Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Lʋlɩyaa, iɖiɣni mi-piya sɩnʋʋ se sɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm na?

Lʋlɩyaa, iɖiɣni mi-piya sɩnʋʋ se sɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm na?

“Ŋtasɩɣ ɖɔɖɔ kisuu nɛ wayɩ? [Kʋyɩ, yele nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm.]”—TƲMA 22:16.

HENDU: 51, 135

1. Pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ pɩɣa nakɛyɛ lɩm lɛ, ɛbɛ ka-lʋlɩyaa Krɩstʋ mba sɔɔlaa se patɩlɩ?

BLOSSOM BRANDT kɛdaɣ mbʋ pɩlabɩ fenasɩ cabɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩɣ-ɩ lɩm yɔ pɩ-tɔm lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Maaheyi man-caa nɛ mon-ɖoo tam sakɩyɛ se mɔnsɔɔlaa se pamɩyɩsɩ-m lɩm. Ma nɛ wɛ ɖɩlakaɣ faawɩyɛ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ. Paasɔɔlaa se pana se menɖiɣzinaa se lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ mancaɣ kpaɣʋ yɔ, ɖɩtɩkɛ aleɣya tɔm yaa we. Pɩtalɩ 31 décembre 1934 wiye lɛ, pamɩyɩsɩ-m lɩm.” Sɔnɔ, lʋlɩyaa Krɩstʋ mba ɖɔɖɔ sɔɔlaa se pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Ye ɛyʋ ɛñɩnɩɣ kawanaɣ yaa ɛpɩsɩɣnɩ ɛ-lɩm mɩyɩsʋʋ nɛ wayɩ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɩ kala sakɩyɛ fezuu taa. (Yak. 4:17) Ɛlɛ pʋcɔ nɛ lʋlɩyaa yele nɛ pamɩyɩsɩ pa-pɩɣa nakɛyɛ lɩm lɛ, pɔsɔɔlaa se patazɩ nɛ pana se toovenim taa lɛ, pɩɣa ŋga kɔñɔɔzɩ ka-tɩ camɩyɛ se kala mbʋ Krɩstʋ tʋ kɛʋ pɔzʋʋ yɔ.

2. (a) Wɛtʋ ndʋ egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa nabɛyɛ kɔm nɛ payʋsɩ? (b) Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

2 Egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa nabɛyɛ kɔm nɛ pana se Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ piya talɩ ɛzɩ pɩnzɩ nɛɛlɛ mbʋ yɔ, ɛlɛ patɩmɩyɩsɩtɩ-sɩ lɩm.  Sɩ-taa sakɩyɛ woki kediɣzisi nɛ sisusuu ɖɔɖɔ tɔm. Sɩ-maɣmaɣ lɛ, sɩmaɣzɩɣ se sɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Ɛlɛ lɩmaɣza naayɛ yɔɔ lɛ, sɔɔndʋ kpaɣ-sɩ se sɩha sɩ-tɩ Yehowa nɛ siyele nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm. Lɩmaɣza ana, a-taa naayɛ lɛ wena? Nabʋyʋ taa lɛ, lʋlɩyaa heyiɣni-sɩ se sɩtaapatɩ sɩ-tɩ haʋ nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ lɩmaɣza sɔsɔna naanza wena a-yɔɔ pɩwɛ kaɖɛ lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ se pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa nɛ sɩha sɩ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm yɔ a-tɔm.

MAN-PƖƔA TALAA SE PAMƖYƖSƖ-KƐ LƖM NA?

3. Tɔm ndʋ yɔɔ Blossom lʋlɩyaa maɣzaɣ?

3 Blossom weyi ɖɩɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm kajalaɣ tayʋʋ taa yɔ, ɛ-lʋlɩyaa kaawɛnɩ toovenim se pɔpɔzɩ pa-tɩ se ɛzɩ pɩnzɩ nzɩ pɛ-pɛlɛ wɛna yɔ, ɛpɩzaa nɛ ɛnɩɩ pɩ-taa se lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm tɩkɛ aleɣya tɔm na? Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pana se pa-pɩɣa talaa se kaha ka-tɩ Yehowa?

4. Maatiyee 28:19, 20 taa paɣtʋ ndʋ Yesu ɖʋwa yɔ, ɛzɩma tɩ-taa nɩʋ camɩyɛ sɩɣnɩ lʋlɩyaa alɩwaatʋ ndʋ paakpɛlɩkɩɣnɩ pe-piya yɔ?

4 Kalɩ Maatiyee 28:19, 20. Ɛzɩ ɖɩtɛm naʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ, Bibl tɩɖʋ paɣtʋ se ɛyʋ ɛtalɩ pɩnzɩ nasɩyɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Ɛlɛ ye lʋlɩyaa ɩtɩlɩ mbʋ tɔm mʋyaa labʋ kɛnaa yɔ camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ. Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ Maatiyee 28:19 taa se “tɔm mʋyaa” yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se mba pawɩlɩɣ-wɛ nɛ kaɖʋwa se papɩsɩ kpɛlɩkɩyaa yaa tɔm mʋyaa yɔ. Tɔm mʋyʋ kɛnɩ weyi ɛkpɛlɩkɩ Yesu wɩlɩtʋ nɛ ɛnɩɩ tɩ-taa camɩyɛ nɛ ɛtɛ ɛ-taa se ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ. Ye mbʋ pɩwɛɛ se lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma ɩwɩlɩɣ Ɛsɔtɔm pe-piya ɖooo sɩ-pɩjatʋ taa nɛ kaɖʋwa se sɩpɩsɩ Krɩstʋ tɔm mʋyaa mba pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ. Toovenim lɛ, piya cikpesi nzɩ sɩtɩtalɩtɩ pʋyʋ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm. Ɛlɛ Bibl wɩlɩɣ se piya evelisi ñapɩzɩɣ nɛ sɩkpɛlɩkɩ Bibl taa toovenim tɔm nɛ sɩnɩɩ tɩ-taa camɩyɛ.

5, 6. (a) Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ Timootee yɔɔ yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ weyi pɩlɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ paamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ tɩ-yɔɔ? (b) Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ pe-piya camɩyɛ nɛ sɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa?

5 Timootee kaacɛlɩ ɛ-tɩ nɛ ɛpɩsɩ tɔm mʋyʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa se Timootee kpɛlɩkɩ Bibl taa toovenim tɔm kpaɣnɩ ɖooo ɛ-pɩjatʋ taa. Paa Timootee caa ɛtaakɛ Yehowa sɛyʋ yɔ, e-ɖoo nɛ e-neze lɛ, paakɛ Yuuda ñɩma nɛ pʋyɔɔ lɛ pakpakaɣ Masɩ nɛ pafalɩsɩɣnɩ-ɩ. Pɩɩsɩnɩ-ɩ nɛ e-tisuu cɛyɩsɩ camɩyɛ. (2 Tim. 1:5; 3:14, 15) Alɩwaatʋ ndʋ ɛɛñɔtɩnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 20 yaa ɛcɛzɩ sɩ-yɔɔ pazɩ lɛ, ɛɛpɩ fezuu taa siŋŋ nɛ papɩzaɣ se paha-ɩ wala sɔsɔna ɛgbɛyɛ taa.—Tʋma 16:1-3.

6 Toovenim lɛ, paa pɩɣa ŋga lɛ kɛwɛ ndɩ lɛ lɛɛsɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ paa pɩɣa ŋga lɛ, kɛ-tɛ ɛsɩndaa ɖɛnʋʋ fezuu taa wɛ ndɩ nɛ lɛɛsɩ. Nasɩyɩ lɛ, sɩnɩɣ tɔm taa lɔŋ nɛ sɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa ɖɔɖɔ lɔŋ. Nɛ pʋyɔɔ lɛ paa sɩkɛ piya evelisi yɔ, sɩsɔɔlaa se pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm. Ɛlɛ lɛɛsɩ lɛ, pɩpɔzʋʋ se sɩɖaŋ nɛ sɩtasɩ pɩʋ pazɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm. Pʋyɔɔ lɛ pɩɩwɛɣ ɖeu se lʋlɩyaa ɩñɩɣ pe-piya yɔɔ se sɩha sɩ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm. Ɛlɛ pɩwɛɛ se paa pɩɣa ŋga lɛ, pasɩnɩ-kɛ nɛ kɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ kɛ-wɛtʋ. Lʋlɩyaa taa lakɩ leleŋ ye pa-pɩɣa nakɛyɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Aduwa 27:11 taa yɔ. (Kalɩ Aduwa 27:11.) Paa mbʋ yɔ, pɩwɛɛ se lʋlɩyaa ɩtɩlɩ se pa-kaɖʋwa lɛ se pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩpɩsɩ Krɩstʋ tɔm mʋyaa. Pʋyɔɔ lɛ pɩwɛɣ ɖeu se lʋlɩyaa ɩpɔzɩ pa-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Bibl taa toovenim tɔm lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖa-pɩɣa wɛna yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se katalaa se kaha ka-tɩ Ɛsɔ nɛ pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm na?’

 MAN-PƖƔA WƐNƖ BIBL TAA TOOVENIM TƆM LƆŊSƖNÐƐ NÐƖ PƖPƆZƲƲ YƆ?

7. Pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛtɩlɩ Bibl taa tɔm tɩŋa pʋcɔ nɛ ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm na? Lɩzɩ pɩ-taa

7 Pɩkɛnɩ lʋlɩyaa sʋʋtʋ se pawɩlɩ Ɛsɔtɔm pe-piya, ye mbʋ pɩpɔzʋʋ se pasɩnɩ-sɩ nɛ sɩtɩlɩ Bibl taa toovenim tɔm nɛ pilimi camɩyɛ; piyeki nɛ sɩpɩzɩ nɛ sɩkpaɣ sɩ-tɩ nɛ sɩha Ɛsɔ. Paa mbʋ yɔ pɩtɩcɛyɩ se ɛyʋ ɛtɩlɩ Bibl taa tɔm tɩŋa pʋcɔ nɛ ɛha ɛ-tɩ Ɛsɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Lɩm mɩyɩsʋʋ wayɩ lɛ, pɩwɛɛ se paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ, ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛkpɛlɩkɩɣ nɛ ɛɖɛɣnɩ ɛsɩndaa tam. (Kalɩ Koloosi 1:9, 10.) Ye mbʋ alɩwaatʋ ndʋ papɩzɩɣ nɛ pɔtɔ se nɔɔyʋ tɩlɩ Bibl taa toovenim tɔm ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ?

8, 9. Lɔŋ weyi Pɔɔlɩ nɛ salaka yɔɔ cɔnɩyʋ pɛ-kɛdaɣ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

8 Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa hɔʋ nakʋyʋ yɔɔ tɔm pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ lʋlɩyaa nɛ patɩlɩ ɛzɩma pakpaɣna yɔ. (Tʋma 16:25-33) Ɛsɔtɔm tiyiyu Pɔɔlɩ ɖɔŋaɣ ɛ-nʋmɔʋ nabʋlɛ ñɩŋgʋ pɩnaɣ 50 taa lɛ, ewobi Filiipu tɛtʋ taa. Ɛtalɩ peeɖe lɛ, pakpa ɛ nɛ ɛ-taabalʋ Silaasɩ nɛ pɔtɔ salaka ɖulum. Ðoo kama lɛ, tɛtʋ ñamsɩ nɛ salaka nɔnɔsɩ tʋlɩ. Pɩlabɩ mbʋ lɛ, salaka yɔɔ cɔnɩyʋ caɣaɣ ɛ-tɩ kʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛmaɣzaɣ se salaka tɩnaa sewa. Ɛlɛ Pɔɔlɩ kpa-ɩ se ɛtaala mbʋ. Pɩɩha Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ waɖɛ se palɩzɩ aseɣɖe salaka yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛ-hɔʋ taa mba. Panɩ leleŋ toovenim tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩ Yesu yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, piseɣti-wɛ nɛ pɛkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ nakɛyɛ. Ŋtɔzʋʋ nɩŋgbaŋaɣ ŋga pɛkpɛzaa yɔ kɔ-yɔɔ? Paha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm puwiye kpaagbaa. Patɩpɩsɩnɩ wayɩ. Lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

9 Ɛzɩ patɩɩlakʋʋ ɖoŋ ɖoŋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, pɩtɩla salaka yɔɔ cɔnɩyʋ ɛnʋ ɛɛkɛ sɔɔja weyi ɛmʋ hɛzʋʋ yɔ. Ɛtaatɩlɩ Masɩ taa tɔm natʋyʋ. Ye mbʋ, pʋcɔ nɛ ɛtɩlɩ Masɩ taa tɔm lɛ, pɩɩpɔzaa se ɛkpɛlɩkɩ sɩ-taa toovenim tɔm kajalaɣ ñɩndʋ nɛ ɛnɩɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ Ɛsɔ sɛyaa se pala yɔ pɩ-taa nɛ ɛtɛ ɛ-taa se ɛɖɔŋ Yesu wɩlɩtʋ yɔɔ. Alɩwaatʋ pazɩ yem taa lɛ, toovenim tɔm ndʋ ɛɛkpɛlɩkɩ Masɩ taa, nɛ ɛzɩma ɛnɩ leleŋ tɩ-yɔɔ yɔ, piseɣti-i nɛ ɛha ɛ-tɩ kpaagbaa nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛkpɛlɩkɩɣ nɛ ɛtasɩ tɩlʋʋ Masɩ taa tɔm nɛ pɩkpaɖɩ. Ye mbʋ ye mɩ-pɩɣa ɛsɩm Bibl taa kajalaɣ wɩlɩtʋ camɩyɛ, katɩlɩ mbʋ tɩ haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ kɛnaa yɔ, nɛ kɔsɔɔlɩ se kaha ka-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm yɔ, ɛbɛ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩla? Ɩpɩzɩɣ nɛ ɩtasɩ-kɛ lɔŋ se kɔyɔɔdɩnɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ paba ñatazɩ tɔm taa nɛ pana se kamʋnaa se pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm na. * Pamɩyɩsɩɣ-kɛ lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, kakaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ kɛkpɛlɩkɩɣ se katɩlɩ tamaɣ ŋga Yehowa wɛna yɔ camɩyɛ nɛ halɩ kɛwɛɣ pɩ-labʋ yɔɔ tam, ɛzɩ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa lakʋʋ ɖɔɖɔ yɔ.—Roma 11:33, 34.

ƐJAÐƐ YƆƆ KAÐƲSƖ WƐNƲƲ YEKINA SE PIÐENI ÑA-PƖƔA NA?

10, 11. (a) Lɩmaɣza wena lʋlɩyaa nabɛyɛ wɛna? (b) Ɛbɛ tɔm pɩwɛɛ se pɩkɩlɩ cɛyʋʋ lʋlɩyaa ɛsɩndaa?

10 Lʋlɩyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se pɩkɩlɩɣ weewee se pa-pɩɣa ɛka ñʋʋ nɛ sukuli nɛ kɔkɔŋ nɛ kehiɣ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ nɛ pɩtɛ lɛ, kaamaɣzɩ lɩm mɩyɩsʋʋ yɔɔ. Pɩtɩla lɩmaɣza kɩbana naayɛ yɔɔ pamaɣzɩɣ mbʋ; ɛlɛ toovenim taa lɛ, mbʋ kaɣnɩ sɩnʋʋ pa-pɩɣa nɛ piɖeni-kɛ yaa we? Pɩtasɩ lɛ, lɩmaɣza ana alabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Masɩ kiɖeɖesi na? Lɔŋ weyi Yehowa tɩŋɩɣnɩ ɛ-Tɔm yɔɔ nɛ ɛtasɩɣ-ɖʋ?—Kalɩ Eklesɩyastɩ 12:1.

11 Pɩcɛyaa se ɖɩtɔzɩ se ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, pɩkaɖɩɣnɩ Yehowa sɔɔlɩm nɛ ɛ-maɣzɩm. (Yak. 4:7, 8; 1 Yoh. 2:15-17; 5:19) Taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩwɛɣ ña-pɩɣa nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa yɔ, nɖɩ kaɣnɩ-kɛ sɩnʋʋ se kakaɖɩnɩ Sataŋ, ɛ-ɛjaɖɛ  nɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena awɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ye lʋlɩyʋ nɔɔyʋ eseɣtiɣ ɛ-pɩɣa se kasɩɩ tomnaɣ yɔɔ wondu kajalaɣ lone taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ piyele nɛ pɩɣa ɛɛtasɩɣ tɩlʋʋ ɖeyi ɖeyi mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ nɛ halɩ piyeki nɛ pɩɩkaɣ-kɛ ɖenuu. Lʋlɩyaa mba pɔsɔɔlɩ pe-piya yɔ, pakaɣ yebu se ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɩlɩnɩ-sɩ ɖɩ-lɩmaɣza mbʋ piiɖeni-sɩ yɔ pɩ-nʋmɔʋ taa? Toovenim taa lɛ, pʋcɔ nɛ piɖeni-ɖʋ nɛ ɖihiɣ koboyaɣ siŋŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩsɩɩ Yehowa kajalaɣ lone taa.—Kalɩ Keɣa 1:2, 3.

NƐ YE MAN-PƖƔA ƐLABƖ KƖDƐKƐDƖM SƆSƆM NABƲYƲ?

12. Ɛbɛ yɔɔ lʋlɩyaa nabɛyɛ tɩsɔɔlɩ se pamɩyɩsɩ lɩm pe-piya lɔŋ?

12 Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ kɛdaɣ lɩmaɣza wena a-yɔɔ ɛtaasɔɔlɩ se pamɩyɩsɩ ɛ-pɛlɛ lɩm lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Pɩwɛ-m fɛyɛ se mɔyɔɔdɩ se ɛzɩma palɩzɩɣ ɛyaa ɛgbɛyɛ taa yɔ, pʋyɔɔ kpem maalabɩ mbʋ.” Ɛzɩ koobu halɩñɩnʋ ɛnɛ yɔ, lʋlɩyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se pɩwɛɣ ɖeu se pa-pɩɣa ɛɖaŋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ kapaɣlɩ camɩyɛ nɛ keyele pitu lakasɩ yaa kɩmɛlɛndʋ lakasɩ yɔ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm. (Kiɖe 8:21; Adu. 22:15) Papɩzɩɣ nɛ pɔkɔ tɔm ñʋʋ se, ‘Ye patɩmɩyɩsɩ man-pɩɣa lɩm yɔ, paapɩzɩɣ nɛ palɩzɩ-kɛ ɛgbɛyɛ taa.’ Ɛlɛ pa-lɩmaɣzɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩtɩtʋʋzɩ. Ɛbɛ yɔɔ?—Yak. 1:22.

13. Ye patɩmɩyɩsɩtɩ nɔɔyʋ lɩm yɔ, pɩwɩlɩɣ se Yehowa ɛɛkaɣ-ɩ akɔnta pɔzʋʋ yaa we? Lɩzɩ pɩ-taa.

13 Pɩmʋnɩ mbʋ se lʋlɩyaa ɩsɔɔlɩ se pe-piya ɩkpasɩ camɩyɛ pʋcɔ nɛ sɩha sɩ-tɩ Ɛsɔ nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm. Ɛlɛ pɩfɛyɩ ɖeu se pamaɣzɩ se ye patɩmɩyɩsɩ pɩɣa nakɛyɛ lɩm yɔ, Yehowa ɛɛkaɣ-kɛ akɔnta nakʋyʋ pɔzʋʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Pɩtɩkɛ lɩm mɩyɩsʋʋ yekina nɛ Ɛsɔ pɔzʋʋ nɔɔyʋ akɔnta e-wezuu caɣʋ yɔɔ. Pɩɣa ŋga kasɩm mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu Yehowa ɛsɩndaa yɔ, ɛkaɣ-kɛ pɔzʋʋ akɔnta. (Kalɩ Yakubu 4:17.) Pʋyɔɔ lɛ lʋlɩyaa, ɩtaapɩsɩnɩ mɩ-pɩɣa lɩm mɩyɩsʋʋ nɛ wayɩ, ɛlɛ pɩwɛɛ se mɩ-maɣmaɣ ɩkɛnɩ-kɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Pɩpɔzʋʋ se ɩfalɩsɩ mɩ-pɩɣa kpaɣ ɖooo ka-pɩjatʋ taa nɛ kɔsɔɔlɩ Yehowa nɛ ka-laŋɩyɛ pilim. (Luka 6:40) Pɩsɩɣnɩ-kɛ nɛ kɔsɔɔlɩ Yehowa paɣtʋ. Nɛ mbʋ kaɣnɩ kɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ siŋŋ fezuu taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, piyeki nɛ kɔñɔɔnɩ Yehowa siɣsiɣ wɛtʋ kpam.—Iza. 35:8.

MBƲ LALAA PƖZƖƔ PALA NƐ PAÐƲ NESI YƆ

14. Ɛzɩma ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ paɖʋ nesi lʋlɩyaa mba pañakɩ pana se pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm yɔ?

14 Ɛzʋtʋyaa kɛnɩ fezuu taa ninɖiɣyaa, pʋyɔɔ lɛ papɩzɩɣ nɛ paɖʋ nesi lʋlɩyaa pɩtɩŋnɩ ɛzɩma peseɣtiɣ piya se sɩwɛɛnɩ fezuu taa kaɖʋsɩ yɔ. Koobu halɩñɩnʋ weyi ɛlabɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩcɛzɩ pɩnzɩ 70 yɔ, ɛyɔɔdaa se alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 6 yɔ, ɛ nɛ koobu Charles Russell paalabɩ faawɩyɛ nakʋyʋ nɛ pɩsɩnɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛkɛdaa se: “Ɛɛkpaɣ cɛcɛsɩ 15 nɛ ma nɛ ɩ ɖɩyɔɔdɩ fezuu taa kaɖʋsɩ nzɩ mɛwɛna yɔ sɩ-tɔm. ” Toovenim, ye ɖɩtɩŋɩɣnɩ tɔm pee kɩbana nɛ lɩmaɣza kɩbana yɔɔ nɛ ɖɩkpazɩɣ ɖoŋ lalaa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-wɛ pɩnzɩ nɛ pɩnzɩ. (Adu. 25:11) Ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ pala ɖʋtʋ ɖɔɖɔ nɛ lʋlɩyaa nɛ pe-piya paɖʋʋ nesi Kewiyaɣ Kpaaŋ taa tʋma. Ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ paɖʋ piya tʋma wena amaɣnɩ si-ɖoŋ ɖeɖe yɔ.

15. Nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɛgbɛyɛ taa mba lalaa pɩzɩɣ patɩŋna nɛ pakpazɩ ɖoŋ piya nɛ piya evelisi?

15 Ɛzɩma ɛgbɛyɛ taa koobiya lalaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ piya nɛ piya evelisi? Pɩwɛɛ se pa sɩ paɖʋ taabalɩyɛ. Ñaɣ pana nɛ ŋyʋsɩ mbʋ sɩlakɩ nɛ pɩwɩlɩɣ se siwokini ɛsɩndaa fezuu taa yɔ. Ɛzɩ pɩɣa nakɛyɛ cosi tɔm yɔɔ camɩyɛ yaa kalabɩ tʋmɩyɛ nɖɩ paha-kɛ kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzaɣ taa yɔ camɩyɛ na? Yaa kɔɖɔkɩ ka-tɩ camɩyɛ takɩm nabʋyʋ taa? Yaa katɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ kosusi tɔm sukuli taa? Pɩcɛyaa se ŋsam-kɛ. Pɩwɛɣ ɖeu se  ŋñɩnɩ alɩwaatʋ nɛ ña nɛ kɛ ɩla faawɩyɛ pazɩ pʋcɔ nɛ kediɣzaɣ paɣzɩ yaa kediɣzaɣ tɛŋ lɛ, nɛ kana se ŋsɔɔlɩ kɔ-tɔm. Ye ŋtɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ɛnɛ ɩ-yɔɔ nɛ lɛɛŋ ɖɔɖɔ yɔɔ yɔ, piyeki nɛ piya nɛ piya evelisi na se nzɩ ɖɔɖɔ sɩwɛ Ɛsɔ “samaɣ sɔsɔɔ” hɛkʋ taa.—Keɣa 34:18.

SƖNƖ ÑA-PƖƔA NƐ KƐÐƐƐNƖ ƐSƖNDAA NƐ PAMƖYƖSƖ-KƐ LƖM

16, 17. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm? (b) Taa leleŋ weyi pɩwɛɛ se lʋlɩyaa ɩñaɣ pana nɛ pɛwɛɛna? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

16 Waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem pɩkɛnɩ lʋlɩyaa se pakpaɣ “maɣzɩm mbʋ pɩlɩɣnɩ [Yehowa] cɔlɔ yɔ” yaa ɛ-paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila nɛ pafalɩsɩnɩ pa-pɩɣa nɛ kapɩɩ fezuu taa. (Efɛz. 6:4; Keɣa 126:3) Ðooo Izrayɛɛlɩ piya alɩwaatʋ taa lɛ, piya nzɩ palʋlaɣ yɔ, pɩtaapɔzɩ se sɩtasɩ sɩ-tɩ haʋ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛtɛm-sɩ lʋlʋʋ Ɛsɔ samaɣ taa, ɛlɛ Krɩstʋ ñɩma piya hɔɔlʋʋ taa lɛ pɩfɛyɩ mbʋ. Paa lʋlɩyaa ɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ toovenim tɔm kɔyɔ, paalʋlʋʋ pe-piya nɛ sɔɔlɩm mbʋ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ palʋlɩ pa-pɩɣa yɔ pɩwɛɛ se papaɣzɩ-kɛ sɩnʋʋ se kɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa nɛ kɔkɔɔ kaha ka-tɩ Ɛsɔ nɛ pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm nɛ kapɩsɩ Krɩstʋ tɔm mʋyʋ. Pɩ-tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ ke-wezuu caɣʋ kpeekpe taa. Toovenim lɛ, paa weyi pɩwɛɛ se ɛ-maɣmaɣ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha Ɛsɔ nɛ eyele nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm, nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm paa ɛzɩmtaa. Pi-ɖeke piyekina se ɛyʋ ehiɣ ñʋʋ yabʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩwɛɛnɩ ɛsɩndaa yɔ kɩ-taa.—Mat. 24:13.

Pɩwɛɛ se lʋlɩyaa ɩɖʋ pa-tɩ kaɖʋwa se pasɩɣnɩ pa-pɩɣa nɛ kɔkɔɔ nɛ kapɩsɩ Krɩstʋ tɔm mʋyʋ (Cɔnɩ tayʋʋ 16, 17)

17 Alɩwaatʋ ndʋ Blossom Brandt kaasɔɔlaa se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, ɛ-lʋlɩyaa mba pɛkɛ Yehowa sɛyaa yɔ, pacalɩnɩ tazʋʋ se pana se toovenim lɛ, ɛtalaa se ɛkpɛzɩ e-wezuu caɣʋ taa nɩŋgbaŋaɣ sɔsɔɔ ŋga yaa we? Alɩwaatʋ ndʋ pɔkɔm nɛ pana se ɛtalaa se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm lɛ, paha-ɩ nʋmɔʋ. Ɛlɛ tɛʋ feŋaɣ se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm lɛ, ɛ-caa la ɖʋtʋ kɩbandʋ natʋyʋ. Blossom kɛdaa se: “Eekpeɣli ɖa-tɩŋa nɛ ɖiluŋ ɖa-nʋmbɔla yɔɔ nɛ ɛtɩmɩ. Eheyi Yehowa se ɛnʋ taa wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ se pɩɣa evelaɣ kanɛ kakpaɣ ke-wezuu nɛ kaha-ɩ.” Pɩnzɩ 60 wayɩ lɛ, Blossom yɔɔdaa se: “Toovenim meheyiɣ-mɩ, maakaɣ sɔʋ ɖoo ana a-yɔɔ wiɖiyi kaaʋ.” Tɛtɛ pɩɩla mbʋ nɛ lʋlɩyaa mɩ, ihiɣ taa leleŋ nɛ koboyaɣ ŋga lʋlɩyʋ wɛɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣ e-piya se sɩkpaɣ sɩ-tɩ nɛ sɩha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm nɛ sɩlakɩ ɛ-sɔɔlɩm nɛ sɩ-laŋɩyɛ pilim yɔ.

^ tay. 9 Lʋlɩyaa nɛ pa-pɩɣa papɩzɩɣ nɛ patazɩ Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques, volumes 2 takayaɣ h. 304-310 yɔɔ tɔm taa nɛ pɩsɩnɩ-wɛ. Papɩzɩɣ pakalɩ ɖɔɖɔ avril 2011 tɛ Kewiyaɣ Ɛsɔ Sɛtʋ Tʋmɩyɛ takayaɣ h. 2 yɔɔ tɔm pɔzʋʋ aɖakaɣ (fransɩɩ taa).