Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Paa Ɛsɔ ɛkɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ yɔ, ɛmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ

Paa Ɛsɔ ɛkɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ yɔ, ɛmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ

“[Yehowa] sɩm mbʋ ponuutaa nɛ pamanɩ-ɖʋ yɔ, nɛ ɛna se cʋʋ yem ɖɩkɛnaa.”​—KEƔA 102:14.

HENDU: 30, 10

1, 2. (a) Paa Yehowa ɛkɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ yɔ, ɛzɩma ɛwɛ ndɩ nɛ ɛyaa mba pɔtɔkɩ kewiyitu lalaa yɔɔ yɔ? (b) Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

ƐYAA mba pɛwɛ ɖoŋ nɛ pɔtɔkɩ kewiyitu lalaa yɔɔ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, ‘pañazɩɣ’ lalaa nɛ halɩ panazɩɣ-wɛ ɖɔɖɔ. (Mat. 20:25; Ekl. 8:9) Ɛlɛ Yehowa ñaalakɩ mbʋ! Paa ɛkɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ yɔ, ɛmaɣzɩɣ ɖa ɛyaa mba ɖɩtɩtalɩ pilim yɔ, ɖɔ-yɔɔ. Ɛlakɩ-ɖʋ camɩyɛ lakasɩ paa ɛzɩmtaa. Ekeŋni-ɖʋ camɩyɛ nɛ ɛcɔŋnɩ ɖa-kɩcɛyɩm ɖeɖe. Ɛnawa se “cʋʋ yem ɖɩkɛnaa” nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛɛpɔzʋʋ-ɖʋ kpa se ɖɩla mbʋ pɩcɛzɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe yɔ.​—Keɣa 102:13, 14.

2 Bibl yɔɔdʋʋ kɩɖaŋ sakɩyɛ weyi ɩwɩlɩɣ se Yehowa maɣzɩɣ ɛ-sɛyaa yɔɔ camɩyɛ yɔ, ɩ-tɔm. Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ ɩ-taa naadozo tɔm. Kajalaɣ lɛ, ɛzɩma ɛmaɣzɩ pɩɣa evelaɣ Samɩyɛɛlɩ yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-kɛ se kapɩzɩ nɛ keheyi nɩŋgbaŋʋʋ hɔm tɔm Cɔjɔ Sɔsɔ Elii yɔ. Nabʋlɛ lɛ, ɛzɩma ɛɖʋ suuɖu nɛ ewelisini Moyizi alɩwaatʋ ndʋ ɛɖʋwaɣ-ɩ tʋmɩyɛ se eɖiyi Izrayɛɛlɩ samaɣ yɔ. Nɛ nabudozo lɛ, ɛzɩma eɖiyi Izrayɛɛlɩ samaɣ nɛ ɛlɩzɩ-kɛ Ejipiti yomiye taa yɔ. Ðɩɩyɔɔdʋʋ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩ-tɔm lɛ, maɣzɩ nɛ ŋna mbʋ ɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa yɔɔ yɔ, nɛ lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ.

 ƐMAƔZƖ ABALƖBƖƔA NAKƐYƐ YƆƆ ƐZƖ CAJA KƖBANƲ YƆ

3. (a) Samɩyɛɛlɩ hɩnɩ ɖoo naayɛ nɛ eɖou lɛ, piti lakasɩ nzɩ laba? (b) Nɛ pʋyɔɔ lɛ, tɔm ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

3 Samɩyɛɛlɩ paɣzɩ ‘ɖʋʋ Yehowa lɩm’ kpaaŋ taa alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ yem yɔ. (1 Sam. 3:1) Samɩyɛɛlɩ hɩnɩ ɖoo naayɛ taa nɛ eɖou lɛ, piti lakasɩ nasɩyɩ la. * (Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 3:2-10.) Ɛnɩ nɔɔ nakɛyɛ taŋ, kɛwɛɛ nɛ kayaɣ ɛ-hɩɖɛ. Samɩyɛɛlɩ maɣzaɣ se Cɔjɔ Sɔsɔ Elii yaɣnɩ-ɩ pʋyɔɔ ese lɛɛ lɛɛ nɛ ewolo ɛ-cɔlɔ nɛ eheyi-i se: “Ma yɔ, mbʋ yɔ ŋya-m.” Nɛ Elii cosi-i se ɛnʋ tɩyaa-ɩ. Pɩtasɩ labʋ mbʋ tam nabʋlɛ lɛ, Elii ɖiɣzina se Ɛsɔ wɛna nɛ ɛyaɣ Samɩyɛɛlɩ. Nɛ eheyi Samɩyɛɛlɩ ɛzɩma ecosi yɔ, nɛ ɛlɛ la mbʋ ɖɔɖɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se alɩwaatʋ ndʋ Yehowa tɩŋnɩ tiyiyu yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Samɩyɛɛlɩ kajalaɣ ɖeɖe yɔ, ɛbɛ yɔɔ etiyele se ɛlɛ ɛtɩlɩ se ɛnʋ yɔɔdaɣnɩ-ɩ? Bibl tɩyɔɔdɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛlɛ ɛzɩma tɔm ɖɔma yɔ, pɩwɩlɩɣ se paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, lɩmaɣza naayɛ yɔɔ Yehowa labɩ mbʋ. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩyɔɔdʋʋ mbʋ?

4, 5. (a) Ɛsɔ ɖʋ Samɩyɛɛlɩ tʋmɩyɛ lɛ, ɛzɩma ɛlɛ laba? (b) Nɛ tɛʋ fema lɛ, ɛzɩma pɩɖɔma? (c) Ɛbɛ kɛdaɣ kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa yɔɔ?

4 Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 3:11-18. Yehowa kaaɖʋ paɣtʋ se piya ɩña sɔsaa, kɔzɩ kɔzɩ awiya. (Ejl. 22:27; Lev. 19:32) Ŋmaɣzɩɣ se Samɩyɛɛlɩ pɩzɩɣ nɛ ɛkʋyɩ tanaŋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ nɛ ɛɖɔmnɩ cajayɛ se ewolo nɛ eheyi Elii nɩŋgbaŋʋʋ hɔm tɔm ndʋ? Aayɩ! Bibl heyiɣ-ɖʋ se “sɔɔndʋ kpaɣaɣ Samɩyɛɛlɩ nɛ Elii heyuu ndʋ ɛnawa yɔ.” Ɛlɛ Ɛsɔ yeba nɛ Elii nɩɩ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ se ɛnʋ wɛna nɛ ɛyaɣ Samɩyɛɛlɩ. Pʋyɔɔ Elii heyi Samɩyɛɛlɩ se sɔɔndʋ ɛtaakpa-ɩ ɛlɛ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ payɩ ɛnawa yɔ. Elii heyi-i se: “[Taamɛsɩ-m] tɔm ndʋ ndʋ peheyi-ŋ yɔ tɩ-taa natʋyʋ.” Nɛ Samɩyɛɛlɩ “heyi-i tɔm kpeekpe.”

5 Tɔm ndʋ Samɩyɛɛlɩ heyi Elii yɔ, tɩtɩɖɩɣzɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ “Ɛsɔ tɛ ɛyʋ” nɔɔyʋ kaatɛm heyuu cɔjɔ sɔsɔ yɔ. (1 Sam. 2:27-36) Samɩyɛɛlɩ nɛ Elii pɔ-yɔɔ tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa wɛ lɔŋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛmaɣzɩɣ ɖɔɖɔ lalaa yɔɔ camɩyɛ.

6. Ɛsɔ sɩnɩ pɩɣa evelaɣ Samɩyɛɛlɩ ɛzɩma yɔ, lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

6 Ŋkɛ pɩɣa evelaɣ na? Ye mbʋ yɔ, pɩɣa evelaɣ Samɩyɛɛlɩ yɔɔ kɛdaɣ kanɛ kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ se Yehowa sɩm kala wena ŋwɛɛ nɛ ŋkatɩɣ yɔ nɛ ɛsɩm ɖɔɖɔ lɩmaɣza wena ŋwɛna yɔ. Pɩtɩla ŋwɛ fɛyɛ nɛ sɔɔndʋ kpaɣ-ŋ se ŋsusi tɔm mba pakɩlɩ-ŋ yɔ yaa pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋlʋ ñe-tisuu yɔɔ ña-ɖaɣʋnaa ɛsɩndaa. Taapɩtɩ kaaʋ se Yehowa sɔɔlaa se ɛsɩnɩ-ŋ. Ye mbʋ kuli ña-laŋɩyɛ nɛ ŋheyi-i mbʋ pɩcɛyɩɣ-ŋ yɔ adɩma taa. (Keɣa 61:9) Maɣzɩ Bibl taa kɩɖaŋ ɛzɩ pɩɣa evelaɣ Samɩyɛɛlɩ ñɩŋgʋ yɔɔ mbʋ yɔ. Yɔɔdɩnɩ ño-koobiya Krɩstʋ ñɩma akpadɩyaa yaa piya evelisi lɛɛsɩ; pɩtɩla paatɛm lʋbɩnʋʋ kala wena ŋwɛɛ nɛ ŋkatɩɣ yɔ. Pakaɣ-ŋ kɛdʋʋ ɛzɩma Yehowa sɩnɩ-wɛ yɔ nɛ halɩ pɩtɩla ɛɛtɩŋnɩ nʋmɔŋ weyi pataamaɣzɩ yɔ ɩ-yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-wɛ.

YEHOWA WƖLAA SE ƐMAƔZAƔ MOYIZI YƆƆ

7, 8. Ɛzɩma Yehowa wɩlaa se ɛmaɣzaɣ Moyizi yɔɔ siŋŋ?

7 Moyizi wɛnɩ pɩnzɩ 80 lɛ, Yehowa ɖʋ-ɩ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ. Ɛɖʋ Moyizi tʋmɩyɛ se eɖiyi Izrayɛɛlɩ piya nɛ ɛlɩzɩ-sɩ yomiye taa Ejipiti. (Ejl. 3:10) Moyizi kɛʋ ninɖiɣyu Madiyaanɩ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ 40 yɔ; pʋyɔɔ lɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-ɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɖɩkpaɣaɣ-ɩ sɔɔndʋ. Ɛyɔɔdaa  se: “Ma yɔ anɩ nɛ mowoki Farawɔɔ cɔlɔ nɛ malɩzɩɣ Izrayɛɛlɩ piya Ejipiti taa?” Ɛlɛ Ɛsɔ heyi-i se: “Mankaɣ wɛʋ ñɔ-cɔlɔ.” (Ejl. 3:11, 12) Ɛsɔ tasɩ-ɩ heyuu se: Izrayɛɛlɩ sɔsaa kaɣ “ñɔ-nɔɔ welisuu.” Paa mbʋ yɔ, Moyizi cosi Yehowa se: “Ye . . . paamʋʋ mɔn-tɔm?” (Ejl. 3:18; 4:1) Pɩwɩlɩɣ se Moyizi wɛɛ nɛ ekiziɣ tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ-ɩ yɔ. Ɛlɛ Yehowa ɖʋ suuɖu. Halɩ ɛha-ɩ ɖoŋ se ɛla maamaaci lakasɩ. Nɛ Moyizi kɛnɩ kajalaɣ ɛyʋ weyi Ɛsɔ ha-ɩ ɖoŋ ɛnɩ nɛ pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔm Bibl taa yɔ.​—Ejl. 4:2-9, 21.

8 Moyizi wobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛñɩnɩɣ kawanaɣ nɛ eheyi Yehowa se ɛnʋ ɛɛsɩŋ yɔɔdʋʋ. Ɛsɔ cosi-i se: “Mankaɣ wɛʋ ñɔ-nɔɔ taa; mankaɣ-ŋ wɩlʋʋ ndʋ ŋŋyɔɔdɩ yɔ.” Tɔm tʋnɛ tiyeba nɛ Moyizi tisi se ɛlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ? Aayɩ, ɛlɛ ɛtasɩ Ɛsɔ heyuu se etiyi nɔɔyʋ e-lone taa. Piyeba nɛ Yehowa mʋ pana. Paa mbʋ yɔ ɛwɛɛ nɛ ɛmaɣzɩɣ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ Moyizi yɔ pɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ ɛlɩzɩ Aarɔɔnɩ se ɛkɛ Moyizi tɔm ɖɔkɩyʋ.​—Ejl. 4:10-16.

9. Ɛzɩma Yehowa suuɖu ɖʋʋ sɩnɩ Moyizi?

9 Ɛbɛ kɛdaɣ kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa yɔɔ? Yehowa kɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛpɩzaɣ se ɛñazɩ Moyizi kɩñazʋ. Ɛlɛ Yehowa ɖʋ suuɖu nɛ ɛñaɣ pana se ɛwɩlɩ ɛ-sɛyʋ weyi ɛlɛ wɛnɩ tɩ luzuu yɔ se ɛmaɣzɩɣ ɛ-yɔɔ siŋŋ. Yehowa wɛtʋ ndʋ tɩlʋlɩ pee na? Ɛɛɛ! Moyizi kɔma nɛ ɛpɩsɩ ɖiyiyu kɩbanʋ siŋŋ, weyi ɛñaɣ pana nɛ ɛmaɣzɩnɩ Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ nɛ ɛwɩlɩ-tʋ lalaa yɔ.​—Kɩg. 12:3.

