Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Paa wɛtʋ ndʋ taa ŋwɛɛ yɔ, taalesi taa leleŋ weyi ŋwɛna yɔ

Paa wɛtʋ ndʋ taa ŋwɛɛ yɔ, taalesi taa leleŋ weyi ŋwɛna yɔ

“Mɔnɖɔkɩ ma-laŋɩyɛ kpam, mɛwɛ menɖeɖe ɖiɣɖiɣ.”​—KEƔA 130:2.

HENDU: 128, 129

1, 2. (a) Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛkatɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ ɛtaaɖʋna yɔ e-wezuu caɣʋ taa, ɖoŋ weyi pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɛ-yɔɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Ɛzɩ Keɣa 130 yɔɔdʋʋ yɔ, wɛtʋ ndʋ pɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖitaalesi taa leleŋ weyi ɖɩwɛna yɔ?

KOOBU Lloyd nɛ Alexandra palabɩ tʋmɩyɛ Betɛɛlɩ taa nɛ pɩcɛzɩ pɩnzɩ 25 mbʋ yɔ lɛ, peheyi-wɛ se papɩsɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ taa. Kajalaɣ taa lɛ, pa-taa taawɛɛ leleŋ. Lloyd yɔɔdaa se: “Pɩlakaɣ-m ɛzɩ Betɛɛlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ malakaɣ yɔ, ɖi-ɖeke ɖɩ-yɔɔ palʋlɩ-m yɔ. Man-taa kaawɛ leleŋ nɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ palabɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ yɔ, ɛlɛ kpɩtaŋ nɛ fenasɩ wɛɛ nɛ sɩɖɛɣ lɛ, pɩlakaɣ-m ɛzɩ mɛnfɛyɩ wazaɣ yɔ. Ma-lɩmaɣza kaasidaa. Nabʋyʋ taa maawɛnɩ lɩmaɣza kɩbana, ɛlɛ nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, pɩhaɣaɣ-m ɛsɩñɩŋɩyɛ.”

2 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ lɛɣzɩtʋ ndʋ ɖɩtaaɖʋna yɔ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ nɛ pɩha-ɖʋ nɩɣzɛ. (Adu. 12:25) Halɩ pɩtɩla pɩwɛɣ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩla lɛɣzɩtʋ ndʋ. Ye pɩtalɩ-ɖʋ mbʋ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ‘ɖɩɖɔkɩ ɖa-laŋɩyɛ nɛ  ɖɩcaɣ ɖiɣɖiɣ?’ (Kalɩ Keɣa 130:1-3.) Iyele nɛ ɖɩna Bibl taa nɛ ɖa-alɩwaatʋ taa Yehowa sɛyaa nabɛyɛ kɩɖaŋ nɛ mbʋ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ patilesi taa leleŋ weyi paawɛna yɔ, paa paakatɩ lɛɣzɩtʋ ndɩ ndɩ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

“ƐSƆ TƐ LAŊHƐZƖYƐ” SƖNƖ-Ɩ

3. Ɛbɛ talɩ Yosɛɛfʋ?

3 Yosɛɛfʋ kaawɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 17 mbʋ yɔ lɛ, ɛ-ɖalaa maɣmaɣ kpa-ɩ nɛ pɛpɛdɩ-ɩ nɛ ɛpɩsɩ yom mbʋ pʋyɔɔ yɔ papaɖaɣ-ɩ. Ɛnʋ pa-caa kaakɩlɩ sɔɔlʋʋ. (Kiɖe 37:2-4, 23-28) Yosɛɛfʋ kaawɛ yomiye taa Ejipiti nɛ pɔtɔ-ɩ salaka peeɖe pɩnzɩ 13 mbʋ yɔ. Eeposini ɛ-caa kʋsɔɔlʋ Yakɔɔb ɖɔɖɔ. Ɛbɛ sɩnɩ Yosɛɛfʋ nɛ ɛtɩkɔ pana nɛ ɛtɩlɔ ɖɔɖɔ lidaʋ?

4. (a) Alɩwaatʋ ndʋ Yosɛɛfʋ kaawɛ salaka taa yɔ, ɛbɛ yɔɔ ɛɛkam ɛ-lɩmaɣza? (b) Ɛzɩma Yehowa cosi Yosɛɛfʋ adɩma yɔɔ?

