Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋŋsɩm tʋ?

Ŋŋsɩm tʋ?

Ɛbɛ sɩnɩ Etiyɛɛnɩ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ alɩwaatʋ ndʋ panazaɣ-ɩ yɔ?

ETIYƐƐNƖ wɛ kañatʋ tɩnaa nabɛyɛ ɛsɩndaa. Ɛyaa mba lɛ tɔm hʋyaa 71 waa mba pɛkɛ Yuuda ñɩma kʋjɔŋ sɔsɔʋ yaa Sahedrɛɛ taa ñɩma yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa ñɩma seɣaɣ-wɛ sɔɔndʋ. Cɔjɔ sɔsɔ Kayifu weyi ɛɛɖɛ Sahedrɛɛ nɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ pakʋ Yesu tɔm se ɛmʋnɩ sɩm yɔ, ɛnʋ yanɩ Sahedrɛɛ taa ñɩma kediɣzaɣ. (Mat. 26:57, 59; Tʋma 6:8-12) Alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛɛ nɛ pɔkɔŋnɩ cɛtɩm aseɣɖe tɩnaa kʋɖʋm kʋɖʋm lɛ, pana piti lakasɩ nasɩyɩ nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ: Etiyɛɛnɩ ɛsɩndaa lɛɣzaa nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ “Ɛsɔ tiyiyu ɛsɩndaa yɔ.”​—Tʋma 6:13-15.

Ɛbɛ yeba nɛ sɔɔndʋ tɩkpa Etiyɛɛnɩ ɛyaa sɔsaa panɛ pɛ-ɛsɩndaa? Pʋcɔ nɛ powokini-i Sahedrɛɛ ɛsɩndaa lɛ, ɛɛkam ñʋʋ nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu kaawɛɛ nɛ kɩlakɩ tʋmɩyɛ ɛ-yɔɔ siŋŋ. (Tʋma 6:3-7) Alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛɛ nɛ pahʋʋnɩ-ɩ tɔm lɛ, fezuu kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩlabɩ ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ ɛzɩ laŋɩyɛ hɛzɩyʋ nɛ tɔzɩyʋ yɔ. (Yoh. 14:16) Tɔm ndʋ tɩwɛ Tʋma Labʋ ñʋʋ 7 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ Etiyɛɛnɩ wɛɛ nɛ ɛlʋkɩ e-tisuu yɔɔ nɛ abalɩtʋ yɔ, fezuu kiɖeɖeu tɔzɩ-ɩ Ebree masɩ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-yɔɔ yɔ, ɩcɛzɩ 20 mbʋ yɔ. (Yoh. 14:26) Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ Etiyɛɛnɩ na natʋ ndʋ tɩ-taa Yesu sɩŋ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ lɛ, e-tisuu ɖaɣnɩ ɖoŋ kpaʋ siŋŋ.​—Tʋma 7:54-56, 59, 60.

Pɩtɩla ɖa ɖɔɖɔ wiɖiyi ɖɩkaɣ katʋʋ takɩm nɛ nazɩm. (Yoh. 15:20) Ɛlɛ ye ɖɩtɩŋɩɣnɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔɔ nɛ ɖɩtɔkɩ fezuu taa tɔɔnaɣ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɖɩwɛɛ ɖɔɖɔ kpekpeka tɔm susuu taa yɔ, Yehowa fezuu lakɩ tʋmɩyɛ ɖɔ-yɔɔ. Ðɩkaɣ wɛnʋʋ ɖɔɖɔ ɖoŋ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ takɩm nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɖɔɖɔ taa leleŋ.​—1 Pɩy. 4:12-14.