Wɛtʋ ndʋ ŋwɛnɩ lalaa yɔɔ yɔ, tɩwɩlɩɣ se ŋwɛɛ nɛ ŋmaɣzɩɣnɩ Yehowa? (Cɔnɩ tayʋʋ 10)

10. Ye ɖɩmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ ɛzɩ Yehowa yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

10 Lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ŋkɛ walʋ, lʋlɩyʋ, yaa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ na? Ye mbʋ yɔ, ŋwɛnɩ sʋʋtʋ se ŋɖiyi nabɛyɛ ɖɔɖɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩcɛyɩ siŋŋ se ŋmaɣzɩnɩ Yehowa nɛ ŋwɩlɩɣ se ŋmaɣzɩɣ lalaa yɔ, ŋlakɩ camɩyɛ lakasɩ nɛ ŋɖiyiɣ lalaa nɛ suuɖu. (Kol. 3:19-21; 1 Pɩy. 5:1-3) Ye ŋñakɩ pana se ŋmaɣzɩnɩ Yehowa nɛ Moyizi Sɔsɔ Yesu Krɩstʋ yɔ, pɩkaɣ lalaa wɛʋ  kɛlɛʋ se pɔñɔtɩnɩ-ŋ nɛ ŋhɛzɩ pa-laŋa. (Mat. 11:28, 29) Ŋkaɣ kɛʋ ɖɔɖɔ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ lalaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩna yɔ.​—Ebr. 13:7.

PAA ƐKƐ ÐOŊ TƖŊA TƲ YƆ, ƐWƖLAA SE ƐKƐ ÑƲƲ YAÐƲ WEYI ƐMAƔZƖƔ LALAA YƆ

11, 12. Yehowa ɖiyaɣ Izrayɛɛlɩ samaɣ se kalɩɩ Ejipiti lɛ, ɛzɩma ɛkandɩyɩ kɔ-yɔɔ?

11 Izrayɛɛlɩ samaɣ lɩ Ejipiti pɩnaɣ 1513 P.P.Y.; nɛ pɩtɩla yɔ, kaatalɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa naadozo mbʋ yɔ. Samaɣ taa ɛyaa Kpaɖɩŋ kaatalɩ ɛzɩ naadozo yaa naanza mbʋ yɔ. Piya, akpadɩyaa nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ajamaa kaawɛ samaɣ ŋga ka-taa. Pɩɩpɔzɩ ɖiyiyu weyi ɛnɩɣ ɛyaa tɔm taa nɛ pɩwɛɛ kɛlɛʋ se pɔñɔtɩnɩ-ɩ yɔ, nɛ eɖiyi samaɣ sɔsɔɔ ŋga nɛ ɛlɩzɩ-kɛ yomiye taa. Yehowa tɩŋnɩ Moyizi yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se ɛkɛ ɖiyiyu kɩbanʋ weyi ɛmʋnɩ camɩyɛ yɔ. Piyeba nɛ Izrayɛɛlɩ samaɣ pɩzɩ nɛ kalɩɩ Ejipiti ɛjaɖɛ taa nɛ kaɖɛ naɖɩyɛ tɩtalɩ-kɛ.​—Keɣa 77:52, 53.

12 Ɛzɩma Yehowa kandɩyɩ ɛ-samaɣ yɔɔ? Mbʋ Yehowa laba yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ lɛ se ɛñɔɔzɩ-wɛ ɛzɩ mba pɛɖɛɣ you yɔ. (Ejl. 13:18) Ɛñɔɔzɩ-wɛ mbʋ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ se pɛ-Ɛsɔ wɛna nɛ eɖiyiɣ-wɛ. Yehowa yeba ɖɔɖɔ nɛ patɩlɩ se ɛwɛ pɔ-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ “wɩsɩ taa lɛ, ehuuzaɣ pɔ-yɔɔ mɩndʋ, nɛ ɖoo taa lɛ, miŋ caɖɩyɛ.” (Keɣa 77:14) Pɩwɛ ɛzɩ Yehowa kaawɛɛ nɛ eheyiɣ-wɛ se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ, mɛwɛ mɩ-cɔlɔ se menɖiyi-mɩ nɛ mohuuzi mɩ-yɔɔ.” Nɛ mbʋ pɩɩpɔzɩ Izrayɛɛlɩ samaɣ keekee nɛ pɩsa nɛ kapɩzɩ kalʋbɩnɩ kala wena awɛnɩ ɛsɩndaa yɔ!

