Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

A-maɣzɩm wɛnɩ ɖoŋ ñɔ-yɔɔ?

A-maɣzɩm wɛnɩ ɖoŋ ñɔ-yɔɔ?

Ɩtaakpaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ lakasɩ.”​—ROMA 12:2.

HENDU: 88, 45

1, 2. (a) Alɩwaatʋ ndʋ Pɩyɛɛrɩ tɔm se pɩtɩpɔzɩ se Yesu ɛnɩɩ wɩzasɩ nasɩyɩ lɛ, suwe ɛlɛ cosi-i? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Ɛbɛ yɔɔ Yesu cosi mbʋ?

YESU yɔɔdɩ tɔm natʋyʋ nɛ pɩwɛɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaɖɛ se petisi tɩ-yɔɔ. Pamaɣzaɣ se Yesu tɔkɩ kewiyitu Izrayɛɛlɩ yɔɔ ɛlɛ, ɛlɛ ñeheyi-wɛ se piileɖiɣ lɛ, pakaɣ-ɩ nazʋʋ nɛ pakʋ-ɩ. Peeɖe apostoloo Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaa se: “Kɩbaɣlʋ, Ɛsɔ ɛɖaŋ ñɔ-yɔɔ. Aayɩ, pɩɩkaɣ-ŋ labʋ mbʋ!” Nɛ Yesu pɩsɩnɩ-ɩ se: “Ðɛɛ mɔ-yɔɔ, Sataŋ, ŋkaɣdɩɣ-m ma-nʋmɔʋ taa, ña-maɣzɩm tɩkɛ Ɛsɔ mbʋ, ɛlɛ ɛyaa mbʋ!”​—Mat. 16:21-23; Tʋma 1:6.

2 Yesu tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se tʋkaɣ nakɛyɛ wɛ Ɛsɔ lɩmaɣza nɛ Sataŋ ɛjaɖɛ lɩmaɣza pɛ-hɛkʋ taa. (1 Yoh. 5:19) Pɩyɛɛrɩ kaawɛnɩ tɩ hɛndɩnʋʋ lɩmaɣza wena ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩma kaawɛna yɔ. Ɛlɛ Yesu kaanawa se ɛ-Caa lɩmaɣza ñɛwɛ ndɩ. Ɛɛnawa se Ɛsɔ sɔɔlɩm lɛ se ɛnɩɩ siziŋ nɛ ɛsɩ. Pʋyɔɔ tɔm ndʋ ecosi Pɩyɛɛrɩ yɔ, tɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ekizi ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza nɛ ɛwɛɛnɩ Yehowa ñɩna.

3. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛ kaɖɛ se ɖɩlɔ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza nɛ ɖɩwɛɛnɩ Yehowa ñɩna?

 3 Ða yɔ, a-lɩmaɣza ɖɩwɛna? Ɛsɔ lɩmaɣza yaa ɛjaɖɛ ñɩna ɖɩwɛna? Toovenim se ɖitisaa nɛ ɖɩlɛɣzɩ ɖɛ-wɛtʋ nɛ tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ paɣtʋ. Ɛlɛ ɖa-maɣzɩm yɔ? Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖa-maɣzɩm ɛla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa ñɩmbʋ na? Pɩpɔzʋʋ-ɖʋ pana ñaɣʋ pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩla mbʋ. Ɛlɛ pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu wɛ paa le. (Efɛz. 2:2) Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩma kiseɣtiɣ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ yɔ, pɩwɛ kɛlɛʋ se kɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ. Toovenim lɛ, pɩwɛ kaɖɛ se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ Yehowa lɩmaɣza; ɛlɛ pɩwɛ kɛlɛʋ yem se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza.

4. (a) Ye ɖiyeba nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ maɣzɩm wɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ yɔ, wɛtʋ ndʋ ɖɩkaɣ wɛnʋʋ? (b) Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ se ɖɩla we?

4 Ɛlɛ ye ɖiyeba nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ maɣzɩm wɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ yɔ, ɖɩkaɣ wɛnʋʋ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ nɛ ɖɩɩkaɣ tisuu se patasɩ-ɖʋ lɔŋ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nʋmɔʋ taa. (Mark. 7:21, 22) Pʋyɔɔ pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛnɩ ‘Ɛsɔ maɣzɩm’ nɛ ɖɩtaawɛɛnɩ “ɛyaa mbʋ!” Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩla mbʋ. Kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ lɩmaɣza wɛnʋʋ ɛɛɖʋzʋʋ-ɖʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa ɛlɛ pɩwazɩɣ-ɖʋ kɩwazʋ yɔ. Kɩsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlʋbɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza nɛ ataawɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ yɔ. Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ mbʋ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa lɩmaɣza hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa nɛ ɖiyele nɛ aɖiyi-ɖʋ yɔ.

YEHOWA MAƔZƖM WƐ ÐEU NƐ PƖWAZƖƔ

5. Ɛbɛ yɔɔ nabɛyɛ tɩsɔɔlɩ se nɔɔyʋ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ?

5 Nabɛyɛ tɩsɔɔlɩ se nɔɔyʋ eheyi-wɛ mbʋ pɩwɛɛ se pala yɔ yaa ɛwɛɛnɩ ɖoŋ pa-maɣzɩm yɔɔ. Pɔyɔɔdʋʋ se: “Ma pɩwɛɛ se mankpaɣ ma-lɩmaɣza.” Toovenim lɛ, pacaɣ pɔyɔɔdɩ se pa-maɣmaɣ pɩwɛɛ se pakpaɣ pa-lɩmaɣza nɛ wɛtʋ ndʋ tɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Patɩsɔɔlɩ se nɔɔyʋ eɖiyi-wɛ yaa nɔɔyʋ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ pɛ-ɛyʋtʋ yɔɔ. *

6. (a) Tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ Yehowa ha-ɖʋ? (b) Pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛ ɖa-tɩ yɔɔ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa?

6 Paa ɖɩñakɩ pana se ɖa-maɣzɩm ɛla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa ñɩmbʋ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, ɖɩfɛyɩnɩ waɖɛ se ɖɩlɩzɩ mbʋ ɖa-maɣmaɣ ɖɩsɔɔlɩ labʋ yɔ. Ɛzɩ 2 Kɔrɛntɩ 3:17 yɔɔdʋʋ yɔ, “ɖenɖe [Yehowa] fezuu wɛɛ yɔ, peeɖe tɩ-yɔɔ wɛtʋ wɛɣ.” Ðɩwɛnɩ waɖɛ se ɖɩwɛɛnɩ ɛyʋtʋ ndʋ ɖa-maɣmaɣ ɖɩsɔɔlaa yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ mbʋ ɖɩsɔɔlɩ labʋ yaa mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ɖʋ yɔ. Toovenim lɛ, Yehowa manɩ-ɖʋ mbʋ. Paa mbʋ yɔ, ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ mbʋ pɩwɛnɩ kamasɩ. (Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 2:16.) Mbʋ pɩkɛ kɩbam nɛ mbʋ pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ pɩ-tɩlʋʋ nʋmɔʋ taa lɛ, Yehowa sɔɔlaa se ɖɩtɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɖiyele nɛ aɖiyi-ɖʋ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ, pɩɖʋzʋʋ-ɖʋ yaa pɩwazɩɣ-ɖʋ?

7, 8. Ye ɖɩñakɩ pana se ɖɩwɛɛnɩ Yehowa lɩmaɣza yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩɩɖʋzʋʋ-ɖʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

