Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Taa liu ɖe-ɖiyiyu kɩbanʋ—Krɩstʋ

Taa liu ɖe-ɖiyiyu kɩbanʋ—Krɩstʋ

“[Ðiyiyu] kʋyʋm koŋ ɩwɛna, ɛnʋ lɛ Krɩstʋ.”​—MAT. 23:10.

HENDU: 16, 14

1, 2. Kala wena Yozuwee kaakatɩ Moyizi sɩm wayɩ?

YOZUWEE wɛɛ nɛ ɛtɔzʋʋ tɔm ndʋ Yehowa heyi-i yɔ tɩ-yɔɔ. Eheyi-i se: “Ma-lɩmɖʋyʋ Moyizi sɩba; mbʋ lɛ lɛɛlɛɛyɔ kʋyɩ nɛ ŋtɛzɩ Yɔɔrdaŋ pɔɔ kanɛ yɔ, ña nɛ Kazɩɣa kanɛ yɔ ke-kpeekpe, nɛ ɩsʋʋ tɛtʋ ndʋ mankaɣ cɛlʋʋ Izrayɛɛlɩ piya yɔ, tɩ-taa.” (Yoz. 1:1, 2) Pɩkɛnɩ Yozuwee weyi ɛɖʋ Moyizi lɩm pɩnzɩ 40 mbʋ yɔ, lɛɣzɩtʋ kɩfatʋ kpem!

2 Ɛzɩma Moyizi ɖiyi Izrayɛɛlɩ piya pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩla Yozuwee maɣzaɣ se ɛzɩ Ɛsɔ samaɣ kaɣ tisuu nɛ eɖiyi-kɛ. (Wp. 34:8, 10-12) Bibl taa tazɩyʋ nɔɔyʋ yɔɔdɩ Yozuwee 1:1, 2 yɔɔ tɔm nɛ ɛtɔ se: “Kpaɣnɩ ɖooo caanaʋ taa nɛ pɩkɔɔ nɛ pɩtalɩ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ, ɛjaɖɛ naɖɩyɛ ɖiyiyu lɛɣzʋʋ kɛnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩwɛ kaɖɛ siŋŋ yɔ.”

3, 4. (a) Ɛbɛ wɩlɩɣ-ɖʋ se Yozuwee kaawɛnɩ toovenim se ɛtaa Yehowa liu? (b) Nɛ tɔm ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ?

3 Yozuwee kaawɛnɩ toovenim se sɔɔndʋ ɛkpa-ɩ, ɛlɛ kɩyakɩŋ cabɩ wayɩ lɛ, ɛpaɣzɩ labʋ tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-ɩ yɔ. (Yoz. 1:9-11) Ɛɛwɛnɩ toovenim se ɛtaa Yehowa liu. Ɛzɩ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, Yehowa tɩŋnɩ e-tiyiyu yɔɔ nɛ eɖiyi Yozuwee nɛ Ɛ-samaɣ.  Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se tiyiyu ɛnʋ lɛ Tɔm yaa Ɛsɔ Pɩyalʋ.​—Ejl. 23:20-23; Yoh. 1:1.

4 Yehowa sɩnɩ Izrayɛɛlɩ samaɣ nɛ ketisi nɛ Yozuwee ɖiyi-kɛ ɛzɩ Moyizi kaaɖiyuu-kɛ yɔ. Ða ɖɔɖɔ, ɖɩwɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ wɛɛ nɛ tɩkɔŋ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩla ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ se: ‘Ɛzɩma Yehowa ɛgbɛyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa lɛɛ lɛɛ yɔ, ɛzɩ ɖɩwɛnɩ toovenim se ɖɩtaa liu Yesu weyi ɛwɛɛ nɛ eɖiyiɣ-ɖɩ yɔ?’ (Kalɩ Maatiyee 23:10.) Na ɛzɩma Yehowa lɩzɩ ɖiyiyaa mba pamʋnaa se pataa-wɛ liu yɔ, lɛɣzɩtʋ alɩwaatʋ taa caanaʋ taa yɔ.

AÐIYI ƐSƆ SAMAƔ NƐ EWONI-KƐ KANAŊ TƐTƲ TAA?

