Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Mankaɣ ɖɔm ño-toovenim taa”

“Mankaɣ ɖɔm ño-toovenim taa”

“O Yehowa, wɩlɩ-m ña-nʋmɔʋ. Mankaɣ ɖɔm ño-toovenim taa.”​—KEƔA 86:11, nwt.

HENDU: 31, 72

1-3. (a) Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔɔ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ. (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmɩŋ.) (b) Tɔm pɔzʋʋ mbʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

SƆNƆ, nabʋyʋ taa lɛ, ɛyaa pɩsɩɣnɩ wondu ndʋ payakɩ faɣlɛɛ taa yɔ. Akɔntanaa nabɛyɛ wɩlaa se ajɛɛ naayɛ taa lɛ, wondu mɩnʋʋ ndʋ yaɖaa yakɩ faɣlɛɛ taa yɔ, tɩ-taa lɛ papɩsɩɣnɩ ɛzɩ 9 mbʋ yɔ. Wondu ndʋ ɛyaa yakɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ, mɩnʋʋ yɔɔ lɛ papɩsɩɣnɩ ɛzɩ 30 mbʋ yɔ. Pɩtɩla yaɖaa pɩsɩɣnɩ wondu ndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ ndʋ ɖeyi ɖeyi pañɩnaɣ, tɩwɛnɩ ɛjandʋ natʋyʋ yaa tɩɩkɛdɩɣnɩ-wɛ. Pʋyɔɔ lɛ, pakpakɩɣ lɩmaɣza se pɛlɛɣzɩ-wɛ tʋ yaa papɩsɩnɩ-wɛ liidiye.

2 Paa ɖɩpɩzɩɣ se ɖɩpɔzɩ se papɩsɩnɩ-ɖʋ wondu ndʋ ɖɩyaba nɛ tɩtɩkɛdɩnɩ-ɖʋ yɔ ti-liidiye yɔ, ɖɩtɩsɔɔlɩ kpa se ɖɩpɩsɩna yaa se ɖɩpɛdɩ Bibl taa ‘toovenim tɔm’ ndʋ ‘ɖɩyaba’ yɔ. (Kalɩ Aduwa 23:23; 1 Tim. 2:4) Ɛzɩ ɖɩtɛm naʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ, ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ toovenim tɔm. Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩla ɖikizi tʋmɩyɛ naɖɩyɛ labʋ, ɖɩlʋbɩnɩ kaɖɛ naɖɩyɛ taabalɩyɛ ɖʋʋ nʋmɔʋ taa, ɖɩlabɩ lɛɣzɩtʋ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-lakasɩ taa yaa ɖiyebi labʋ sɔnzɩ nzɩ sɩkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ yɔ se pɩsa nɛ ɖɩya toovenim. Paa mbʋ yɔ, mbʋ ɖɩhɛyaa yɔ pɩtɩlɩɩ pʋyʋ wazasɩ sakɩyɛ nzɩ ɖihiɣaa yɔ sɩ-ɛsɩndaa.

 3 Ðɩlɩ Bibl taa toovenim yɔɔ lɛ, ɖa-taa kaawɛ leleŋ ɛzɩ abalʋ weyi ɛ-tɔm Yesu kaayɔɔdɩ kɩɖaʋ nakʋyʋ taa yɔ. Pɩsa nɛ Yesu wɩlɩ ɛzɩma ɖeyi ɖeyi Ɛsɔ Kewiyaɣ toovenim tɔm mʋ ñɩm mba patɩlɩ-tʋ yɔ pɛ-ɛsɩndaa lɛ, ɛyɔɔdɩ tadɩyɛ laɖʋ weyi ɛñɩnaɣ kijisi kɩbanzɩ nɛ ɛlɩɩ kijiɣa kɩbaŋa nakɛyɛ yɔɔ yɔ ɛ-tɔm. Kijiɣa ŋga, ɛzɩma kaamʋ ñɩm siŋŋ yɔ, piyeba nɛ “ɛpɛdɩ ɛ-ñɩm tɩŋa” se ɛyabɩ-kɛ. (Mat. 13:45, 46) Mbʋ ɖɔɖɔ, Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ toovenim mbʋ pɩ-yɔɔ ɖɩlɩwa nɛ toovenim tɔm ndʋ payɩ ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl taa yɔ, pɩɩmʋ ñɩm siŋŋ ɖɛ-ɛsɩndaa; pʋyɔɔ ɖitisaa nɛ ɖɩlaa kɩlaŋ weyi payɩ pɩpɔzʋʋ yɔ se pɩsa nɛ ɖɩwɛɛnɩ-pʋ. Toovenim mʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa, pʋyɔɔ lɛ ɖɩɩkaɣ-pʋ ‘pɛdʋʋ kpa.’ Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se Ɛsɔ sɛyaa nabɛyɛ sɔ toovenim mbʋ pɛwɛna yɔ pɩ-wazaɣ yɔɔ nɛ halɩ pɛpɛdɩ-pʋ. Ðitaayele nɛ pɩtalɩ-ɖʋ mbʋ wiɖiyi kaaʋ! Pɩsa nɛ ɖɩwɩlɩ se toovenim mbʋ pɩmʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ ɖɩtɩsɔɔlɩ kaaʋ se ɖɩpɛdɩ-pʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ lɔŋ weyi Bibl tasɩɣ-ɖʋ se ‘ɖɩɖɔŋ camɩyɛ toovenim taa’ yɔ, ɩ-yɔɔ. (Kalɩ 3 Yohanɛɛsɩ 2-4.) Toovenim taa ɖɔm tɔbʋʋ lɛ se ɖiyele nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe yɔɔ, pʋ-tɔbʋʋ se ɖɩsɩɩ-pʋ kajalaɣ lone taa ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖa-lakasɩ la ɖɔɖɔ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim mbʋ. Iyele nɛ ɖɩtazɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa: Ɛbɛ yɔɔ, nɛ ɛzɩma nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ‘ɛpɛdɩ’ toovenim? Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaatɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa? Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘ɖɩɖɔŋ camɩyɛ toovenim taa’?

ƐBƐ YƆƆ NƐ ƐZƖMA NƆƆYƲ PƖZƖƔ NƐ ‘ƐPƐDƖ’ TOOVENIM?

4. Ɛbɛ yeba nɛ nabɛyɛ pɛdɩ toovenim kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa?

4 Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, ɛyaa mba paacalɩ tisuu Yesu wɩlɩtʋ yɔɔ yɔ, pa-taa sakɩyɛ kɔma nɛ peyele toovenim taa ɖɔm. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Yesu tɩŋnɩ piti lakasɩ yɔɔ nɛ ɛcalɩ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ lɛ, samaɣ ŋga katɩŋɩ-ɩ nɛ kɛtɛzɩ Galilee teŋgu kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ. Peeɖe Yesu yɔɔdɩ tɔm natʋyʋ nɛ pɩɖɩɣzɩ samaɣ ŋga. Ɛyɔɔdaa se: “Ye ɩtɩtɔɔ Ɛyʋ Pɩyalʋ tomnaɣ nɛ ɩtɩñɔɔ ɛ-calɩm kɔyɔ, ɩɩwɛɣnɩ wezuu.” Samaɣ tɩpɔzɩ Yesu se ɛlɩzɩ-kɛ tɔm ndʋ tɩ-taa, ɛlɛ tiɖuki-wɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Tɔm ndʋ ɛyɔɔdʋʋ mbʋ yɔ, tɩcaɣ ɖoŋ. Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ ɖiwelisini-i.” Piyeba nɛ pa-taa “sakɩyɛ lɔ ɛ-tɔm nɛ pese nɛ paatasɩɣ ɛ-cɔlɔ wobu.”​—Yoh. 6:53-66.

5, 6. (a) Ða-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, ɛbɛ yɔɔ nabɛyɛ yebi toovenim? (b) Ɛzɩma nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ eposini toovenim pazɩ pazɩ?

5 Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se ɛyaa nabɛyɛ yebi toovenim taa ɖɔm sɔnɔ ɖɔɖɔ. Pɩtɩla, ɛzɩma ɛgbɛyɛ lɛɣzɩ Bibl mayaɣ nakɛyɛ tɔbʋʋ nɩʋ yɔ, yaa tɔm ndʋ koobiya mba pɛɖɛɣ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ pa-taa nɔɔyʋ yɔɔdaa yaa laba yɔ, mbʋ yebina nɛ peyele toovenim. Lalaa lɛ, pɩtɩla patɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ patasɩ-wɛ lɔŋ yaa ɛgbɛyɛ taa koobu nɔɔyʋ wɛtʋ tɩkɛdɩnɩ-wɛ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɔkɔ pana nɛ peyele toovenim. Lalaa ɖɔɖɔ lɛ, pɩtɩla paɖʋ taabalɩyɛ nɛ tisuu yebiyaa nɛ mba pakaɖɩɣnɩ-ɖʋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ cɛtɩm tɔm tisuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ pɩ-yɔɔ nɛ mbʋ labɩna nɛ peyele toovenim taa ɖɔm. Mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ lɛ se nabɛyɛ posini Yehowa nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ. (Ebr. 3:12-14) Pɩɩwɛɛ se pɔɖɔkɩ pe-tisuu kpam nɛ pataa liu Yesu ɛzɩ apostoloo Pɩyɛɛrɩ kaalabʋ yɔ! Alɩwaatʋ ndʋ Yesu pɔzɩ e-apostoloowaa se ɛna se pakaɣ-ɩ kizuu yaa pɛwɛɣ ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ yɔɔ lɛ, Pɩyɛɛrɩ cosi-i kpaagbaa se: “Kɩbaɣlʋ, a-cɔlɔ ɖiseɣ se ɖiwolo? Ñatɩnɩ tamtam wezuu tɔm.”​—Yoh. 6:67-69.

6 Nabɛyɛ lɛ, pɛwɛɛ nɛ poposuuni toovenim nʋmɔʋ pazɩ pazɩ nɛ halɩ pa-maɣmaɣ petiɖiɣzina. Ɛyʋ weyi eposuuni toovenim pazɩ pazɩ yɔ, ɛwɛ ɛzɩ mɛlɛ ŋgʋ kiposuuni kidiiliŋ pazɩ pazɩ yɔ. Bibl yaɣ lɛɣzɩtʋ ndʋ se ‘lebu.’ (Ebr. 2:1) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyʋ weyi eleki toovenim taa yɔ, ɛ-maɣmaɣ eeɖiɣziɣna se  eɖiɣni lebu. Paa mbʋ yɔ, mbʋ eɖiɣni labʋ yɔ, pɩkɔŋnɩ ɛ nɛ Yehowa pa-taabalɩyɛ kaɖɛ nɛ halɩ ɛpɩzɩɣ nɛ elesi-ɖɩ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaatɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa?

ƐBƐ PƖZƖƔ NƐ PƖSƖNƖ-ÐƲ NƐ ÐƖTAAPƐDƖ TOOVENIM?

7. Ɛbɛ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ se ɖɩtaapɛdɩ toovenim?

7 Pɩsa nɛ ɖɩɖɔ toovenim taa lɛ, pɩwɛɛ se ɖitisi nɛ ɖɩña tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-tɩŋa. Pɩwɛɛ se ɖɩsɩɩ toovenim kajalaɣ lone taa ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖɩña Bibl paɣtʋ kila. Wiyaʋ Daviid labɩ adɩma naayɛ nɛ eheyi Yehowa se: Mankaɣ ɖɔm ño-toovenim taa.” (Keɣa 86:11, nwt.) Daviid kaatɛm ɛ-taa se ɛɖɔŋ toovenim taa. Ða ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔ Ɛsɔ toovenim taa. Ye ɖa-taa ɛtɩtɛ mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩpaɣzɩ kam ɖa-lɩmaɣza wondu ndʋ ɖiyeba se pɩsa nɛ ɖɩwɛɛ toovenim taa yɔ tɩ-yɔɔ; nɛ halɩ pɩtakɩ-ɖʋ se ɖɩpɩsɩ tɩ-taa natʋyʋ wayɩ. Ɛlɛ, pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ toovenim tɔm tɩŋa yɔɔ. Pɩtɩpɔzɩ se ɖɩlɩzɩ tɩ-taa natʋyʋ se ɖɩñaŋ-tʋ nɛ ɖikizi se ɖɩɩñaŋ lɛɛtʋ. Pɩpɔzʋʋ se ɖɩɖɔ “tʋtʋyɛ tɔm kpeekpe yɔɔ. (Yoh. 16:13) Iyele nɛ ɖɩmaɣzɩ lɛɛlɛɛyɔ wondu ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ liidiye nɖɩ ɖɩyabɩnɩ toovenim yɔ, tɩ-taa kagbanzɩ yɔɔ. Pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖitaakpiɖi mbʋ ɖɩhɛyaa yɔ pɩ-yɔɔ.​—Mat. 6:19.

8. Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛɛlakɩnɩ ɛ-alɩwaatʋ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ele toovenim taa? Ha kɩɖaʋ.

8 Alɩwaatʋ. Pɩsa nɛ ɖitaale toovenim taa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ ɖa-alɩwaatʋ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ. Paa pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ se ɖileɣyi, ɖiwolo intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yaa ɖɩcɔnɩ teelee yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ pɩtaamʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpakɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ ɖa-tɩ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ fezuu taa tʋma lɛɛna yɔ. Yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩtalɩ koobu halɩñɩnʋ weyi payaɣ se Emma * yɔ. Ɛɛkɛ pɩɣa peleɣa lɛ, ɛɛsɔɔlɩ aleɣya wena a-taa peleɣyiɣni kpaŋnaŋ nɛ payaɣ-yɛ se rodéo yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ payɩ ehikaɣ waɖɛ yɔ, ɛlakaɣ-yɛ. Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, alɩwaatʋ sakɩyɛ ndʋ ɛkpakɩɣ nɛ ɛlakɩna aleɣya ana yɔ tɩpaɣzɩ-ɩ haʋ nɩɣzɛ. Piyeba nɛ ɛla lɛɣzɩtʋ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛsɩɩ aleɣya a-lone taa. Cory Wells weyi ɛɛsɔɔlɩ aleɣya ana a-labʋ ɖɔɖɔ kpem yɔ, ɛ-kɩɖaʋ kpazɩ Emma ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ. * Lɛɛlɛɛyɔ Emma taa wɛ leleŋ se ɛkpakɩɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɛlakɩnɩ fezuu taa tʋma nɛ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma nɛ ɛ-taabalaa pacakɩ ɖɔɖɔ. Ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ ɛ-alɩwaatʋ nɛ lɛɣtʋ, piyeba nɛ ɛñɔtɩnɩ Yehowa nɛ pɩkpaɖɩ nɛ pɩhaɣ-ɩ ɖɔɖɔ taa leleŋ siŋŋ.

9. Ɛzɩma tomnaɣ yɔɔ ñɩm ñɩnʋʋ yeba nɛ nabɛyɛ tɩtasɩ sɩʋ fezuu taa tʋma kajalaɣ lone taa?

9 Tomnaɣ yɔɔ ñɩm. Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔŋ toovenim taa yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩsɩɩ tomnaɣ yɔɔ wondu ti-lone taa. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩlɩ toovenim yɔ, ɖɩnɩ pɩ-taa se pɩtɩkɛ tomnaɣ yɔɔ wondu pɩwɛɛ se ɖɩsɩɩ kajalaɣ lone taa, ɛlɛ fezuu taa ñɩndʋ. Ða-taa kaawɛ leleŋ se ɖɩkpaɣ tomnaɣ yɔɔ wondu nɛ ɖɩlaa kɩlaŋ se pɩsa nɛ ɖɩɖɔ toovenim taa. Ɛlɛ alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, pɩtɩla yɔ, ɖɩnaɣ lalaa wɛɛ nɛ payakɩ wondu kɩfatʋ nɛ pɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ tomnaɣ yɔɔ ñɩm lɛɛbʋ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ ɛzɩ pɩwɛɛ nɛ pɩɖɛɣ ɖɔ-yɔɔ yɔ. Ye ɖe-liu ɛɛtasɩɣ sɩbɩnʋʋ mbʋ ɖɩwɛɛna yɔ, piyeki nɛ ɖɩpaɣzɩ sɩʋ ñɩm ñɩnʋʋ kajalaɣ lone taa nɛ fezuu taa tʋma tɩŋɩɣ pɩ-wayɩ. Mbʋ kaatalɩnɩ Demaasɩ. Ɛɛwɛnɩ “ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ ñɩm kɔɖɛyɩ” yɔ, pʋyɔɔ eyebi apostoloo Pɔɔlɩ wayɩ tɩŋʋʋ se ɛ nɛ ɩ pala tʋmɩyɛ. (2 Tim. 4:10) Ɛbɛ yɔɔ Demaasɩ sewa nɛ eyele Pɔɔlɩ? Bibl tiheyi-ɖʋ ɖeyi ɖeyi mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛlɛ pɩtɩla ɛɛsɔɔlɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ fezuu taa tʋma yaa ɛtaasɔɔlɩ se ɛlaa kɩlaŋ weyi ɩhaɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛ nɛ Pɔɔlɩ  pala tʋmɩyɛ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖa-taa nɔɔyʋ tɩsɔɔlɩ se eyele nɛ tomnaɣ yɔɔ ñɩm laɣzaɣ hɔmɩ-ɩ nɛ ɛlɩɩ toovenim taa.

10. Pɩsa nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔŋ toovenim taa lɛ, mba pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ pataawɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɖɔ-yɔɔ?

10 Taabalɩyɛ. Pɩsa nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔŋ toovenim taa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ lalaa ɩtaawɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɖɔ-yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩpaɣzɩɣ toovenim taa ɖɔm yɔ, taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ ɖa-taabalaa mba patɩkɛ Aseɣɖe Tɩnaa yɔ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩlɛɣzɩɣ. Nabɛyɛ lɛ pɩɩcɛyɩɣ-wɛ, ɛlɛ lalaa lɛ, pakʋyʋʋ ɖɔ-yɔɔ nɛ pakaɖɩɣnɩ-ɖʋ. (1 Pɩy. 4:4) Paa ɖɩñakɩ pana se ɖa nɛ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma ɖɛ-hɛkʋ taa ɛwɛɛ leleŋ nɛ ɖɩwɩlɩɣ-wɛ se ɖɩwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ pataawɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖɩpɩsɩnɩ wayɩ toovenim taa. Nɛ pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ ɖɩñaɣ nɛ pana nɛ ɖa nɛ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma ɖɛ-hɛkʋ taa wɛɛ camɩyɛ. Ɛlɛ tɔm ndʋ tɩwɛ 1 Kɔrɛntɩ 15:33 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se mba pɔsɔɔlɩ Yehowa yɔ, pe-ɖeke pɩwɛɛ se ɖɩɖʋnɩ taabalɩyɛ.

11. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaacaɣ wezuu ŋgʋ kɩkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ yɔ?

11 Lɩmaɣza kɩdɛkɛda nɛ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ. Mba pɔɖɔŋ toovenim taa yɔ, pɩwɛɛ se pɛkɛ ɛyaa kiɖeɖema. (Iza. 35:8; kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 1:14-16.) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩpaɣzɩ toovenim tɩlʋʋ yɔ, ɖa-tɩŋa ɖɩlaba lɛɣzɩtʋ se ɖe-wezuu caɣʋ ɛmʋnɩ Bibl paɣtʋ. Lalaa lʋbɩnɩ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ sɔsɔtʋ siŋŋ. Paa lɛɣzɩtʋ ndʋ ɖɩtɩɩlaba yɔ, pɩtɩpɔzɩ kpa se ɖɩkpaɣ kele kele wɛtʋ ndʋ ɖɩwɛnɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ nɛ ɖɩlɛɣzɩnɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ kɩtɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaatɔlɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ kpaca taa? Pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ kɩhɛyʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ Yehowa hɛyaa se pɩsa nɛ ɖɩpɩsɩ kiɖeɖema yɔ kɩ-yɔɔ. Kɩhɛyʋʋ ŋgʋ lɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ calɩm kiɖeɖem. (1 Pɩy. 1:18, 19) Pɩsa nɛ ɖɩwɛɛ kele kele Yehowa ɛsɩndaa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɔzʋʋ tam kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ ŋgʋ Yesu laba yɔ kɩ-yɔɔ nɛ ɖiyele nɛ kɩcaɣ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-laŋa taa tam.

12, 13. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖɩwɛɛnɩ Yehowa lɩmaɣza kazandʋ yɔɔ? (b) Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ lɛɛlɛɛyɔ?