7 Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ. Lʋlɩyaa ñakɩ pana se pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩwɛɛnɩ maɣzɩm kɩbam nɛ wɛtʋ kɩbandʋ. Pawɩlɩɣ-sɩ se pɩcɛyaa se sɩyɔɔdʋʋ toovenim, sɩsɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ nɛ sɩmaɣzɩɣ ɖɔɖɔ lalaa yɔɔ. Wɩlɩtʋ tʋnɛ tɩɩɖʋzʋʋ piya kaaʋ. Ɛlɛ tɩsɩɣnɩ-sɩ se piɖeni-sɩ si-wezuu caɣʋ taa nɛ sɩtɩlɩ ɖɔɖɔ lɩmaɣza kɩbana kpaɣʋ alɩwaatʋ ndʋ sɩlakɩ sɔsaa yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, ɛzɩma sɩtɩtasɩ wɛʋ sɩ-lʋlɩyaa cɔlɔ yɔ, sɩwɛnɩ waɖɛ se sɩlɩzɩ sɩ-maɣmaɣ mbʋ sɩsɔɔlɩ labʋ yɔ. Ye sɩlɩzaa  se sɩɖɔŋ lɩmaɣza kɩbana wena sɩ-lʋlɩyaa kpaɣaa nɛ pafalɩsɩnɩ-sɩ yɔ a-yɔɔ yɔ, pɩwɛɣ kaɖɛ se sɩkpaɣ lɩmaɣza naayɛ nɛ pʋwayɩ sikpiɖi a-yɔɔ. Pɩsɩɣnɩ-sɩ se sɩtaatɔlɩ kʋñɔmɩŋ nɛ nɩɣzɛ ndɩ ndɩ taa.

8 Ɛzɩ lʋlɩyʋ kɩbanʋ yɔ, Yehowa sɔɔlaa se ɖe-wezuu caɣʋ eɖeni-ɖʋ siŋŋ. (Iza. 48:17, 18) Pʋyɔɔ ɛhaɣ-ɖʋ paɣtʋ kila wena pɩwɛɛ se aɖiyi-ɖʋ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nɛ wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ lalaa yɔɔ yɔ, pɩ-hɔɔlɩŋ taa. Hɔɔlɩŋ ɩnɛ ɩ-taa lɛ, ɛsɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ ɛ-maɣzɩm nɛ ɖiyele nɛ piɖiyi-ɖʋ. Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, pɩɩɖʋzʋʋ-ɖʋ kaaʋ ɛlɛ piyeki nɛ ɖa-maɣzɩm ɖe nɛ pɩtʋʋzɩ camɩyɛ. (Keɣa 91:6; Adu. 2:1-5; Iza. 55:9) Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza wena ayeki se ɖihiɣ koboyaɣ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɖɔɖɔ ɛyʋtʋ ndʋ tɩwɛ ɖeu yɔ. (Keɣa 1:2, 3) Ye ɖɩmaɣzɩɣ ɛzɩ Yehowa yɔ, pɩwazɩɣ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ.

YEHOWA MAƔZƖM KPAÐƖNƖ ÐEU

9, 10. Ɛbɛ wɩlɩɣ se Yehowa maɣzɩm kpaɖɩ ɖeu ɛjaɖɛ maɣzɩm?

9 Lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Yehowa sɛyaa sɔɔlaa se pɛwɛɛnɩ Ɛsɔ maɣzɩm yɔ lɛ se pɩwɛ ɖeu siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ ɛjaɖɛ maɣzɩm. Ɛjaɖɛ tasɩɣ ɛyaa lɔŋ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ, hɔʋ taa wezuu caɣʋ, tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ labʋ nɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa ɖɔɖɔ. Lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-taa sakɩyɛ ɛɛlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa maɣzɩm. Pɩ-taa nabʋyʋ yɔ: Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛjaɖɛ seɣtiɣ ɛyaa se pañɩnɩ pa-maɣmaɣ pa-hɩɖɛ sɛʋ, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ ɖiseɣtiɣ ɛyaa se pacaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu. Ɛjaɖɛ seɣtiɣ ɛyaa se paa tɔm ññɩɩ ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, papɩzɩɣ nɛ paya ɖama yaa pɛcɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ nɛ pɩsa nɛ pehiɣ koboyaɣ nɛ pɩkpaɖɩ. Lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩkaɖɩɣnɩ tɔm ndʋ Masɩ wɩlɩɣ yɔ. Paa mbʋ, ɛzɩ ɛjaɖɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-taa nabʋyʋ tɩmʋnɩ camɩyɛ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa nɛ pɩkpaɖɩ yaa we?

