Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Ye ɩsɩm mbʋ nɛ ɩlakɩ mbʋ yɔ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa”

“Ye ɩsɩm mbʋ nɛ ɩlakɩ mbʋ yɔ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa”

“Mɔn-tɔɔnaɣ kɔyɔ se mala weyi etiyi-m yɔ ɛ-sɔɔlɩm yɔɔ, nɛ ɛ-tʋmɩyɛ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ paamaʋ yɔ.”​—YOH. 4:34.

HENDU: 80, 35

1. Ðoŋ weyi ɛjaɖɛ yɔɔ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ pɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛnɩ tɩ luzuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ pɩ-yɔɔ?

ƐBƐ yɔɔ pɩwɛ kaɖɛ se ɖɩɖɔ tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ? Lɩmaɣza wena a-yɔɔ pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ yɔ a-taa naɖɩyɛ lɛ se pɩpɔzʋʋ-ɖʋ tɩ luzuu pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ. Nɛ pɩwɛ kaɖɛ se ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu. “Wayɩ wayɩ wɛɛ” anɛ a-taa ɛyaa mba pɔcɔ-ɖʋ nɛ pata yɔ, ‘panɩɣnɩ pa-tɩ yeke, pɛwɛ liidiye laɣzaɣ sɔsɔɔ, pɛkɛ abɛlɛɛ tɩnaa, pakpazɩɣ pa-tɩ’ nɛ ‘paapɛŋ pa-tɩ pʋyʋ.’ (2 Tim. 3:1-3) Alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔɔdʋʋ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ tɔm yɔ, Ɛsɔ sɛyʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛpaɖɩ-tʋ. Ɛlɛ ɛtɩtɩlɩ labʋ yɔ, e-liu tɛɛ pɩzɩɣ nɛ pɩpaɣzɩ kɔtɩnʋʋ mbʋ wɛtʋ ndʋ tɩkɔŋna yɔ. (Keɣsi 36:1; 72:3) Halɩ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ se: ‘Ye mansɩɣ lalaa kɛzɛɣa kajalaɣ lone taa, pɩwazɩɣ-m we? Ye mancakɩ wezuu ɛzɩ “tɔyaɣ” yɔ, piyeki nɛ lalaa ɩɩtasɩɣ-m ñam na? (Luka 9:48) Ye ɖiyeba nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ ndʋ tɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ nɛ ɖilesi ɖɔɖɔ Krɩstʋ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɩwɛna yɔ. Ɛlɛ ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ nɛ  ɖɩmaɣzɩɣnɩ kɩɖaŋ kɩbaŋ weyi ɩwɛ Bibl taa yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu wazasɩ sakɩyɛ.

2. Ðoŋ weyi Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ ñɩma pɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ ɖɔ-yɔɔ?

2 Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩmaɣzɩnɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mba pɔ-tɔm pɔyɔɔdɩ Bibl taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtazɩ camɩyɛ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ paalaba ɖeyi ɖeyi nɛ pɛkɛ kɩɖaŋ kɩbaŋ yɔ. Ɛzɩma palaba nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ pa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa nɛ pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ? Nɛ ɛzɩma pehiɣ ɖoŋ nɛ papɩzɩ nɛ pala ɛ-sɔɔlɩm? Pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩcalɩ ɖa-tɩ camɩyɛ fezuu taa lɛ, kpɛlɩkʋʋ mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ.

MBƲ PƖKPAZƖƔ ÐE-TISUU ÐOŊ YƆ

3, 4. (a) Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩmʋʋ fezuu taa tɔɔnaɣ? (b) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩlɩɣ tɔm kɩfatʋ natʋyʋ yɔ, ɛbɛ pɩcɛyaa se ɖɩtasɩ labʋ?

3 Pɩtɩŋnɩ Bibl, ɛgbɛyɛ takayɩsɩ, ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lona, JW Tɔm Ðɩyɔɔdɩyɛ, ɖe-kediɣzisi nɛ ɖe-kigbeɣliŋ yɔɔ lɛ, ɖihikiɣ falɩsʋʋ nɛ lɔŋ tasʋʋ kɩbam sakɩyɛ. Ɛlɛ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Yohanɛɛsɩ 4:34 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se pɩsa nɛ ɖihiɣ fezuu taa tɔɔnaɣ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla nabʋyʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩlɩɣ tɔm kɩfatʋ natʋyʋ yɔ. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla? Yesu yɔɔdaa se: “Mɔn-tɔɔnaɣ kɔyɔ se mala weyi etiyi-m yɔ ɛ-sɔɔlɩm yɔɔ, nɛ ɛ-tʋmɩyɛ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ paamaʋ yɔ.”

