Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyɩ Krɩstʋ ñɩma ɛsɩndaa

Lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyɩ Krɩstʋ ñɩma ɛsɩndaa

“Lɩm [mɩyɩsʋʋ] . . . mbʋ pɩyakɩ mɩ-ñʋʋ lɛɛlɛɛyɔ ɖɔɖɔ yɔ.”—1 PƖY. 3:21.

HENDU: 52, 41

1, 2. (a) Lɩmaɣza wena lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ wɛna alɩwaatʋ ndʋ pa-pɩɣa ñɩnɩɣ se pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm yɔ? (b) Mba paha pa-tɩ se pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɔpɔzʋʋ-wɛ se pana se pɛtɛm pa-tɩ kpaɣʋ nɛ paha Yehowa yaa we? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

PƐLƐ weyi payaɣ se Maria yɔ, (ɖɩlɛɣzɩ ɛ-hɩɖɛ) ɛ-lʋlɩyaa wɛɛ nɛ pɔcɔŋnɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛkʋyaa nɛ ɛsɩŋ mba paha pa-tɩ se pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Koobu weyi ɛyɔɔdaɣ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm yɔ, ɛpɔzɩ tɔm kajalaɣ ñɩndʋ nɛ pʋwayɩ ɛtasɩ pɔzʋʋ naalɛ ñɩndʋ. Pɛlɛ ɛnʋ ecosi paa tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ nɛ nɔɔ kɩkʋyaa se “ɛɛɛ” nɛ pʋwayɩ lɛ, pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm.

2 Ɛzɩma pɛ-pɛlɛ ɛnɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, pɩlabɩ ɛ-lʋlɩyaa leleŋ siŋŋ. Paa mbʋ yɔ, pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣ puwiye lɛ, e-ɖoo kaawɛɛ nɛ ɛpɔzʋʋ ɛ-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Pɩnzɩ nzɩ mɛn-pɛlɛ Maria wɛna yɔ, ɛtalaa se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm na? Ɛnɩ pɩ-taa camɩyɛ se lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm tɩkɛ aleɣya tɔm na? Nɛ ye ɖiyeba se ɛtasɩ paɣlʋʋ pazɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm, pɩɩwɛɣ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ?’ Alɩwaatʋ ndʋ pɩɣa nakɛyɛ kpakɩɣ lɩmaɣza se pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm tʋnɛ ka-lʋlɩyaa kʋsɔɔlaa pɔzʋʋ pa-tɩ. (Ekl. 5:4)  Ɛlɛ tɩ haʋ Ɛsɔ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ kɛnɩ nɩŋgbanzɩ sɔsɔsɩ nzɩ sɩ-tɔm cɛyaa se Krɩstʋ tʋ ɛkpɛzɩ e-wezuu caɣʋ taa yɔ.—Kalɩ aɖakaɣ “ Ŋtɛm ña-tɩ kpaɣʋ nɛ ŋha Yehowa?

3, 4. (a) Ɛzɩma apostoloo Pɩyɛɛrɩ wɩlaa se lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyɩ siŋŋ? (b) Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ lɩm mɩyɩsʋʋ nɛ pamaɣzɩnɩ aɖakaɣ ŋga Noowa saɣaa yɔ?

3 Apostoloo Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaɣ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm lɛ, ɛkpaɣ-pʋ nɛ ɛmaɣzɩnɩ aɖakaɣ ŋga Noowa saɣaa yɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Pɩkɛ lɩm [mɩyɩsʋʋ] kawɩlaɣ, mbʋ pɩyakɩ mɩ-ñʋʋ lɛɛlɛɛyɔ ɖɔɖɔ yɔ.” (Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:20, 21.) Aɖakaɣ ŋga Noowa saɣaa yɔ, panaɣaɣ-kɛ nɛ ɛsa nɛ mbʋ wɩlaɣna se Noowa kaakpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha se ɛlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm. Noowa labɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa kaaɖʋ-ɩ yɔ ɖeyi ɖeyi. Tʋma wena Noowa laba nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛwɛnɩ tisuu yɔ a-yɔɔ lɛ, ɛ nɛ ɛ-hɔʋ pehiɣ ñʋʋ yabʋ alɩwaatʋ ndʋ Tɛʋ Sɔsɔʋ nɩwa nɛ lɩm wadɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Pɩyɛɛrɩ kpaɣ lɩm mɩyɩsʋʋ nɛ ɛmaɣzɩnɩ Noowa aɖakaɣ yɔ, ɛbɛ yɔɔ ɛñɩnaɣ se ɛñɩɣ niye?

