Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩɣ apostoloo Pɔɔlɩ kɩlɛmʋʋ nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛ-ñʋʋ taa hazaa yaa ñɔsɩ tɩɖɔɔ ɛ-ñʋʋ taa?

Toovenim taa lɛ, sɔnɔ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ ɖeyi ɖeyi ɛzɩma Pɔɔlɩ kaawɛɛ yɔ. Ða-maɣmaɣ ɖɩlɩzɩɣnɩ Pɔɔlɩ kɩlɛmɩŋ weyi ɩwɛ ɖa-takayɩsɩ taa yɔ, nɛ pɩtɩkɛ caanaʋ taa wondu ndʋ palɩɣ tɩ-yɔɔ tɛtɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩlɩzɩɣ kɩlɛmɩŋ ɛnɩ.

Ɛlɛ takayɩsɩ nasɩyɩ taa tɔm sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ Pɔɔlɩ wɛtʋ yɔɔ tɔm pazɩ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ 1er Mars 1902 Phare de la Tour de Sion mbʋ yɔ, kɩyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ ɛ-yɔɔ: “Pɩlɩɩnɩ Pɔɔlɩ maɣmaɣ wɛtʋ tɔm yɔɔ lɛ: . . . Takayaɣ ŋga payaɣ se ‘Acts of Paul and Thecla,’ . . . ŋga pama pɩnaɣ 150 taa yɔ, ka-taa lɛ, pɛkɛdɩ ɛzɩma Pɔɔlɩ kaawɛɛ yɔ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋga kɩlɩnɩ yɔɔdʋʋ Pɔɔlɩ wɛtʋ tɔm nɛ pɩkpaɖɩ nɛ tɩɩlabɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ndʋ ɛyaa sakɩyɛ kaasɩm alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Ka-taa lɛ, pɛkɛdaa se Pɔɔlɩ kɛ weyi ‘ɛmaɣnaa, ɛ-ñʋʋ taa hazaa, ɛ-nɩŋgbanzɩ tɩtʋʋzɩ yiɣ yiɣ, eɖewa, ɛ-ɛsa hutu ɖaɣlaa nɛ ɛ-mɔɔʋ ɖaɣlɩ.’”

Tɔm kpou ŋgʋ payaɣ se The Oxford Dictionary of the Christian Church (édition de 1997) yɔ kɩyɔɔdɩ caanaʋ taa takayaɣ ŋga kɔ-tɔm yɔɔ se: “Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se tɔm ndʋ tɩwɛ ‘Acts’ taa yɔ, caanaʋ taa toovenim tɔm natʋyʋ wɛ ka-taa.” Ɛzɩma Acts of Paul and Thecla takayɩsɩ kɩbɩnzɩ 80 wɛ sɔnɔ Grɛɛkɩ kʋnʋŋ taa nɛ sɩwɛɛ ɖɔɖɔ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ taa yɔ pɩwɩlɩɣ se kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa ɛyaa kaatisi kɔ-tɔm yɔɔ se tɩkɛ toovenim. Ye mbʋ, apostoloo Pɔɔlɩ kɩlɛmɩŋ weyi ɖɩlɩzɩɣ yɔ ɩlabɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ caanaʋ taa takayɩsɩ nasɩyɩ yɔɔdʋʋ yɔ.

Taasɔɔ se nabʋyʋ tɔm cɛyaa nɛ pɩkɩlɩ wɛtʋ ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ kaawɛna yɔ tɩ-tɔm. Halɩ alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ lakaɣ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, nabɛyɛ yɔɔdɩ ɛ-yɔɔ tɔm se: ‘Ɛwɛɣ ɖɔ-cɔlɔ lɛ, ɛwɛ ɛjandʋ nɛ ɛ-tɔm tɩkɛ pʋyʋ.’ (2 Kɔr. 10:10) Pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ ɖɔɖɔ se piti nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ Yesu kaatɩŋnaa nɛ eyele nɛ Pɔɔlɩ pɩsɩ Krɩstʋ tʋ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ ɖɔɖɔ tʋma wena Pɔɔlɩ laba kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Yesu ‘lɩzɩ-ɩ se ɛkpaɣ ɛ-hɩɖɛ nɛ ewoni sɩɩnaa layaa’ yɔ pɩ-yɔɔ. (Tʋma 9:3-5, 15; 22:6-8) Maɣzɩ nɛ ŋna wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ Bibl takayɩsɩ nzɩ Yehowa tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ Pɔɔlɩ ma yɔ sɩ-yɔɔ nɛ ŋna.

Pɔɔlɩ tɩkpazɩ ɛ-tɩ tʋma wena ɛlaba pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩɣ Krɩstʋ tʋ yɔ a-yɔɔ yaa ɛ-wɛtʋ natʋyʋ yɔɔ. (Tʋma 26:4, 5; Fil. 3:4-6) Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “Apostoloowaa taa lɛ, ma pɩtɔyaa. Mantɩmʋna se paya-m se apostoloo.” (1 Kɔr. 15:9) Ɛma pʋwayɩ se: “Ɛyaa kiɖeɖema taa tɔyaɣ ma palabɩ kʋjɔʋ kʋnɛ yɔ, se meheyi sɩɩnaa layaa Krɩstʋ ñɩm sɔsɔm mbʋ pɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ, pɩ-tɔm.” (Efɛz. 3:8) Tɔm ndʋ Pɔɔlɩ susaɣ yɔ, tɩ-tɔm cɛyaa nɛ pɩkpaɖɩ ndʋ ɛyaa pɩzaɣ se pɔyɔɔdɩ wɛtʋ ndʋ ɛwɛna yɔ tɩ-yɔɔ yɔ.