋɩɣ-m se pataamɩyɩsɩ-m lɩm?

Mba pɛkpɛlɩkaa nɛ patɩlɩ Yehowa yɔ, sɔɔndʋ kpaɣ pa-taa nabɛyɛ se paha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pawa kala wena apɩzɩɣ nɛ apɩsɩnɩ-wɛ nɛ wayɩ yɔ?

Welisi Yehowa nɔɔ

Nʋmɔŋ weyi yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-ɖʋ sɔnɔ? Ye ɖiwelisiɣni Ɛsɔ ɛzɩma pɩwazɩɣ-ɖʋ?

Wɩlɩ se ŋnɩɣ lalaa siziŋ

Nʋmɔŋ weyi yɔɔ Yehowa nɛ Yesu patɩŋnaa nɛ pawɩlɩ se panɩ lalaa siziŋ, nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-wɛ?

Wɩlɩ se ŋnɩɣ mba ŋsusuu-wɛ tɔm yɔ pe-siziŋ

Nʋmɔŋ naanza weyi yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩnɩɣ mba ɖɩkatɩɣ-wɛ tɔm susuu taa yɔ pe-siziŋ?

Kɩbandʋ labʋ—Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ?

Ɛbɛ payaɣ se kɩbandʋ labʋ? Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ?

“Amɛn” ŋgʋ ŋlakɩ yɔ kɩmʋ ñɩm Yehowa ɛsɩndaa

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ lakɩ ‘amɛn’ adɩma wayɩ. ‘Amɛn’ ŋgʋ ɖɩlakɩ yɔ, kɩsaŋ Ɛsɔ ɖɔɖɔ. Tɔm piye nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe nɛ ɛzɩma palabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ Bibl taa?