5. Yozuwee wɛɛ nɛ ɛñɔtʋʋnɩ Yeriikoo lɛ, anɩ ɛkataa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

5 Izrayɛɛlɩ piya tɛzɩ Yɔɔrdaŋ pɔɔ nɛ pitileɖi lɛ, Yozuwee katɩ mbʋ pɩ-yɔɔ ɛtɩmaɣzɩ yɔ. Ɛwɛɛ nɛ ɛñɔtʋʋnɩ Yeriikoo lɛ, ɛkatɩ abalʋ nɔɔyʋ, ɛɖɔkɩ you sɩɣa. Yozuwee taatɩlɩ weyi abalʋ ɛnʋ ɛkɛnaa yɔ, pʋyɔɔ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ŋkɛ ɖa-taa tʋ yaa ɖo-koyindinaa taa tʋ?” You laɖʋ ɛnʋ eheyi Yozuwee weyi ɛkɛnaa yɔ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-ɩ. Ɛkɛnɩ “[Yehowa] sɔɔjanaa taa sɔsɔ” weyi ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ se ɛlʋ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ yɔ. (Kalɩ Yozuwee 5:13-15.) Paa hɔɔlɩŋ weyi ɩyɔɔdʋʋ kɛdaɣ kanɛ kɔ-tɔm yɔ ɩ-taa nɩɩyɩ ɩwɩlɩɣ se Yehowa wɛna nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ Yozuwee kpaagbaa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛtɩŋnɩ tiyiyu nɔɔyʋ yɔɔ, ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ yɔ.​—Ejl. 3:2-4; Yoz. 4:1, 15; 5:2, 9; Tʋma 7:38; Gal. 3:19.

6-8. (a) Ɛyaa ɛsɩndaa lɛ, ɛbɛ yɔɔ Yehowa nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-taa nɩɩyɩ kaawɛ ɛzɩ ɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ? (b) Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa nʋmɔŋ ɛnɩ ɩkɛnɩ lɛɣtʋ nʋmɔŋ weyi pɩɩpɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi yɔ? (Cɔnɩ ɖɔɖɔ pɩ-tɛɛ tɔm.)

6 Tiyiyu ɛnʋ eheyi Yozuwee kpayɩ kpayɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɛtɩŋna nɛ eyooni Yeriikoo tɛtʋ yɔ. Kajalaɣ ɖeɖe lɛ, pɩɩwɛ ɛzɩ nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-taa nɩɩyɩ taamʋna ɖeyi ɖeyi yɔ. Yehowa ɖʋ paɣtʋ se pɛpɛlɩ abalaa tɩŋa. Pɛlʋʋ mbʋ piyekaɣ se pɛwɛɛ wɩzasɩ taa kɩyakɩŋ cabɩ. Ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi pɩɩpɔzaa se pɛpɛlɩ abalaa mba?​—Kiɖe 34:24, 25; Yoz. 5:2, 8.

7 Pɩtɩla yɔ Izrayɛɛlɩ sɔɔjanaa mba pɛpɛlɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛ wɩzasɩ taa mbʋ yɔ, pɔpɔzaɣ pa-tɩ se ɛzɩma palakɩ nɛ pohuuzi pɔ-hɔŋ yɔɔ ye koyindinaa etudi pɔ-yɔɔ? Ɛlɛ panɩɩ se: “Paɖɩɣaa nɛ pakpazɩ ɖoŋ Yeriikoo tɛtʋ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ.” (Yoz. 6:1) Pɩɩkpazɩ lidaʋ ŋgʋ paawɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ ɖoŋ siŋŋ!

8 Pɩtasɩ lɛ, paɖʋ Izrayɛɛlɩ piya paɣtʋ se sitaayooni Yeriikoo tɛtʋ, ɛlɛ sɩɖɔŋ nɛ sɩcɔʋ-tʋ tam kʋyʋm paa evemiye nɖɩ nɛ sɩla mbʋ avema loɖo. Nɛ evemiye lʋbɛ ñɩnɖɛ wiye lɛ, sɩɖɔ nɛ sɩcɔɔ-tʋ tam lʋbɛ. Pɩtɩla pa-taa sɔɔjanaa nabɛyɛ maɣzaɣ se ‘pɩɩkɛnɩ alɩwaatʋ nɛ ɖoŋ wɛɛkʋʋ yem!’ Ɛlɛ weyi eɖiyaɣ-wɛ nɛ paanaɣ-ɩ yɔ, ɛɛsɩm mbʋ ɖeyi ɖeyi ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ yɔ. Pɩtasɩna se nʋmɔʋ kʋnɛ kɩkpazaɣ Izrayɛɛlɩ piya tisuu ɖoŋ lɛ, kiyekaɣ ɖɔɖɔ se pataayooni Yeriikoo sɔɔjanaa mba pasɩm you labʋ siŋŋ yɔ.​—Yoz. 6:2-5; Ebr. 11:30. *

9. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɛɣzɩtʋ ndʋ Yehowa ɛgbɛyɛ lakɩ yɔ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

9 Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ kɛdaɣ kanɛ ka-taa? Pɩtɩla, nabʋyʋ taa lɩmaɣza wena ɛgbɛyɛ kpakɩɣ yɔ, ɖɩɩnɩɣ a-taa ɖeyi ɖeyi. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Pɩtɩla ɖɩpɔzaɣ ɖa-tɩ se ɛbɛ yɔɔ ɛgbɛyɛ seɣtaɣ-ɖʋ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ taabɩlɛɛtɩwaa nɛ pɔrtaabɩlɩwaa ɖa-tɩ yɔɔ kpɛlɩkʋʋ alɩwaatʋ taa, ɖɔ-tɔm susuu taa nɛ ɖe-kediɣzisi taa?  Lɛɛlɛɛyɔ pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖiɖiɣzinaa se pɩwɛ wazaɣ siŋŋ. Ðɩnaɣ pee kɩbana wena lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩlʋlaa yɔ lɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ nɛ pɩcɛyɩsɩɣ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ.

ƐZƖMA KRƖSTƲ ÐIYI ƐGBƐYƐ KAJALAƔ PƖNZƖ MƖNƲƲ TAA YƆ

10. Ayeba nɛ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ la kediɣzaɣ Yeruzalɛm se pɔcɔnɩ tɔm natʋyʋ ɖeɖe?

10 Kɔɔrnɛɛyɩ pɩsɩ Krɩstʋ tʋ nɛ pɩla ɛzɩ pɩnzɩ 13 mbʋ yɔ lɛ, Yuuda ñɩma mba pamʋ toovenim yɔ, pa-taa nabɛyɛ wɛɛ nɛ pañɩkɩɣ niye se pɩcɛyaa se pɛpɛlɩ Krɩstʋ ñɩma. (Tʋma 15:1, 2) Koobiya taanɩɣnɩ ɖama tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ Antɩyɔɔsɩ, pʋyɔɔ palabɩ ɖʋtʋ se Pɔɔlɩ ɛkpaɣ-tʋ nɛ ewoni Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ ɛsɩndaa Yeruzalɛm. Aɖiyi-wɛ nɛ pala ɖʋtʋ ndʋ? Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “Mankpa tɔm ndʋ pikulaa nɛ pɩwɩlɩ-m yɔ, tɩ-yɔɔ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se Krɩstʋ ɖiyini-wɛ se powoni tɔm ndʋ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ cɔlɔ nɛ ɖɩɖɩ cɔnɩ ti-ɖeɖe.​—Gal. 2:1-3.

Pɩnaɣaɣ kaɣlaa se Krɩstʋ ɖiyaɣni Ɛsɔ samaɣ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa (Cɔnɩ tayʋʋ 10, 11)

11. (a) Pɛlʋʋ yɔɔ tɔm ndʋ taa Yuuda ñɩma mba pamʋ toovenim yɔ pa-taa nabɛyɛ taanɩɩ camɩyɛ? (b) Ɛzɩma Pɔɔlɩ luzi ɛ-tɩ nɛ ɛɖʋ nesi lɩmaɣza wena Yeruzalɛm ɛzʋtʋyaa kaakpaɣaa yɔ? (Cɔnɩ ɖɔɖɔ pɩtɛɛ tɔm.)

11 Krɩstʋ sɩnɩ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ taa ñɩma nɛ peɖiɣzina kpayɩ kpayɩ se pɩtɩcɛyɩ se pɛpɛlɩ sɩɩnaa layaa mba papɩsɩ Krɩstʋ ñɩma yɔ. (Tʋma 15:19, 20) Pɛsɛtɩ tɔm ndʋ nɛ pɩla pɩnzɩ sakɩyɛ lɛ, Yuuda Krɩstʋ ñɩma sakɩyɛ wobi pɩ-yɔɔ nɛ pɛpɛlɩɣ pe-piya. Yeruzalɛm ɛzʋtʋyaa nɩ ɛyaa wɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ se Pɔɔlɩ ɛɛñaŋ Moyizi paɣtʋ lɛ, paba ɖɔɖɔ paɖʋ-ɩ paɣtʋ ndʋ ɛtaamaɣzɩ tɩ-yɔɔ yɔ. * (Tʋma 21:20-26) Peheyi-i se ɛkpaɣ abalaa naanza nɛ ɛ nɛ wɛ powolo templo taa nɛ ɛyaa kpeekpe tɩlɩ se Pɔɔlɩ ɖɔŋ “paɣtʋ yɔɔ.” Yuuda ñɩma mba pamʋ toovenim yɔ mba taanɩɩnɩ tɔm taa camɩyɛ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, Pɔɔlɩ pɩzaɣ se ɛmaɣzɩ se mbʋ peheyi-i se ɛla yɔ pɩtɩmʋna. Ɛlɛ Pɔɔlɩ ɖɔm paɣtʋ ndʋ ɛzʋtʋyaa ɖʋ-ɩ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ tɩ luzuu se pɩsa nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ  Krɩstʋ ñɩma hɛkʋ taa. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se ye Yesu sɩm eyeba nɛ Moyizi paɣtʋ sɩɩ tɩnaɣ, ‘ɛbɛ yɔɔ ɛha nʋmɔʋ se tɔm ndʋ tileɖi mbʋ?’​—Kol. 2:13, 14.

12. Pɩtɩla ɛbɛ yɔɔ Krɩstʋ yeba se alɩwaatʋ sakɩyɛ ɩɖɛɛ pʋcɔ nɛ pɔcɔnɩ tɔm ndʋ tɩkɔm pɛlʋʋ sɔnzɩ yɔɔ yɔ ti-ɖeɖe?

12 Nabɛyɛ lɛ, pɩkpakɩɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ panɩɩ lɛɣzɩtʋ natʋyʋ taa camɩyɛ. Yuuda ñɩma mba pamʋ toovenim yɔ, pɩɩpɔzɩ-wɛ alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ pɛlɛɣzɩ lɩmaɣza wena paawɛna yɔ. (Yoh. 16:12) Pɩɩwɛ nabɛyɛ kaɖɛ se petisi se pɛlʋʋ tɩtasɩ kɛʋ yʋsaɣ ŋga kawɩlɩɣ se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛ nɔɔyʋ nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. (Kiɖe 17:9-12) Lalaa seɣaɣ sɔɔndʋ se peyebi pɛlʋʋ sɔnzɩ yɔ, Yuuda ñɩma kaɣ-wɛ nazʋʋ. (Gal. 6:12) Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, Krɩstʋ tɩŋnɩ takayɩsɩ nzɩ Pɔɔlɩ mawa yɔ sɩ-yɔɔ se panɩɩ tɔm taa kpayɩ kpayɩ.​—Roma 2:28, 29; Gal. 3:23-25.

KRƖSTƲ WƐƐ NƐ EÐIYIƔ Ɛ-ƐGBƐYƐ

13. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaa liu ɛzɩma Krɩstʋ ɖiyiɣ ɛ-ɛgbɛyɛ sɔnɔ yɔ?

13 Ye ɖɩɩnɩɣ mbʋ pʋyɔɔ ɛgbɛyɛ labɩ lɛɣzɩtʋ natʋyʋ yɔ pɩ-taa ɖeyi ɖeyi yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ ɛzɩma Krɩstʋ kaaɖiyi Ɛsɔ samaɣ nɛ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ. Paa pɩtɩɩkɛ Yozuwee alɩwaatʋ taa yaa pɩnzɩ mɩnʋʋ taa yɔ, Krɩstʋ labɩ ɖiyuu tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ, nɛ ehuuzi Ɛsɔ samaɣ yɔɔ, ɛkpazɩ ke-tisuu ɖoŋ nɛ eyele nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ Ɛsɔ sɛyaa hɛkʋ taa.​—Ebr. 13:8.

14-16. ‘Yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ’ ɖiyiɣ ɛgbɛyɛ ɖiyuu mbʋ yɔ, ɛzɩma pɩwɩlɩɣ se Krɩstʋ maɣzɩɣ ɖe-fezuu taa kɩcɛyɩm yɔɔ siŋŋ?

14 ‘Yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ’ tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ, mbʋ wɩlɩɣna se Yesu maɣzɩɣ ɖe-fezuu taa alaafɩya yɔɔ camɩyɛ nɛ sɔɔlɩm. (Mat. 24:45) Marc wɛnɩ piya naanza, ɛyɔɔdaa se: “Sataŋ ñɩnɩɣ se ɛtɩŋnɩ hɔŋ taa ɖama kɩɩnɩnʋʋ yɔɔ nɛ ɛyɔkɩ agbaa. Lɛɛlɛɛyɔ, ɛzɩma peseɣti-ɖʋ se ɖɩlakɩ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ paa kpɩtaʋ ŋgʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pɩpɔzaa se hɔŋ ñʋŋ tɩnaa ɩkandɩyɩ pɔ-hɔŋ yɔɔ camɩyɛ!”

15 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ ɛzɩma Krɩstʋ ɖiyiɣ-ɖʋ yɔ, ɖɩnɩɣ pɩ-taa se ɛmaɣzɩɣ ɖe-fezuu taa ɛsɩndaa ɖɛnʋʋ yɔɔ camɩyɛ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ weyi payaɣ se Patrick yɔ, ɛlɛ ñɔyɔɔdaa se : “Alɩwaatʋ ndʋ palabɩ ɖʋtʋ se koobiya ikpeɣliɣ pɔ-tɔm susuu kookasɩ taa Kujuka nɛ Mazaɣ nɛ posusi tɔm yɔ, kajalaɣ taa lɛ pɩtaakɛdɩnɩ nabɛyɛ. Ɛlɛ lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩna Yesu wɛtʋ kɩbandʋ natʋyʋ. Tiyeki se ɖɩna se ɛmaɣzɩɣ ajamaa yɔɔ pɩdɩɩfɛyɩ. Lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩkɔm nɛ tɩkɛdɩnɩ koobiya mba po-ɖoŋ pasaa yaa paasusuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ, nɛ tiyele ɖɔɖɔ nɛ pɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa.”

16 Pɩtasɩna se Krɩstʋ cɔŋnɩ ɖe-fezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe lɛ, ɛsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩka ñʋʋ nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ nɛ peɖiɣni-ɖɩ labʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ sɔnɔ yɔ. (Kalɩ Maarkɩ 13:10) André pɩsʋʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ yɔ pitileɖi; ɛna lɛɣzɩtʋ ndʋ pɛwɛɛ nɛ palakɩ Yehowa ɛgbɛyɛ taa yɔ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɛgbɛyɛ kpaɣaa se papasɩ ɛyaa ɛgbɛyɛ pilinzi taa yɔ, pɩtɔzɩ-ɖʋ ɛzɩma tɔm susuu tɔm cɛyɩ siŋŋ yɔ pɩ-yɔɔ.”

ÑƆƆNƖ ƐZƖMA KRƖSTƲ ÐIYIƔ ƐGBƐYƐ YƆ KPAM

17, 18. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩmaɣzɩɣ wazasɩ nzɩ lɛɣzɩtʋ kɩfatʋ kɔŋna yɔ sɩ-yɔɔ?

17 Yesu Krɩstʋ weyi ɛkɛnɩ ɖe-wiyaʋ yɔ ɛmaɣzɩɣ ɛzɩma piɖeni-ɖʋ cee wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖa-taa ɛla leleŋ nɛ wazasɩ nzɩ lɛɣzɩtʋ kɩfatʋ kɔŋna yɔ. Ɛgbɛyɛ labɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ kpɩtaʋ taa kediɣzisi yɔɔ yaa tɔm susuu taa yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɩyɔɔdɩ wazasɩ nzɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩkɔnaa yɔ mɩ-hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ alɩwaatʋ taa, nɛ ye ɩlabɩ mbʋ yɔ, pɩkaɣ-mɩ kpazʋʋ ɖoŋ siŋŋ.

Ŋwɛɛ nɛ ŋsɩɣnɩ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ koobiya lalaa se pɔñɔɔnɩ Yehowa ɛgbɛyɛ kpam? (Cɔnɩ tayʋʋ 17, 18)

 18 Ye ɖɩsɩm mbʋ pʋyɔɔ ɛgbɛyɛ labɩ lɛɣzɩtʋ natʋyʋ, nɛ wazasɩ nzɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩkɔŋna yɔ, piyeki nɛ ɖitisi lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ taa leleŋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖa-taa wɛ leleŋ nɛ lɛɣzɩtʋ ndʋ ɛgbɛyɛ laba se ɖɩkpaɣ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ pɔrtaabɩlɩwaa nɛ taabɩlɛɛtɩwaa yɔɔ yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, piyeba nɛ paatasɩɣ liidiye wɛɛkʋʋ nɛ piyeki ɖɔɖɔ se Kewiyaɣ tʋma ɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Ye ɖɩnɩ pɩ-taa mbʋ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ pɔrtaabɩlɩwaa nɛ taabɩlɛɛtɩwaa nɛ pɩkpaɖɩ. Ye ɖɩɖʋʋ nesi lɛɣzɩtʋ ndʋ yɔ, piyeki nɛ ɖɩsɩnɩ ɛgbɛyɛ nɛ ɖɩlabɩnɩ liidiye tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ.

19. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñɔɔnɩ ɛzɩma Krɩstʋ ɖiyiɣ-ɖʋ yɔ kpam?

19 Ye ɖɩñɔʋnɩ ɛzɩma Krɩstʋ ɖiyiɣ-ɖʋ yɔ kpam yɔ, pɩkpazɩɣ lalaa tisuu ɖoŋ nɛ piyeki ɖɔɖɔ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ ɖɛ-hɛkʋ taa. André ɖaɣnɩ maɣzʋʋ ɛzɩma ɛgbɛyɛ labɩ lɛɣzɩtʋ se papasɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Betɛɛlɩ tʋmlaɖaa yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Lɩmaɣza kɩbana wena koobiya wɛna nɛ petisiɣ nɛ palakɩ lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ ndʋ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ, piyeba nɛ mantaɣ ɛgbɛyɛ liu nɛ mɛwɛɣnɩ ñamtʋ ɖɩ-yɔɔ siŋŋ. Patɩŋɩɣ Yehowa kɛɛkɛɛ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ-wɛ yɔ nɛ taa leleŋ.”

TAA LIU ÐE-ÐIYIYU NƐ TISUU

20, 21. (a) Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu ɖe-Ðiyiyu Krɩstʋ? (b) Tɔm pɔzʋʋ mbʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

20 Pɩkazɩ pazɩ, ɖe-Ðiyiyu Yesu Krɩstʋ kaɣ tɛzʋʋ “wabʋ” nɛ ɛla piti “lakasɩ sɔsɔsɩ.” (Natʋ 6:2; Keɣa 44:5, 6) Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛñɔɔzʋʋ Ɛsɔ samaɣ se kɛtɛzɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ nɛ kasʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa nɛ kala tɔm wɩlʋʋ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ pakaɣ labʋ sɩɖaa fezuu alɩwaatʋ taa yɔ.

21 Ðe-Wiyaʋ weyi pata-ɩ num yɔ, ɛkaɣ pɩzʋʋ nɛ eɖiyi-ɖʋ camɩyɛ nɛ ɛtanɩ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa. Pʋyɔɔ lɛ, pɩmʋnaa se ɖɩtaa-ɩ liu paa ɛzɩmtaa. (Kalɩ Keɣa 45:2-4.) Nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ se ɖɩlʋbɩnɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa lɛɣzɩtʋ natʋyʋ, kɔzɩ kɔzɩ ndʋ ɖɩtaamaɣzɩ tɩ-yɔɔ yɔ. Ye pɩtalɩ-ɖʋ mbʋ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaa Yehowa liu nɛ ɖitaalesi taa leleŋ weyi ɖɩwɛna yɔ? Tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

^ tay. 8 Tɛtɛɛ wondu ñɩnɩyaa kɔm nɛ palɩɩ tɔɔnasɩ sakɩyɛ nzɩ pakʋma nɛ patɩtɔɔ yɔ sɩ-yɔɔ Yeriikoo njɛyɛ taa. Pɩwɩlɩɣ se tɔm ndʋ Bibl yɔɔdaa se Yeriikoo tɛtʋ yɔkʋʋ tɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ pɩtaaha nʋmɔʋ Izrayɛɛlɩ piya se sɩtɔɔ tɔɔnasɩ nzɩ yɔ, tɩkɛ toovenim. Ɛzɩma pɩɩkɛnɩ kʋmtʋ alɩwaatʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩɩkɛnɩ alɩwaatʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pɩmʋnaa se Izrayɛɛlɩ piya iyooni Yeriikoo yɔ.​—Yoz. 5:10-12.

^ tay. 11 Kalɩ aɖakaɣ Paul surmonte humblement une épreuveŋga kɛwɛ 15 mars 2003 tɛ Feŋuu Tilimiye h. 24 yɔɔ yɔ.