4 Alɩwaatʋ ndʋ Yosɛɛfʋ tɔkaɣ kʋñɔŋ salaka taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛkam ɛ-lɩmaɣza ɛzɩma Yehowa wazɩ-ɩ yɔ, pɩ-yɔɔ. (Kiɖe 39:21; Keɣa 104:17-19) Natʋ tɔm ndʋ Yehowa kaawɩlɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ, tɩsɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ ɛ-taa tɛ se ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ. (Kiɖe 37:5-11) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛtɩmaɣnɩ Yehowa tam sakɩyɛ nɛ eheyiɣ-i wɩzasɩ nzɩ sɩ-taa ɛɛwɛɛ yɔ. (Keɣa 144:18) Yehowa cosi adɩma wena Yosɛɛfʋ labɩnɩ ɛ-laŋɩyɛ pilim yɔ a-yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛ-taa tɛ se ‘ɛwɛ ɛ-cɔlɔ’ ɛ-kʋñɔmɩŋ kpeekpe taa.​—Tʋma 7:9, 10. *

5. Ðoŋ weyi “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ” pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ fezuu taa kaɖʋsɩ nzɩ ɖɩɖʋʋ ɖa-tɩ yɔ sɩ-yɔɔ?

5 Paa ɖɩkatɩɣ wɛtʋ ndɩ ndɩ yɔ, sɔnɔ ɖa ɖɔɖɔ “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ” pɩzɩɣ nɛ ɖɩkandɩyɩ ɖa-maɣzɩm yɔɔ. (Kalɩ Filiipi 4:6, 7.) Pʋyɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ nɩɣzɛ kɩlɩɣ-ɖʋ yɔ, ye ɖɩpam ɛsa nɛ Yehowa yɔ, ɛ-laŋhɛzɩyɛ kaɣ-ɖʋ kpazʋʋ ɖoŋ nɛ ɖɩtalɩ kaɖʋsɩ nzɩ ɖɩɖʋ ɖa-tɩ fezuu taa yɔ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩtaalɔ lidaʋ. Iyele nɛ ɖɩna ɖa-alɩwaatʋ taa kɩɖaŋ weyi ɩwɩlɩɣ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ yɔ ɩ-taa nɩɩyɩ.

PƆZƖ YEHOWA SE ƐSƖNƖ-Ŋ NƐ ŊÐAƔNƖ HIƔU TAA LELEŊ

6, 7. Ye ɖɩtɩmɩ tɔm natʋyʋ yɔɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ se ɖɩɖaɣnɩ hiɣu taa leleŋ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

6 Ryan nɛ Juliette panɩwa se nʋmɔʋ lɩzʋʋ kiya tʋmɩyɛ nɖɩ paaha-wɛ waɖɛ se pala alɩwaatʋ natʋyʋ yɔ, ɖɩsɩɣ tɩnaɣ lɛ, pa-taa tɩla leleŋ. Ryan yɔɔdaa se: “Ðiiɖiɣzinaa se pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩtaɣ Ɛsɔ liu yɔ. Ðɛ-ɛgbɛyɛ taa ñɩma sakɩyɛ kɛ ɛyaa kɩfama toovenim taa, pʋyɔɔ lɛ, ɖɩtɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ tisuu nʋmɔʋ taa.”

7 Ɛzɩma Yehowa cosi pa-adɩma yɔɔ? Ryan tɔzʋʋ se: “Ðɩtɩɩtɛm tɩmʋʋ lɛ, lɩmaɣza wena ɖɩɩwɛna nɛ atɩmʋna yɔ, amʋʋ! Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ kandɩyɩ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-laŋa yɔɔ. Ðiɖiɣzinaa se ye ɖɩwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ yɔ, Yehowa pɩzɩɣ nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛtɩŋnɩ ɖɔ-yɔɔ ɛla ɛ-tʋmɩyɛ.”

8-10. (a) Ɛzɩma Ɛsɔ fezuu sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ? (b) Nʋmɔŋ weyi yɔɔ Yehowa pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛwazɩ pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩwɛɛnɩ fezuu taa wɛtʋ yɔ, a-yɔɔ?

