Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Ya toovenim tɔm, taapɛdɩ-tʋ”

“Ya toovenim tɔm, taapɛdɩ-tʋ”

“Ya toovenim tɔm, taapɛdɩ-tʋ; ya lɔŋ nɛ kpɛlɩkʋʋ nɛ lɔŋsɩmtʋ.”—ADU. 23:23.

HENDU: 94, 96

1, 2. (a) Ɛbɛ kɛnɩ ɖa-ñɩm mbʋ pɩkpaɖɩ pɩtɩŋa yɔ? (b) Toovenim tɔm ndʋ mʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa? (c) Nɛ ɛbɛ yɔɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmɩŋ.)

ƐBƐ ŋwɛna nɛ pɩmʋ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ pɩtɩŋa? Ŋtisiɣ faaa nɛ ŋkpaɣ-pʋ nɛ ŋlɛɣzɩnɩ mbʋ pɩtɩmʋ ñɩm caaa yɔ? Mba paha pa-tɩ Yehowa nɛ pɛsɛɣ-ɩ yɔ, tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ cosuu wɛ-wɛ kɛlɛʋ. Mbʋ pɩmʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ lɛ, taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ. Nɛ ɖɩɩkaɣ tisuu kpa nɛ ɖɩkpaɣ-pʋ nɛ ɖɩlɛɣzɩnɩ nabʋyʋ. Bibl taa toovenim tɔm mʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa ɖɔɖɔ nɛ ndʋ sɩɣnɩnɩ-ɖʋ se taabalɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ ɖa-caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɖɛ-hɛkʋ taa.​—Kol. 1:9, 10.

2 Maɣzɩ tɔm ndʋ payɩ ɖa-wɩlɩyʋ sɔsɔ wɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-Tɔm takayaɣ yaa Bibl taa yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Ɛwɩlɩɣ-ɖʋ toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ ɛ-hɩɖɛ nɛ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ. Ɛlɩzɩ-ɖʋ mbʋ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa ŋgʋ ɛha-ɖʋ nɛ sɔɔlɩm yɔ kɩkɛnaa yɔ. Ɛ-Pɩyalʋ Yesu yɔɔ ɛtɩŋnaa nɛ ɛlabɩ-ɖʋ kʋjɔʋ ŋgʋ. Ɛwɩlɩɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ Mesiya Kewiyaɣ kɛnaa yɔ, ɛha lidaʋ patam numwaa se pakaɣ kpaʋ ɛsɔdaa nɛ ɛha lidaʋ “wondu lɛɛtʋ” yaa heŋ lɛɛŋ se ɩlɛ kaɣ caɣʋ tɛtʋ yɔɔ paradisuu taa. (Yoh. 10:16) Ɛwɩlɩɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩcaɣ  wezuu yɔ. Toovenim tɔm tʋnɛ tɩmʋ ñɩm siŋŋ ɖɛ-ɛsɩndaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tiyeba nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ ɖa-Lɩzɩyʋ ɖɛ-hɛkʋ taa. Tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖe-wezuu caɣʋ wɛɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ.

3. Ɛbɛ toovenim yabʋ ɛɛwɩlɩɣ?

3 Yehowa kɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ tʋ. Eekiziɣ haʋ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ mba pañɩnɩɣ toovenim yɔ. Halɩ Yehowa kpaɣ ɛ-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ wezuu nɛ ɛlabɩ-ɖʋ kʋjɔʋ. Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ ɛɛkaɣ-ɖʋ pɔzʋʋ se ɖɩhɛyɩ liidiye toovenim tɔm yɔɔ. Pʋyɔɔ alɩwaatʋ ndʋ abalʋ weyi payaɣaɣ se Siimɔɔ yɔ, ɛñɩnaɣ se ɛcɛlɩ liidiye apostoloo Pɩyɛɛrɩ se pɩsa nɛ ɛmʋ fezuu kiɖeɖeu ɖoŋ lɛ, Pɩyɛɛrɩ kalɩ-ɩ nɛ ɛtɔ se: “Ña nɛ ñe-liidiye, ile, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋsɩm se ŋyakɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ nɛ liidiye.” (Tʋma 8:18-20) Ye mbʋ, Bibl yɔɔdʋʋ se ‘ɖɩya toovenim’ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

YE PƆTƆM SE ƐYƲ ‘ƐYA’ TOOVENIM, PƲ-TƆBƲƲ LƐ SUWE?

4. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɛbɛ ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ pɩlɩɩnɩ toovenim yɔɔ?

4 Kalɩ Aduwa 23:23. Ye ɖɩtɩñaɣ pana yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ toovenim tɔm ndʋ tɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ. Pɩwɛɛ se ɖitisi faaa nɛ ɖɩlaa kɩlaŋ weyi payɩ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ pɩsa nɛ ɖɩtɩlɩ-tʋ. Ɛzɩ lɔŋsɩnɖʋ weyi ɛma Aduwa takayaɣ yɔ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, ɖɩñɩtɩɣ nɛ ‘ɖɩya’ yaa ɖɩtɩlɩ toovenim tɔm lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ‘ɖɩtaapɛdɩ-tʋ’ yaa ɖitaalesi-tʋ. Iyele nɛ ɖɩna mbʋ toovenim ‘yabʋ’ wɩlɩɣ yɔ nɛ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ ɖɩmaɣzɩnɩ liidiye nɖɩ ɖɩyakɩnɩ toovenim mbʋ yɔ. Pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ toovenim tɔm ndʋ tɩkɛdɩnɩ-ɖʋ nɛ pɩkpaɖɩ nɛ ɖa-taa tɛ nɛ pɩkpaɖɩ ɖɔɖɔ se ‘ɖɩɩpɛdɩɣ-tʋ’ kaaʋ. Ðɩkaɣ naʋ se pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ ɖɩya toovenim tɔm.

5, 6. (a) Ha kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩya toovenim ɛlɛ ɖɩɩhɛyɩɣ liidiye yɔ. (b) Wazasɩ nzɩ toovenim tɔm tɩlʋʋ kɔŋnɩ-ɖʋ?

5 Halɩ mbʋ pahaɣ falaa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ɛyʋ ɛñaɣ pana pʋcɔ nɛ ɛwɛɛnɩ-pʋ. Ebree tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ Aduwa 23:23 taa se “ya” yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se “wɛɛnɩ.” Tɔm pee ana a-naalɛ apɔzʋʋ se ɛyʋ ɛñaɣ pana yaa ɛkpaɣ nabʋyʋ nɛ ɛlɛɣzɩna mbʋ pɩwɛ ñɩm yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ nɛ ɖɩlɩzɩnɩ mbʋ toovenim yabʋ kɛnaa yɔ pɩ-taa. Ðɩkpaɣ se pɛwɛɛ nɛ posusuu kɩyakʋ nakʋyʋ taa se pahaɣ ayaba falaa. Ŋmaɣzɩɣ se pɩtɩŋnɩ piti lakasɩ nasɩyɩ yɔɔ lɛ, ayaba ana akaɣ kʋyʋʋ nɛ akɔɔ acaɣ ña-taabɩlɩ yɔɔ? Aayɩ. Pɩcɛyaa se ŋñaɣ pana nɛ ŋwolo kɩyakʋ taa nɛ ŋkpaɣ-yɛ. Ɛlɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɔ se toovenim lɛ, paha-ŋ ayaba ana falaa yaa we? Ɛɛɛ, ɛlɛ pɩwɛɛ se ŋñaɣ pana nɛ ŋkpaɣ ña-alɩwaatʋ nɛ ŋwolo kɩyakʋ taa. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ toovenim hɔɔlʋʋ taa. Pɩtɩcɛyɩ se ɖɩwɛɛnɩ liidiye pʋcɔ nɛ ɖɩtɩlɩ toovenim, paa mbʋ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩñaɣ pana pʋcɔ nɛ ɖɩtɩlɩ-pʋ.

6 Kalɩ Izaayii 55:1-3. Tɔm ndʋ Yehowa tɩŋnɩ nayʋ Izaayii yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ yɔ, tɩlɩzɩɣ mbʋ toovenim yabʋ kɛnaa yɔ pɩ-taa nɛ pɩkpaɖɩ. Bibl mayaɣ ŋga ka-taa Yehowa kpaɣ ɛ-tɔm nɛ ɛmaɣzɩnɩ lɩm, naalɩm nɛ sʋlʋm. Ɛzɩ lɩm kiniɣdim mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ, toovenim tɔm ndʋ tɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ tɩhɛzɩɣ ɛyʋ laŋɩyɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ, ɛzɩ naalɩm haɣʋ ɛyʋ ɖoŋ nɛ pɩsɩɣnɩ piya nɛ sɩpaɣlɩɣ yɔ, Yehowa tɔm kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ nɛ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpɩɩ fezuu taa. Pɩtasɩ lɛ, Yehowa tɔm wɛɛ ɛzɩ sʋlʋm yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Bibl wɩlaa se nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ sʋlʋm nɛ taa leleŋ pɛ-hɛkʋ taa. (Keɣa 103:15) Ye mbʋ, Yehowa heyuu ɛ-samaɣ se kaya “sʋlʋm” yɔ, ɛñɩnɩɣ se eheyi-ɖʋ se ye ɖe-wezuu caɣʋ ɛlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ payɩ ɛyɔɔdɩ Masɩ taa yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu taa leleŋ. (Keɣa 18:9) Kɩɖaʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ wazasɩ nzɩ Ɛsɔtɔm kpɛlɩkʋʋ nɛ tɩ-yɔɔ ɖɔm kɔŋna yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ pana wena ɖɩñakɩ yɔ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ liidiye nɖɩ pɩpɔzʋʋ se ɖɩhɛyɩ yɔ. Ye mbʋ iyele nɛ ɖɩtazɩ wondu kagbanzɩ ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩhɛyɩ nɛ pɩsa nɛ ɖɩya toovenim tɔm yɔ tɩ-taa.

 KƖLAŊ WEYI ŊLAWA SE PƖSA NƐ ŊYA TOOVENIM?

7, 8. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩyabɩnɩ toovenim? (b) Ɛzɩma pɛlɛ nɔɔyʋ kaakpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛyabɩnɩ toovenim? (c) Nɛ ɛbɛ lɩ pɩ-taa?

7 Alɩwaatʋ. Ɛyaa mba payɩ payakɩ toovenim yɔ, pɩwɛɛ se pɛhɛyɩ pa-alɩwaatʋ. Pɩpɔzɩ alɩwaatʋ pʋcɔ nɛ ɛyʋ pɩzɩ nɛ ewelisi Kewiyaɣ tɔm, ɛkalɩ Bibl nɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ, ɛkpɛlɩkɩ ɛ-tɩ yɔɔ, ɛñɔɔzɩ ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi nɛ ewobi-sɩ. Pɩwɛɛ se ɖɩya yaa ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩnɩ tʋma wena a-tɔm tɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ nɛ ɖɩyabɩnɩ toovenim. (Kalɩ Efɛɛzɩ 5:15, 16.) Alɩwaatʋ ɛzɩma pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛkpaɣ nɛ ɛtɩlɩnɩ Bibl taa kajalaɣ wɩlɩtʋ? Pɩlɩɣnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ. Mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Yehowa lɔŋsɩnɖɛ, ɛ-nʋmɔŋ nɛ ɛ-tʋma pɔ-yɔɔ yɔ, pɩfɛyɩ tɩnaɣ. (Roma 11:33) Kajalaɣ Feŋuu Tilimiye kpaɣ toovenim tɔm nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ “hɛɖʋʋ cikpeluu” nakʋyʋ. Ðɩyɔɔdaa se: “Ñe-liu ɛtaasɩbɩnɩ hɛɖʋʋ kʋɖʋmʋʋ yaa toovenim tɔm kʋɖʋmtʋ ɖeke. Ye hɛɖʋʋ kʋɖʋmʋʋ kaamaɣaa yɔ, hɛtʋ sakɩyɛ taawɛɛ. Kpaɣ hɛtʋ sakɩyɛ, nɛ ŋtasɩ ñɩnʋʋ hɛtʋ sakɩyɛ nɛ ŋsɔzɩ.” Pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: “Toovenim hɛtʋ ndʋ mɛwɛna yɔ, tɩɖɔwa? Paa ɛyʋ ɛcakɩ wezuu tam tam yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɛ Yehowa yɔɔ tɔm kpɛlɩkʋʋ. Sɔnɔ mbʋ pɩ-tɔm cɛyaa yɔ lɛ se ɖɩlabɩnɩ ɖa-alɩwaatʋ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩya toovenim tɔm sakɩyɛ. Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ ɛyaa mba pañɩnaɣ siŋŋ se patɩlɩ toovenim yɔ pa-taa nɔɔyʋ tɔm.