Mbʋ Yehowa labɩ ɛ-samaɣ teŋgu kɩsɛɛmʋʋ nɔɔ yɔ, ɛzɩma pɩwɩlaa se ɛkɛ Ɛsɔ weyi ɛmaɣzaɣ pɔ-yɔɔ siŋŋ yɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 13)

13, 14. (a) Ɛbɛ Yehowa laba nɛ ɛwɩlɩ se ɛmaɣzɩɣ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ? (b) Ɛzɩma Yehowa wɩlɩ e-ɖoŋ Ejipiti ñɩma?

13 Kalɩ Ejipiti Lɩʋ 14:19-22. Maɣzɩ se ŋwɛ peeɖe, Farawɔɔ sɔɔjanaa nɛ teŋgu kɩsɛɛmʋʋ pɛ-hɛkʋ taa. Nɛ Ɛsɔ la maamaaci. Mɩndʋ ndʋ tɩɩwɛ mɩ-ɛsɩndaa yɔ, tɩwɛɛ nɛ tɩpɩsɩɣnɩ wayɩ nɛ cɩkpɛndʋʋ paɣzɩ yuu Ejipiti ñɩma yɔɔ. Ɛlɛ pɩtɩŋnɩ Yehowa piti lakasɩ yɔɔ lɛ, ña nɛ Izrayɛɛlɩ samaɣ ɩwɛ ñalɩmɩyɛ taa! Pʋwayɩ lɛ, ŋnaɣ Moyizi kpazɩ e-nesi teŋgu yɔɔ nɛ helim sɔsɔm nabʋyʋ lɩɩnɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ pɩfaɣ lɩm nabʋlɛ, nɛ pɩha-mɩ nʋmɔʋ se ɩpɩzɩ ɩɖɔ nɛ ɩtɛzɩ kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ. Ña nɛ ñɔ-hɔʋ nɛ ña-kpɩna, nɛ samaɣ kpeekpe ɩwɛɛ nɛ ɩɖɔŋ camɩyɛ cɔlɩɩɩ nɛ ɩtɛzɩɣ teŋgu. Pɩlabɩ piti kpem se ahɔya fɛyɩ tataa ɛlɛ pɩwɩlɩ camɩyɛ nɛ pɩwɛɛ kɛlɛʋ se ɩɖɔ nɛ ɩtɛzɩ. Halɩ piyeba nɛ ajamaa mba paapɩzɩɣ ɖɔm lɔŋ yɔ papɩzɩ nɛ pamaa kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ cɩŋgɩlɩm.

14 Kalɩ Ejipiti Lɩʋ 14:23, 26-30. Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Farawɔɔ sɔɔjanaa wɛɛ nɛ paɖʋʋ mɩ-wayɩ lɛɛ lɛɛ nɛ pana nɛ petii teŋgu hɛkʋ taa. Moyizi tasɩ e-nesi kpazʋʋ teŋgu yɔɔ. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɩm kolonzi nzɩ sɩ-naalɛ sɩkpɛndɩ ɛzɩ teŋgunaa naalɛ wadʋʋ nɛ pakatɩɣ ɖama yɔ. Farawɔɔ nɛ ɛ-sɔɔjanaa pɔ-tɔm tɛma.​—Ejl. 15:8-10.

15. Ɛbɛ kɛdaɣ kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa yɔɔ?

15 Kɛdaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩna se Yehowa kɛ Ɛsɔ weyi ɛñɔɔzʋʋ wondu camɩyɛ yɔ, nɛ ɛ-wɛtʋ tʋnɛ tɩtɔzʋʋ-ɖʋ se pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ nɛ nabʋyʋ kaaʋ. (1 Kɔr. 14:33) Yehowa wɩlaa ɖɔɖɔ se ɛkɛ ɖiyiyu sɔɔlɩm tʋ weyi ɛcɔŋnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ camɩyɛ yɔ. Ɛkandɩyɩɣ pɔ-yɔɔ camɩyɛ nɛ ehuuzuu pɔ-yɔɔ se po-koyindinaa ɩtaalabɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ. Toovenim tɔm tʋnɛ tɩkpazɩɣ ɖoŋ ɖa mba ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlʋkɩnɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ, kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa yɔ.​—Adu. 1:33.

16. Ye ɖɩtazɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋnaa nɛ eholi Izrayɛɛlɩ samaɣ yɔ kɩ-taa yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

16 Sɔnɔ ɖɔɖɔ Yehowa cɔŋnɩ ɛ-samaɣ kpeekpe yɔɔ fezuu taa nɛ tomnaɣ yɔɔ.  Nɛ ɛkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa. (Natʋ 7:9, 10) Ye mbʋ, mba pɛwɛ Yehowa samaɣ taa yɔ, paa paakɛ piya evelisi yaa akpadɩyaa, mba pa nɛ po-ɖoŋ yaa ajamaa yɔ, sɔɔndʋ ɛɛkaɣ pa-taa nɔɔyʋ kpaʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa. * Pa-tɩŋa pakaɣ pa-tɩ ɖɔkʋʋ! Pakaɣ tɔzʋʋ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɩkʋyɩ nɛ ɩsɩŋ nɛ ɩkʋsɩ mɩ-ñʋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-ñʋʋ yabɩtʋ talaa kɛlɛ.” (Luka 21:28) Pakaɣ ɖɔkʋʋ pa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ Gɔɔgɩ kaɣ kʋyʋʋ pɔ-yɔɔ yɔ. Gɔɔgɩ sɩŋnɩ ajɛɛ kɩgbɛndʋʋ nakʋyʋ nɛ e-ɖoŋ cɛzɩ caanaʋ taa Farawɔɔ. (Ezek. 38:2, 14-16) Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ samaɣ kaɣ ɖɔkʋʋ ka-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kanawa se Yehowa ɛɛlɛɣzɩɣ. Ɛkaɣ tasʋʋ wɩlʋʋ se ɛkɛ Ñʋʋ Yaɖʋ weyi ɛcɔŋnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ nɛ ɛmaɣzɩɣ kɔ-yɔɔ siŋŋ yɔ.​—Iza. 26:3, 20.

17. (a) Kɛdɛsɩ nzɩ sɩwɛ Bibl taa nɛ sɩwɩlɩɣ ɛzɩma Yehowa cɔŋnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ camɩyɛ yɔ, ɛzɩma sɩpɩzɩɣ nɛ sɩwazɩ-ɖʋ? (b) Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

17 Kɩɖaŋ weyi ɩwɩlɩɣ se Yehowa lakɩ camɩyɛ lakasɩ, eɖiyiɣ nɛ eholuu ɛ-samaɣ nɛ ɛ-maɣzɩɣ kɔ-yɔɔ camɩyɛ yɔ, ɩ-taa nɩɩyɩ tɔm ɖɩyɔɔdɩ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa. Ŋŋmaɣzɩɣ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ lɛ, maɣzɩ mbʋ mbʋ pɩlabɩ ɩ-taa yɔ, pɩ-tɩŋa pɩ-yɔɔ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa wɛtʋ camɩyɛ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, piyeki nɛ ɛ-wɛtʋ ndʋ tɩcaɣ ña-maɣzɩm nɛ ña-laŋɩyɛ taa camɩyɛ nɛ tɩkpazɩ sɔɔlɩm nɛ tisuu mbʋ ŋwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ ɖoŋ. Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ siŋŋ yɔ. Ðɩkaɣ naʋ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ hɔʋ taa, Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa nɛ tɔm susuu taa yɔ.

^ tay. 3 Caanaʋ taa tɔm taa tazɩyʋ Yuuda tʋ weyi payaɣ se Josèphe yɔ, ɛyɔɔdaa se pʋbʋ taa lɛ, Samɩyɛɛlɩ kaawɛnɩ pɩnzɩ 12.

^ tay. 16 Ðɩwɛnɩ toovenim se ɖɩyɔɔdɩ se mba pakaɣ pɩzʋʋ nɛ pɛtɛzɩ Armaagedɔɔ yɔ, pa-taa nabɛyɛ kaɣ kɛʋ ajamaa. Yesu kaakɔm tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛwa “paa wɩzasɩ nzɩ lɛ” nɛ ɛwɩlɩ se mbʋ ɛkaɣ labʋ ɖɔɖɔ. Pɩtɩkɛ mba pefeziɣ-wɛ yɔ pe-ɖeke pakaɣnɩ hiɣu wazasɩ nzɩ, ɛlɛ mba pama Armaagedɔɔ yɔ, pehikiɣ-sɩ ɖɔɖɔ. (Mat. 9:35) Pɩtʋʋ fɛyɩ se mba pefeziɣ yɔ pa-tɩŋa pɛwɛɣnɩ tomnaɣ taa alaafɩya kiya.