10 Yesu yɔɔdaa se: “Peɖezi [lɔŋ] tɔm tʋma yɔɔ.” (Mat. 11:19) Paa ɛjaɖɛ ɛɖɛnɩ ɛsɩndaa lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nɛ wondu kɩfatʋ lubu nʋmɔʋ taa yɔ, ɛyaa tɩpɩzɩ nɛ pawa kala wena ayeki se pataahiɣ koboyaɣ yɔ ɛzɩ yoŋ, ɖama taa tayʋʋ tomnaɣ tɔlɩm yɔɔ nɛ puuyaɣ lakasɩ mbʋ yɔ. Nɛ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nʋmɔʋ taa yɔ? Ɛyaa sakɩyɛ nawa se lɩmaɣza wena ɛjaɖɛ wɛna yɔ, atɩñɔɔzɩ hɔʋ taa wezuu caɣʋ ɛlɛ pɩkɔnɩ kaɖɛ hɔŋ taa nɛ pɩkɔnɩ ɖɔɖɔ kʋdɔmɩŋ nɛ kʋñɔmɩŋ lɛɛŋ. Ɛlɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛnɩ Ɛsɔ maɣzɩm yɔ, pɛwɛ koboyaɣ taa pɔ-hɔŋ taa nɛ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ kɔŋnɩ-wɛ ɖɔɖɔ tomnaɣ taa alaafɩya nɛ pa nɛ po-koobiya Krɩstʋ ñɩma lalaa pɛwɛ laŋhɛzɩyɛ taa. (Iza. 2:4; Tʋma 10:34, 35; 1 Kɔr. 6:9-11) Tɔm tʋnɛ tɩɩwɩlɩɣ se Yehowa maɣzɩm kpaɖɩ ɖeu ɛjaɖɛ maɣzɩm yaa we?

11. A-maɣzɩm kaaɖiyi Moyizi nɛ ɛbɛ lɩ pɩ-taa?

11 Ɛsɔ sɛyaa toovenim ñɩma mba pɔyɔɔdɩ pɔ-tɔm Bibl taa yɔ, paanawa se Yehowa maɣzɩm kpaɖɩnɩ ɖeu. Ðɩkpaɣ ɛzɩ Moyizi mbʋ yɔ, ɛɛwɛnɩ “Ejipiti mba lɔŋ kpeekpe”, paa mbʋ yɔ, Yehowa “lɛɣtʋ” ɛtaɣaɣ liu. (Tʋma 7:22; Keɣa 89:12) Ɛtɩmnɩ ɖɔɖɔ Yehowa se: “Wɩlɩ-m ña-nʋmɔʋ.” (Ejl. 33:13) Eyeba nɛ Yehowa maɣzɩm ɖiyi-i nɛ pɩha-ɩ waɖɛ se ɛɖʋ nesi Ɛsɔ kaɖʋwa nɛ kala, nɛ tisuu siŋŋ mbʋ ɛɛwɛna yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛwɛnɩ ɖɔɖɔ hɩɖɛ kɩbanɖɛ Masɩ taa.​—Ebr. 11:24-27.

12. Ɛbɛ yɔɔ apostoloo Pɔɔlɩ tɩŋaɣnaɣ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm?

12 Apostoloo Pɔɔlɩ kaakɛ ɛyʋ weyi ɛɛsɩm lɔŋ nɛ ɛtɩlɩ ɖɔɖɔ takayaɣ camɩyɛ yɔ. Halɩ ɛyɔɔdaɣ kʋnʋmɩŋ ɛzɩ naalɛ mbʋ yɔ, Ebree nɛ Grɛɛkɩ. (Tʋma 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3) Ɛlɛ paɣtʋ kila nʋmɔʋ taa lɛ, ɛtɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ. Masɩ yɔɔ ɛtɩŋaɣnaɣ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm. (Kalɩ Tʋma  Labʋ 17:2; 1 Kɔrɛntɩ 2:6, 7, 13.) Piyeba nɛ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ ɖeni-i camɩyɛ nɛ ɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ tam tam kɩhɛyʋʋ lidaʋ.​—2 Tim. 4:8.

13. A-sʋʋtʋ pɩkɛnaa se eyele nɛ ɖa-maɣzɩm la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa ñɩmbʋ?

13 Pɩtʋʋ fɛyɩ, Ɛsɔ maɣzɩm kpaɖɩ ɖeu siŋŋ ɛjaɖɛ ñɩmbʋ. Ye ɖiyeba nɛ ɛ-maɣzɩm ɖiyiɣ-ɖʋ yɔ, ɖihikiɣ koboyaɣ ŋga kakpaɖaa yɔ nɛ ɖe-wezuu caɣʋ ɖeni-ɖʋ camɩyɛ. Ɛlɛ Yehowa ɛɛñɩkɩɣ ɖɔ-yɔɔ se ɖɩwɛɛnɩ ɛ-maɣzɩm. Nɛ ‘Yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ’ nɛ ɛzʋtʋyaa paalakɩ mbʋ ɖɔɖɔ. (Mat. 24:45; 2 Kɔr. 1:24) Ɛlɛ paa Krɩstʋ tʋ weyi ɛ-sʋʋtʋ pɩkɛnaa se ɛñaɣ pana nɛ ɛ-maɣzɩm la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ ñɩmbʋ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ?

TAAYELE NƐ ƐJAÐƐ ÐƖNƐ ÐƖ-MAƔZƖM WƐƐNƖ ÐOŊ ÑƆ-YƆƆ

14, 15. (a) Pɩsa nɛ ɖɩwɛɛnɩ Yehowa maɣzɩm lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩka ɖa-lɩmaɣza? (b) Ɛzɩ Roma 12:2 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩlɔ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

14 Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ Roma 12:2 taa se: “Ɩtaakpaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ lakasɩ, ɛlɛ ɩpɩsɩ mɩ-maɣzɩm kɩfam, nɛ ɩtɩlɩ mbʋ pɩwɛ camɩyɛ nɛ piɖe Ɛsɔ ɛsɩndaa pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.” Mayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ se ye nabʋyʋ ɛɛwɛnɩ ɖoŋ ɖa-maɣzɩm yɔɔ pʋcɔ nɛ ɖɩtɩlɩɣ toovenim yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖiyele nɛ ɖa-maɣzɩm la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa ñɩmbʋ camɩyɛ. Toovenim lɛ, hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa palʋlɩ-ɖʋ yɔ, nɛ mbʋ pɩtalɩ-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɛwɛnɩ ɖoŋ ɖa-maɣzɩm yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, paa ɛzɩmtaa lɛ, ɛyʋ maɣzɩm pɩzɩɣ nɛ pɩlɛɣzɩ. Nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩlɩɣnɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩmaɣzɩɣ yɔ pɩ-cɔlɔ. Ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza Yehowa maɣzɩm yɔɔ kɔyɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖa-taa tɛ se ɛ-nʋmɔŋ tʋʋzaa. Piyeki nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖa-maɣzɩm ɛla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-ñɩmbʋ.

15 Ɛlɛ yʋsɩ se pɩsa nɛ ɖa-maɣzɩm la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa ñɩmbʋ lɛ, pɩwɛɛ ɖɩtaawɛɛnɩ “ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ lakasɩ.” Pɩwɛɛ se ɖikizi lɩmaɣza wena akaɖɩɣnɩ Ɛsɔ ñɩna yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ ɛzɩma pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ yɔ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ tɔɔnaɣ kɩbaŋa tɔɔʋ. Ye ɛyʋ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ kɩbaŋa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ tomnaɣ taa alaafɩya camɩyɛ. Ɛlɛ ye ɛtɔkɩ-kɛ nɛ esidiɣ tɔɔnaɣ ŋga ka-taa wɛ kʋdɔmɩŋ yɔ, pɩɩkaɣ-ɩ wazʋʋ pʋyʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩwɛɛnɩ Yehowa maɣzɩm yɔ, ye ɖiyeba nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ maɣzɩm wɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ ɖɔɖɔ yɔ, pɩɩkaɣ-ɖʋ wazʋʋ pʋyʋ.

16. Pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɛbɛ labʋ nɛ piyele nɛ ɖɩkandɩyɩ ɖa-tɩ yɔɔ?

16 Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla nabʋyʋ nɛ ɛtaanɩɩ ɛjaɖɛ maɣzɩm taŋ paa ññɩɩ yaa we? Aayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nabʋyʋ se ɖɩtaanɩɩ ɖɩ-maɣzɩm tɔm natʋyʋ kaaʋ. (1 Kɔr. 5:9, 10) Tɔm susuu tʋmɩyɛ maɣmaɣ yeki nɛ ɖɩkatɩɣ cɛtɩm wɩlɩtʋ sakɩyɛ. Ɛlɛ, paa ɖɩɩpɩzɩɣ se ɖɩfɛɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda tɔm nɩʋ yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖikizi tɩ-yɔɔ maɣzʋʋ yaa tɩ-yɔɔ tisuu. Ɛzɩ Yesu yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnɩɣ lɩmaɣza wena aɖʋʋ nesi Sataŋ wɩlɩtʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖikizi-yɛ kpaagbaa. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkandɩyɩ ɖa-tɩ yɔɔ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɖɩkpaɣ ɖa-tɩ nɛ mbʋ pɩɩwazɩɣ pʋyʋ nɛ piyeki se ɖɩnɩɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza yɔ pɩ-labʋ.​—Kalɩ Aduwa 4:23.

17. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖikizi mbʋ pɩɩwazɩɣ pʋyʋ nɛ piyeki se ɖɩwɛɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ maɣzɩm yɔ, pɩ-labʋ?

17 Mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ lɛ se ɖɩtɩlɩ labʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩlɩzɩɣ mba ɖɩcaɣ se pɛkɛ ɖa-taabalaa yɔ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se ye ɖɩɖʋʋ taabalɩyɛ nɛ ɛyaa mba paasɛɣ Yehowa yɔ, pa-maɣzɩm kaɣ wɛnʋʋ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ. (Adu. 13:20; 1 Kɔr. 15:12, 32, 33) Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ labʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ se ɖɩlakɩ aleɣya naayɛ yɔ. Pɩsa nɛ ɖɩtaaɖʋ ɖa-maɣzɩm taa lɩmaɣza wena ‘akaɖɩɣnɩ Ɛsɔ sɩmtʋ’ yɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖikizi  aleɣya wena asandɩɣ évolution wɩlɩtʋ, puuyaɣ lakasɩ, nɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ yɔ a-labʋ.​—2 Kɔr. 10:5.

Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩsɩɣnɩ ɖe-piya se sikizi aleɣya wena apɩzɩɣ nɛ awɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ sɩ-yɔɔ yɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 18, 19)

18, 19. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza wena patɩŋɩɣnɩ mɛsaɣ tɛɛ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ pasandɩɣ yɔ? (b) Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɛbɛ yɔɔ?

18 Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɖɩtɩlɩ mɛsaɣ tɛɛ nʋmɔŋ weyi ɩpɩzɩɣ iyele nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛjaɖɛ maɣzɩm yɔ nɛ ɖikizi-i. Nabʋyʋ taa papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm susuu nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ se piyele nɛ ɖe-liu tɛɛ kɔtɩnɩ politiki lɩmaɣza naayɛ. Ɛyʋ nɔɔyʋ yɔɔ tɔm kɛdʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsandɩ lɩmaɣza wena ɛjaɖɛ wɛna kaɖʋsɩ nɛ nʋmɔŋ weyi ɛyʋ tɩŋɩɣnɩ ɩ-yɔɔ se ɛtalɩ-sɩ yɔ. Videowaa nabɛyɛ nɛ takayɩsɩ nasɩyɩ sandɩɣ ɛyaa se pasɩɩ “pa-maɣmaɣ” nɛ “pɔ-hɔʋ” kajalaɣ lone taa nɛ piyeki se wɛtʋ ndʋ tɩkɛdɩnɩ ɛyaa nɛ halɩ pamaɣzɩ se tɩwɛ ɖeu. Ɛlɛ lɩmaɣza ana akaɖɩɣnɩ tɔm ndʋ Masɩ wɩlɩɣ yɔ. Masɩ wɩlɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsɩɣ Yehowa kajalaɣ lone taa yɔ, ɖa-maɣmaɣ yaa ɖɔ-hɔŋ wɛɣ koboyaɣ taa. (Mat. 22:36-39) Pɩtasɩ lɛ, piya aleɣya takayɩsɩ yaa videowaa nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ panaɣ ɛsa yɔɔ yem se pɛwɛ ɖeu, ɛlɛ toovenim lɛ, pɛkpɛlɩkɩɣ piya wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ mɛsaɣ tɛɛ ɛzɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ mbʋ yɔ.

19 Pɩtɩwɩlɩ se pɩfɛyɩ ɖeu se ɛyʋ ɛla aleɣya kɩbana, ɛlɛ pɩwɛɣ ɖeu se pʋcɔ nɛ ɖɩla aleɣya naayɛ lɛ, ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Manpɩzɩɣ nɛ mantɩlɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza, paa pɛwɛɛ nɛ patɩŋɩɣnɩ mɛsaɣ tɛɛ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ pasandɩɣ-yɛ yɔ? Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩɖʋʋ kamasɩ nzɩ siyeki se ɖa-maɣmaɣ yaa ɖe-piya ɩtaacɔnɩ videowaa yaa ɩtaakalɩ takayɩsɩ nzɩ siyeki se palɩɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza yɔɔ yɔ? Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩtɩŋɩɣnɩ lɩmaɣza wena Yehowa wɛna yɔ a-yɔɔ nɛ ɖɩkaɖɩɣnɩ ɛjaɖɛ maɣzɩm mbʋ ɖe-piya nɩɣ yɔ? Ye ɖɩsɩm tʋkaɣ ŋga kɛwɛ Ɛsɔ maɣzɩm nɛ ɛjaɖɛ ñɩmbʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ “ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ lakasɩ.”

A-MAƔZƖM WƐNƖ ÐOŊ ÑƆ-YƆƆ?

20. Ɛbɛ wɩlɩɣ maɣzɩm mbʋ pɩwɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ yɔ?

20 Taasɔɔ se toovenim taa lɛ, maɣzɩm tindima naalɛ wɛna: Yehowa maɣzɩm nɛ ɛjaɖɛ nɖɩ Sataŋ ɖiyiɣ yɔ ɖɩ-ñɩmbʋ. Maɣzɩm mbʋ ɖɩsɔɔlaa se pɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ? Tɔm ndʋ ɖɩkaɣ cosuu yɔ, pɩlɩɣnɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza yɔ pɩ-cɔlɔ. Ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza ɛjaɖɛ yɔɔ maɣzɩm yɔɔ yɔ, pɩkaɣ ɖoŋ wɛnʋʋ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ wɛnʋʋ tomnaɣ yɔɔ lɩmaɣza nɛ tomnaɣ yɔɔ lakasɩ. Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩ-yɔɔ ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza yɔ.

21. Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

21 Ɛzɩ ɖɩtɛm yɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, pɩsa nɛ ɖɩwɛɛnɩ Yehowa maɣzɩm lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɖɔ-yɔɔ yɔ. Ɛlɛ pi-ɖeke pɩtɩmaɣ. Pɩcɛyaa se ɖɩka ɖa-lɩmaɣza Ɛsɔ maɣzɩm yɔɔ nɛ ɖɩpɩsɩ-pʋ ɖa-ñɩmbʋ. Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩtasɩ naʋ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ yɔ.

^ tay. 5 Toovenim lɛ, mba pɔsɔɔlaa se pɛwɛɛ pa-tɩ yɔɔ nɛ nɔɔyʋ etaaheyi-wɛ mbʋ pɩwɛɛ se pala yɔ, hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, lalaa wɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ. Paa pɩtɩɩkɛ tɔm cukaŋ ñɩndʋ ɛzɩ ɖenɖe wezuu lɩnaa yɔ pɩ-tɩlʋʋ, yaa hɔɔlɩŋ lɛɛŋ ɛzɩ wondu suu mbʋ yɔ ɩ-taa yɔ, lalaa wɛnɩ ɖoŋ mbʋ ɛyʋ lɩzɩɣ se ɛlakɩ yɔ pɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖa pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ mba ɖɩsɔɔlaa se pɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ yɔ.