FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Octobre 2018

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 3-30 décembre 2018 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

1918—Pɩlabɩ pɩnzɩ mɩnʋʋ

You kaasa miŋ Erɔɔpɩ ajɛɛ taa, ɛlɛ mbʋ pɩlabɩ pɩnaɣ 1918 ɖɩbazɩyɛ yɔ, pɩha lidaʋ Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ ɛyaa lalaa ɖɔɖɔ se pɩtɩla yɔ laŋhɛzɩyɛ wɩzɩ kɔm.

Ðiheyiɣ ɖama toovenim

Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa sɔɔlɩ cɛtɩɣ nɛ ɛbɛ lɩɣ pɩ-taa? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiheyi ɖama toovenim?

Ðɩwɩlɩ toovenim tɔm

Alɩwaatʋ ndʋ pɩkazaa se ɖisusuni tɔm yɔ tɩ-taa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩka ñʋʋ nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkɩnʋʋ nɛ ɛyaa nɛ ɖɩwɩlɩ-wɛ toovenim yɔ. Ɛzɩma ɖɔ-Tɔm wɩlʋʋ wondu pɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ?

WEZUU CAƔƲ TƆM

Yehowa wazɩ lɩmaɣza wena mankpaɣaa yɔ a-yɔɔ siŋŋ

Alɩwaatʋ ndʋ Charles Molohan kaakɛ evebu yɔ, ɛñɩɣ nesi takayaɣ ŋga pɔpɔzʋʋnɩ Betɛɛlɩ tʋmɩyɛ yɔ ka-taa se pɩsa nɛ ɛwalɩsɩ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ. Yehowa wazɩ-ɩ siŋŋ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ nɛ halɩ nɛ sɔnɔ.

Taa liu ɖe-ɖiyiyu kɩbanʋ—Krɩstʋ

Ɛzɩma Yehowa ɛgbɛyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa lɛɛ lɛɛ yɔ lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɖɩ-taa liu Krɩstʋ, ɛzɩma eɖiyiɣ ɛgbɛyɛ sɔnɔ yɔ?

Paa wɛtʋ ndʋ taa ŋwɛɛ yɔ, taalesi taa leleŋ weyi ŋwɛna yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ lɛɣzɩtʋ ndʋ ɖɩtaaɖʋna yɔ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ nɛ pɩha-ɖʋ nɩɣzɛ. Ɛzɩma “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ” sɩɣnɩ-ɖʋ?

Ŋŋsɩm tʋ?

Etiyɛɛnɩ kɛnɩ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyʋ kajalaɣ tʋ weyi pakʋ-ɩ Ɛsɔtɔm yɔɔ yɔ. Ɛbɛ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ alɩwaatʋ ndʋ panazaɣ-ɩ yɔ?