Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Alɩwaatʋ ndʋ taa ɖɩwɛɛ?

Alɩwaatʋ ndʋ taa ɖɩwɛɛ?

YE ŊSƆƆLAA se ŋtɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋwɛɛ yɔ, ɛzɩma ŋlakɩ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋcɔŋnɩ ña-waacɩ taa. Nɛ ye nɔɔyʋ ɛpɔzɩnɩ-ŋ alɩwaatʋ yɔ, ɛzɩma ŋcosuu? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɖiheyi nɔɔyʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ?

Ðɩkpaɣ se pɩmabɩ wɩsɩ wɛlʋʋ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ nɛ cɛcɛsɩ 30. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi-i se pɩmabɩ 1:30. Lone nɖɩ ɖɩ-taa ŋwɛɛ nɛ ɛzɩma pakalɩɣ alɩwaatʋ peeɖe yɔ pʋyɔɔ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi-i se pɩmabɩ 13:30. Ye ŋcosi-i mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖenɖe ŋwɛɛ yɔ, ñɩɣtʋ 24 tɛ akɔnta palakɩnɩ tʋmɩyɛ. Lona naayɛ taa lɛ, papɩzɩɣ nɛ pocosi se “hɔɔlʋʋ nɛ naalɛ ma” pʋ-tɔbʋʋ se pɩkazɩ cɛcɛsɩ 30 se ñɩɣtʋ naalɛ ɩma.

Ŋŋkalɩɣ Bibl lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se ɛzɩ ɛzɩma pakalaɣ alɩwaatʋ Bibl alɩwaatʋ taa? Pɩtɩkɛ nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ patɩŋaɣnaɣ. Bibl hɔɔlʋʋ ŋgʋ pamanɩ Ebree taa kajalaɣ taa yɔ, kɩyɔɔdɩ evemiye hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ tɔm, ɛzɩ “tanaŋ tɛɛ,” “wɩsɩ taa,” “wɩsɩ hɛkʋ taa,” nɛ “ɖanaɣ” mbʋ yɔ. (Kiɖe 8:11; 19:27; 43:16; Wp. 28:29; 1 Aw. 18:26) Paa mbʋ yɔ, nabʋyʋ taa palakaɣnɩ tʋmɩyɛ ñɩɣtʋ ɖɔɖɔ nɛ pakalɩɣ alɩwaatʋ.

Bibl alɩwaatʋ taa lɛ, palakaɣnɩ tʋmɩyɛ feŋiyaa. Nɛ palakaɣnɩ-wɛ tʋmɩyɛ kɔzɩ kɔzɩ ɖoo taa. Pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ Yesu lɛ, Izrayɛɛlɩ piya kaatayɩ ɖoo hɔɔlɩŋ naadozo taa. Ɛlɛ Yesu alɩwaatʋ taa lɛ, Yuuda ñɩma tayaɣ ɖoo hɔɔlɩŋ naanza taa ɛzɩ Grɛɛkɩ nɛ Romaa ñɩma yɔ.

Evaŋgilimwaa labɩnɩ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ hɔɔlɩŋ ɛnɩ tam sakɩyɛ. Yesu yɔɔdaɣ ɖoo taa feŋiyaa alɩwaatʋ tɔm lɛ, ɛyɔɔdɩ “ɖoo hɛkʋ taa” nɛ “kalɩmaʋ kou” tɔm. (Luka 12:38) Ɛyɔɔdɩ kɩɖaʋ nakʋyʋ taa ɖɔɖɔ se: “Ye ɖɩɣdʋ ɛɛsɩma ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ mɩlʋ kaɣ kɔm yɔ yɔ, ɛɛɖaŋ ɛ-tɩ yɔɔ se pataatʋlɩ ɛ-ɖɩɣa pɔʋ.”​—Mat. 24:43.

Yesu yɔɔdɩ ɖoo alɩwaatʋ hɔɔlɩŋ naanza ɛnɩ ɩ-tɔm alɩwaatʋ ndʋ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Mbʋ lɛ, ifeŋ camɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩsɩŋ ɖooye ɖɩɣdʋ kaɣ kɔm, ɖanaɣ yaa ɖoo taa, kalɩmaʋ kou yaa tanaŋ tɛɛ.” (Mark. 13:36) Ðoo hɔɔlʋʋ kajalaɣ ñɩŋgʋ, “ɖanaɣ” paɣzɩɣnɩ wɩsɩ ɖʋʋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ ɖoo taa ñɩɣtʋ nakʋ. Naalɛ ñɩŋgʋ “ɖoo taa” paɣzɩɣnɩ ɖoo taa ñɩɣtʋ nakʋ nɛ pɩsɩɩnɩ ɖoo cɩjɩka (alɩwaatʋ ndʋ ɖoo tayɩ hɛkʋ yɔ). Naadozo ñɩŋgʋ “kalɩmaʋ kou” paɣzɩɣnɩ ɖoo cɩjɩka nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ ñɩɣtʋ naadozo. Pɩtɩla alɩwaatʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa paakpa Yesu. (Mark. 14:72) Ðoo hɔɔlʋʋ naanza ñɩŋgʋ “tanaŋ tɛɛ” paɣzɩɣnɩ ñɩɣtʋ naadozo nɛ piwolo pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ wɩsɩ paɣzɩɣ lɩʋ yɔ.

Ye mbʋ, paa waacɩnaa ɩtaawɛɛ Bibl alɩwaatʋ taa yɔ, ɛyaa mba paawɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, patɩŋaɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ patɩlɩɣ alɩwaatʋ, paa pɩkɛ wɩsɩ taa yaa ɖoo taa yɔ.