Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Camɩyɛ lakasɩ—Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɩlɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ nɛ ɖa-lakasɩ taa yɔ

Camɩyɛ lakasɩ—Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɩlɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ nɛ ɖa-lakasɩ taa yɔ

YE ÐƖLABƖ nɔɔyʋ camɩyɛ lakasɩ yɔ, pɩhɛzɩɣ ɛ-laŋɩyɛ nɛ pɩkpazɩɣ-ɩ ɖoŋ siŋŋ! Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ se nɔɔyʋ keŋni-ɖʋ camɩyɛ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ-ɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ. Ða-taa paa anɩ sɔɔlaa se lalaa ɩlabɩ-ɩ camɩyɛ lakasɩ. Ye mbʋ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ?

Camɩyɛ lakasɩ wɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɖɩmaɣzɩɣ lalaa kɛzɛɣa yɔɔ, nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɖɔ-yɔɔdaɣ nɛ ɖa-lakasɩ taa se ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩsɩnɩ-wɛ. Camɩyɛ lakasɩ tɩkɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɩwɩlɩɣ lalaa ɛsa yɔɔ yem yɔ. Sɔɔlɩm siŋŋ nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ seɣtiɣni ɛyʋ se ɛla lalaa camɩyɛ lakasɩ. Halɩ camɩyɛ lakasɩ kɛnɩ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu piye wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ, ɛwɛɛna yɔ. (Gal. 5:22, 23) Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-wɛnʋʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, iyele nɛ ɖɩna ɛzɩma Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu pawɩlaa se pɛwɛnɩ wɛtʋ ndʋ yɔ, nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ pa-kɩɖaŋ yɔ.

YEHOWA LAKƖ CAMƖYƐ LAKASƖ ƐYAA KPEEKPE

Yehowa lakɩ camɩyɛ lakasɩ nɛ ɛmaɣzɩɣ ɖɔɖɔ ɛyaa kpeekpe yɔɔ, nɛ pɩkpɛndɩnɩ “mba paasɩŋ kʋjɔʋ yɔ, nɛ kañatʋ tɩnaa.” (Luka 6:35) Yehowa lakɩ “nɛ wɩsɩ lɩɣ kɩbama nɛ kɩdɛkɛdaa yɔɔ . . . , nɛ tɛʋ nɩɣ ɛyaa kiɖeɖema nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔɔ.” (Mat. 5:45) Halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɛyaa mba paatisiɣ se Yehowa kɛnɩ pa-Lɩzɩyʋ yɔ, mbʋ payɩ Yehowa lɩzaa se pɩwazɩ ɛyʋ e-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩwazɩɣ-wɛ ɖɔɖɔ.

Mbʋ Yehowa labɩ Aɖam nɛ Ɛva yɔ, pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ camɩyɛ lakasɩ nʋmɔʋ taa. Aɖam nɛ Ɛva palabɩ kɩwɛɛkɩm nɛ pitileɖi lɛ, “pɛñɛyɩ pa-tɩ hiyuu hatʋ pɩsaŋ.” Paa mbʋ yɔ, Yehowa kaanawa se pɩpɔzɩ-wɛ wondu kususutu nɛ papɩzɩ nɛ pacaɣ wezuu alɩwaatʋ ndʋ palɩɣ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa nɛ powolo tɛtʋ ndʋ pɔlɔ tɩ-yɔɔ nɔɔ nɛ tɩlʋlʋʋ “sɔɔ nɛ eliizona” yɔ, tɩ-taa yɔ. Yehowa labɩ-wɛ camɩyɛ lakasɩ nɛ ɛcɔnɩ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe nɛ ɛñɛyɩ-wɛ “tɔnɛ tokonaa nɛ esuu-wɛ.”​—Kiɖe 3:7, 17, 18, 21.

Paa Yehowa ɛlakɩ camɩyɛ lakasɩ ɛyaa “kɩbama nɛ kɩdɛkɛdaa” yɔ, ɛsɔɔlaa se ɛla camɩyɛ lakasɩ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma nɛ pɩkpaɖɩ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Nayʋ Zakarii alɩwaatʋ taa, pɩɩwɩzɩ tiyiyu nɔɔyʋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛnawa se samaɣ yebi Yeruzalɛm templo maʋ tʋmɩyɛ yɔ. Yehowa nɩ tiyiyu ɛnʋ ɛ-tɔm taa nɛ eheyi-i “tɔm kɩbandʋ [nɛ] laŋɩyɛ hɛzʋʋ tɔm.” (Zek. 1:12, 13) Mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa kaalabɩ nayʋ Eliya. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa, piitibi Eliya toma taa nɛ ɛpɔzɩ Yehowa se ɛkpaɣ e-wezuu. Yehowa nɩ ɛ-tɔm taa camɩyɛ nɛ etiyi tiyiyu nɔɔyʋ se ɛkpazɩ-ɩ ɖoŋ. Halɩ Ɛsɔ yeba nɛ nayʋ ɛnʋ ɛtɩlɩ se ɛfɛyɩ e-ɖeke. Eliya nɩ tɔm pee kɩbana ana nɛ sɩnʋʋ mbʋ pɩɩpɔzɩ-ɩ ɖeyi ɖeyi yɔ lɛ, pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ nɛ ewolo ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ. (1 Aw. 19:1-18) Ɛsɔ sɛyaa kpeekpe taa lɛ, akɩlɩ wɩlʋʋ se ɛwɛnɩ camɩyɛ lakasɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Yehowa wɛna yɔ?

YESU WƖLAA SE ƐLAKƖ CAMƖYƐ LAKASƖ SIŊŊ

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, paasɩmɩ-ɩ se ɛkɛ weyi ɛmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ nɛ ɛlakɩ-wɛ camɩyɛ lakasɩ yɔ. Ɛ-tɔm taawɛɛ  kaɖɛ kpa. Ɛzɩma ɛnaɣaɣ ɛyaa pʋtɔdɩyɛ yɔ, piyeba nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ, mba mɩ ɩlakɩ kʋñɔŋ nɛ pɩnɩɣ-mɩ yɔ, nɛ mankaɣ-mɩ labʋ nɛ ɩhɛzɩ. . . . Man-sʋʋtʋ wɛ hʋnjaŋ.” (Mat. 11:28-30) Yesu camɩyɛ lakasɩ yeba nɛ ɛyaa tɩŋɩɣ-ɩ paa le. Ɛyaa mba pɛ-wɛtʋ yeba nɛ “pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ” nɛ ɛcalɩ-wɛ nɛ ɛwaa pa-kʋdɔmɩŋ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ ɛ-Caa yɔɔ tɔm nɛ “pɩɖaɣlɩ pɩŋŋ.”​—Mark. 6:34; Mat. 14:14; 15:32-38.

Yesu camɩyɛ lakasɩ yeba nɛ ɛnɩɣ lalaa tɔm taa nɛ ɛtɩlɩ ɖɔɖɔ wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɛlɩzɩ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ yɔ. Halɩ hɛzʋʋ alɩwaatʋ taa, Yesu mʋ ɛyaa mba payɩ pañɩnaɣ se ɛsɩnɩ-wɛ yɔ “camɩyɛ.” (Luka 9:10, 11) Yesu tɩkalɩ halʋ weyi sɔɔndʋ kaakpa-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, etukuni e-toko se calɩm mbʋ pikpeŋaɣni-i yɔ pɩsɩŋ yɔ, paa paɣtʋ ɛyɔɔdaɣ se ɛfɛyɩ kele kele yɔ. (Lev. 15:25-28) Kʋdɔŋ ŋgʋ kiyeba nɛ halʋ ɛnʋ ɛnɩɩ siziŋ pɩnzɩ 12 ɛlɛ Yesu na ɛ-pʋtɔdɩyɛ nɛ eheyi-i se: “Mɛn-pɛlɛ, ñe-tisuu yabɩnɩ ña-ñʋʋ; wolo nɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ ña-kʋdɔŋ kpeekpe waa.” (Mark. 5:25-34) Camɩyɛ lakasɩ kɩbanzɩ nzɩ lɛ mbʋ yɔ!

CAMƖYƐ LAKASƖ PƆZƲƲ SE PALA KƖBANDƲ

Kɩɖaŋ weyi ɩ-tɔm ɖɩyɔɔdaa nɛ pɩɖɛɛ yɔ, ɩwɩlaa se lakasɩ patɩlɩɣna se nɔɔyʋ wɛnɩ camɩyɛ lakasɩ. Yesu ñɩɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ niye alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdɩ Samaarii tʋ koobiɖe tʋ kɩɖaʋ tɔm yɔ. Paa tɔm kaawɛ Samaarii ñɩma nɛ Yuuda ñɩma hɛkʋ taa yɔ, Samaarii tʋ weyi ɛ-tɔm ɛyɔɔdɩ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, ɛna abalʋ weyi pamabɩ-ɩ nɛ pɩkazɩ fezuu ɖaa yɔ habɩyɛ yɔɔ lɛ, pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ. Camɩyɛ lakasɩ seɣti Samaarii tʋ ɛnʋ se ɛla nabʋyʋ. Ɛñalɩ abalʋ ɛnʋ e-heŋ taa nɛ ewoni-i ɖɔkɔtɔ. Samaarii tʋ hɛyɩ ɖɔkɔtɔ liidiye se ɛcɔnɩ abalʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ nɛ eheyi-i se ye pɩɖɛ liidiye nɖɩ ɖɩ-yɔɔ lɛ, ɛnʋ kaahɛyɩ-ɩ pʋwayɩ.​—Luka 10:29-37.

Pɩtasɩnɩ se lakasɩ patɩlɩɣnɩ camɩyɛ lakasɩ wɛtʋ lɛ, papɩzɩɣ nɛ patɩlɩ-tʋ ɖɔɖɔ nɛ tɔm pee kɩbana wena akpazɩɣ ɖoŋ yɔ. Bibl yɔɔdaa se “ɛyʋ laŋɩyɛ taa ñɩmɩŋ kaɣ-ɩ hadɛ luzuu” ɛlɛ “tɔm kɩbandʋ kaɣ ɛ-taa labʋ leleŋ.” (Adu. 12:25) Ye ɖɩwazɩɣ * yaa ɖɩlakɩ kɩbandʋ lalaa nɛ ɖɩlakɩ-wɛ ɖɔɖɔ camɩyɛ lakasɩ yɔ, ɖiheyiɣ-wɛ tɔm ndʋ tɩkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ nɛ pɛwɛɛ taa leleŋ taa yɔ. Ðɔ-tɔm pee kɩbana wɩlɩɣ lalaa se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ. Piseɣtiɣ-wɛ se pɔɖɔkɩ pa-tɩ nɛ palʋbɩnɩ kala wena pakatɩɣ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ.​—Adu. 16:24.

KPƐLƖKƖ CAMƖYƐ LAKASƖ

Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ “ɛ-lɛzʋʋ” nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖa-tɩŋa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ camɩyɛ lakasɩ. (Kiɖe 1:27) Roma sɔɔja Yuliyuusi kaakpaɣ apostoloo Pɔɔlɩ se ewokini-i Roma lɛ, ɛlabɩ-ɩ “camɩyɛ nɛ ɛha-ɩ nʋmɔʋ se ewolo ɛna ɛ-ɛgbaɣdɩnaa nɛ pawazɩ-ɩ.” (Tʋma 27:3) Pʋwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, Malɩtɩ ñɩma labɩ Pɔɔlɩ nɛ mba paawɛ kpɩyʋʋ ŋgʋ kɩsʋ lɩm yɔ kɩ-taa yɔ ‘camɩyɛ lakasɩ siŋŋ.’ Halɩ lɩm hɛkʋ taa ɛyaa panɛ popuzi-wɛ miŋ se pisoŋ-wɛ. (Tʋma 28:1, 2) Pa-lakasɩ nzɩ sɩmʋnɩ samtʋ, ɛlɛ paa mbʋ yɔ pɩwɛɛ se ɖɩlakɩ camɩyɛ lakasɩ paa ɛzɩmtaa nɛ pɩtaakɛ alɩwaatʋ natʋyʋ taa ɖeke.

Pɩsa nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa camɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩlakɩ camɩyɛ lakasɩ paa ɛzɩmtaa nɛ ɖiyele nɛ wɛtʋ ndʋ tɩpɩsɩ ɖɛ-ɛyʋtʋ maɣmaɣ. Pʋyɔɔ Yehowa heyiɣ-ɖʋ se “ɖɩkɛnɩ” kɩbandʋ tɩnaa. (Kol. 3:12) Toovenim lɛ, pɩfɛyɩ kɛlɛʋ paa ɛzɩmtaa se ɖiyele nɛ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩpɩsɩ ɖɛ-ɛyʋtʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Fɛyɛ, ɛzɩma ɖɩɩtaɣ lalaa liu yɔ, ɛzɩma ɖɩwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ yaa ɛzɩma ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlʋkɩnɩ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ yɔ, piyeki nɛ ɖɩɩlakɩ camɩyɛ lakasɩ paa ɛzɩmtaa. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa kala ana alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtaɣ fezuu kiɖeɖeu liu nɛ ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa weyi ɛha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ camɩyɛ lakasɩ nʋmɔʋ taa yɔ.​—1 Kɔr. 2:12.

 Ŋsɩm hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩwɛɛ se ŋwɩlɩ lalaa camɩyɛ lakasɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ? Pɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Mɛnkɛ welisiyu kɩbanʋ na? Mɔncɔŋnɩ camɩyɛ nɛ manaɣ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩwɛɛ se mansɩnɩ lalaa yɔ? Ɛzɩmtaa malɩzɩ camɩyɛ lakasɩ wɛtʋ nɛ mawɩlɩ weyi ɛtɩkɛ mɔ-hɔʋ taa tʋ yaa man-taabalʋ yɔ kɛdɛzaɣ ɖeɖe?’ Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ ɖa-tɩ kaɖʋwa se ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩtɩlɩ ɛyaa mba pɔcɔ-ɖʋ nɛ pata yɔ pɔ-yɔɔ tɔm nɛ pɩkpaɖɩ, kɔzɩ kɔzɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa ñɩma. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, piyeki nɛ ɖɩtɩlɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɛwɛɛ yɔ nɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩpɔzʋʋ se pasɩnɩ-wɛ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩɩlakɩ camɩyɛ lakasɩ lalaa lɛ, ɖɩɖʋ ɖa-tɩ po-lone taa nɛ ɖiyele nɛ mbʋ ɖɩlakɩ-wɛ yɔ pɩkɛdɩnɩ-wɛ. (Mat. 7:12) Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, ye ɖɩpɔzʋʋ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ camɩyɛ lakasɩ wɛtʋ yɔ, ɛkaɣ wazʋʋ ɖa-pana ñaɣʋ yɔɔ.​—Luka 11:13.

CAMƖYƐ LABƲ HƆŊ ƐYAA SE PƆÑƆTƖNƖ-ÐƲ

Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tiyeba se ɛkɛ Ɛsɔ lɩmɖʋyʋ weyi e-wezuu caɣʋ wɛ ndɩ yɔ tɩ-tɔm lɛ, ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ “camɩyɛ wɛtʋ tɔm.” (2 Kɔr. 6:3-6) Ɛyaa ñɔtaɣnɩ Pɔɔlɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-yɔɔdaɣ nɛ ɛ-wɛtʋ pɩwɩlaɣ se ekeŋni-wɛ camɩyɛ. (Tʋma 28:30, 31) Mbʋ ɖɔɖɔ ɖɛ-wɛtʋ kɩbandʋ pɩzɩɣ nɛ pɩhɔ ɛyaa nɛ pɔkɔɔ toovenim taa. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ camɩyɛ lakasɩ ɛyaa kpeekpe, halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba pakaɖɩɣnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma yɔ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩhɛzɩ pa-laŋa nɛ peyele-ɖʋ kaɖɩnʋʋ. (Roma 12:20) Halɩ alɩwaatʋ kaaɖɛɣ lɛ, papɩzɩɣ nɛ petisi nɛ pɛkpɛlɩkɩ Bibl.

Pakaɣ fezuu ɛyaa sakɩyɛ cee wayɩ paradisuu ŋgʋ kɩkaɣ kɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ kɩ-taa, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pa-taa kaɣ labʋ leleŋ siŋŋ, alɩwaatʋ ndʋ panaɣ se ɛyaa lakɩ ɖama camɩyɛ lakasɩ yɔ. Nɛ pɩtɩla pa-kajalaɣ ɖeɖe pakaɣ naʋ se ɛyaa lakɩ ɖama camɩyɛ lakasɩ siŋŋ mbʋ. Pakaɣ wɩlʋʋ pɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ mba ɖɔɖɔ pala lalaa camɩyɛ lakasɩ. Ɛyaa mba payɩ pakaɣ kizuu alɩwaatʋ ndʋ se paalakɩ camɩyɛ lakasɩ se pasɩnɩ lalaa yɔ, paakaɣ caɣʋ wezuu tam Ɛsɔ Kewiyaɣ taa. Ɛlɛ, mba Yehowa ha-wɛ nʋmɔʋ se pacaɣ tamtam wezuu yɔ, pakaɣ ɖama labʋ camɩyɛ lakasɩ nɛ sɔɔlɩm. (Keɣa 36:9-11) Laŋhɛzɩyɛ nɛ ɖiɣɖiɣ caɣʋ kaɣ wɛʋ siŋŋ! Ɛlɛ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ kɩbandʋ ndʋ tɩtalɩ lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ ɖa-camɩyɛ lakasɩ wazasɩ sɔnɔ?

HIƔ ÑA-CAMƖYƐ LAKASƖ WAZASƖ SƆNƆ

Bibl yɔɔdaa se: “Ɛyʋ pʋtɔdɩyɛ nayʋ [yaa camyɛ lakasɩ tʋ] lakɩ e-ciyam kɩbandʋ.” (Adu. 11:17) Ɛyaa ñɔtʋʋnɩ weyi ɛlakɩ camɩyɛ lakasɩ yɔ, nɛ mba ɖɔɖɔ pɔsɔɔlaa se palabɩ-ɩ camɩyɛ lakasɩ. Yesu yɔɔdaa se: “Ɩkɛdɩɣ nɛ caɖaɣ ŋga nɛ ɩhaɣ yɔ, ŋga pɛkɛdɩɣna nɛ paha-mɩ.” (Luka 6:38) Ye mbʋ pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyʋ weyi ɛlakɩ camɩyɛ lakasɩ yɔ ehiɣ taabalaa kɩbama nɛ ɛ nɛ wɛ pa-taabalɩyɛ leɖi.

Apostoloo Pɔɔlɩ seɣti koobiya mba paawɛ Efɛɛzɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɩla ɖama kɩbandʋ nɛ ɩna ɖama pʋtɔdɩyɛ, ikpeɣ ɖama.” (Efɛz. 4:32) Alɩwaatʋ ndʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa koobiya tɩŋa lakɩ ɖama camɩyɛ lakasɩ nɛ pañɩnɩɣ se pasɩnɩ ɖama yɔ, pehikiɣ wazasɩ sakɩyɛ siŋŋ! Pa-taa nɔɔyʋ ɛɛsɔɔlʋʋ se eheyi e-koobu tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ, ɛ nɛ nɔɔyʋ pɔhɔ tɔm yaa ehoŋ lalaa. Paaɖʋʋ pa-taa se pɔyɔɔdʋʋ tɔm natʋyʋ nɛ paɖʋnɩ lalaa ɖɩwɩzɩyɛ, ɛlɛ pañakɩ pana se palabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋsɩnɖaa nzʋlʋmɩyɛ nɛ pasɩnɩ lalaa. (Adu. 12:18) Piyeki nɛ ɛgbɛyɛ kpeekpe wɛɛ ɖoŋ fezuu taa.

Ɛɛɛ, pɩwɛɛ se pana ɖa-camɩyɛ lakasɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ nɛ ɖa-lakasɩ taa. Ye ɖɩlakɩ lalaa camɩyɛ lakasɩ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩmaɣzɩɣnɩ ɖɛ-Ɛsɔ kʋjɔʋ tʋ Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ. (Efɛz. 5:1) Piyeki nɛ ɖɩkpazɩ ɖɛ-ɛgbɛyɛ ɖoŋ nɛ ɖɩhɔ lalaa nɛ pɔkɔɔ Ɛsɔ sɛtʋ kele kele ñɩndʋ taa. Ye mbʋ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖiyele nɛ ɖɛ-wɛtʋ wɩlɩ se ɖɩlakɩ camɩyɛ lakasɩ paa ɛzɩmtaa!

^ tay. 13 Ðɩkaɣ yɔɔdʋʋ wazʋʋ tɔm ñʋŋ weyi ɩtazɩɣ fezuu kiɖeɖeu piye hɔɔlɩŋ nakʋ taa yɔ ɩ-taa ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.