Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋwɩlɩɣ lalaa sɔɔlɩm—mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔlɩm kpazɩɣ ɖoŋ

Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋwɩlɩɣ lalaa sɔɔlɩm—mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔlɩm kpazɩɣ ɖoŋ

“Sɔɔlɩm kpazɩɣnɩ ɛyʋ [ɖoŋ].”​—1 KƆR. 8:1.

HENDU: 109, 121

1. Ðoo kɛdɛzaɣ ñɩna wena a-taa Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pekpeɣlaa yɔ, tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ eheyi-wɛ?

ÐOO kɛdɛzaɣ ñɩna wena a-taa Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pekpeɣlaa yɔ, ɛyɔɔdaa se sɔɔlɩm tɔm cɛyɩ siŋŋ tam ɛzɩ 30 mbʋ yɔ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɛñɩɣ niye se pɩcɛyaa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa “ɩsɔɔlɩ ɖama.” (Yoh. 15:12, 17) Sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛɣ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, mbʋ kaɣnɩ wɩlʋʋ kpayɩ kpayɩ se mba kɛnɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa toovenim ñɩma. (Yoh. 13:34, 35) Pɩtɩkɛ yɔɔdʋʋ yem nɔɔ taa se ɖɩwɛnɩ sɔɔlɩm tɔm Yesu yɔɔdaɣ, ɛlɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkpaɖɩ nɛ piseɣtiɣ ɛyʋ se ɛlaa ɛ-tɩ lalaa yɔɔ yɔ, pɩ-tɔm ɛyɔɔdaɣ. Ɛyɔɔdaa se: “Sɔɔlɩm nabʋyʋ tɩkɩlɩ ɛyʋ cɛlʋʋ e-wezuu ɛ-ɛgbaɣdɩnaa yɔɔ yɔ. Ɩkɛɣ mɛ-ɛgbaɣdɩnaa, ye ɩlakɩ paɣtʋ ndʋ manɖʋ-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ kɔyɔ.”​—Yoh. 15:13, 14.

2. (a) Wɛtʋ ndʋ ɖɩnaɣ Ɛsɔ sɛyaa hɛkʋ taa sɔnɔ? (b) Tɔm pɔzʋʋ mbʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

2 Sɔɔlɩm siŋŋ mbʋ Yehowa sɛyaa wɛnɩ sɔnɔ nɛ piseɣtiɣ-wɛ se paa sɩm papɩzɩɣ nɛ pasɩ po-koobiya yɔɔ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɔɖɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se mba kɛnɩ Ɛsɔ samaɣ. (1 Yoh. 3:10, 11) Ða Yehowa sɛyaa ɖa-taa wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ se paa ɖɩlɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa, ɖɩyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ  ndɩ nɛ ɖɩwɛɛ ɖɔɖɔ wɛtʋ ndɩ ndɩ taa yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɖama sɔɔlɩm siŋŋ mbʋ Yesu kaawɛna yɔ! Paa mbʋ yɔ, pɩtɩla ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ sɔɔlɩm tɔm cɛyɩ siŋŋ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa? Ɛzɩma Yehowa nɛ Yesu pakpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm? Nɛ ɛzɩma ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛkpazɩ lalaa ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm ɛzɩ Krɩstʋ yɔ?’​—1 Kɔr. 8:1.

ƐBƐ YƆƆ SƆƆLƖM TƆM CƐYƖ SIŊŊ ÐA-ALƖWAATƲ TƲNƐ TƖ-TAA?

3. Ɛzɩma wezuu caɣʋ wɛ kaɖɛ pɩŋŋ yɔ, ɖoŋ weyi pɩwɛnɩ ɛyaa yɔɔ?