4 Aɖakaɣ ŋga kawɩlaɣnɩ kaɣlaa se Noowa wɛnɩ tisuu. Nɛ pamɩyɩsɩɣ nɔɔyʋ lɩm ɛyaa lalaa ɛsɩndaa lɛ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɩlɩɣ kaɣlaa se ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha Yehowa pɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ ɛwɛnɩ Yesu weyi pefezi-i nɛ sɩɖaa taa yɔ ɛ-yɔɔ yɔ. Ɛzɩ Noowa yɔ, Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa mba paha pa-tɩ faaa yɔ, palakɩ tʋma wena Yehowa ɖʋ-wɛ yɔ nɛ ñamtʋ. Noowa kaahiɣ ñʋʋ yabʋ alɩwaatʋ ndʋ tɛʋ kaanɩwa nɛ lɩm wadɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ mba paha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ, pakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ alɩwaatʋ ndʋ pɔkɔŋ ɖɩzʋʋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ yɔ. (Mark. 13:10; Natʋ 7:9, 10) Pʋyɔɔ tɩ haʋ Ɛsɔ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ pɔ-tɔm cɛyɩ siŋŋ. Ɛyʋ weyi ɛñɩnɩɣ kawanaɣ se pataamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ elesi wezuu maatɛŋ kʋjɔʋ ŋgʋ ɛɖaŋaa yɔ.

5. Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

5 Lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyɩ siŋŋ, pʋyɔɔ lɛ ɖɩkaɣ tazʋʋ tɔm pɔzʋʋ naadozo pʋnɛ pɩ-taa: Suwe Bibl yɔɔdʋʋ lɩm mɩyɩsʋʋ yɔɔ?  Nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛzɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ kaawɩlɩɣ Bibl ɛ-pɩɣa yaa Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɛtaasɔɔ kaaʋ se lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyɩ pɩdɩɩfɛyɩ?

TƆM NDƲ BIBL WƖLƖƔ LƖM MƖYƖSƲƲ YƆƆ?

6, 7. (a) Ɛbɛ Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsʋʋ wɩlaɣ? (b) Ɛbɛ yɔɔ Yesu lɩm mɩyɩsʋʋ kaawɛ ndɩ nɛ mba payɩ Yohanɛɛsɩ kaamɩyɩsɩ lɩm yɔ?

6 Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsʋʋ kɛnɩnɩ kajalaɣ ñɩmbʋ mbʋ pɩ-tɔm Bibl yɔɔdaa yɔ. (Mat. 3:1-6) Mba paaluzi pa-tɩ nɛ Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ, paawɩlɩ kaɣlaa se pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ paamanɩ Moyizi paɣtʋ yɔɔ. Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ kaamɩyɩsɩ nɔɔyʋ lɩm, nɛ ɛ-tɔm kaakɩlɩnɩ cɛyʋʋ, ɛlɛ pɩtaakɛnɩ kɩwɛɛkɩm yɔɔ kpiɖuu yɔɔ Yohanɛɛsɩ kaamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Waɖɛ sɔsɔɖɛ pɩɩkɛnɩ Yohanɛɛsɩ se ɛmɩyɩsɩ lɩm Yesu, Ɛsɔ Pɩyalʋ weyi ɛtalɩ pilim yɔ. (Mat. 3:13-17) Yesu taawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. Ye mbʋ, pɩtaapɔzɩ se ekpiɖi kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔɔ. (1 Pɩy. 2:22) Eyeba nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm se pɩwɩlɩ se ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha Ɛsɔ se ɛlakɩ ɛ-sɔɔlɩm.—Ebr. 10:7.

7 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu lakaɣ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖɔɖɔ mɩyɩsɩ ɛyaa nabɛyɛ lɩm. (Yoh. 3:22; 4:1, 2) Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsʋʋ yɔ, ɛyaa mba Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mɩyɩsaɣ lɩm yɔ, patɩŋaɣnɩ lɩm mɩyɩsʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ nɛ pawɩlɩɣ se pekpiɖi kɩwɛɛkɩm mbʋ palaba alɩwaatʋ ndʋ pamanɩ Moyizi paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ yɔ. Ɛlɛ lɩm mɩyɩsʋʋ mbʋ papaɣzɩ labʋ Yesu sɩm nɛ e-femtu wayɩ yɔ, pʋbʋ ñaawɛ ndɩ.