4 Yesu ɛsɩndaa lɛ, Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ kaawɛ ɛzɩ tɔɔnaɣ tɔɔʋ yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛzɩ ɖɩtɔkʋʋ tɔɔnaɣ kɩbaŋa nɛ ɖihikiɣ tomnaɣ taa alaafɩya yɔ, ye ɖɩlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, pɩkpazɩɣ ɖa-laŋa ɖoŋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tisuu mbʋ pɩhaɣ-ɖʋ tamtam wezuu yɔ. Pɩtɩla nabʋyʋ taa ŋŋwoki tɔm susuu kediɣzaɣ nakɛyɛ lɛ, ña-taa fɛyɩ leleŋ, ɛlɛ ŋtɛŋ tɔm susuu lɛ, ŋnaɣ se ŋhiɣ ɖoŋ kpazʋʋ nɛ taa leleŋ.

5. Ye ɖɩwɛ lɔŋ yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

5 Pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛ lɔŋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla Ɛsɔ sɔɔlɩm. (Yak. 3:13) Wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ lɔŋ yɔ sɩ-yɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩñaɣ pana. Bibl yɔɔdʋʋ se: “[Lɔŋ fɛyɩ] kɛdʋʋ nɛ ña-ñɩm sɔsɔm kpeekpe. . . . Ɩkɛ wezuu tɩʋ mba pɔɖɔkɩ-ɩ yɔ, nɛ weyi ɛɖɔkɩ-ɩ yɔ, ɛkɛ koboyaɣ tʋ.” (Adu. 3:13-18) Yesu yɔɔdaa se: “Ye ɩsɩm mbʋ nɛ ɩlakɩ mbʋ yɔ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa.” (Yoh. 13:17) Ye Yesu wayɩ tɩŋɩyaa iwobi pɩ-yɔɔ nɛ pɔɖɔŋ tɔm ndʋ ɛwɩlɩ-wɛ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, pɛwɛɣ koboyaɣ taa. Pɩtɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlɩ-wɛ tɔm ndʋ yɔ, ti-ɖeke tɩ-taa pɩwɛɛ se pɔɖɔ tɩ-yɔɔ. Pɩwɛɛ se pɔɖɔ tɩ-yɔɔ paa ɛzɩmtaa.

6. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ?

6 Sɔnɔ pɩcɛyaa siŋŋ se ɖɩwɛɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ ɖɩnawa se tɩkɛ toovenim yɔ. Pɩsa nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa lɛ, iyele nɛ ɖɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Menziiniwaa ñɔɔzɩyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ ɛ-tʋmɩyɛ wondu sakɩyɛ nɛ wondu ñɔɔzʋʋ lɛɣtʋ sakɩyɛ. Ɛlɛ ye ɛɛlakɩnɩ e-wondu ndʋ tʋmɩyɛ yɔ, pɩɩwazɩɣ-ɩ pʋyʋ. Ye ɛɛtɛm tʋmɩyɛ nɖɩ labʋ nɛ pɩɖɛɛ nɛ ɛwɛɛnɩ lɛɣtʋ sakɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ mbʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ, nɛ pɩsa nɛ ɛwɛɛ niye nɛ ɛ-tʋmɩyɛ ɖɛɛnɩ ɛsɩndaa. Mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖɔŋ lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl taa yɔ ɩ-yɔɔ yɔ, ɛlɛ ɖihikiɣ tamtam koboyaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖiluzuu ɖa-tɩ nɛ ɖɩlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm paa evemiye nɖɩ yɔ.

7. Pɩsa nɛ ɖɩwɛɛ lɛɣtʋ camɩyɛ lɛ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ lɔŋ weyi Bibl taa kɩɖaŋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ yɔ?

7 Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtakɩ tɩ luzuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ ɩ-taa nɩɩyɩ tɔm. Ðɩkaɣ naʋ ɖɔɖɔ se ɖooo lɔndaa ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa kaakatɩ kala ana. Fezuu taa ɖoŋ ɩɩlɩɣnɩ tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ ti-ɖeke tɩ-cɔlɔ. Ye mbʋ maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma ña-maɣmaɣ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ ɛnɩ yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋpaɣzɩ ɩ-yɔɔ ɖɔm kpaagbaa.