8 Pɩtasɩnɩ se Ɛsɔ fezuu hɛzɩɣ ɖa-laŋa lɛ, kɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɔzɩ Bibl masɩ nzɩ sɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩsɩɩ fezuu taa wondu kajalaɣ lone taa yɔ sɩ-yɔɔ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 14:26, 27.) Maɣzɩ Philip nɛ Mary pa-kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ŋna. Pakpaɣ pɩnzɩ ɛzɩ 25 mbʋ yɔ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Betɛɛlɩ. Fenasɩ naanza taa ɖeke lɛ, pa-naalɛ pelesi po-ɖoonaa, nɛ Philip lesi ɖɔɖɔ ɛ-hɔʋ taa tʋ lɛlʋ. Pɩɩpɔzaa se pɔcɔnɩ Mary caa weyi ɛkpadɩyaa nɛ pɩpɔzʋʋ se paɖʋ-ɩ nesi yɔ, ɛ-yɔɔ.

9 Philip tɔzʋʋ se: “Mamaɣzaɣ se mɛwɛɛ nɛ malʋkɩnɩ wɛtʋ ndʋ camɩyɛ, ɛlɛ toovenim taa lɛ, pɩɩkazɩ-m nabʋyʋ. Mɔnkɔm nɛ  mankalɩ Feŋuu Tilimiye nɖɩ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ ɖɩ-taa tɔm ñʋʋ nakʋyʋ taa Koloosi 1:11. Toovenim se maawɛɛ nɛ malʋkɩnɩ kala wena a-taa maawɛɛ yɔ, ɛlɛ pɩɩkazɩ pazɩ. Pɩɩcɛyaa se mɛwɛɛnɩ ‘suuɖu nɛ malʋbɩnɩ-yɛ nɛ taa leleŋ.’ Mayaɣ kanɛ kɔtɔzɩ-m se pɩtɩkɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa mɛwɛɛ yɔ, ndʋ pɩwɛɛ se tɩha-m taa leleŋ, ɛlɛ ɛzɩma Ɛsɔ fezuu sɩɣnɩ-m yɔ, mbʋ pɩwɛɛ se pɩha-m taa leleŋ.”

10 Philip nɛ Mary pañaɣ pana nɛ pɛwɛɛnɩ fezuu taa wɛtʋ kaɖɛ alɩwaatʋ kaɖɛ ndʋ tɩ-taa, pʋyɔɔ Yehowa kɔma nɛ ɛwazɩ-wɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Peyebi tʋmɩyɛ labʋ Betɛɛlɩ taa nɛ pitileɖi lɛ, pehiɣ Bibl kpɛlɩkɩyaa mba pɛwɛɛ nɛ pɛɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa yɔ. Mary yɔɔdaɣ Bibl kpɛlɩkɩyaa mba pɔ-tɔm lɛ ɛtɔm se: “Pɛkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ nɛ pɩkɛnɩ ɖɔɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ se mbʋ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ yɔ, ɛwɛɛ nɛ ɛnɩɣ leleŋ pɩ-yɔɔ yɔ.”

HA NABƲYƲ YEHOWA NƐ ƐWAZƖ PƖ-YƆƆ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yosɛɛfʋ kɩɖaʋ paa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa? (Cɔnɩ tayʋʋ 11-13)

11, 12. (a) Ɛzɩma Yosɛɛfʋ ha nabʋyʋ Yehowa se ɛwazɩ pɩ-yɔɔ? (b) Ɛzɩma pawazɩ Yosɛɛfʋ ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ yɔɔ?

11 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ lɛɣzɩtʋ natʋyʋ tuda yɔ, sɔɔndʋ pɩzɩɣ nɛ tɩkpa-ɖʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ se ɛzɩ ɛbɛ pɩkaɣ-ɖʋ tɛmnʋʋ; nɛ pɩlakɩ mbʋ lɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ. Pɩpɩzaɣ se pɩtalɩ Yosɛɛfʋ mbʋ. Etiyele se pɩtalɩ-ɩ mbʋ, ɛlɛ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɛlakɩ nabʋyʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛwɛ yɔ, nɛ ɛha nabʋyʋ Yehowa se ɛlɛ ɛwazɩ pɩ-yɔɔ. Paa ɛɛwɛ salaka taa yɔ, ɛlabɩ tʋma wena payɩ salaka yɔɔ cɔnɩyʋ ñʋʋdʋ ɖʋwaɣ-ɩ yɔ ɛzɩ ɛɛlabʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ Potifaarɩ ɖɩɣa taa yɔ.​—Kiɖe 39:21-23.