8 Mariko * kɛ pɛlɛ weyi ɛlɩnɩ Japɔŋ nɛ ewolo Niyuu Yɔrɩkɩ, Etaazuunii ɛjaɖɛ taa se ɛla sukuli yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛɛwɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa. Ɛgbɛyɛ nɖɩ paatʋlɩ-ɖɩ Japɔŋ ɛjaɖɛ taa pɩnaɣ 1959. Nʋmɔʋ lɩzɩyʋ halɩñɩnʋ nɔɔyʋ susaɣ tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa lɛ, ɛkatɩ-ɩ. Mariko paɣzɩ Bibl taa toovenim kpɛlɩkʋʋ nɛ ɛnɩɣ leleŋ, mbʋ yebina nɛ ɛpɔzɩ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ ɛnʋ se ɛ nɛ ɩ pɛkpɛlɩkɩ tam nabʋlɛ, paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Sukuli nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlakaɣ kɩyakɩŋ pazɩ kpɩtaʋ taa yɔ, piyeba nɛ ɛtaawɛɛnɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ; paa mbʋ yɔ, ɛñaɣ pana nɛ ɛpaɣzɩ ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi wobu kpaagbaa. Eyebi tʋma naayɛ labʋ se pɩha-ɩ alɩwaatʋ nɛ ɛkpɛlɩkɩ toovenim. Ɛzɩma ɛla kɩlaŋ sakɩyɛ yɔ, piyeba nɛ ɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa lɛɛ lɛɛ. Pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ ŋga ka-taa ɖeke lɛ, ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Pɩlabɩ fenasɩ loɖo pʋwayɩ lɛ, ɛpaɣzɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ, nɛ eɖiɣni-ɖɩ labʋ halɩ nɛ sɔnɔ.

9, 10. (a) Ðoŋ weyi toovenim yabʋ wɛnɩ lɩmaɣza wena ɖɩwɛnɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm yɔɔ yɔ a-yɔɔ? (b) Wala wena pɛlɛ nɔɔyʋ yeba? (c) Nɛ kɛzɛɣa ŋga ehiɣaa?

9 Tomnaɣ yɔɔ ñɩm. Pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩya toovenim lɛ, nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ se ɖikizi tʋma sɔsɔna wena akɔŋnɩ liidiye sakɩyɛ yɔ a-labʋ. Yesu ya Pɩyɛɛrɩ nɛ Andree, mba paakɛ piyiŋ lɔyaa yɔ se patɩŋ ɛ-wayɩ nɛ papɩsɩ “ɛyaa ketiyaa” lɛ, “patiiyebu pe-piyiŋ.” (Mat. 4:18-20) Ɛlɛ ɛyaa mba pɛkpɛlɩkɩɣ toovenim sɔnɔ yɔ, pa-taa sakɩyɛ lɛ, pɩtɩkɛnɩ-wɛ kɩjɛyʋʋ se peyele pa-tʋma. Pɩcɛyaa se palabɩ-yɛ nɛ papɩzɩ pɔcɔnɩ pɔ-hɔŋ taa ñɩma yɔɔ. (1 Tim. 5:8) Paa mbʋ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɩwɛɛ se mba pɛkpɛlɩkɩɣ toovenim yɔ pɛlɛɣzɩ lɩmaɣza wena paawɛnɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm yɔɔ yɔ, nɛ pɛlɛɣzɩ ɖɔɖɔ mbʋ pasɩɣaɣ kajalaɣ lone taa pe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Yesu yɔɔdaa se: “Ɩtaakpeɣli ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩm nɛ ɩkpazɩ huwa . . . Ɛlɛ ɩcazɩ ɛsɔdaa ñɩm nɛ ɩkpazɩ huwa.” (Mat. 6:19, 20) Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ pɛlɛ nɔɔyʋ tɔm, ɛɛɖɔm lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ.