 TƖLƖ SE LALAA MƲ ÑƖM ƐZƖ ÑA ÐƆÐƆ YƆ

8, 9. Ɛzɩma tɔm ndʋ tɩwɛ Tʋma Labʋ 14:8-15 taa yɔ tɩwɩlɩɣ se apostoloo Pɔɔlɩ kaawɛnɩ tɩ luzuu? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

8 Ɛsɔ sɔɔlɩm lɛ se “ɛyaa kpeekpe ɩya pa-ñʋŋ nɛ patɩlɩ tʋtʋyɛ tɔm.” (1 Tim. 2:4) Ɛzɩma ŋcɔŋnɩ ɛyaa ndɩ ndɩ mba patɩtɩlɩtɩ toovenim yɔ? Paa apostoloo Pɔɔlɩ kaawɛɛ nɛ ɛñɩnɩɣ sinaagɔɔgɩwaa taa ɛyaa mba paatɛm tɩlʋʋ Ɛsɔ yɔɔ tɔm pazɩ yɔ, ɛtaakaŋ ñʋʋ nɛ Yuuda ñɩma ɖeke. Ɛyaa mba pɛsɛɣaɣ ɛsɔnaa lalaa yɔ pɛ-wɛtʋ kaatakɩ tɩ luzuu mbʋ Pɔɔlɩ kaawɛna yɔ.

9 Pɔɔlɩ lakaɣ Ɛsɔtɔm tiyiyu tʋmɩyɛ nɛ ɛɖɔŋ ɛ-kajalaɣ nʋmɔʋ lɛ, Likawonii ñɩma kpaɣ ɛ nɛ Barnaabaasɩ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔ, nɛ halɩ pakʋm-wɛ pɛ-tɛ cɛtɩm ɛsɔnaa hɩla nɛ payaa-wɛ se Zeesi nɛ Ɛrmɛɛsɩ. Ɛzɩ Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ pɔtɔlɩ takɩm taa nɛ petisi hɩɖɛ ɖʋʋ mbʋ? Pamaɣzaa se pʋmʋnaa se pasam-wɛ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lona naalɛ wena a-taa pɛtɛzɩ wobu pʋcɔ nɛ patalɩɣ Likawonii yɔ, panazɩ-wɛ a-taa siŋŋ na? Pamaɣzaa se ɛzɩma ɛyaa saŋaɣ-wɛ mbʋ yɔ, piyekaɣ se pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ ɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa? Aayɩ, pataawɛɛnɩ lɩmaɣza ana! Ɛlɛ pacɩyɩ po-tokonaa nɛ pekizi samtʋ ndʋ samaɣ haɣaɣ-wɛ yɔ nɛ peheyi-kɛ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Ðɛ-ɛgbaɣdɩnaa, ɛbɛ ɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖa ɖɔɖɔ, ɖɩkɛ ɛyaa sɩkɩŋ yem ɛzɩ mɩ yɔ.”​—Tʋma 14:8-15.

10. Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ pɔtɔm se pa nɛ Likawonii ñɩma pɛwɛ kɩmaŋ yɔ, suwe pañɩnaɣ yɔɔdʋʋ?

10 Paa Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ paanawa se patɩtalɩ pilim ɖɔɖɔ yɔ, tɔm ndʋ pɔyɔɔdaa yɔ tɩɩwɩlɩɣ se pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ wɛ kɩmaŋ nɛ sɩɩnaa layaa ñɩndʋ. Paanawa se Ɛsɔ ɖʋnɩ-wɛ ŋgee tʋmɩyɛ nɖɩ se pɛkɛ ɛ-tɔm tiyiyaa. (Tʋma 13:2) Pata-wɛ num nɛ fezuu kiɖeɖeu nɛ pɛwɛɛnɩ lidaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ. Paa mbʋ yɔ, Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ panɩ pɩ-taa se ye Likawonii ñɩma itisi tɔm kɩbandʋ ndʋ posusuu-wɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pehiɣ wazasɩ nzɩ ɖɔɖɔ.

11. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ tɩ-luzuu, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ tɔm susuu taa yɔ?

11 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ tɩ luzuu? Kajalaɣ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɖɩtaañɩnɩ yaa ɖitaatisi samtʋ natʋyʋ, tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlabɩ Yehowa ɖoŋ taa yɔ ɖɩ-yɔɔ. Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Ɛzɩma manaɣ ɛyaa mba monsusuu-wɛ tɔm yɔ? Mɛwɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda naayɛ kʋnʋŋ nakʋyʋ yɔɔdɩyaa yɔɔ?’ Toovenim taa lɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛɛ nɛ pañɩnɩɣ pa-ageeta taa laŋa kɩbana tɩnaa se posusi-wɛ tɔm. Nabʋyʋ taa, pɩpɔzʋʋ se pɛkpɛlɩkɩ ɛyaa mba lalaa maɣzɩɣ se patɩlɩɩ pʋyʋ yɔ, pa-kʋnʋŋ nɛ pɔ-sɔnzɩ nɛ pɩsa nɛ posusi-wɛ tɔm. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩlɩ ɛyaa nabɛyɛ yɔɔ mbʋ yɔ, paamaɣzɩɣ kpa se pakɩlɩ-wɛ. Ɛlɛ pañakɩ pana se panɩɩ paa weyi lɛ ɛ-tɔm taa nɛ pɩsa nɛ pasɩnɩ-ɩ nɛ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tukuni ɛ-laŋɩyɛ.

TƖMƖ LALAA YƆƆ

12. Ɛzɩma Epafraasɩ wɩlaa se ɛfɛyɩnɩ piɖeni men-ɖeke lɩmaɣza?

12 Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖiluzuu ɖa-tɩ yɔ, ŋgʋ lɛ se ɖɩtɩmɩɣ ɛyaa mba “pɛwɛnɩ tisuu kʋjɔʋ sɔsɔʋ ɛzɩ ɖa yɔ” pɔ-yɔɔ. (2 Pɩy. 1:1) Mbʋ Epafraasɩ kaalaba. Hɔɔlɩŋ naadozo taa ɖeke pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔm Bibl taa, nɛ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɛwɛ tɔm ndʋ Pɔɔlɩ mawa yɔ tɩ-taa. Pɔɔlɩ wɛ salaka taa Room lɛ, ɛma takayaɣ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ Koloosi yɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se Epafraasɩ “eeyeki [pɔ-yɔɔ] adɩma labʋ.” (Kol. 4:12) Epafraasɩ kaasɩm koobiya camɩyɛ nɛ ɛmaɣzaɣ pɔ-yɔɔ siŋŋ. Paa ɛɛkɛ Pɔɔlɩ “taabalʋ” salaka taa yɔ, ɛtɩsɔɔ lalaa fezuu taa  kɩcɛyɩm yɔɔ. (Filem. 23) Nɛ ɛlabɩ nabʋyʋ se ɛcɔnɩ kɩcɛyɩm mbʋ pi-ɖeɖe. Pɩwɩlɩɣ se ɛtaawɛɛnɩ piɖeni men-ɖeke lɩmaɣza. Adɩma wena ɖɩlakɩ ɖo-koobiya mba pɛsɛɣ Yehowa yɔ pɔ-yɔɔ yɔ, alakɩ tʋmɩyɛ siŋŋ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyaɣ pa-hɩla ɖa-adɩma taa yɔ.​—2 Kɔr. 1:11; Yak. 5:16.

13. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ Epafraasɩ kɩɖaʋ ña-adɩma taa?

13 Maɣzɩ mba ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyaa pa-hɩla ña-adɩma taa yɔ pɔ-yɔɔ. Ɛzɩ Epafraasɩ yɔ, ɖo-koobiya sakɩyɛ wɛɛ nɛ patɩmɩɣ pa-agbaa taa hɔŋ weyi ɩwɛnɩ sʋʋtʋ sakɩyɛ yɔ ɩ-yɔɔ, ɛyaa mba pɩwɛɛ se pakpaɣ lɩmaɣza sɔsɔna naayɛ yɔ yaa ɛyaa mba pɛwɛ takɩm nabʋyʋ taa yɔ pɔ-yɔɔ. Nabɛyɛ kaalakɩ adɩma lɛ, payaɣ ɛyaa nabɛyɛ hɩla. Ɛyaa mba pa-hɩla wɛ jw.org yɔɔ tɔm ñʋʋ Témoins de Jéhovah emprisonnés en raison de leur foi (par pays)ŋgʋ kɩwɛ SALLE DE PRESSE > VEILLE JURIDIQUE tɛɛ yɔ, kɩ-taa. Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩɩlakɩ adɩma lɛ, ɖɩtɔzɩ mba pelesi pɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ, mba kɛgbɛdɩsaɣ yaa you nakʋyʋ yeba nɛ panɩɣ siziŋ yɔ, nɛ mba pɛwɛ liidiye kɛdɛɖaɣ sɔsɔɔ taa yɔ pɔ-yɔɔ. Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se koobiya sakɩyɛ wɛ kala ndɩ ndɩ taa nɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩtɩmɩ pɔ-yɔɔ. Ðɩɩlakɩ mbʋ lɛ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩɩmaɣzɩɣ ɖa-maɣmaɣ ɖɛ-kɛzɛɣa ɖeke yɔɔ, ɛlɛ ɖɩmaɣzɩɣ ɖɔɖɔ lalaa ñɩŋga yɔɔ. (Fil. 2:4) Yehowa welisiɣ adɩma ana.

“IKPEETINI WELISUU CAMƖYƐ”

14. Ɛzɩma Yehowa wɩlaa se ɛkɛ welisiyu kɩbanʋ siŋŋ?

14 Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖiluzuu ɖa-tɩ yɔ, ŋgʋ lɛ ɛzɩma ɖɩsɔɔlʋʋ faaa se ɖiwelisini lalaa yɔ. Yakubu 1:19 yɔɔdʋʋ se pɩwɛɛ se ‘ɖikpeetini welisuu camɩyɛ.’ Yehowa hanɩ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. (Kiɖe 18:32; Yoz. 10:14) Na lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ kɛdaɣ ŋga kɛwɛ Ejipiti Lɩʋ 32:11-14 taa yɔ. (Kalɩ Ejipiti Lɩʋ 32:11-14.) Paa Moyizi lɩmaɣza tɔm ɛtaakɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, Yehowa ha-ɩ waɖɛ se ɛyɔɔdɩ ndʋ ɛmaɣzɩɣ yɔ. Ŋkaɣ ɖʋʋ suuɖu nɛ ŋwelisini camɩyɛ weyi ɖoŋ ɖoŋ lɛ ɛfɛyɩnɩ lɩmaɣza kɩbana yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ? Yehowa ɖʋʋ suuɖu nɛ ewelisiɣni ɛyaa mba payɩ payaɣ-ɩ nɛ tisuu yɔ.

15. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa nɛ ɖɩɖʋ lalaa hɩɖɛ?

15 Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Ye Yehowa ɛpɩzaa nɛ eluzi ɛ-tɩ nɛ ewelisini ɛyaa ɛzɩ Abraham, Rasɛɛlɩ, Moyizi, Yozuwee, Manowaa, Eliya nɛ Ezekiyaasɩ mbʋ yɔ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ma ɖɔɖɔ manɖʋ mon-koobiya hɩɖɛ nɛ mewelisini-wɛ nɛ halɩ malabɩnɩ pa-lɩmaɣza kɩbana tʋmɩyɛ na? Nɔɔyʋ fɛyɩ mɛ-ɛgbɛyɛ taa yaa mɔ-hɔʋ taa nɛ pɩpɔzʋʋ se mewelisini-i? Ɛbɛ manpɩzɩɣ nɛ mala ɖeyi ɖeyi?’​—Kiɖe 30:6; Th. 13:9; 1 Aw. 17:22; 4 Aw. 30:20.

“TƐTƐ NƐ [YEHOWA] NA MAN-KƲÑƆŊ”

David yɔɔdaa se “Iyebi-i.” Ye pɩɩkɛ ña, ɛzɩma ŋŋlaba? (Cɔnɩ tayʋʋ 16, 17)

16. Alɩwaatʋ ndʋ Simeyii tʋwaɣ Wiyaʋ Daviid yɔ, ɛzɩma ɛlɛ laba?

16 Tɩ luzuu sɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩwɛɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ alɩwaatʋ ndʋ pacaɣ-ɖʋ tɔm yɔ. (Efɛz. 4:2) Tɔm ndʋ tɩwɛ 2 Samɩyɛɛlɩ 16:5-13 taa yɔ tɩkɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. (Kalɩ 2 Samɩyɛɛlɩ 16:5-13.) Daviid nɛ ɛ-lɩmɖʋyaa pɔɖɔkɩ pa-tɩ alɩwaatʋ ndʋ Wiyaʋ Sɔɔlɩ hɔʋ taa tʋ Simeyii tʋwaɣ-wɛ nɛ ɛyakɩ-wɛ kaaŋ yɔ. Daviid ɖɔkɩ ɛ-tɩ paa ɛɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛla nabʋyʋ nɛ tʋtʋ ndʋ tɩsɩɩ tɩnaɣ yɔ. Le Daviid hiɣ ɖoŋ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ mbʋ? Keɣa naadozo ñɩŋga taa tɔm sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖicosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ.

17. (a) Ɛbɛ sɩnɩ Daviid nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ? (b) Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?

 17 Tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa naadozo ñɩŋga taa yɔ tɩwɩlɩɣ se Daviid maɣmaɣ mabɩnɩ-kɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-pɩyalʋ Absalɔm ñɩnaɣ se ɛkʋ-ɩ yɔ. Kalɩtʋ 2 nɛ 3 yɔɔdʋʋ mbʋ pɩlabɩ Samɩyɛɛlɩ takayaɣ naalɛ ñɩŋga, ñʋʋ 16 taa yɔ, pɩ-tɔm. Keɣa 3:5 heyiɣ-ɖʋ mbʋ Daviid taɣaɣ liu yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Mamabɩ kubuka sɔsɔɔ nɛ [Yehowa] cɔlɔ, ɛnɩɩ nɛ ecosi-m nɛ ɛ-pʋʋ kiɖeɖeu yɔɔ.” Ða ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩmɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ. Yehowa kaɣ-ɖʋ haʋ e-fezuu kiɖeɖeu nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩ nɛ ŋna wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɩpɔzʋʋ se ŋwɛɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ yaa ŋkpeɣ faaa yɔ? Ŋtaɣ liu se Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛna kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa ŋwɛɛ yɔ nɛ ɛwazɩ-ŋ ña-tɩ ɖɔkʋʋ yɔɔ?

LƆŊSƖNÐƐ TƆM CƐYƖ SIŊŊ

18. Ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ, ɛzɩma pɩwazɩɣ-ɖʋ?

18 Mbʋ ɖɩsɩma se pɩwɛ ɖeu yɔ, pɩ-labʋ kɔŋnɩ wazasɩ sakɩyɛ. Aduwa 4:7 yɔɔdʋʋ se: “Lɔŋsɩmtʋ tigiɖe yɔ: Wɛɛ lɔŋ nɛ ŋkakpaɣ pɩtɩŋa mbʋ ŋwɛna yɔ nɛ ŋlɛɣzɩnɩ lɔŋ.” Paa lɛɣtʋ ɛlɩɣnɩ lɔŋsɩmtʋ cɔlɔ yɔ, lɛɣtʋ tɩkɛnɩ lɔŋsɩmtʋ ɖeke ɛlɛ tɩkɛ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɖɩlakɩnɩ lɔŋsɩmtʋ tʋmɩyɛ ɖa-lɩmaɣza kpaɣʋ taa yɔ. Halɩ kayɩmasɩ maɣmaɣ wɛ lɛɣtʋ. Sɩñɔɔzʋʋ sɩ-tɔɔnaɣ kʋmtʋ alɩwaatʋ taa. (Adu. 30:24, 25) Krɩstʋ weyi ɛkɛ “Ɛsɔ lɔŋ” yɔ, ɛlakɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ ɛ-Caa yɔ paa ɛzɩmtaa. (1 Kɔr. 1:24; Yoh. 8:29) Ɛsɔ sɩm tʋkaɣ ŋga kɛwɛ lɩmaɣza kɩbana kpaɣʋ nɛ lɩmaɣza ana a-yɔɔ ɖɔm pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Nɛ ɛwazɩɣ mba pɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ pɔɖɔkʋʋ pa-tɩ nɛ palakɩ mbʋ pa-maɣmaɣ pasɩma se pɩwɛ siɣsiɣ yɔ. (Kalɩ Maatiyee 7:21-23.) Ye mbʋ ñaɣ pana nɛ tɩ luzuu wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ ɛgbɛyɛ taa yɔɔ tɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa. Pɩsa nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩla mbʋ ɖɩnawa se pɩwɛ siɣsiɣ yɔ lɛ, pɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ pɩpɔzʋʋ ɖɔɖɔ suuɖu. Ɛlɛ ye ɖɩwɛnɩ tɩ luzuu nɛ ɖɩla mbʋ yɔ, pɩkɔŋnɩ-ɖʋ koboyaɣ kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩɖɛɛ tam tam.