12 Pɔkɔm nɛ paɖʋzɩ Yosɛɛfʋ nesi tɛɛ abalaa naalɛ nabɛyɛ se ɛcɔnɩ pɔ-yɔɔ. Abalaa mba paawɛnɩ lona sɔsɔna Farawɔɔ ɖɩɣa taa. Abalaa panɛ paayʋsaa se Yosɛɛfʋ lakɩ camɩyɛ lakasɩ, pʋyɔɔ pɛkɛdɩ-ɩ pa-nɩɣzɛ nɛ sɔɔndʋ ɖoza wena poɖozi ɖoo taa yɔ. (Kiɖe 40:5-8) Yosɛɛfʋ taaɖiɣzina se kɛdaɣ ŋga ɛ nɛ abalaa panɛ palaba yɔ, kakaɣ-ɩ lʋlʋʋ pee kɩbana pʋwayɩ. Paa pɩɩwɛɛ se ɛtasɩ ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ salaka taa pɩnzɩ naalɛ yɔ, pɔkɔm nɛ peyebi-i evemiye nɖɩ yɔ, ɖi-wiye pasɩ-ɩ ñʋʋdʋ naalɛ ñɩnʋ; nɛ Farawɔɔ wayɩ lɛ, ɛnʋ kaakɩlɩnɩ sɔsɔtʋ.​—Kiɖe 41:1, 14-16, 39-41.

13. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩha Yehowa nabʋyʋ se ɛwazɩ pɩ-yɔɔ paa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa?

13 Ɛzɩ Yosɛɛfʋ yɔ, wɛtʋ natʋyʋ pɩzɩɣ nɛ tɩtalɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɩsɩŋ se ɛbɛ ɖeyi ɖeyi pɩwɛɛ se ɖɩla. Ɛlɛ ye ɖɩɖʋ suuɖu nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɖɩhaɣ nabʋyʋ Yehowa se ɛwazɩ pɩ-yɔɔ. (Keɣa 36:5) Pɩkɛ toovenim se nabʋyʋ taa cɛzɩm yaa takɩm nabʋyʋ pɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɩnaɣ se ɖɩla ɛzɩma. Ɛlɛ ɛzɩ apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ yɔ, paa ɖa-kaɖɛ ɛɛpaɣlɩ ɛzɩma yɔ, ɖɩɩlɔʋ lidaʋ. (1 Kɔr. 10:13) Ye ɖɩkam ñʋʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɛ toovenim ɖɔ-hɔɔlʋʋ taa.

 KA ÑƲƲ NƐ ÑƐ-ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

14-16. Paa tɔm kɩbandʋ susuyu Filiipu wɛtʋ kaalɛɣzaa yɔ, ɛzɩma ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛñɔɔnɩ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ?

14 Paa tɔm kɩbandʋ susuyu Filiipu ɛɛkatɩ lɛɣzɩtʋ ndɩ ndɩ yɔ, ɛɛkam ñʋʋ nɛ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɛ ɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Panazaɣ koobiya Yeruzalɛm siŋŋ nɛ halɩ pakʋ Etiyɛɛnɩ. * Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Filiipu kaawɛnɩ waɖɛ kɩfaɖɛ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa. (Tʋma 6:1-6) Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa mɩzɩ ɖama yɔ, Filiipu taapɩzɩɣ se esu tamɩyɛ. Ewobi Samaarɩɩ egeetiye sɔsɔyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pataasusi tɔm wiɖiyi yɔ se esusi tɔm alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa.​—Mat. 10:5; Tʋma 8:1, 5.

15 Filiipu kaatisi faaa se paa le Ɛsɔ fezuu ɛwɩlɩ-ɩ yɔ ewoki, pʋyɔɔ Yehowa tɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ tɔm kɩbandʋ talɩ ageeta kɩfana taa. Ɛzɩma ɛtaaɖʋ tʋkaɣ ɛyaa taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩhɛzɩ Samaarɩɩ ñɩma mba Yuuda ñɩma niŋaɣ yɔ, pa-laŋa. Ðɩɩpɩtɩɣ paa ññɩɩ se samaɣ taa ɛyaa welisini-i nɛ “pa-laŋa pilim.”​—Tʋma 8:6-8.

16 Pʋwayɩ Ɛsɔ fezuu ɖiyi Filiipu nɛ kiwoni-i Azɔɔtɩ nɛ Sezaaree ajɛɛ wena a-taa sɩɩnaa layaa kaaɖɔ siŋŋ yɔ. (Tʋma 8:39, 40) Filiipu susi tɔm Samaarɩɩ nɛ pɩla pɩnzɩ 20 pʋwayɩ lɛ, ɛ-wɛtʋ ɖaɣnɩ lɛɣzʋʋ. Lɛɛlɛɛyɔ ɛwɛnɩ hɔʋ, pʋyɔɔ ɛcaɣ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa esusaɣ tɔm yɔ. Paa ɛ-wɛtʋ kaalɛɣzaa yɔ, ɛkam ñʋʋ nɛ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ, pʋyɔɔ Yehowa wazɩ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ.​—Tʋma 21:8, 9.

17, 18. Ye ɖɛ-wɛtʋ ɛlɛɣzaa nɛ ɖɩka ñʋʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ kpekpeka fezuu taa?

17 Alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ laɖaa sakɩyɛ ɖiɣzinaa se alɩwaatʋ ndʋ pakaŋ pa-lɩmaɣza pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛ kpekpeka fezuu taa, paa pɛ-wɛtʋ ɛlɛɣzaa yɔ. Afrika Hadɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa koobu weyi payaɣ se Osborne nɛ ɛ-halʋ Polite peyebi Betɛɛlɩ tʋmɩyɛ lɛ, pamaɣzaɣ se piileɖiɣ lɛ pehikiɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩɩmʋʋ pa-alɩwaatʋ kpeekpe yɔ nɛ ɖɩzʋyɛ. Osborne kɛdaa se: “Ɛlɛ pɩlabɩ kaɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩɖɔ ɛzɩ ɖɩɩmaɣzʋʋ yɔ. Ðitihiɣ tʋmɩyɛ lɔŋ.” Ɛ-halʋ yɔɔdaa se: “Fenasɩ naadozo ɖɛwa ɛlɛ ɖitihiɣ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩtaawɛɛnɩ liidiye naɖɩyɛ ɖɔɖɔ. Pɩɩlabɩ kaɖɛ kpem.”

18 Ɛbɛ sɩnɩ-wɛ nɛ papɩzɩ nɛ palʋbɩnɩ kaɖɛ nɖɩ? Osborne yɔɔdaa se: “Ɛzɩma ɖa nɛ ɛgbɛyɛ taa ñɩma ɖisusaɣ tɔm yɔ, pɩsɩnɩ-ɖʋ kpem nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana. Ðɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɖɩɩcakɩ ɖɩɣa nɛ ɖɩwɛɛ  maɣzʋʋ yɔɔ, ɛlɛ ɖɩlakɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe tɔm susuu tʋmɩyɛ taa nɛ mbʋ hanɩ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ. Ðiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩñɩnɩɣ tʋmɩyɛ nɛ alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ ɖɩkɔɔ nɛ ɖihiɣ naɖɩyɛ.”

ÐAŊ YEHOWA NƐ SUUÐU

19-21. (a) Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖitaalesi taa leleŋ weyi ɖɩwɛna yɔ? (b) Ye ɖɩlabɩ lɛɣzɩtʋ nɛ pɩmʋnɩ wɛtʋ kɩfatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, wazasɩ nzɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ?

19 Ɛzɩ kɩɖaŋ ɩnɛ ɩwɩlʋʋ yɔ, ye ɖɩwɛ wɛtʋ natʋyʋ taa nɛ ɖɩlakɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɖɩɖaŋɩɣ Yehowa nɛ ɖɩtaɣ-ɩ liu yɔ, ɖɩɩkaɣ lesuu taa leleŋ weyi ɖɩwɛna yɔ. (Kalɩ Mikee 7:7.) Halɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ fezuu taa wazasɩ sakɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ wɛtʋ kɩfatʋ natʋyʋ taa. Polite weyi ɛ-tɔm ɖɩɩyɔɔdaa yɔ, ɛmaɣzɩ mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Ðɩɩtasɩɣ Betɛɛlɩ tʋmɩyɛ labʋ, piyeba nɛ menɖiɣzina mbʋ Yehowa liu taʋ kɛnaa ɖeyi ɖeyi yɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩlakaɣ-m ɛzɩ kɩlabɩm nabʋyʋ fɛyɩ yɔ. Ma nɛ ɩ ɖa-taabalɩyɛ ɖaɣnɩ cɛyɩsʋʋ siŋŋ.”