3 “Kʋñɔŋ nɛ siziŋ” posu ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ wezuu caɣʋ wɛɛ “kaɖɛ pɩŋŋ,” pʋyɔɔ lɛ ɛyaa sakɩyɛ wɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ taa siŋŋ. (Keɣa 89:10; 2 Tim. 3:1-5) Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se wezuu caɣʋ nɩ-wɛ. Akɔnta nakʋyʋ wɩlaa se paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɛya mba pɛcɛzɩ 800000 yɔ pakʋʋ pa-tɩ, pʋ-tɔbʋʋ se kɛlɛmwaa 40 taa lɛ, ɛyʋ kʋɖʋm kʋʋ ɛ-tɩ. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se halɩ Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ wɛ pa-taa.

4. Bibl taa lɛ, Ɛsɔ sɛyaa mba maɣzaɣ se pasɩba yɔ, pɩkɩlɩ-wɛ ɖeu?

4 Bibl alɩwaatʋ taa, wɛtʋ ndʋ tɩɩtalɩ Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ ñɩma nabɛyɛ yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩlakaɣ-wɛ ɛzɩ pasɩ nɛ pɛhɛzɩ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ talɩ Yɔɔb yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Me-wezuu lɩm sɔŋ; mewiɣ me-witu nɛ mɛntɛ man-taa, mankaɣ kɛdʋʋ men-ciyam taa ñaŋ tɔm.” (Yɔɔb 10:1; 14:13) Mbʋ pɩtalɩ Yoonaasɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ-ɩ yɔ ɖɩ-labʋ taa yɔ pʋyɔɔ lɛ ɛyɔɔdaa se: “Nɛ lɛɛlɛɛyɔ hayɩ [Yehowa] mentendi-ŋ, tɛzɩ men-ciyam mʋʋ, mbʋ yɔ sɩbʋ kɩlɩ-m ɖeu wɛʋ.” (Yon. 4:3) Alɩwaatʋ natʋyʋ taa mbʋ pɩtalɩ nayʋ siɣsiɣ tʋ Eliya yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛmaɣzaɣ se ye ɛsɩba yɔ pɩkɩlɩ-ɩ ɖeu. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩɖɔ-m [Yehowa]! Kpaɣ me-wezuu.” (1 Aw. 19:4) Paa mbʋ yɔ, Yehowa kaasɔɔlɩ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma mba nɛ ɛɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ se pacaɣ wezuu. Ɛtɩkalɩ-wɛ pa-lɩmaɣza ana a-yɔɔ, ɛlɛ ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pawabɩ-yɛ nɛ ɛkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm se powolo pɩ-yɔɔ nɛ pɛsɛɣ-ɩ nɛ pa-laŋɩyɛ pilim.

5. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɩlɩɣ sɔɔlɩm ɖo-koobiya, kɔzɩ kɔzɩ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa?

5 Paa pɩɩlakɩ ɖo-koobiya ɛzɩ wezuu caɣʋ lɩ-wɛ sɔŋ yɔ, pa-taa sakɩyɛ wɛ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ taa nɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm. Pɛwɛɛ nɛ panazɩɣ nabɛyɛ nɛ pohoŋuu-wɛ pe-tisuu yɔɔ. Lalaa lɛ, pakaɖɩɣnɩ-wɛ yaa pɔyɔɔdʋʋ pɔ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ pa-tʋmɩyɛ taa. Pɩtɩla yɔ, ɛzɩma pañɩkɩɣ pɔ-yɔɔ se pala tʋmɩyɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ hɛzʋʋ alɩwaatʋ taa yɔ, piyeki nɛ pɩnɩɣ-wɛ nɛ pɩhaɣ-wɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ. Lalaa ɖɔɖɔ lɛ, ɖɩɣa taa tʋma sakɩyɛ labʋ haɣnɩ-wɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ; yaa ɛzɩma pa nɛ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ patɩkɛ Krɩstʋ ñɩma nɛ paba kaɖɩɣnɩ-wɛ yɔ, piyeba nɛ wezuu caɣʋ lakɩ-wɛ kaɖɛ. Kaɖɛ wɛtʋ tʋnɛ nɛ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ yeba nɛ pɩnɩɣ ɛgbɛyɛ taa koobiya sakɩyɛ nɛ pitiki-wɛ yɔɔɔ. Apɩzɩɣ nɛ ɛkpazɩ mba pitibi-wɛ yɔɔɔ yɔ ɖoŋ nɛ papɩzɩ nɛ pakaɖɩnɩ kala wena pakatɩɣ yɔ?

YELE NƐ SƆƆLƖM MBƲ YEHOWA WƖLƖƔ-ÐƲ YƆ PƖKPAZƖ-Ŋ ÐOŊ

6. Ɛzɩma Yehowa kpazɩɣ ɛ-sɛyaa ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm?

6 Yehowa kpazɩɣ ɖoŋ ɛ-sɛyaa pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɛwɩlɩɣ-wɛ ɛ-sɔɔlɩm paa ɛzɩmtaa yɔ pɩ-yɔɔ. Eeheyi Izrayɛɛlɩ samaɣ alɩwaatʋ ndʋ kaawɛ siɣsiɣ yɔ se: “Ðenɖe ɛzɩ ŋkɛ mɛ-ɛsɩndaa pʋyʋ nɛ pʋyʋ keem pɩŋŋ yɔ; mɔnsɔɔlɩ-ŋ. . . . Taaseli mbʋ yɔ mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ.” (Iza. 43:4, 5) Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm tʋnɛ tɩɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ siŋŋ! Ña ɖɔɖɔ ŋkɛ Yehowa sɛyʋ, ye mbʋ taapɩtɩ kaaʋ  se Yehowa sɔɔlɩ-ŋ pɩdɩɩfɛyɩ. * Bibl heyiɣ mba pɛwɛ Ɛsɔ sɛtʋ kele kele ñɩndʋ taa yɔ se: “Ðoŋ tʋ maɣmaɣ kaɣ ñʋʋ yabʋ; ɛkaɣ-ŋ mɛyɩnʋʋ nɛ ɛ-taa leleŋ.”​—Sof. 3:16, 17.

7. Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa sɔɔlɩm wɛ ɛzɩ sɔɔlɩm mbʋ ɖoyo wɩlɩɣ ɛ-pɩɣa yɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

7 Paa kaɖɛ nɖɩ taa Yehowa samaɣ ɛwɛɛ yɔ, ɛyɔɔdaa se ɛkaɣ-kɛ ɖʋʋ nesi nɛ ɛhɛzɩ ka-laŋɩyɛ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɩkaɣ mʋzʋʋ nɛ pakaɣ-mɩ nʋʋʋ nɔkɔyɩŋ taa, nɛ pakaɣ mɩ-yɔɔ kpɛlʋʋ. . . . Ɛzɩ ɖoyo hɛzʋʋ ɛ-pɩɣa laŋɩyɛ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ mankaɣ mɩ-laŋa hɛzʋʋ.” (Iza. 66:12, 13) Tɔm kɩbandʋ ndʋ lɛ mbʋ yɔ! Yehowa wɛ ɛzɩ ɖoyo weyi ɛnʋʋ ɛ-pɩɣa nɔkɔyʋʋ taa yaa ɛhɛzɩɣ ɛ-pɩɣa laŋɩyɛ yɔ. Pɩtɩŋnɩ kɩɖaʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ lɛ, Yehowa wɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛsɔɔlɩ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma pɩdɩɩfɛyɩ. Taapɩtɩ kaaʋ se ŋmʋ ñɩm Yehowa ɛsɩndaa nɛ ɛsɔɔlɩ ñɔ-tɔm siŋŋ.​—Yer. 31:3.

8, 9. Ɛzɩma Yesu sɔɔlɩm kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ?

8 Krɩstʋ ñɩma toovenim mba wɛnɩ ɖɔɖɔ lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ nɖɩ ɖɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ sɔɔlɩ-wɛ yɔ. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ-ɖɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ se weyi etisiɣ ɛ-yɔɔ lɛ, etaale, ɛlɛ ehiɣ tamtam wezuu.” (Yoh. 3:16) Yesu kpaɣʋ e-wezuu nɛ ɛlaa ɖɔ-yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ siŋŋ! Tɔm tʋnɛ tɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ! Bibl heyiɣ-ɖʋ se “wahala” nakʋyʋ fɛyɩ se kɩpɩzɩɣ nɛ ‘kɩyasɩ ɖa nɛ Krɩstʋ ɖɛ-hɛkʋ taa.’​—Roma 8:35, 38, 39.

9 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlʋkɩnɩ kala ndɩ ndɩ nɛ pitiki-ɖʋ yɔɔɔ tomnaɣ yɔɔ yaa fezuu taa yɔ, sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ Krɩstʋ wɩlɩ-ɖʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam. (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 5:14, 15.) Sɔɔlɩm mbʋ Yesu wɩlɩ-ɖʋ yɔ, pɩwɛnɩ ɖɔ-yɔɔ ɖoŋ siŋŋ nɛ pɩpɩzɩɣ piseɣti-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kala ndɩ ndɩ ɛzɩ asɛyɩŋ, nazɩm, ɖɛ-ɛjandʋ yaa nɩɣzɛ sɔsɔna taa.

PƖCƐYAA SE ÐƖSƆƆLƖ ÐO-KOOBIYA

Ye ŋtazɩɣ kɩɖaʋ ŋgʋ Yesu ha-ɖʋ yɔ kɩ-taa camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ (Cɔnɩ tayʋʋ 10, 11)

10, 11. Mba sʋʋtʋ pɩkɛnaa se pakpazɩ mba pitibi-wɛ yɔɔɔ yɔ ɖoŋ? Lɩzɩ pɩ-taa.

10 Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ yɔ, ɩ-taa nakʋyʋ lɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ. Ɛzɩ Yehowa yɔ, ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛwɩlɩ e-koobiya sɔɔlɩm nɛ ɛkpazɩ-wɛ ɖoŋ fezuu taa nɛ tomnaɣ yɔɔ. (1 Yoh. 4:19-21) Apostoloo Pɔɔlɩ  seɣti Krɩstʋ ñɩma se: “Ɩsɔzɩ ɖama ɖoŋ, ɩsɩnɩ ɖama wɩlʋʋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ɛzɩ ɩtɛm pazʋʋ labʋ yɔ.” (1 Tes. 5:11) Pɩwɩlɩɣ se ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa nɛ Yesu nɛ ɖɩkpazɩ ɖo-koobiya ɖoŋ, nɛ pɩtɩkɛ ɛzʋtʋyaa ɖeke tʋmɩyɛ pɩkɛnaa.​—Kalɩ Roma 15:1, 2.

11 Nɩɣzɛ yɔɔ lɛ, ɛgbɛyɛ taa ñɩma nabɛyɛ wɛnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔmɩŋ, nɛ nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ se fɛɖaa ɩsɩnɩ-wɛ. (Luka 5:31) Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ koobiya lalaa panawa se toovenim lɛ, pɛfɛyɩnɩ falɩsʋʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ se papɩzɩ nɛ pasɩnɩ mba pɛwɛnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔmɩŋ ɛzɩ fɛɖaa yɔ. Paa mbʋ yɔ papɩzɩɣ nɛ powolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘pɔɖɔkɩ ajamaa’ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma paɖʋʋ-wɛ nesi nɛ paɖʋʋ suuɖu nɛ pakpazɩɣ-wɛ ɖoŋ nɛ nɔɔ kɩbaŋa yɔ. (1 Tes. 5:14) Pɩcɛyaa se Krɩstʋ ñɩma tɩŋa ɩwɛɛnɩ suuɖu nɛ sɔɔlɩm nɛ pɔyɔɔdɩnɩ mba pitibi-wɛ yɔɔɔ yɔ nɛ nɔɔ kɩbaŋa, nɛ papɩzɩ nɛ pakpazɩ-wɛ ɖoŋ. Ŋkɛ weyi ɛhɛzɩɣ lalaa laŋa nɛ ɛkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ yɔ? Ye ŋtɩlɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋna nɛ ŋla mbʋ yɔ pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ.

12. Kɛdɩ ɛzɩma ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa ñɩma kpazɩ ɖoŋ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ nɛ sɔɔlɩm yɔ.

12 Ɛzɩma ɖɔ-sɔɔlɩm pɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ ɖoŋ mba pɛwɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ taa siŋŋ yɔ? Erɔɔpɩ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ natʋyʋ taa pɩlakɩ-m ɛzɩ mankʋ man-tɩ yɔ. Ɛlɛ ñʋʋ leleŋ se maahiɣ sɩnʋʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa. Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa maawɛɛ yɔ ɖɩyabɩ ma-ñʋʋ. Koobiya kpazaɣ-m ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm paa ɛzɩmtaa. Paa pa-tɩŋa pataatɩlɩ se mɛwɛnɩ nɩɣzɛ kʋdɔŋ yɔ, ɛgbɛyɛ kpeekpe ɖʋwaɣ-m nesi paa ɛzɩmtaa. Koobu nɔɔyʋ nɛ ɛ-halʋ paapɩsɩ ma-lʋlɩyaa fezuu taa. Pɔcɔŋnaɣ mɔ-yɔɔ ɖoo nɛ wɩsɩ.” Toovenim lɛ pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa pɩzɩɣna nɛ paɖʋ nesi mbʋ. Ɛlɛ mbʋ payɩ ɖɩlakɩnɩ sɔɔlɩm nɛ ɖɩɖʋʋ nesi mba pɛwɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ taa yɔ, pɩwazɩɣ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ. *

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖKPAZƖ LALAA ÐOŊ NƐ SƆƆLƖM?

13. Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩkpazɩ ɖoŋ lalaa yɔ, wɛtʋ ndʋ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛna?

13 Kɛ welisiyu kɩbanʋ. (Yak. 1:19) Ye ŋwelisiɣni ɛyʋ camɩyɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋsɔɔlɩ ɛ-tɔm. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ tɔm nɛ lɛɣtʋ weyi ɛwɛ wɩzasɩ nasɩyɩ taa yɔ se pɩsa nɛ ŋtɩlɩ ɛ-wɛtʋ camɩyɛ. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋpɩzɩ ŋkpazɩ ño-koobu ɛnʋ ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm. Yele nɛ ñɛ-ɛsɩndaa wɛtʋ wɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ŋmaɣzɩɣ ɛ-yɔɔ nɛ sɔɔlɩm. Ye koobu weyi ŋsɩɣnɩ-ɩ yɔ, ɛcaɣ se eheyi-ŋ ɛ-taa tɔm tɩŋa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa yɔ, ɖʋ suuɖu nɛ taacɛ ɛ-nɔɔ yɔɔ. Ye ŋɖʋ suuɖu nɛ ŋwelisini-i yɔ pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ lɩmaɣza wena ɛwɛna yɔ camɩyɛ. Pɩkaɣ yebu nɛ ño-koobu weyi ɛwɛ wɩzasɩ taa yɔ ɛta-ŋ liu nɛ ewelisini-ŋ camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋñakɩ pana se ŋkpazɩ-ɩ ɖoŋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋmaɣzɩɣ ɛ-yɔɔ siŋŋ nɛ pɩkaɣ ɛ-laŋɩyɛ hɛzʋʋ.

14. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩñɩnɩɣ se ɖɩkaɖɩnɩ weyi ɛwɛ nɩɣzɛ taa yɔ ɛ-lɩmaɣza?

14 Taakaɖɩɣnɩ weyi ɛwɛ nɩɣzɛ taa yɔ ɛ-lɩmaɣza. Ye ŋkaɖɩɣnɩ weyi ɛwɛnɩ nɩɣzɛ kʋdɔŋ yɔ ɛ-lɩmaɣza yɔ, pɩtɛzɩɣ-ɩ ɛsɩñɩŋɩyɛ haʋ kɩhaʋ nɛ pana wena ŋñakɩ se ŋsɩnɩ-ɩ yɔ aakaɣ lʋlʋʋ pee. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Nɔɔyʋ kɛ tɔm lʋlɩyʋ yem nɛ eloŋ ɛzɩ laɣɖɛ yɔ, ɛlɛ lɔŋsɩnɖaa nzʋlʋmɩyɛ waɣ kɩwaʋ.” (Adu. 12:18) Toovenim lɛ, nɔɔyʋ ɛɛɖʋʋ ɛ-taa se “eloŋ” weyi ɛwɛnɩ nɩɣzɛ kʋdɔŋ yɔ nɛ ɛ-tɔm pee kɩdɛkɛdɛɛ.  Paa ɖɩtɩɖʋna nɛ ‘ɖilo’ nɔɔyʋ nɛ ɖɔ-tɔm pee yɔ, pɩɖʋʋ-ɩ wɩzasɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩsa nɛ ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩñaɣ pana siŋŋ nɛ ɖɩɖʋʋ ɖa-tɩ po-lone taa.​—Mat. 7:12.

15. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ nɛ ɖɩkpazɩnɩ ɖo-koobiya ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm?

15 Kpaɣ Bibl nɛ ŋhɛzɩnɩ lalaa laŋa. (Kalɩ Roma 15:4, 5.) Masɩ kiɖeɖesi kɛnɩ ɖoŋ kpazʋʋ nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ hiɖe nɖɩ ɖɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ. “Abalɩtʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ Ɛsɔ” cɔlɔ Bibl lɩnaa. Pɩtasɩnɩ Bibl masɩ nzɩ sɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa yɔ lɛ, ɖɩwɛnɩ ɖɔɖɔ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ sakɩyɛ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Index des publications des Témoins de Jéhovah Guide de recherche pour les Témoins de Jéhovah. Takayɩsɩ sɩnɛ sɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ Masɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩkpazɩ ɖoŋ ɖo-koobiya paa pɛwɛ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ. Piyeki nɛ pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩkpazɩ ɖoŋ ɖo-koobiya nɛ sɔɔlɩm yɔ, alʋlɩ pee nɛ pɩkpaɖɩ.

16. Wɛtʋ ndʋ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛna, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpazɩɣ ɖoŋ ɖo-koobu weyi ɛwɛ nɩɣzɛ kʋdɔŋ taa yɔ?

16 Camɩyɛ wɛtʋ nɛ hɛɛ wɛtʋ tɔm cɛyɩ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩcaɣ se ɖɩkpazɩ nɔɔyʋ ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm yɔ. Masɩ heyiɣ-ɖʋ se Yehowa kɛ “pʋtɔdɩyɛ naʋ Caa nɛ laŋhɛzɩyɛ kpeekpe tɛ Ɛsɔ” weyi ɛwɩlɩɣ “pʋtɔdɩyɛ naʋ sɔɔlɩm” ɛ-sɛyaa yɔ. (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 1:3-6; Luka 1:78; Roma. 15:13) Pɔɔlɩ ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ ɛma se: “Ðɩpɩsɩ ɖa-tɩ ajamaa mɩ-hɛkʋ taa: Ɛzɩ ɖoyo calʋʋ e-piya yɔ nɛ ɛcɔŋnɩ sɩ-yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɩsɔɔlɩ-mɩ nɛ sɔɔlɩm sɔsɔm nɛ ɖe-liu wɛɛ se ɖɩcɛlɩ-mɩ Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ nɛ ɖɩkpɛndɩnɩ ɖe-wezuu, mbʋ yɔ ɩkɛ-ɖʋ pʋyʋ pɩŋŋ.” (1 Tes. 2:7, 8) Ye ɖɩwɛnɩ hɛɛ wɛtʋ nɛ camɩyɛ wɛtʋ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ecosi weyi ɛwɛ nɩɣzɛ kʋdɔŋ taa nɛ ɛpɔzʋʋ Ɛsɔ se ɛsɩnɩ-wɛ yɔ ɛ-adɩma yɔɔ.

17. Lɩmaɣza kɩbana wena pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ ɖo-koobiya yɔɔ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm?

17 Taasɔɔ se ño-koobiya tɩtalɩ pilim. Wɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ño-koobiya yɔɔ. Ye ŋmaɣzɩɣ se pɩwɛɛ se ño-koobiya lakasɩ ɩtalɩ pilim nɛ pɩtɩpɔzɩ se picoɖi-wɛ yɔ, pɩkaɣ-ŋ haʋ laŋwɛɛkɩyɛ siŋŋ. (Ekl. 7:21, 22) Tɔzɩ se Yehowa maɣmaɣ ɛɛpɔzʋʋ ɛ-sɛyaa mbʋ pɩcɛzɩ-wɛ yɔ. Ye ɖɩmaɣzɩɣnɩ-ɩ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖihuuzi ɖɛ-ɛsa lalaa ɛjandʋ yɔɔ. (Efɛz. 4:2, 32) Sam-wɛ mbʋ peɖiɣni labʋ se paɖʋ-ŋ nesi yɔ pɩ-yɔɔ nɛ taayele kaaʋ nɛ pɩlabɩ-wɛ ɛzɩ mbʋ palakɩ yɔ pɩtɩlɩɩ pʋyʋ ñɛ-ɛsɩndaa yɔ. Ye ŋsaŋ-wɛ mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ ɖɔɖɔ. Samtʋ ndʋ tɩlɩnɩ ɖooo laŋɩyɛ taa yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ lalaa ɖoŋ nɛ panɩɩ leleŋ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ se ɖɩkpakɩɣ mbʋ koobiya nabɛyɛ lakɩ-ɖʋ yɔ nɛ ɖɩmaɣzɩɣnɩ mbʋ lalaa ñalakɩ-ɖʋ yɔ.​—Gal. 6:4.

18. Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se aseɣti-ɖʋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm?

18 Paa Ɛsɔ sɛyʋ weyi lɛ, ɛmʋ ñɩm siŋŋ Yehowa nɛ Yesu weyi ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛlaa yɔ, pɛ-ɛsɩndaa. (Gal. 2:20) Ðɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya pɩdɩɩfɛyɩ. Nɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩɖʋ-wɛ nesi nɛ sɔɔlɩm. Pɩsa nɛ ɖɩkɛ mba pɛhɛzɩɣ po-koobiya laŋa yɔ lɛ, pɩcɛyaa se “ɖɩñɩnɩ mbʋ pɩkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ nɛ ɖa-ɖama sɩnʋʋ yɔ.” (Roma 14:19) Ðɩɖaŋ kpam se paradisuu ɛtalɩ lɔŋ. Pʋbʋ taa lɛ, nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tɔm se pitibi-i yɔɔɔ kpa! Kʋdɔŋ, you, sɩm, nazɩm, hɔʋ taa ɖama kɩɩnɩnʋʋ nɛ laŋwɛɛkɩyɛ pɩɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ. Pɩnzɩ kudoku wayɩ lɛ, ɛyaa kpeekpe kaɣ talʋʋ pilim. Mba pakaɣ lɩʋ cɩŋgɩlɩm kɛdɛzaɣ takɩm taa yɔ, pa-tɩŋa pakaɣ pɩsʋʋ “Ɛsɔ piya” nɛ pɛwɛɛ pa-tɩ yɔɔ. (Roma 8:21) Tɛtɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ nɛ ɖɩsɩɣnɩ ɖama se ɖa-tɩŋa ɖɩpɩzɩ nɛ ɖihiɣ kɩhɛyʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ!

^ tay. 6 Kalɩ takayaɣ Approchez-vous de Jéhovah, ñʋʋ 24.

^ tay. 12 Kalɩ avril 2014 tɛ Réveillez-vous! taa tɔm ñʋʋ Trois bonnes raisons de s’accrocher à la vie,” nɛ janvier 2012 tɛ Réveillez-vous! taa tɔm ñʋʋ Quand on veut en finir avec la vienɛ 22 octobre 2001 tɛ Réveillez-vous! taa tɔm ñʋʋ Il vaut la peine de vivrenɛ ŋna lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖʋ nesi weyi pɩlakɩ-ɩ ɛzɩ ɛkʋ ɛ-tɩ yɔ.