10 Maria kaakɛ pɩɣa lɛ, ɛɛsɔɔlɩ golf mabʋ pɩdɩɩfɛyɩ, halɩ ɛpaɣzɩ-kʋ mabʋ pʋcɔ nɛ powokini-i sukuli. Ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛmakɩ golf alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ Liisee taa yɔ nɛ ɛzɩma ɛɛwɛ niye yɔ piyeba nɛ paha-ɩ waɖɛ nɖɩ ɖiyeki se ɛla université sukuli nɛ ɛtaahɛyɩ liidiye yɔ. Golf mabʋ tɔm kaakɩlɩnɩ cɛyʋʋ e-wezuu caɣʋ taa nɛ ɛɛwɛnɩ kaɖʋwa se  ɛñakɩ pana nɛ ɛwɛɛ niye nɛ pɩkpaɖɩ nɛ ɛsʋʋ golf maɖaa ɛgbɛyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ɛkɔɔ ɛpɩsɩ ñɩm tʋ. Maria paɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ lɛ, ɛsɔɔlɩ toovenim tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaɣ yɔ siŋŋ. Ɛ-taa kaawɛ leleŋ nɛ lɛɣzɩtʋ ndʋ toovenim mbʋ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛla e-wezuu caɣʋ taa yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Mɛlɛɣzɩ mɛ-wɛtʋ nɛ me-wezuu caɣʋ se pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl paɣtʋ lɛ, mehiɣ taa leleŋ siŋŋ.” Maria ɖiɣzinaa se pɩwɛɣ-ɩ kaɖɛ se ɛsɔɔlɩ fezuu taa ñɩm nɛ tomnaɣ yɔɔ ñɩm alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa. (Mat. 6:24) Kaɖʋwa ŋga ɛɛwɛna se ɛñakɩ pana nɛ ɛwɛɛ niye Golf mabʋ taa nɛ ɛkɔɔ ɛpɩsɩ ñɩm tʋ nɛ ɛ-hɩɖɛ sɛɛ yɔ, ɛkpaɣ-kɛ nɛ ɛlɛɣzɩnɩ toovenim. Ɛzɩma ɛyabɩ toovenim yɔ, pɩha-ɩ waɖɛ se ɛkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛwɛ “taa leleŋ taa siŋŋ nɛ e-wezuu caɣʋ wɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ kpem!”

11. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyakɩ toovenim yɔ, lɛɣzɩtʋ ndʋ pɩzɩɣ nɛ tɩkɔɔ ɖa nɛ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma yaa ɖa-taabalaa ɖɛ-hɛkʋ taa?

11 Taabalɩyɛ. Ðɩkpakɩɣ lɩmaɣza se ɖɩɖɔŋ toovenim tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, lɛɣzɩtʋ pɩzɩɣ nɛ tɩkɔɔ ɖa nɛ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma yaa ɖa-taabalaa ɖɛ-hɛkʋ taa. Ɛbɛ yɔɔ? Yesu labɩ adɩma naayɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ ɛ-Caa se: “Ðɔkɩ-wɛ tʋtʋyɛ tɔm taa: Ñɔ-tɔm kɛnɩ tʋtʋyɛ.” (Yoh. 17:17) Tɔm pee wena pɛɖɛzaa se “ɖɔkɩ-wɛ” yɔ, a-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se “palɩ-wɛ nɛ ŋlɩzɩ hɔɔlʋʋ.” Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmʋʋ toovenim yɔ, Ɛsɔ palɩ-ɖʋ nɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ hɔɔlʋʋ nɛ ɛjaɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩɩtasɩɣ ɖʋʋ ɖɔ-nɔɔ ɖɩ-tɔm taa. Ɛyaa lalaa naɣ-ɖʋ se ɖɩwɛ ndɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖe-wezuu caɣʋ lɛɣzaa. Ðɩcakɩ wezuu nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ Bibl taa toovenim tɔm. Paa ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩkɔnɩ tayʋʋ ɖa nɛ lalaa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖa-taabalaa yaa ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ papaɣzɩ-ɖʋ posinuu yaa pakaɖɩnɩ-ɖʋ ɖe-tisuu yɔɔ. Ye ɖɩkatɩ wɛtʋ ndʋ yɔ, pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ. Yesu kaayɔɔdaa se: “Ɛyʋ ɖɩɣa taa mba kaɣnɩ kɛʋ e-koyindinaa.” (Mat. 10:36) Ɛyɔɔdaa ɖɔɖɔ se wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyakɩ toovenim yɔ, sɩkpaɖɩ kɩlaŋ weyi ɖɩlawa nɛ ɖɩyabɩ-pʋ yɔ tam sakɩyɛ.​—Kalɩ Maarkɩ 10:28-30.

12. Ɛbɛ abalʋ Yuuda tʋ nɔɔyʋ kpaɣaa nɛ ɛyabɩnɩ toovenim?

12 Yuuda tʋ tadɩyɛ laɖʋ weyi payaɣ-ɩ se Aaron yɔ, paakpɛlɩkɩ-ɩ ɖooo e-pitu taa se pɩtɩmʋna se payaa Ɛsɔ hɩɖɛ. Paa mbʋ yɔ, toovenim lɔkɔtʋ kaaɖɛ Aaron siŋŋ. Ɛ-taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ Aseɣɖe tʋ nɔɔyʋ wɩlɩ-ɩ se posuyi halɩmasɩ nasɩyɩ Ebree abalɩmasɩ naanza nzɩ pamaɣnɩ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ sɩ-yɔɔ nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, papɩzɩɣ nɛ pakalɩ-ɖɩ se “Yehowa.” Ɛ-taa la leleŋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ewolo sinaagɔɔgɩ taa se eheyi tɔm kɩfatʋ ndʋ pawɩlɩ-ɩ yɔ tɔm wɩlɩyaa. Ɛmaɣzaɣ se pa-taa kaɣ labʋ leleŋ ɛzɩ ɛnʋ yɔ. Ɛlɛ pa-taa tɩla leleŋ nɛ toovenim tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkɩ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔɔ yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɔtɔ ɛ-yɔɔ ndaatʋ nɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ. Halɩ ɛ-hɔʋ taa ñɩma maɣmaɣ taa tɩlabɩ-ɩ nɛ leleŋ. Paa mbʋ yɔ, ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛya toovenim nɛ ɛpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ weyi ɛwɛ abalɩtʋ yɔ e-wezuu caɣʋ kpeekpe. Ɛzɩ Aaron yɔ, pɩsa nɛ ɖɩɖɔ toovenim nʋmɔʋ taa lɛ, ɖitisiɣ se ɖɩhɛyɩ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ɖitisiɣ ɖɔɖɔ se ɖɩla paa lɛɣzɩtʋ ndʋ, paa piyeki se ɛyaa lalaa yaa ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma ɩpaɖɩ-ɖʋ yɔ.

13, 14. Pɩsa nɛ ɖɩya toovenim lɛ, lɛɣzɩtʋ ndʋ pɩcɛyaa se ɖɩla? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

13 Lɩmaɣza kɩdɛkɛda nɛ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ. Pɩsa nɛ ɖɩtɩlɩ toovenim nɛ ɖe-wezuu caɣʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl paɣtʋ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖitisi faaa nɛ ɖɩlɛɣzɩ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖɛ-wɛtʋ. Yʋsɩ tɔm ndʋ Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛzɩ piya nzɩ sɩñaŋ yɔ, itaayele mɩ-tɩ nɛ ɖooo caanaʋ taa lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ, ɖooo mɩ-kɩɩsɩŋɩyɩtʋ wɛɛ taa. . . . Mɩ ɖɔɖɔ ɩpɩsɩ kiɖeɖema, mɩ-ɖɔnɛ kpeekpe taa.” (1 Pɩy. 1:14, 15) Kɔrɛntɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ taa ñɩma hɔɔlʋʋ taa lɛ, toovenim yabʋ wɩlɩɣ se pala lɛɣzɩtʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ yɔ, pɩlɩɩnɩ wezuu ŋgʋ pacakaɣ yɔ kɩ-yɔɔ. (1 Kɔr. 6:9-11) Mbʋ ɖɔɖɔ sɔnɔ pɩsa nɛ sakɩyɛ pɩzɩ nɛ paya toovenim lɛ,  peyebi wezuu kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ pacakaɣ yɔ. Pɩyɛɛrɩ wobi pɩ-yɔɔ nɛ eheyi ɛ-alɩwaatʋ taa Krɩstʋ ñɩma se: “Pɩɖɔwa se ɩlabɩ sɩɩnaa layaa lakasɩ pɩɖɛɛ, nɛ mɩ-tɩ cɛlʋʋ hayitu, sɔɔlɩm kɩdɛkɛdɩm, sʋlʋm sɔyʋʋ, tɔɔtʋ, sunzuuyitu, sɩɩnaa laʋ mbʋ pɩtɩmʋna yɔ.”​—1 Pɩy. 4:3.

14 Devynn nɛ Jasmine paakɛ sʋlʋm kpaŋɩyaa pɩnzɩ sakɩyɛ. Paa Devynn ɛɛkɛ liidiye akɔnta laɖʋ weyi ɛwɛ niye yɔ, sʋlʋm kpaŋʋʋ yɔɔ lɛ, elesaɣ ɛ-tʋmɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ. Paasɩm Jasmine se ɛkɛ tɔm cayʋ nɛ ɛwɛɛ kañatʋ ɖɔɖɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ Jasmine haɣ sʋlʋm nɛ ɛɖɔŋ habɩyɛ yɔɔ lɛ, ɛkatɩ Ɛsɔtɔm tiyiyaa naalɛ nabɛyɛ. Peeɖe Ɛsɔtɔm tiyiyaa labɩ ɖʋtʋ se pa nɛ ɩ papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ, ɛlɛ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ, patalɩ Devynn ɖɩɣa lɛ, pamaɣnɩ ɛ nɛ Jasmine pahaɣ sʋlʋm. Devynn nɛ Jasmine pataamaɣzɩ se Ɛsɔtɔm tiyiyaa panɛ pamaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ siŋŋ nɛ halɩ pɔkɔɔ pɛ-tɛ. Kpɩtaʋ ŋgʋ kɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ, kɩ-taa Ɛsɔtɔm tiyiyaa woba lɛ, ɛyaa panɛ pa-naalɛ pɛ-wɛtʋ lɛɣzaa. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Jasmine nɛ Devynn papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ, papɩsɩ kpɛlɩkɩyaa kɩbama nɛ papaɣzɩ ɖɔm ndʋ pɛkpɛlɩkaɣ yɔ tɩ-yɔɔ. Fenasɩ naadozo taa lɛ, pakpaɣ lɩmaɣza se paatasɩɣ sʋlʋm ñɔʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, pɔɖɔkɩ nesi komina ɛsɩndaa. Ɛyaa ɖiɣzinaa se Devynn nɛ Jasmine pe-wezuu caɣʋ lɛɣzɩ siŋŋ nɛ piseɣti pɛ-tɛtʋ taa ɛyaa sakɩyɛ nɛ papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ.

15. (a) Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ liidiye nɖɩ ɖɩ-hɛyʋʋ kɩlɩ kaɖɛ se pɩsa nɛ ɛyʋ ya toovenim yɔ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

