FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Novembre 2018

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 31 décembre 2018 piwolo 3 février 2019 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

“Ya toovenim tɔm, taapɛdɩ-tʋ”

Ye pɔtɔm se ɖɩya toovenim, pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Ðɩtɩlɩɣ-tʋ lɛ, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩñɔɔnɩ-tʋ?

“Mankaɣ ɖɔm ño-toovenim taa”

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔ toovenim tɔm ndʋ Yehowa wɩlɩ-ɖʋ yɔ, tɩ-taa?

Taa Yehowa liu nɛ ŋhiɣ wezuu!

Habakuuki takayaɣ pɩzɩɣ nɛ kasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ paa ɖɩkatɩɣ kala yɔ.

A-maɣzɩm wɛnɩ ɖoŋ ñɔ-yɔɔ?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyele ña-tɩ nɛ Yehowa maɣzɩm ɖiyi-ŋ ɛlɛ pɩtaakɛ ɛyaa ñɩmbʋ?

Ŋwɛɛ nɛ ŋñakɩ pana se ŋwɛɛnɩ Yehowa maɣzɩm na?

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaawɛɛnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-maɣzɩm?

Camɩyɛ lakasɩ—Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɩlɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ nɛ ɖa-lakasɩ taa yɔ

Camɩyɛ lakasɩ kɛnɩ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu piye wɛtʋ natʋyʋ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ðoo kɛdɛzaɣ ñɩna pʋcɔ nɛ pakʋʋ Yesu lɛ, mba kaakɛ Kɩbandʋ Laɖaa mba pɔ-tɔm ɛyɔɔdaa yɔ nɛ ɛbɛ yɔɔ ɛɛya-wɛ mbʋ?

Kʋjɔʋ ŋgʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla Yehowa?

Ɛbɛ kɛnɩ “ɖa-ñɩm” mbʋ pɩ-tɔɔ pɔyɔɔdɩ Aduwa 3:9 taa yɔ nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ-pʋ nɛ ɖɩɖʋnɩ nesi toovenim Ɛsɔ sɛtʋ?