12 Sɔnzɩ nɛ lakasɩ nzɩ sɩkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ yɔ. Ðɔ-hɔʋ taa ñɩma, ɖa-tʋmɩyɛ taa taabalaa nɛ ɖa nɛ mba ɖɩlakɩ sukuli yɔ, papɩzɩɣ nɛ payaa-ɖʋ se ɖiwolo nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩla kazandʋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaala kazandʋ nɛ sɔnzɩ nzɩ sɩɩɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ yɔ? Pɩtɩpɔzɩ kpa se ɖɩsɔɔ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ yɔ. Lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ taa pɩlɩɩnɩ ɖenɖe ɛjaɖɛ yɔɔ mba kazandʋ ndɩ ndɩ lɩnaa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ. Ye ɖɩtɔzʋʋ mbʋ pʋyɔɔ Bibl heyiɣ-ɖʋ se ɖɩtaala kazandʋ ndʋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖa-taa tɛ se ɖɔ-ɖɔnɛ wɛɛ nɛ “piɖeɣni Kɩbaɣlʋ.” (Efɛz. 5:10) Ye ɖɩtaɣ liu Yehowa nɛ e-toovenim tɔm yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaatɔlɩ “ɛyʋ sɔɔndʋ seu” kpaca taa.​—Adu. 29:25.

13 Toovenim nʋmɔʋ taa ɖɔm fɛyɩ tɩnaɣ, pʋyɔɔ lɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩwɛɛ kɩ-taa ɖɔm yɔɔ tam. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩzɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔŋ toovenim nʋmɔʋ taa? Iyele nɛ ɖɩna lɩmaɣza wena apɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ɖʋ yɔ, a-taa naadozo.

TƐ ÑA-TAA SE ŊWOKI PƖ-YƆƆ NƐ ŊÐƆŊ TOOVENIM TAA

14. (a) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩya toovenim nɛ ɖɩɩpɛdɩɣ-pʋ kpa? (b) Ɛbɛ yɔɔ lɔŋ, lɔŋ sɩɣzʋʋ nɛ lɔŋsɩmtʋ pɔ-tɔm cɛyɩ siŋŋ?

14 Kajalaɣ lɛ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ toovenim tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ nɛ ŋmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ. Ɛɛɛ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋyakɩ toovenim pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ŋlakɩ ɖʋtʋ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl taa toovenim tɔm yɔ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, toovenim tɔm kaɣ mʋʋ ñɩm siŋŋ ñɛ-ɛsɩndaa nɛ ŋtɛ ña-taa se ŋŋpɛdɩɣ-pʋ kpa.  Pɩtasɩnɩ toovenim yabʋ lɛ, Aduwa 23:23 heyiɣ-ɖʋ se pɩwɛɛ se ɖɩya ɖɔɖɔ ‘lɔŋ nɛ lɔŋ sɩɣzʋʋ nɛ lɔŋsɩmtʋ.’ Toovenim tɔm tɩlʋʋ ɖeke tɩmaɣ. Pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ toovenim tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkaa yɔ tʋmɩyɛ ɖe-wezuu caɣʋ taa. Lɛɣtʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ tɔm ndʋ payɩ Yehowa yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-hɛkʋ taa yɔ. Lɔŋ seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ mbʋ payɩ ɖɩsɩma yɔ. Nabʋyʋ taa lɛ, toovenim tɔm sɩɣzɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɛ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩpɔzʋʋ se ɖɩla lɛɣzɩtʋ yɔ. Pɩwɛɛ se ɖiyele nɛ toovenim tɔm ɖiyiɣ-ɖʋ paa ɛzɩmtaa. Pɩmʋ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ liidiye.​—Adu. 8:10.

15. Ɛzɩma toovenim tambaɖɛ huuzuu ɖɔ-yɔɔ?

15 Nabʋlɛ lɛ, tɛ ña-taa se ŋcakɩ wezuu ŋgʋ kɩlakɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ toovenim yɔ paa ɖooye. Ta toovenim tɔm tambaɖɛ ña-tɩnaɣ taa. (Efɛz. 6:14) Bibl alɩwaatʋ taa lɛ, tambaɖɛ nɖɩ sɔɔja taŋaɣ yɔ, ɖɩsɩɣaɣnɩ-ɩ se ehuuzi ɛ-tɩnaɣ nɛ e-tomnaɣ hɔɔlɩŋ weyi pɩɩnaɣ yɔ ɩ-yɔɔ. Pɩsa nɛ tambaɖɛ kandɩyɩ sɔɔja yɔɔ lɛ pɩwɛɛ se ɛtam-ɖɩ. Ɛlɛ ɛtɩhɔkɩ-ɖɩ nɛ pɩcɛyɩ camɩyɛ yɔ, ɖɩɩwazɩɣ-ɩ camɩyɛ. Ɛzɩma ɖe-fezuu taa toovenim tambaɖɛ huuzuu ɖɔ-yɔɔ? Ye ɖɩhɔkɩ-ɖɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ pɩcɛyɩsɩ camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtaawɛɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda nɛ piyeki ɖɔɖɔ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ takɩm yaa nazɩm nabʋyʋ taa yɔ, Bibl taa toovenim tɔm kaɣ-ɖʋ seɣtuu nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ. Ɛzɩma sɔɔja ɛɛpɩzɩɣ kpa nɛ ewolo you taa nɛ ɛtɩta ɛ-tambaɖɛ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖiiyeki kpa nɛ toovenim tɔm tambaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna yɔ, ɖɩyɔɔyɩ yaa ɖɩlɩɩ ɖɔ-yɔɔ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖɩhɔkɩ-ɖɩ nɛ pɩcɛyɩ camɩyɛ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɖɩcakɩ wezuu se pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim tɔm yɔ. Sɔɔja tambaɖɛ wazaɣ lɛɛka lɛ se ɖiyeki se ehiɣ lone nɖɩ ɖɩ-taa esusi e-you sɩɣa yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ nʋmɔʋ naadozo ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔŋ toovenim nʋmɔʋ taa yɔ kɩ-tɔm.

16. Ye ɖɩwɩlɩɣ ɛyaa lalaa toovenim tɔm yɔ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔŋ toovenim nʋmɔʋ taa?

16 Nabudozo lɛ, la ño-ɖoŋ ɖeɖe Bibl taa toovenim tɔm wɩlʋʋ nʋmɔʋ taa. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ñe-fezuu taa you sɩɣa ŋga kɛkɛnɩ “Ɛsɔtɔm” yɔ, nɛ pɩcɛyɩsɩ camɩyɛ. (Efɛz. 6:17) Ða-taa paa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛla e-ɖoŋ ɖeɖe tɔm wɩlʋʋ nʋmɔʋ taa nɛ ɛkɛnɩ “tʋtʋyɛ tɔm kpou kpayʋ kɩbanʋ.” (2 Tim. 2:15) Ðɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl se ɖɩsɩnɩ lalaa nɛ paya toovenim tɔm nɛ pɔlɔ cɛtɩm wɩlɩtʋ lɛ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖiyeki se Ɛsɔtɔm ɛcaɣ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-laŋa taa camɩyɛ. Piyeki nɛ ɖa-taa tɛ se ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔŋ toovenim nʋmɔʋ taa.

17. Ɛbɛ yɔɔ toovenim tɔm kɛ ñɩm pʋyʋ ñɛ-ɛsɩndaa?

17 Toovenim kɛnɩ kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ. Pɩtɩŋnɩ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, ɖihiɣ ñɩm sɔsɔm; mbʋ lɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ. Tɔm ndʋ ɛwɩlɩ-ɖʋ nɛ pɩtalɩnɩ sɔnɔ yɔ, tɩkɛnɩ ɖɩbazɩyɛ yem! Ɛsɔ labɩ-ɖʋ tamaɣ se ɛhaɣ-ɖʋ tamtam wezuu nɛ pɩsa nɛ ɖɩɖaɣnɩ kpɛlɩkʋʋ tɔm sakɩyɛ nɛ ɖisuyi toovenim tɔm ndʋ ɖɩtɛm yabʋ yɔ, tɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ lɛ, yele nɛ toovenim tɔm wɛɛ ñɛ-ɛsɩndaa ɛzɩ kijiɣa ŋga kamʋ ñɩm siŋŋ yɔ. Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘ŋyakɩ toovenim nɛ taapɛdɩ-pʋ’ kpa. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, ɛzɩ Wiyaʋ Daviid yɔ, ña ɖɔɖɔ ŋkaɣ Yehowa heyuu se: “Mankaɣ ɖɔm ño-toovenim taa.”​—Keɣa 86:11, nwt.

^ tay. 8 Pɛlɛɣzɩ hɩɖɛ.

^ tay. 8 Wolo JW Télédiffusion yɔɔ nɛ ŋcɔnɩ hɔɔlʋʋ INTERVIEW ET TEMOIGNAGE> LA VERITE TRANSFORME DES VIES.