15 Sɔnzɩ nɛ lakasɩ nzɩ sɩkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ yɔ. Sɔnzɩ nɛ lakasɩ nzɩ sɩkaɖɩɣnɩ Bibl yɔ, si-yebu pɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ liidiye nɖɩ ɖɩ-hɛyʋʋ kɩlɩ kaɖɛ se pɩsa nɛ ɛyʋ ya toovenim yɔ. Paa nabɛyɛ ɩmaɣzɩɣ se pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyʋ etisi nɛ ɛɖɔ Bibl paɣtʋ yɔɔ nɛ eyele lakasɩ nzɩ sɩtɩmʋna yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ lalaa kaɖɛ se pala mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔ-hɔʋ taa ñɩma, pa-tʋmɩyɛ taa ñɩma yaa pa-taabalaa ñɩkɩɣ pɔ-yɔɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩha-wɛ lɩmaɣza siŋŋ kɔzɩ kɔzɩ ye palakɩ sɔnzɩ nzɩ se paɖʋ hɩɖɛ hɔʋ taa ñɩma mba pasɩba yɔ. (Wp. 14:1) Mba palabɩ abalɩtʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, pa-kɩɖaŋ pɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla lɛɣzɩtʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ yɔ. Iyele nɛ ɖɩna ɛzɩma kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Efɛɛzɩ ñɩma nabɛyɛ labɩ lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ ndʋ yɔ.

16. Ɛbɛ Efɛɛzɩ ñɩma nabɛyɛ laba se pɩsa nɛ paya toovenim?

16 Paasɩm Efɛɛzɩ ñɩma se pɛkɛ mba pɔsɔɔlɩ maajiki lakasɩ yɔ. Mba papɩsɩ Krɩstʋ ñɩma kɩfama yɔ, ɛbɛ palaba se pɩsa nɛ peyele lakasɩ nzɩ nɛ paya toovenim? Bibl lɩzɩ pɩ-taa se: “Mba palakaɣ fadɩŋ mbʋ yɔ, pa-taa sakɩyɛ kɔnɩ pa-fadɩŋ takayɩsɩ nɛ pañaɣzɩ-sɩ miŋ ɛyaa kpeekpe ɛsɩndaa. Takayɩsɩ nzɩ, patʋʋzɩ si-liidiye, [pɩkpɛndɩ liidiye pɔɔyɩsɩ 50000]. Mbʋ yebina nɛ [Yehowa] tɔm wɛɛ nɛ tɩpaɣlɩɣ nɛ tɩkpaɣ ɖoŋ.” (Tʋma 19:19, 20) Krɩstʋ ñɩma siɣsiɣ tɩnaa panɛ pala kɩlaŋ sɔsɔŋ nɛ pehiɣ wazasɩ siŋŋ.

17. (a) Wondu ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ ɖɩmaɣzɩnɩ liidiye nɖɩ ɖɩyakɩnɩ toovenim yɔ? (b) Tɔm pɔzʋʋ mbʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

17 Ɛbɛ ŋhɛyɩ toovenim tɔm yɔɔ? Ða-tɩŋa ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ toovenim hɛtʋ. Nabɛyɛ ɖɔɖɔ yebi tomnaɣ yɔɔ ñɩm nɛ palʋbɩnɩ ɖɔɖɔ lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩkɔm pa nɛ pɔ-hɔʋ taa ñɩma yaa pa-taabalaa pɛ-hɛkʋ taa yɔ nɛ paya toovenim. Sakɩyɛ lɛɣzɩ pa-maɣzɩm nɛ pɛ-wɛtʋ nɛ peyele ɖɔɖɔ sɔnzɩ nɛ lakasɩ nzɩ sɩkaɖɩɣnɩ Bibl yɔ sɩ-labʋ. Paa kɩlaŋ weyi ɖɩlawa yɔ, ɖa-taa tɛma se Bibl taa toovenim tɔm ndʋ ɖɩtɩlaa yɔ, tɩkpaɖɩ liidiye nɖɩ ɖɩhɛyaa yɔ. Toovenim tɔm ndʋ tiyeba nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ mbʋ kɛnɩnɩ ɖa-ñɩm mbʋ pɩkpaɖɩ pɩtɩŋa yɔ. Ðɩmaɣzɩɣ wazasɩ nzɩ toovenim tɩlʋʋ kɔnɩ-ɖʋ yɔ sɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩmaɣzɩ se nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛñɩnɩ se ɛpɛdɩ-pʋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ pɩtalɩ-ɖʋ mbʋ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ kaɖɛ nɖɩ? Ðɩkaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

^ tay. 8 Pɛlɛɣzɩ hɩla naayɛ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa.