Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kʋjɔʋ ŋgʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla Yehowa?

Kʋjɔʋ ŋgʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla Yehowa?

YESU yɔɔdɩ kɩyakʋ nakʋyʋ se: “Haʋ wɛ leleŋ pɩkɩlɩ mʋʋ.” (Tʋma 20:35) Bibl taa toovenim tɔm tʋnɛ titukuuni ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Yehowa labɩ-ɖʋ kʋjɔŋ sakɩyɛ weyi ɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ yɔ; ɛlɛ ye ɖɩlabɩ Yehowa kʋjɔʋ nakʋyʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ siŋŋ. Kʋjɔʋ ŋgʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla Yehowa? Aduwa 3:9 yɔɔdʋʋ se: “Ðʋ [Yehowa] hɩɖɛ nɛ ña-ñɩm.” ‘Ða-ñɩm’ mbʋ pɩ-taa nabʋyʋ lɛ ɖa-alɩwaatʋ, hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɛ niye yɔ, ɖo-ɖoŋ nɛ tomnaɣ yɔɔ ñɩm mbʋ ɖɩwɛna yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpakɩɣ ñɩm mbʋ nɛ ɖɩɖʋʋnɩ nesi toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩhaɣ Yehowa nabʋyʋ nɛ ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɖihikiɣ taa leleŋ siŋŋ.

Ðo-tomnaɣ yɔɔ ñɩm haʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaala kaakendu? Apostoloo Pɔɔlɩ heyi Kɔrɛntɩ ñɩma se ‘pasɩɩ nabʋyʋ kɩjaʋ’ nɛ palabɩnɩ haɖɛ. (1 Kɔr. 16:2) Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ ñɛ-ɛjaɖɛ taa nʋmɔŋ ndɩ ndɩ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋna nɛ ŋla haɖɛ yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla? Ðitendi-ŋ kalɩ aɖakaɣ kanɛ.

Pɩtɩkɛ ajɛɛ kpeekpe taa papɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ nɛ pala haɖɛ. Ɛlɛ nʋmɔŋ lɛɛŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋla haɖɛ yɔ, ɩwɛ intɛrnɛɛtɩ hɔɔlʋʋ don yɔɔ. Ajɛɛ naayɛ taa lɛ, pocosi tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ pɩlɩɩnɩ haɖɛ labʋ yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ intɛrnɛɛtɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ.