Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛ weyi ɛmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ ɛzɩ Yehowa yɔ

Kɛ weyi ɛmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ ɛzɩ Yehowa yɔ

“Koboyaɣ tʋ lɛ weyi ɛmaɣzɩɣ kʋñɔndʋ nɛ ɛjam pɔ-yɔɔ yɔ.”​—KEƔA 40:2.

HENDU: 130, 107

1. Ɛzɩma Ɛsɔ samaɣ taa ñɩma wɩlɩɣ se pɔsɔɔlɩ ɖama?

ƐSƆ samaɣ kɛnɩ fezuu taa hɔʋ ŋgʋ sɔɔlɩm wɛ kɩ-taa siŋŋ yɔ. (1 Yoh. 4:16, 21) Pɩtɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se pasɩ ɖama yɔɔ sɩm yɔ, tɩ-taa ɖeke pawɩlɩɣ se pɔsɔɔlɩ ɖama, ɛlɛ patɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ ɛzɩ tɔm pee kɩbana nɛ lakasɩ kɩbanzɩ yɔɔ mbʋ yɔ, nɛ pawɩlɩɣ ɖama sɔɔlɩm. Ye ɖɩwɩlɩɣ ɖo-koobiya se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ-wɛ camɩyɛ lakasɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖiɖiɣni ‘Ɛsɔ maɣzɩnʋʋ ɛzɩ piya kʋsɔɔlɩsɩ yɔ.’​—Efɛz. 5:1.

2. Ɛzɩma Yesu lɩzɩ sɔɔlɩm nɛ ɛwɩlɩ ɛzɩ ɛ-Caa yɔ?

2 Yesu maɣzɩnɩ ɛ-Caa camɩyɛ nɛ ɛha kɩɖaʋ ŋgʋ kɩtalɩ pilim yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ, mba mɩ ɩlakɩ kʋñɔŋ nɛ pɩnɩɣ-mɩ yɔ, nɛ mankaɣ-mɩ labʋ nɛ ɩhɛzɩ . . . . Mɛnkɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ tʋ nɛ hɛɛɛ tʋ.” (Mat. 11:28, 29) Ye ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yesu nɛ ɖɩlakɩ camɩyɛ lakasɩ “kʋñɔndʋ nɛ ɛjam” yɔ, ɖɔ-tɔm kaɣ Ɛsɔ kɛdɩnʋʋ nɛ ɖihiɣ koboyaɣ siŋŋ. (Keɣa 40:2) Iyele nɛ ɖɩna nʋmɔŋ ndɩ ndɩ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ hɔʋ taa, ɛgbɛyɛ taa nɛ tɔm susuu taa yɔ.

 KƐ WEYI ƐMAƔZƖƔ Ɛ-HƆƲ TAA ÑƖMA YƆƆ CAMƖYƐ YƆ

3. Ɛzɩma walʋ wɩlɩɣ se ɛnɩɣ ɛ-halʋ tɔm tɔbʋʋ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

3 Pɩwɛɛ se walaa ɩcalɩnɩ haʋ kɩɖaʋ nɛ pawɩlɩ se pamaɣzɩɣ pɔ-hɔʋ taa ñɩma yɔɔ. (Efɛz. 5:25; 6:4) Masɩ heyiɣ-wɛ se: “Mɩ nɛ mɩ-halaa ɩkpɛndɩ nɛ ɩwɛɛ, nɛ ɩnɩɩ pɔ-tɔbʋʋ se ɩwɛ weyi ɛ-cɔlɔ yɔ, ɛkɩlɩ-mɩ ɛjandʋ, halʋ, ɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ.” (1 Pɩy. 3:7) Lɛlʋ tɔm tɔbʋʋ nɩʋ wɩlɩɣna se ŋmaɣzɩɣ ɛ-yɔɔ. Abalʋ weyi ɛwɩlɩɣ se ɛnɩɣ ɛ-halʋ tɔm tɔbʋʋ yɔ ɛ-ɛsɩndaa lɛ, ɛ-halʋ kɛ sɩnɩyʋ nɛ paa pɛwɛnɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ɛmʋ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ ɛ-halʋ. (Kiɖe 2:18) Ye ɛwɛnɩ wɛtʋ ndʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɩ nɛ ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ ɛ-halʋ lɩmaɣza nɛ ɛɖʋ-ɩ ɖɔɖɔ hɩɖɛ. Kanadaa halʋ nɔɔyʋ yɔɔdaɣ ɛ-walʋ tɔm lɛ ɛyɔɔdaa se: “Eeniŋ ma-lɩmaɣza se atɩlɩɩ pʋyʋ kpa yaa ɛɛyɔɔdʋʋ se ‘pɩtɩpɔzɩ se ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza ana.’ Pɩtasɩ lɛ, ɛkɛnɩ welisiyu kɩbanʋ. Ye ɛnawa se ma-lɩmaɣza tɩtʋʋzɩ tɔm natʋyʋ yɔɔ yɔ, ɛsɩɣnɩ-m nɛ sɔɔlɩm se mɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana.”