20 Mary weyi ɖɩɩtɛm ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔ, ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛlakɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ nɛ ɛcɔŋnɩ ɖɔɖɔ ɛ-caa weyi ɛkpadɩyaa yɔ, ɛ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ mɛwɛɣ nɩɣzɛ taa yɔ, pɩpɔzaa se mansɩŋ nɛ mantɩmɩ nɛ mɔnsɔɔ pɩ-yɔɔ. Lɔŋ weyi mɛnkpɛlɩkaa yɔ, ɛnʋ lɛ se pɩwɛɛ se manɖʋzɩ pɩtɩŋa Yehowa nesi tɛɛ nɛ pɩkaɣ pɔzʋʋ se mala mbʋ nɛ ɛsɩndaa nɛ pɩkpaɖɩ.”

21 Lloyd nɛ Alexandra mba pɔ-tɔm ɖɩɩtɛm yɔɔdʋʋ kiɖe tɛɛ yɔ, pɔyɔɔdaa se lɛɣzɩtʋ ndʋ pakataa yɔ, tɩtakɩ pe-tisuu siŋŋ nɛ pataamaɣzɩ pɩ-yɔɔ wiɖiyi. Ɛlɛ pɔyɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Ɛzɩma pɩtakɩ ɖe-tisuu yɔ, pɩsɩnɩ-ɖʋ se ɖɩna se ɛzɩ ɖɩwɛnɩ tisuu siŋŋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ yaa we. Mbʋ pɩtalɩ-ɖʋ yɔ, piyeba nɛ ɖiɖe Ɛsɔ ɛsɩndaa nɛ pɩkpaɖɩ.”

Lɛɣzɩtʋ ndʋ ɛyʋ tɩɖʋna yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɔnɩ wazasɩ nzɩ ɛyʋ tɩɖʋna yɔ! (Cɔnɩ tayʋʋ 19-21)

22. Ye ɖɩñakɩ pana se ɖɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe wɛtʋ natʋyʋ taa yɔ, tɔm ndʋ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛmna?

22 Ye ŋkatɩ wɛtʋ ndʋ ŋtaaɖʋna yɔ ñe-wezuu caɣʋ taa, ɛzɩ teokrasɩ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ labʋ, kʋdɔŋ yaa hɔʋ yɔɔ cɔnʋʋ sʋʋtʋ kɩfatʋ mbʋ yɔ yɔ, ña-taa ɛtɛ se Yehowa kaɣ ñɔ-yɔɔ cɔnʋʋ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ. (Ebr. 4:16; 1 Pɩy. 5:6, 7) Pʋcɔ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ lɛ, ñaɣ pana nɛ ŋla ño-ɖoŋ ɖeɖe wɛtʋ ndʋ tɩ-taa. Ñɔtɩnɩ ña-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ adɩma taa nɛ ŋɖʋzɩ ña-tɩ e-nesi tɛɛ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, ña ɖɔɖɔ ŋŋkaɣ lesuu taa leleŋ weyi ŋwɛna yɔ, paa lɛɣzɩtʋ ndʋ ŋkatɩ ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

^ tay. 4 Palɩzɩ Yosɛɛfʋ salaka taa lɛ, pʋwayɩ ɛyʋsaa se Yehowa hɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ nɛ ɛha-ɩ abalɩbɩɣa. Ɛya-kɛ se Manaasee (pʋ-tɔbʋʋ se “weyi eyeki nɛ pɔsɔʋ yɔ”) mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyɔɔdaa se: “Ɛsɔ labɩ-m nɛ mɔnsɔɔ ma-kʋñɔmɩŋ kpeekpe yɔɔ.”​—Kiɖe 41:51.

^ tay. 14 Kalɩ tɔm ñʋʋ “Ŋŋsɩm tʋ?” ŋgʋ kɩwɛ Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ.