FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Septembre 2018

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 29 octobre-2 décembre 2018 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa

“Ye ɩsɩm mbʋ nɛ ɩlakɩ mbʋ yɔ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa”

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ?

Krɩstʋ ñɩma akpadɩyaa—Mi-siɣsiɣ wɛtʋ mʋ ñɩm Yehowa ɛsɩndaa

Sɔnɔ ɛzɩma Krɩstʋ ñɩma ɛzʋtʋyaa mba pakpadɩyaa yɔ, pawɩlɩɣ se pasɩm po-ɖoŋ kamaɣ?

Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋwɩlɩɣ lalaa sɔɔlɩm—mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔlɩm kpazɩɣ ɖoŋ

Na ɛzɩma ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛkpazɩ lalaa ɖoŋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa yɔ.

Koboyaɣ tɩnaa lɛ mba pɛsɛɣ “Ɛsɔ koboyaɣ tʋ” yɔ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkɛ koboyaɣ tɩnaa paa ɖɩkatɩɣ kala ndɩ ndɩ yɔ?

Alɩwaatʋ ndʋ taa ɖɩwɛɛ?

Ɛzɩma ɛyaa kɛdaɣ alɩwaatʋ Bibl alɩwaatʋ taa?

Paa Ɛsɔ ɛkɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ yɔ, ɛmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ

Ɛzɩma Yehowa ha-ɖʋ lalaa yɔɔ maɣzʋʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ?

Kɛ weyi ɛmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ ɛzɩ Yehowa yɔ

Na nʋmɔŋ kɩbaŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋna nɛ ŋwɩlɩ se ŋmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ hɔʋ taa, ɛgbɛyɛ taa nɛ tɔm susuu taa yɔ.