4. Ɛzɩma walʋ wɩlɩɣ se ɛmaɣzɩɣ ɛ-halʋ yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛsɩɣnɩ halaa lalaa yaa ɛ nɛ wɛ palakɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ?

4 Abalʋ weyi ɛmaɣzɩɣ ɛ-halʋ yɔɔ camɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɛtɩlɩ labʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛsɩɣnɩ halaa lalaa yaa ɛ nɛ wɛ palakɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ. Pɩtɩpɔzɩ se ɛcɩbɩyɩɣ-wɛ ɛsa yaa pɔ-tɔm ɩcɛyɩ ɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkpaɖɩ ɛ-halʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɛkpa ɛ-tɩ nɛ wɛtʋ ndʋ, alɩwaatʋ ndʋ ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ pɔrtaabɩlɩ, Intɛrnɛɛtɩ yaa Réseaux sociaux waa yɔ. (Yɔɔb 31:1) Pɩwɛɛ se ɛkɛ weyi eheyiɣ toovenim ɛ-halʋ paa ɛzɩmtaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtasɩna se ɛsɔɔlɩ-ɩ lɛ, ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛpaɖɩɣ ɖɔɖɔ kɩdɛkɛdɩm.​—Kalɩ Keɣa 18:15; 96:10.

5. Ɛzɩma halʋ pɩzɩɣ nɛ ɛwɩlɩ se ɛnɩɣ ɛ-walʋ tɔm taa?

5 Ye walʋ ɛmaɣzɩɣnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yesu ha-ɩ yɔ camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ ɛ-halʋ nɛ ɛlɛ ‘ñamɩ-ɩ’ ɛzɩ Masɩ pɔzʋʋ yɔ. (Efɛz. 5:22-25, 33) Ye halʋ ɛñaŋ ɛ-walʋ mbʋ yɔ, ɛkaɣ wɩlʋʋ se ɛnɩɣ ɛ-walʋ tɔm taa nɛ pɩɩkaɣ-ɩ cɛyʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ kpakɩɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɛlakɩnɩ Teokrasɩ tʋma yaa alɩwaatʋ ndʋ ɛɛcɔŋnɩ tɔm kaɖɛ ñɩndʋ natʋyʋ ɖeɖe yɔ. Aŋgletɛɛrɩ abalʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Nabʋyʋ taa, alɩwaatʋ ndʋ mɛ-wɛtʋ lɛɣzɩɣ lɛ, ma-halʋ naɣ kpaagbaa se pɩtɩla tɔm natʋyʋ wɛɛ nɛ tɩcɛyɩɣ-m. Pʋyɔɔ lɛ, ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɛ Aduwa 20:5 taa yɔ, paa pɩwɛɛ se ɛɖaŋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ pʋcɔ nɛ ɛtɩlɩ ma-lɩmaɣza ana, ye akɛ wena mɛwɛnɩ waɖɛ se manpɩzɩɣ nɛ meheyi-i yɔ.”

6. Ɛzɩma ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ nɛ eseɣti piya se sɩmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ, nɛ ɛzɩma pɩwazɩɣ-sɩ?

6 Ye lʋlɩyaa ɩmaɣzɩɣ ɖama yɔɔ camɩyɛ yɔ, pe-piya kaɣ maɣzɩnʋʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pahaɣ-sɩ yɔ. Lʋlɩyaa tʋmɩyɛ pɩkɛnaa se pawɩlɩ pe-piya ɛzɩma pɩcɛyaa se sɩmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ yɔ. Papɩzɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ-sɩ ɛzɩma sɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ sitaaseɣ Kewiyaɣ kpaaŋ taa yɔ. Pɩwɛɛ se lʋlɩyaa ɩwɩlɩ pe-piya ɛzɩma sɩha nʋmɔʋ mba pasʋtʋyaa yɔ nɛ pakpaɣ tɔɔnaɣ pʋcɔ nɛ siwolo nɛ sɩkpaɣ sɩ-ñɩŋga, alɩwaatʋ ndʋ powoki kazandʋ natʋyʋ taa yɔ. Toovenim lɛ, ɛgbɛyɛ taa paa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ nesi lʋlɩyaa. Ye pɩɣa nakɛyɛ ɛtʋlɩ-ɖʋ nɔnɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩsam-kɛ ka-camɩyɛ lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ pɩɣa ŋga nɛ kana se toovenim lɛ,“haʋ wɛ leleŋ pɩkɩlɩ mʋʋ.”​—Tʋmaa 20:35.

“ÐIKEMSINI ÐAMA” ƐGBƐYƐ TAA

7. (a) Ɛzɩma Yesu wɩlaa se ɛmaɣzaɣ kaayɔɔdaɣ ŋga paawoni-i yɔ kɔ-yɔɔ? (b) Nɛ lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ Yesu kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-taa?

7 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu wobi Dekapooli egeetiye taa yɔ, powoni-i ɛyʋ nɔɔyʋ se ɛwaa-ɩ. Ɛyʋ ɛnʋ ɛɛkɛ ndam nɛ kaayɔɔdaɣ. (Mark. 7:31-35) Yesu tɩwaa ɛyʋ ɛnʋ samaɣ ŋga kɛ-ɛsɩndaa, ɛlɛ ‘ɛlɩzɩ-ɩ kɩjaʋ yɔɔ.’ Ɛbɛ yɔɔ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛ-ɛjandʋ ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩɩwɛ-ɩ fɛyɛ se ɛwɛɛ samaɣ taa. Pɩtɩla yɔ, pʋyɔɔ Yesu kɛzɩ-ɩ nɛ hɔɔlʋʋ pʋcɔ nɛ ɛwaa-ɩ. Toovenim se sɔnɔ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ piti lakasɩ nasɩyɩ yɔɔ nɛ ɖɩwaa kʋdɔmɩŋ. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ɖo-koobiya Krɩstʋ ñɩma lalaa kɩcɛyɩm nɛ wɛtʋ  ndʋ tɩ-taa pɛwɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ. Pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ. Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Ðikemsini ɖama nɛ ɖɩkpazɩ ɖama sɔɔlɩm ɖoŋ nɛ tʋma kɩbana labʋ.” (Ebr. 10:24) Yesu kaasɩm ɛzɩma pɩlakaɣ ndam ɛnʋ yɔ nɛ pʋyɔɔ ɛpɩzaa nɛ ɛlɩzɩ wɛtʋ ndʋ tɩmʋnɩ camɩyɛ yɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ. Pɩcɛyaa se ɖɩmaɣzɩnɩ ɛ-kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ!

8, 9. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩmaɣzɩɣ akpadɩyaa nɛ ajamaa pɔ-yɔɔ? (Ha kɩɖaŋ nɩɩyɩ.)

8 Kɛ weyi ɛmaɣzɩɣ akpadɩyaa nɛ mba pɩcam-wɛ yɔ, pɔ-yɔɔ yɔ. Sɔɔlɩm kɛnɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yʋsaɣ, pɩtɩkɛ tʋmɩyɛ labʋ nɛ kpekpeka. (Yoh. 13:34, 35) Sɔɔlɩm mbʋ piseɣtiɣni-ɖʋ se ɖɩlaa kɩlaŋ weyi pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ɖɩsɩnɩ akpadɩyaa nɛ ajamaa nɛ papɩzɩ nɛ powolo ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi nɛ posusi ɖɔɖɔ tɔm. Ðɩɖʋʋ-wɛ nesi, paa mbʋ papɩzɩɣ labʋ yɔ pɩtɩɖɔɔ yɔ. (Mat. 13:23) Pɩcam Michael nɛ ɛwɛɛ kpelaɣ taa; ɛlɛ ɛ-taa wɛ leleŋ nɛ mbʋ payɩ ɛ-hɔʋ taa ñɩma nɛ koobiya mba pɛwɛ ɛ-tɔm susuu kooka taa yɔ, palakɩ nɛ pasɩɣnɩ-ɩ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Pa-sɩnʋʋ yɔɔ lɛ, manpɩzɩɣ nɛ mowoki kediɣzisi sakɩyɛ nɛ monsusuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ ɖɔɖɔ. Mɔnsɔɔlɩ samaɣ taa tɔm susuu pɩdɩɩfɛyɩ.”

9 Akpadɩyaa nɛ mba pɩcam-wɛ yɔ, pɛwɛ Betɛɛlɩ waa sakɩyɛ taa. Mba pɔcɔŋnɩ Betɛɛlɩ tʋma yɔɔ yɔ, palakɩ ɖʋtʋ camɩyɛ nɛ pɩsɩɣnɩ-wɛ se papɩzɩ nɛ patɩŋnɩ takayɩsɩ maʋ nɛ kaŋgalaafu yɔɔ nɛ posusi tɔm. Bill wɛnɩ pɩnzɩ 86 nɛ ɛmaɣ takayɩsɩ nɛ etiyiɣni poliŋ egeetiye naɖɩyɛ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Man-taa wɛ leleŋ se mɛwɛnɩ waɖɛ se manpɩzɩ nɛ mama ɛyaa takayɩsɩ.” Nancy ñɛwɛnɩ pɩnzɩ 90; ɛlɛ ñɔyɔɔdaa se: “Mɛ-ɛsɩndaa lɛ, pɩtɩkɛ takayɩsɩ ɖʋʋ enveloppe waa taa yem pɩkɛnaa. Tɔm susuu maɣmaɣ taa mɛwɛɛ. Pɩcɛyaa se ɛyaa ɩtɩlɩ toovenim!” Palʋlɩ Ethel pɩnaɣ 1921 taa; ɛyɔɔdaa se: “Manɩɣ mo-tomnaɣ taa wɩzasɩ. Avema naayɛ lɛ, pɩwɛ-m kaɖɛ se monsuu wondu.” Paa mbʋ yɔ, ɛ-taa wɛ leleŋ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ Kaŋgalaafu yɔɔ nɛ esusuu tɔm nɛ halɩ ehikiɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa kɩbama ɖɔɖɔ. Barbara ñɛwɛnɩ pɩnzɩ 85; ɛyɔɔdaa se: “Ɛzɩma mɛnfɛyɩ alaafɩya yɔ, pɩwɛ-m kaɖɛ se monsusuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ. Ɛlɛ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma mayaɣ ɛyaa kaŋgalaafu yɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩhaɣ-m waɖɛ se manpɩzɩ nɛ mansɩnɩ lalaa. Yehowa ŋlabaɣ lɛ kpem!” Pɩtɩsɩntɩ pɩnaɣ lɛ, akpadɩyaa cabɩ waa mba pamʋ ñɩm siŋŋ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, pakpaɣ ñɩɣtʋ ɛzɩ 1228 mbʋ yɔ nɛ posusuni tɔm, pama takayɩsɩ 6265 nɛ payaa kaŋgalaafu nɛ pɩcɛzɩ tam 2000 nɛ paha takayɩsɩ 6315! Pɩtʋʋ fɛyɩ se pa-pana ñaɣʋ mbʋ pɩha Yehowa taa leleŋ siŋŋ!​—Adu. 27:11.

10. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ ɖo-koobiya nɛ kediɣzisi wazɩ-wɛ camɩyɛ?

10 Wɩlɩ se ŋmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ŋwoki kediɣzaɣ taa yɔ. Ðɩsɔɔlaa se kediɣzisi ɩwazɩ koobiya camɩyɛ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ yɔ pɩsɩɣnɩ-wɛ siŋŋ. Ɛzɩma tɩyɛ? Mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla yɔ pɩ-taa nabʋyʋ lɛ se ɖiwolo kediɣzaɣ ɖɩlaɖɛ alɩwaatʋ yɔɔ, pɩtɩkɛ mbʋ yɔ, ye ɖɩcaɣ wayɩ yɔ ɖɔ-ɖɔnɛ pɩzɩɣ nɛ pɩhɔ lalaa lɩmaɣza falaa. Pɩkɛ toovenim se nabʋyʋ taa mbʋ ɖɩtɩɖʋna yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ piyele nɛ ɖɩcaɣ wayɩ. Ɛlɛ ye paa ɛzɩmtaa ɖɩcakɩ wayɩ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩla lɛɣzɩtʋ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ. Taasɔɔ se Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ pɛ-ɛsɩndaa ɖiwoki. (Mat. 18:20) Nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pamʋnɩ ñamtʋ ndʋ tɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ!

11. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se mba pɛwɛnɩ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ taa yɔ, pɔɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩwɛ 1 Kɔrɛntɩ 14:40 taa yɔ, tɩ-yɔɔ?

11 Bibl yɔɔdʋʋ se: “Pɩtɩŋa pɩɖɔ camɩyɛ ɖɔnɛ nɛ pʋtʋʋzɩ cɔlɩɩɩ.” (1 Kɔr. 14:40) Ye ɖɩɖɔŋ paɣtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩmaɣzɩɣ ɖo-koobiya yɔɔ. Koobiya abalaa mba pɛwɛnɩ tʋmɩyɛ kediɣzisi taa yɔ, pɔɖɔŋ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma palakɩ pa-tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ paha-wɛ yɔ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi yɔ. Ye nɔɔyʋ ɛɖɔŋ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ weyi ɛtɩŋɩɣ ɛ-wayɩ yɔ e-ɖeke pɩwazɩɣ, ɛlɛ ɛgbɛyɛ kpeekpe pɩwazɩɣ. Pɩtɩla Koobiya nabɛyɛ ɖɔŋ nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ pʋcɔ nɛ papɩsɩ pɛ-tɛ. Nɛ lalaa lɛ, paba sʋʋ lɔɔɖa pʋcɔ nɛ papɩsɩ pɛ-tɛ. Nɔɔyʋ lɛ, ɛ-tɛŋga tɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɛ ɛlɛ ɖaŋ kpam se ɛpɩsɩ lɔŋ.

12. Ɛbɛ yɔɔ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba palakɩ tʋma sakɩyɛ yɔ, pamʋnaa se ɖɩwɩlɩ-wɛ se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ siŋŋ? (Kalɩ aɖakaɣ “Wɩlɩ se ŋmaɣzɩɣ mba pɛɖɛɣ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ pɔ-yɔɔ.”)

 12 Fezuu taa ninɖiɣyaa mba palakɩ tʋma sakɩyɛ ɛgbɛyɛ taa nɛ pɛɖɛɣ nɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ taa nɛ palakɩ-ɖɩ nɛ kpekpeka yɔ, pamʋnaa se ɖɩwɩlɩ-wɛ se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ siŋŋ. (Kalɩ 1 Tesalooniiki 5:12, 13.) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ña-taa wɛ leleŋ nɛ mbʋ payɩ ɛzʋtʋyaa lakɩ se paɖʋ-ŋ nesi yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, tɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ-wɛ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ ŋɖʋʋ nesi ɖʋtʋ ndʋ palakɩ yɔ camɩyɛ. Toovenim lɛ, pɛkɛ “mba pɔcɔŋnɩ mi-ciyamnaa yɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ-wɛ hʋnaʋ pɩ-yɔɔ wiɖiyi.”​—Ebr. 13:7, 17.

KƐ WEYI ƐMAƔZƖƔ LALAA YƆƆ CAMƖYƐ TƆM SUSUU TAA YƆ

13. Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Yesu lɩzaa nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa yɔ, lɔŋ weyi tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

13 Nayʋ Izaayii yɔɔdɩ Yesu tɔm nɛ ɛtɔ se: “Ɛɛkaɣ tɔyɩtʋʋ ɛjam, nɛ ɛɛkaɣ ɖezuu miŋ weyi ɛcamaa yɔ.” (Iza. 42:3) Sɔɔlɩm mbʋ Yesu kaasɔɔlɩnɩ ɛyaa yɔ, pʋyɔɔ ɛnɩɣaɣ pa-wɩzasɩ. Ɛɛsɩm kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa mba paawɛ ɛzɩ ajamaa yaa kanɖʋ ŋgʋ kɩcaɣ ɖem yɔ pɛwɛɛ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ɛɖʋwaɣ suuɖu, ɛnɩɣaɣ pɔ-tɔm taa nɛ ɛlakɩ-wɛ camɩyɛ lakasɩ. Halɩ piya maɣmaɣ kaasɔɔlɩ-ɩ ñɔtɩnʋʋ. (Mark. 10:14) Toovenim se ɖɩfɛyɩnɩ lɛɣtʋ nɛ niye nɖɩ Yesu kaawɛnɩ tɔm wɩlʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ! Paa mbʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkɛ mba pamaɣzɩɣ lalaa yɔɔ camɩyɛ tɔm susuu taa yɔ. Pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ. Ðɩwɩlɩɣ se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɖɩyɔɔdʋʋnɩ-wɛ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɖiwoki pɔ-cɔlɔ yɔ nɛ alɩwaatʋ ɛzɩma ɖɩkpakɩɣ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩlakɩ faawɩyɛ yɔ.

14. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ labʋ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa yɔ?

14 Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛyaa? Sɔnɔ, tadɩyɛ, politiki nɛ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔŋ taa  lɛ, ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ wɛ nɛ “palakɩ kʋñɔŋ nɛ pɔɖɔŋ tɔlʋʋ.” (Mat. 9:36) Pʋyɔɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ nɛ pɛfɛyɩnɩ lidaʋ nakʋyʋ. Pʋyɔɔ pɩcɛyaa siŋŋ se ɖɩtɩŋnɩ ɖɔ-tɔm pee nɛ nɔɔ ŋga ɖɩyɔɔdʋʋnɩ-yɛ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩkɛ camɩyɛ lakasɩ laɖaa nɛ mba pamaɣzɩɣ lalaa yɔɔ yɔ! Toovenim lɛ, pɩtɩkɛ ɛzɩma ɖɩsɩm Bibl taa tɔm nɛ ɖɩwɩlɩɣ-tʋ camɩyɛ yɔ pi-ɖeke pɩ-yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ welisiɣni-ɖʋ, ɛlɛ ɛzɩma ɖɩwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ camɩyɛ yɔ, pɩ-yɔɔ.

15. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ mba ɖisusuu-wɛ tɔm yɔ se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ camɩyɛ?

15 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ mba ɖisusuu-wɛ tɔm yɔ se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ camɩyɛ. Tɔm pɔzʋʋ kɛnɩ tɔm wɩlʋʋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ siŋŋ. Paa mbʋ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩpɔzɩ tɔm nɛ nɔɔ kɩbaŋa nɛ ñamtʋ. Nʋmɔʋ lɩzɩyʋ nɔɔyʋ susuu tɔm lone nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, ɛyaa wɛ fɛyɛ nɛ patɩsɔɔlɩ se peheyi weyi paasɩŋɩ-ɩ camɩyɛ yɔ pa-lɩmaɣza. Pʋyɔɔ lɛ, ɛñakɩ pana nɛ ɛpɔzʋʋ tɔm camɩyɛ se pɩtaacɛyɩ nɔɔyʋ. Ɛlakɩ mbʋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ weyi ɛpɔzɩ tɔm yɔ, ɛɛpɩzɩɣ cosuu yaa eticosi camɩyɛ yɔ. Ɛɛpɔzʋʋ tɔm ɛzɩ tʋnɛ yɔ: ‘Ŋsɩm Ɛsɔ hɩɖɛ na?’ Yaa: ‘Ŋsɩm mbʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa yɔ?’ Ɛlɛ ɛpɔzʋʋ ɛyaa se: “Mɛnkpɛlɩkɩ Bibl taa se Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ, ŋsɔɔlaa se mawɩlɩ-ŋ hɩɖɛ nɖɩ?” Toovenim taa lɛ, ajɛɛ tɩkpɛndɩ sɔnzɩ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩcɛyɩ se paɖʋ paɣtʋ natʋyʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Paa mbʋ yɔ, pɩcɛyaa se paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖɩwɩlɩ se ɖɩmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ nɛ ɖɩñaŋ-wɛ nɛ ɖɩsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɖɩtɩlɩ ɖe-egeetiye taa ñɩma camɩyɛ.

16, 17. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩmaɣzɩɣ ɖe-egeetiye taa ñɩma yɔɔ camɩyɛ (a) alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖiwoki pɔ-cɔlɔ yɔ? (b) alɩwaatʋ ɛzɩma ɖɩkpakɩɣ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩlakɩ faawɩyɛ yɔ?

16 Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwolo nɛ ɖisusi tɔm ɖe-egeetiye taa ñɩma? Alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa yɔ, ɖɩsʋʋ mba pa-ɖɩsɩ taa yɔ pataana se ɖɩkaɣ pɔ-cɔlɔ wobu. Pʋyɔɔ pɩcɛyaa siŋŋ se ɖiwolo pɔ-cɔlɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pɩwɛɣ-wɛ kɛlɛʋ se pamʋ-ɖʋ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩla faawɩyɛ yɔ. (Mat. 7:12) Ñe-egeetiye taa ñɩma iifeŋ lɔŋ mazaɣ nɛ kujuka tanamɩŋ tɛɛ? Ye mbʋ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋpaɣzɩnɩ tɔm susuu habɛɛ yɔɔ, samaɣ taa tɔm susuu yaa ŋpaɣzɩnɩ labʋ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa mba ŋnawa se pɩtʋʋ fɛyɩ se pɛtɛm fem yɔ.

17 Alɩwaatʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ nɛ ɖa nɛ ɛyaa ɖɩla faawɩyɛ? Ɛyaa sakɩyɛ fɛyɩnɩ alɩwaatʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩtaamʋ-wɛ alɩwaatʋ, kɔzɩ kɔzɩ evemiye nɖɩ ɖɩcalɩ wobu yɔ. Pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɖɔ-tɔm yɔɔdʋʋ ɛmaɣnɩ tobi. (1 Kɔr. 9:20-23) Ye ɛyaa ɩnawa se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ nɛ ɖɩnawa ɖɔɖɔ se pɛfɛyɩnɩ alɩwaatʋ yaa pe-nesi ɖɔkaa yɔ, pɩkaɣ-wɛ kɛdɩnʋʋ se pamʋ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩpɩsɩɣ pɔ-cɔlɔ yɔ. Tobi lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu ɛyaa tɔm yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩlɩzɩ Ɛsɔ fezuu piye wɛtʋ nɛ ɖɩwɩlɩ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se toovenim lɛ, “ɖɩkɛ Ɛsɔ sɩnɩyaa.” Nɛ halɩ Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ ɛhɔ nɔɔyʋ nɛ ɛkɔnɩ toovenim taa.​—1 Kɔr. 3:6, 7, 9.

18. Ye ɖɩkɛ mba pamaɣzɩɣ lalaa yɔɔ camɩyɛ yɔ, wazasɩ nzɩ ɖɩkaɣ hiɣu?

18 Ye mbʋ, ɖɩñaɣ pana nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩkɛ mba pamaɣzɩɣ lalaa yɔɔ hɔʋ taa, ɛgbɛyɛ taa nɛ tɔm susuu taa yɔ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu wazasɩ sakɩyɛ sɔnɔ sɔnɔ nɛ cee wayɩ ɖɔɖɔ. Keɣa 40:2, 3 yɔɔdʋʋ se: “Koboyaɣ tʋ lɛ weyi ɛmaɣzɩɣ kʋñɔndʋ nɛ ɛjam pɔ-yɔɔ yɔ, [Yehowa] holuu-i ɛ-kʋñɔŋ taa; ɛɖɔkʋʋ e-wezuu nɛ ɛnɩɩ leleŋ tataa.”