8. (a) Pefezi Yesu nɛ pɩtɛ lɛ, paɣtʋ ndʋ ɛɖʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa? (b) Ɛbɛ yɔɔ pamɩyɩsɩɣ Krɩstʋ mba lɩm?

8 Pefezi Yesu nɛ sɩɖaa taa pɩnaɣ 33 taa lɛ, ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ halaa nɛ abalaa mba pɛcɛzɩ 500 mbʋ yɔ; nɛ halɩ pɩtɩla piya ɖɔɖɔ kaawɛ pa-taa. Pɩtɩla alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛyɔɔdaa se: “Iwolo ɩpɩsɩ ajɛɛ kpeekpe tɔmmʋyaa nɛ [ɩmɩyɩsɩ-wɛ lɩm] Caa nɛ Pɩyalʋ nɛ [fezuu] kiɖeɖeu hɩɖɛ taa, nɛ ɩwɩlɩ-wɛ nɛ pɔɖɔ paɣtʋ ndʋ manɖʋ-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ.” (Mat. 28:19, 20; 1 Kɔr. 15:6) Toovenim lɛ, pɩtɩla alɩwaatʋ ndʋ Yesu ɖʋwaɣ paɣtʋ se pala nɛ ɛyaa pɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa mɩnɩŋ sakɩyɛ kaawɛnɩ peeɖe. Yesu tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se pɩcɛyaa se pamɩyɩsɩ lɩm ɛyaa mba pɔsɔɔlaa se pakpaɣ Krɩstʋ sʋʋtʋ nɛ papɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ. (Mat. 11:29, 30) Ɛyʋ weyi ɛsɔɔlaa se ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pɩcɛyaa se ɛtɩlɩ lone nɖɩ Yesu wɛnɩ Yehowa kaɖʋwa taa yɔ nɛ etisi ɖɩ-yɔɔ. Ye ɛlabɩ mbʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Ɛlɛ ye ɛyʋ ɛtɩla mbʋ pʋcɔ nɛ ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, ɛ-tɔm ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ. Bibl kɛdɛsɩ wɩlɩɣ se kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa kɩfama kaanɩ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔbʋʋ. Nɛ pataapɩsɩɣnɩ wayɩ paa ññɩɩ se pataamɩyɩsɩ-wɛ lɩm.—Tʋma 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33.

TAAPƖSƖNƖ WAYƖ

9, 10. Ɛbɛ Etiyoopii tʋ weyi ɛpɩsɩ ɛ-tɩ Yuuda tʋ yɔ nɛ apostoloo Pɔɔlɩ pa-lɩm mɩyɩsʋʋ pɩzɩɣ pɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ?

9 Kalɩ Tʋma 8:35, 36. Maɣzɩ Etiyoopii tʋ weyi ɛɛpɩsɩ ɛ-tɩ Yuuda tʋ yɔ ɛ-kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ŋna. Ewobi Yeruzalɛm nɛ ɛsɛɛ Ɛsɔ nɛ ɛpɩsɩɣ kpem lɛ, Yehowa tiyi tiyiyu nɔɔyʋ Filiipu cɔlɔ nɛ ɛlɛ wolo Etiyoopii tʋ ɛnʋ ɛ-cɔlɔ nɛ “ɛkɛdɩ-ɩ Yesu tɔm.” Ɛzɩma Etiyoopii tʋ ɛnʋ ɛlaba? Mbʋ ɛlabɩ pʋwayɩ yɔ, pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛ-taa kaalabɩ leleŋ nɛ toovenim tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ. Ɛɛsɔɔlaa se ɛ-lakasɩ ɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖʋtʋ ndʋ Yehowa laba yɔ, pʋyɔɔ ɛtɩpɩsɩnɩ wayɩ, ɛlɛ ɛha ɛ-tɩ kpaagbaa nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm.

10 Kɩɖaʋ naalɛ ñɩŋgʋ lɛ Yuuda tʋ weyi ɛnazaɣ Krɩstʋ mba yɔ. Paalʋlɩ-ɩ samaɣ ŋga kakpaɣ ka-tɩ nɛ kaha Ɛsɔ yɔ ka-taa. Ɛlɛ Yuuda mba kaalesi taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ pa nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Abalʋ ɛnʋ ɛɛwɛ kpekpeka Yuuda mba Ɛsɔ sɛtʋ sɔnzɩ ɖɔkʋʋ nʋmɔʋ taa; ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ɛkɔm nɛ ɛlɩɩ toovenim nʋmɔʋ yɔɔ. Yesu weyi pefezini sɩɖaa  taa nɛ paɖʋ-ɩ hɩɖɛ yɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛlɩzɩnɩ-ɩ aseɣɖe. Ɛzɩma abalʋ ɛnʋ ɛlaba? Etisi faaa nɛ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyʋ Anaanɩyaasɩ sɩnɩ-ɩ. Bibl yɔɔdaa se pɩlabɩ mbʋ lɛ, abalʋ ɛnʋ ɛha ɛ-tɩ nɛ ‘pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm.’ (Tʋma 9:17, 18; Gal. 1:14) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋsɩm Yuuda tʋ ɛnʋ. Ɛnʋ kɔmnɩ ɛpɩsɩ apostoloo Pɔɔlɩ. Ɛlɛ yʋsɩ se ɛtɩɩnɩ toovenim tɔm taa lɛ, ɛwɩlɩ se ɛnɩ leleŋ lone nɖɩ Yesu wɛnɩ Ɛsɔ kaɖʋwa taa yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛha ɛ-tɩ kpaagbaa, nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Ɛtɩpɩsɩnɩ wayɩ.—Kalɩ Tʋma Labʋ 22:12-16.

11. (a) Ɛbɛ seɣtiɣ Bibl kpɛlɩkɩyaa sɔnɔ nɛ pahaɣ pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm? (b) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ ɛyaa mba paha pa-tɩ se pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ɖʋ?

11 Mba pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ, paa patɩɩkɛ piya yaa ɛyaa sɔsaa yɔ, pɩwɛɛ se panɩɣzɩnɩ Bibl taa kɩɖaŋ ɛnɩ. Mba pɛwɛnɩ tisuu nɛ panɩɣ leleŋ Bibl taa toovenim tɔm yɔɔ siŋŋ yɔ, pɔsɔɔlaa se paha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm. Paa ɖe-kigbeɣluu ŋgʋ kɩ-taa lɛ, palakɩ ɖʋtʋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ samaɣ taa tɔm natʋyʋ se pɩsɩnɩ ɛyaa mba paha pa-tɩ mbʋ yɔ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa taa lakɩ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ panaɣ pe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ tisi toovenim tɔm yɔɔ nɛ ɛla lɛɣzɩtʋ nɛ ɛmʋna se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩɣa nakɛyɛ haɣ ka-tɩ se pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm lɛ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩlakɩ ka-lʋlɩyaa Krɩstʋ mba leleŋ. Laŋa kɩbana tɩnaa mba paha pa-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm teokrasɩ pɩnaɣ 2017 taa yɔ, pɛcɛzɩ 284 000. (Tʋma 13:48) Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se tɔmkpɛlɩkɩyaa kɩfama panɛ panɩ pɩ-taa se pʋcɔ nɛ papɩsɩ Krɩstʋ ñɩma lɛ, pɩcɛyaa se pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm. Nɩŋgbanzɩ nzɩ pɛkpɛzaa pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm?

12. Nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩwɛɛ se Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛkpɛzɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm?

12 Pʋcɔ nɛ Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ ha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm lɛ, pɩcɛyaa se ɛkpɛlɩkɩ nɛ ɛtɩlɩ weyi Ɛsɔ kɛnaa yɔ, ɛ-kaɖʋwa, ɖʋtʋ ndʋ ɛlaba se ɛyabɩnɩ ɛyaa ñʋʋ yɔ nɛ ɛwɛɛnɩ tisuu tɔm ndʋ payɩ ɛkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ. (1 Tim. 2:3-6) Tisuu mbʋ piseɣtiɣni-i nɛ ekiziɣ lakasɩ nzɩ sɩtɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, nɛ ɛɖɔŋ Yehowa paɣtʋ kila yɔɔ. (Tʋma 3:19) Ye mbʋ ɖɩnɩɣ pɩ-taa se weyi ɛha ɛ-tɩ Ɛsɔ yɔ, ye ɛwɛnɩ lakasɩ nzɩ siyeki se ɛtaasʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa yɔ, ɛ-tɩ haʋ mbʋ pɩkɛ falaa. (1 Kɔr. 6:9, 10) Ɛlɛ paɣtʋ kila wena ayeki se ɛyʋ ɛcaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ a-yɔɔ ɖɔm ɖeke, tɩmaɣ. Ɛyʋ weyi ɛñɩnɩɣ se ɛwɛɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ, pɩcɛyaa se ewoki ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi nɛ ɛlakɩ ɖɔɖɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖiyeki se ɛyaa ɩpɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ pɩya pe-weziŋ yɔ nɛ kpekpeka. Yesu yɔɔdaa se tʋmɩyɛ nɖɩ pɩwɛɛ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa toovenim ñɩma ɩla. (Tʋma 1:8) Pɩwɛɛ se tɔmkpɛlɩkɩyʋ kɩfalʋ ɛkpɛzɩ nɩŋgbanzɩ sɩnɛ pʋcɔ nɛ ɛha ɛ-tɩ Yehowa adɩma taa nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛtɩŋnɩ lɩm mɩyɩsʋʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ kaɣlaa samaɣ ɛsɩndaa se ɛha ɛ-tɩ Yehowa.

KAÐƲWA ŊGA PƖWƐƐ SE BIBL KPƐLƖKƖYƲ ƐÐƲ Ɛ-TƖ?

Ŋnɩ pɩ-taa camɩyɛ se lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyɩ siŋŋ nɛ ŋsɩɣnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ɛlɛ ɖɔɖɔ ɛnɩɩ pɩ-taa mbʋ? (Cɔnɩ tayʋʋ 13)

13. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se weyi ɛwɩlɩɣ lɛlʋ Ɛsɔtɔm yɔ, ɛtaasɔɔ se lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyaa pʋcɔ nɛ ɛyʋ kɛ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyʋ toovenim tʋ?

13 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsɩɣnɩ ɖe-piya nɛ Bibl kpɛlɩkɩyaa lalaa se pɛkpɛzɩ nɩŋgbanzɩ nzɩ sɩ-tɔm cɛyaa yɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ camɩyɛ se lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyaa pʋcɔ nɛ ɛyʋ kɛ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyʋ toovenim tʋ. Ye ɖɩnɩ pɩ-taa mbʋ kpayɩ kpayɩ yɔ, pɩwɛɣ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖiseɣti ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ pɛkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ ŋga. Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɖiseɣti Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ nɛ ɛna ɛzɩma tɩ haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyaa yɔ, pɩɩlakɩ-ɖʋ feendu. Ðɩsɔɔlaa kpem se ɖe-piya nɛ Bibl kpɛlɩkɩyaa lalaa pala mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ pɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm!

14. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩñɩkɩɣ nɔɔyʋ yɔɔ se ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm?

14 Toovenim lɛ, pɩfɛyɩ se lʋlɩyʋ nɔɔyʋ yaa weyi ɛkpɛlɩkɩɣnɩ lɛlʋ Bibl yɔ, yaa ɛgbɛyɛ taa koobu nɔɔyʋ ɛñɩɣ nɔɔyʋ yɔɔ se ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɖɩla mbʋ. (1 Yoh. 4:8) Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩñɩɣ niye ɛzɩma  pɩcɛyaa se peyele nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ pa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ. Leleŋ weyi Bibl kpɛlɩkɩyʋ maɣmaɣ nɩɣ toovenim tɔm yɔɔ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɛwɛna se ɛkpaɣ sʋʋtʋ ndʋ pɩwɛɛ se Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa ɩsɩɣlɩ yɔ, mbʋ pɩwɛɛ se piseɣti-i nɛ ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm.—2 Kɔr. 5:14, 15.

15, 16. (a) Pɩnzɩ nasɩyɩ wɛɛ se ɛyʋ ɛtalɩ-sɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm na? Lɩzɩ pɩ-taa. (b) Pɩcɛyaa se pamɩyɩsɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ lɩm pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ, paa paatɛmɩ-ɩ lɩm mɩyɩsʋʋ cooci nakʋyʋ taa yɔ?

15 Patɩɖʋ paɣtʋ se ɛyʋ ɛtalɩ pɩnzɩ nasɩyɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Paa Bibl kpɛlɩkɩyʋ weyi lɛ, ɛzɩma ɛpɩɣ fezuu taa yɔ pɩwɛ ndɩ nɛ lɛlʋ. Sakɩyɛ haɣ pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm pe-evebitu taa nɛ pɛsɛɣ Yehowa nɛ pa-laŋɩyɛ pilim. Bibl kpɛlɩkɩyaa lalaa kpadɩyaa nɛ halɩ pɛwɛɛnɩ pɩnzɩ ɛzɩ 100 mbʋ yɔ, pʋcɔ nɛ patɩlɩ toovenim nɛ paha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm!

16 Bibl kpɛlɩkɩyʋ halɩñɩnʋ weyi ɛsʋtʋyaa yɔ, ɛpɔzɩ koobu weyi ɛkpɛlɩkaɣnɩ-ɩ Bibl yɔ se ɛna se pɩcɛyaa se patasɩ-ɩ lɩm mɩyɩsʋʋ yaa we, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paatɛmɩ-ɩ lɩm mɩyɩsʋʋ coocinaa ndɩ ndɩ taa. Peeɖe koobu ɛnʋ ɛtɩŋnɩ masɩ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ. Pʋwayɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛnʋ ɛnɩ pɩ-taa se lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyaa lɛ, ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Paa ɛɛñɔtɩnɩ pɩnzɩ 80 yɔ, ɛnawa se pɩcɛyaa se ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Toovenim lɛ, ye nɔɔyʋ ɛkpɛlɩkaa nɛ ɛtɩlɩ Ɛsɔ yɔɔ toovenim tɔm nɛ ɛ-paɣtʋ kila camɩyɛ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, pʋbʋ lɛ, ɛ-lɩm mɩyɩsʋʋ mbʋ pɩtɩkɛ falaa. Pʋyɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se pamɩyɩsɩ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa kɩfama lɩm, paa paatɛm-wɛ lɩm mɩyɩsʋʋ cooci nakʋyʋ taa yɔ.—Kalɩ Tʋma 19:3-5.

17. Evemiye nɖɩ ɖi-wiye pamɩyɩsɩɣ nɔɔyʋ lɩm yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɣ ɖeu se ɛmaɣzɩ?

17 Evemiye nɖɩ ɖi-wiye pamɩyɩsɩɣ nɔɔyʋ lɩm yɔ, ɖɩkɛnɩ taa leleŋ alɩwaatʋ siŋŋ. Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se evemiye nɖɩ pamɩyɩsɩɣ-ɩ lɩm yɔ ɖi-wiye, ɛmaɣzɩ ɖuutu ndʋ ɛlaba yɔ tɩ-yɔɔ camɩyɛ. Pʋcɔ nɛ ɛyʋ wezuu caɣʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖuutu ndʋ ɛlaba nɛ ɛha ɛ-tɩ Ɛsɔ yɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ-ɩ pana ñaɣʋ siŋŋ. Pʋyɔɔ Yesu kpaɣ Krɩstʋ wayɩ tɩŋʋʋ nɛ ɛmaɣzɩnɩ sʋʋtʋ sɩɣlʋʋ. Pɩwɛɛ se Yesu wayɩ tɩŋɩyaa “ɩtaatasɩ wɛʋ pa-maɣmaɣ pɔ-yɔɔ, ɛlɛ weyi ɛsɩba nɛ efe yɔ, ɛ-yɔɔ.”—2 Kɔr. 5:15; Mat. 16:24.

18. Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

18 Maria ɖoo kaanɩ pɩ-taa se Yesu wayɩ tɩŋʋʋ tɩkɛ aleɣya tɔm, pʋyɔɔ ɛpɔzaɣ ɛ-tɩ tɔm ndʋ tɩwɛ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-ɖɩbazɩyɛ yɔ. Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, pɩtɩla ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se: ‘Ɛzɩ toovenim lɛ, man-pɩɣa mʋnaa se kaha ka-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm na? Katɩlɩ Ɛsɔ yɔɔ toovenim tɔm ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ se ka-tɩ haʋ ɛtaakɛ falaa? Kaɖʋsɩ nzɩ kɛwɛnɩ tomnaɣ yɔɔ tʋma nɛ sukuli labʋ pɔ-yɔɔ? Ye man-pɩɣa ɛha ka-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm nɛ pʋwayɩ kala kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm nabʋyʋ?’ Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ tazʋʋ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa nɛ ɖɩna lɩmaɣza wena pɩmʋnaa se lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma ɩwɛɛnɩ lɩm mɩyɩsʋʋ yɔɔ yɔ.