Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Mɩ-mintʋsʋʋ ɛñandɩ” nɛ pɩsa Yehowa

“Mɩ-mintʋsʋʋ ɛñandɩ” nɛ pɩsa Yehowa

“Mi-mintʋsʋʋ ɛñandɩ ɛyaa kpeekpe . . . nɛ pasa mɩ-Caa.”​—MAT. 5:16.

HENDU: 77, 59

1. Ɛbɛ yeba nɛ ɖɩwɛɛ taa leleŋ taa siŋŋ?

PƖKƐNƖ taa leleŋ tɔm siŋŋ se Yehowa samaɣ wɛɛ nɛ kɔɖɔʋ! Pɩnaɣ ŋga kɛɖɛwa yɔ ka-taa ɖɩkpɛlɩkɩnɩ ɛyaa mba Bibl yɔ pɛcɛzɩ miiliyɔɔwaa 10 mbʋ yɔ. Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ sɛyaa wɛɛ peyeki nɛ pa-mintʋsʋʋ ñandɩɣ! Maɣzɩ ɖɔɖɔ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ mba pɔkɔm Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ yɔ, pɔ-yɔɔ nɛ ŋna. Piyeba nɛ pana ɛzɩma Ɛsɔ wɩlɩ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm nɛ ɛlaa ɛ-Pɩyalʋ ɖɔ-yɔɔ yɔ.​—1 Yoh. 4:9.

2, 3. (a) Kaɖɛ nɖɩ ɛɛɖɩkɩ-ɖʋ nʋmɔʋ se ‘ɖɩñɩlɩsɩ ɛzɩ mintʋsʋʋ momola yɔ’? (b) Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Maatiyee 5:14-16 taa yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ?

2 Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ lɛ, Yehowa sɛyaa yɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ. Paa mbʋ yɔ, pɩɩɖɩkɩ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖɩsa ɖa-Caa Yehowa. (Natʋ 7:9) Paa kʋnʋŋ ŋgʋ ɖɩyɔɔdʋʋ, yaa paa le ɖɩwɛɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ‘ɖɩñɩlɩsɩ ɛzɩ mintʋsʋʋ momola yɔ’ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ.​—Fil. 2:15.

3 Ɛzɩma ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩɖɔʋ, ɖɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa, nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa yɔ, pɩɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ nɛ pɩsaŋɩ-ɩ. Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ mbʋ piyeba nɛ ɖihiɣ wazasɩ nzɩ yɔ, pɩ-tɔm.​—Kalɩ Maatiyee 5:14-16.

 YELE NƐ ÑA-MINTƲSƲƲ HƆ ƐYAA LALAA

4, 5. (a) Pɩtasɩnɩ tɔm susuu lɛ, ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ ɖa-mintʋsʋʋ ñandɩ? (b) Kɛzɛsɩ nzɩ ɖɛ-wɛtʋ kɩbandʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔna? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

4 Tɔm ñʋʋ “Lumière dans les ténèbres” ŋgʋ kɩwɛ 1er Juin 1925 tɛ Feŋuu Tilimiye takayaɣ taa yɔ, pɔyɔɔdɩ kɩ-taa se: “Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ Kɩbaɣlʋ ɛsɩndaa kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa . . . ye ɛɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ waɖɛ nɖɩ ɛwɛɛna se eyele nɛ ɛ-mintʋsʋʋ ñandɩ yɔ.” Tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩlɩzɩ pɩ-taa se: “Pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛla mbʋ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma esusuu tɔm kɩbandʋ ɛyaa lalaa, nɛ ɛñakɩ pana se ɛ-lakasɩ ɩla nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ mintʋsʋʋ nʋmɔʋ yɔ.” Tobi lɛ, nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖiyele nɛ ɖa-mintʋsʋʋ ñandɩ yɔ, ŋgʋ lɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu ɛyaa tɔm kɩbandʋ nɛ ɖɩpɩsɩɣ-wɛ tɔm mʋyaa yɔ. (Mat. 28:19, 20) Pɩtasɩ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna wezuu ŋgʋ ɖɩcakɩ nɛ kɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Krɩstʋ paɣtʋ yɔ kɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsa Yehowa. Mba ɖisusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa nɛ mba panaɣ-ɖʋ tɔm susuu taa yɔ, pɔcɔŋnɩ ɖɛ-wɛtʋ. Ɛzɩma ɖɩmʋʋyʋʋ nɛ ɖɩsɛɣ ɛyaa nɛ nɔɔ kɩbaŋa yɔ, pɩwɩlɩɣ-wɛ mba ɖɩkɛnaa nɛ Ɛsɔ weyi ɖɩsɛɣ yɔ.

5 Yesu heyi ɛ-tɔm mʋyaa se: “Ɩsʋ ɖɩɣa ŋga ka-taa lɛ, ɩsɛɛ-kɛ.” (Mat. 10:12) Lone nɖɩ ɖɩ-taa Yesu nɛ e-apostoloowaa posusaɣ tɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ, peeɖe ñɩma kaasɔɔlɩ agɔma mʋʋ pa-ɖɩsɩ taa. Sɔnɔ pɩfɛyɩ mbʋ lona sakɩyɛ taa. Ɛlɛ, ŋŋheyiɣ ɖɩɣdʋ mbʋ pɩ-yɔɔ ŋwoba yɔ lɛ, ye ŋwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ yaa piyele nɛ ɛtaamʋ pana. Amʋʋya pɩzɩɣ piyele nɛ kɛdaɣ paɣzɩ camɩyɛ. Tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim kɔzɩ kɔzɩ Koobiya mba posusuu tɔm nɛ présentoire waa yɔ pɔ-hɔɔlʋʋ taa. Ye ña ɖɔɖɔ ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu nʋmɔʋ ŋgʋ yɔ, ŋkaɣ naʋ se ɛzɩma ŋmʋʋyʋʋnɩ ɛyaa nɛ ŋsɛɣ-wɛ nɛ nɔɔ kɩbaŋa yɔ, piyeki nɛ pewelisini-ŋ. Pɩkaɣ-wɛ hɔm se pɔñɔtɩnɩ-ŋ nɛ pakpaɣ takayaɣ nakɛyɛ. Ñɛ-wɛtʋ kɩbandʋ pɩzɩɣ piyele nɛ ña nɛ wɛ ɩpaɣzɩ kɛdaɣ labʋ.

6. Ɛzɩma koobu akpadɩyʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-halʋ pawalɩsɩ pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ?

6 Ɛzɩma Aŋgletɛɛrɩ tɛtʋ taa koobu akpadɩyʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-halʋ patɩtasɩ wɛnʋʋ tɔnʋʋ taa alaafɩya yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, paatasɩɣ pɩzʋʋ nɛ posusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa. Ɛlɛ pɩsa nɛ powolo pɩ-yɔɔ nɛ peyele nɛ pa-mintʋsʋʋ ñandɩ lɛ, pakpaɣ lɩmaɣza se pasɩɣ ɖɛ-ɛgbɛyɛ takayɩsɩ taabɩlɩ nakʋyʋ yɔɔ pɔ-nɔnɔɔ taa nɛ pasɩŋ kɩ-cɔlɔ, alɩwaatʋ ndʋ lʋlɩyaa nabɛyɛ kɔŋ se pakpaɣ pe-piya sukuli ŋgʋ kɩñɔtɩnɩ pa-ɖɩɣa yɔ, kɩ-taa yɔ. Ɛyaa nabɛyɛ ñɩnaɣ se patɩlɩ mbʋ koobiya mba pasɩ peeɖe yɔ; pʋyɔɔ pɩhɔm-wɛ nɛ pɔñɔtɩnɩ-wɛ nɛ pa-taa sakɩyɛ mʋ Les jeunes s’interrogent​—réponses pratiques, volume 1 nɛ 2 takayɩsɩ, nɛ hatʋ cabɩ takayɩsɩ nasɩyɩ ɖɔɖɔ. Pʋwayɩ lɛ, pɛ-ɛgbɛyɛ taa nʋmɔʋ lɩzɩyʋ halɩñɩnʋ nɔɔyʋ ñapaɣzɩ wobu nɛ ɛ nɛ wɛ posusuu tɔm. Ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ nɛ koobiya mba pa-pana ñaɣʋ yeba nɛ lʋlɩyʋ nɔɔyʋ tisi nɛ ɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ.

7. Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋsɩnɩ hʋyʋʋ ɖʋyaa mba pɔkɔm ñe-egeetiye taa yɔ?

7 Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, ajɛɛ sakɩyɛ mʋ hʋyʋʋ ɖʋyaa sakɩyɛ. Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋsɩnɩ ɛyaa mba nɛ patɩlɩ Yehowa nɛ ɛ-kaɖʋwa? Kajalaɣ lɛ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋkpɛlɩkɩ ɛzɩma ɛyaa mba pɛsɛɣ ɖama pa-kʋnʋŋ taa yɔ? Application JW language pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla mbʋ. Nabʋlɛ lɛ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋkpɛlɩkɩ pa-kʋnʋŋ taa tɔm pee wena apɩzɩɣ nɛ ahɔ pa-lɩmaɣza yɔ? Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, ŋkaɣ pɩzʋʋ nɛ ŋwoni-wɛ jw.org yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ-wɛ videowaa ndɩ ndɩ nɛ takayɩsɩ nzɩ sɩwɛ pa-kʋnʋŋ taa yɔ.​—Wp. 10:19.

8, 9. (a) Sɩnʋʋ mbʋ ɖɩmʋʋ kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzisi taa? (b) Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ pe-piya nɛ sicosi tɔm kediɣzisi taa?

8 Yehowa tɩŋɩɣnɩ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzaɣ yɔɔ nɛ ɛfalɩsɩɣ-ɖʋ se  ɖɩlʋlɩ pee tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ. Lɔŋ kɩbaŋ weyi patasɩɣ-ɖʋ kediɣzaɣ ŋga ka-taa yɔ, ɩsɩɣnɩ ɖa-taa sakɩyɛ se sɔɔndʋ ɛtaakpa-ɖʋ nɛ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa labʋ nɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ ɛyaa.

9 Ɛyaa kɩfama mba pɔkɔŋ ɖe-kediɣzisi taa yɔ, panawa se ɖe-piya cosuu tɔm sɩ-taa. Lʋlɩyaa, ɩsɩnɩ mi-piya nɛ ɩwɩlɩ-sɩ ɛzɩma sicosi tɔm nɛ sɩ-maɣmaɣ sɩ-tɔm pee nɛ piyele nɛ sɩ-mintʋsʋʋ ñandɩ yɔ. Tɔm kɛlɛʋ ndʋ sɩyɔɔdʋʋ nɛ tɩlɩɣnɩ sɩ-laŋa taa yɔ, tiyeba nɛ ɛyaa kɩfama nabɛyɛ tɩlɩ se ɖɛwɛnɩ toovenim taa.​—1 Kɔr. 14:25.

ÐƲ NESI NƐ NƆƆ KƲÐƲMAƔ WƐƐ TAM

10. Ɛzɩma tɩyɛ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ kɔŋnɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ?

10 Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖiyele nɛ ɖa-mintʋsʋʋ ñandɩ yɔ, ŋgʋ lɛ se ɖiyele nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ ɖɔ-hɔʋ taa nɛ ɛgbɛyɛ taa. Lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pala mbʋ alɩwaatʋ ndʋ palakɩ ɖʋtʋ nɛ palakɩ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ. Fenaɣ taa lɛ, nabɛyɛ ɖʋwa se pakpakɩɣ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ alɩwaatʋ natʋyʋ nɛ pɔcɔnɩ JW Télédiffusion yɔɔ video. Ye ɩcɔnɩ video ŋgʋ nɛ pɩtɛ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ɩkpaɣ alɩwaatʋ pazɩ nɛ ɩla faawɩyɛ nɛ ɩna ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩkpaɣ kɩ-taa lɔŋ tasʋʋ nɛ ɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ? Lʋlɩyaa kaalakɩ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ lɛ, pɩwɛɛ se pɔtɔzɩ se ɛzɩma pɩwɛɛ se peɖiyi pɩɣa cikpelaɣ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛ ndɩ nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se peɖiyi pɩɣa evelaɣ yɔ. Ɩkpɛlɩkɩ lɔŋ weyi ɩwazɩɣ paa hɔʋ taa tʋ weyi yɔ.​—Keɣa 148:12, 13.

Ye ŋñɔtʋʋnɩ akpadɩyaa yɔ, pɩkaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ (Cɔnɩ tayʋʋ 11)

11-13. Ɛzɩma ɖa-tɩŋa ɖɩpɩzɩɣ ɖɩɖʋ nesi nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ ɛgbɛyɛ taa nɛ ɖɩsɩnɩ lalaa nɛ pa-mintʋsʋʋ ñandɩ?

11 Ɛzɩma piya evelisi pɩzɩɣ nɛ sɩɖʋ nesi nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ nɛ siseɣti lalaa nɛ pa-mintʋsʋʋ ñandɩ? Ye ŋkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋɖʋ ña-tɩ kaɖʋwa se ŋñɔtʋʋnɩ akpadɩyaa nɛ pɩkɩlɩ? Ŋpɩzɩɣ ŋpɔzɩ-wɛ nɛ ñamtʋ se pɛkɛdɩ-ŋ pɩnzɩ nzɩ pɛtɛm labʋ Yehowa ɛgbɛyɛ taa yɔ sɩ-tɔm. Pɩkaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ nɛ piseɣti mɩ-tɩŋa nɛ iyele nɛ toovenim mintʋsʋʋ ñandɩ. Nɛ ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛmʋ ɛyaa kɩfama mba pɔkɔŋ ɖe-kediɣzisi yɔ nɛ sɔɔlɩm. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩɖʋʋ nesi nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pɩpɩzɩɣ piseɣti ɛyaa kɩfama se peyele nɛ pa-mintʋsʋʋ ñandɩ. Ñaɣ pana nɛ ŋsɛɛ ɛyaa kɩfama nɛ amʋʋya nɛ nɔɔ kɩbaŋa nɛ halɩ ŋsɩnɩ-wɛ nɛ pehiɣ ɖɩjaɣyɛ. Ye ŋwɩlɩɣ ɛyaa kɩfama koobiya lalaa yɔ, piyeki nɛ pɛwɛɛ ɛzɩ pa-maɣmaɣ pɛ-tɛ yɔ.

 12 Ye paha-ŋ waɖɛ se ŋcɔŋnɩ tɔm susuu kediɣzisi yɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nabʋyʋ nɛ ŋsɩnɩ akpadɩyaa nɛ posusi tɔm. Pɛwɛnɩ kookasɩ nzɩ sɩmʋnɩ pɛ-wɛtʋ camɩyɛ yɔ? Ŋpɩzɩɣ ŋlɩzɩ pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ nɛ ka nɛ akpadɩyʋ powolo tɔm susuu; piyeki nɛ kaɖʋ-ɩ nesi tomnaɣ yɔɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋsɩnɩ ɖɔɖɔ mba pɛfɛyɩnɩ tomnaɣ taa alaafɩya camɩyɛ yaa pɛ-wɛtʋ ɛɛhaɣ-wɛ nʋmɔʋ se pala tʋma sakɩyɛ yɔ. Ɛɛɛ, ñɛ-wɛtʋ kɩbandʋ nɛ ña-sɩnʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ ɖoŋ piya evelisi nɛ akpadɩyaa, ɛyaa kɩfama nɛ mba peleɖi toovenim taa yɔ se posusi tɔm kɩbandʋ nɛ kpekpeka.​—Lev. 19:32.

13 Keɣa maɖʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Laŋhɛzɩyɛ nɛ laŋhʋlʋmɩyɛ pɩkɛnaa, ɛyaa wɛʋ ɖama cɔlɔ ɛzɩ koobiya yɔ!” (Kalɩ Keɣa 132:1, 2.) Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya kpeɣliɣ yɔ, pɩsɩɣnɩ-sɩ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ. Pɩɩwɛ ɛzɩ sɔzɩŋ num mbʋ piyeki nɛ ɛyʋ tomnaɣ yɔɔ hɛɛ camɩyɛ yɔ. Pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋtɛ ña-taa se ŋñakɩ pana nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ ŋyele nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ ña nɛ koobiya mɩ-hɛkʋ taa? Ye ŋtɛm paɣzʋʋ labʋ mbʋ yɔ, ŋmʋnɩ samtʋ. Ŋkaɣ ñaɣʋ pana nɛ ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘ŋkuli ña-laŋɩyɛ’ yaa ŋwalɩsɩ ña-taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ pɩkpaɖɩ yaa we?​—2 Kɔr. 6:11-13.

14. Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ña-mintʋsʋʋ ñandɩ ño-kooka taa?

14 Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ Bibl taa toovenim tɔm mintʋsʋʋ ñandɩ ño-kooka taa? Ñɔ-tɔm pee kɩbana nɛ ña-lakasɩ pɩzɩɣ pɩhɔ ño-kooka taa tʋ nɔɔyʋ nɛ ɛkɔɔ toovenim taa. Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ɛzɩma mon-kooka taa ñɩma naɣ-m? Mɔñɔɔzɩ man-ɖɩɣa nɛ mo-wondu camɩyɛ se pɩkɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ mon-kooka taa ñɩma yaa we? Mañakɩ pana se manɖʋ lalaa nesi na?’ Alɩwaatʋ ndʋ ña nɛ Aseɣɖe Tɩnaa lalaa ɩlakɩ faawɩyɛ yɔ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋpɔzɩ-wɛ nɛ pɛkɛdɩ-ŋ ɖoŋ weyi pɛ-wɛtʋ kɩbandʋ wɛnɩ pɔ-hɔʋ taa ñɩma, po-kooka taa ñɩma, pa-tʋmɩyɛ taa yaa po-sukuli taa taabalaa yɔɔ yɔ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se pakaɣ-ŋ kɛdʋʋ pee kɩbana wena pɛ-wɛtʋ lʋlaa yɔ.​—Efɛz. 5:9.

ƖCAƔNƖ MƖ-ƐSA TAM

15. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa?

15 Ðɛ-wɛtʋ kɩbandʋ sɩɣna ɖɔɖɔ se ɖa-mintʋsʋʋ ɛñandɩ camɩyɛ. Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tam sakɩyɛ se pacaɣnɩ pɛ-ɛsa. (Mat. 24:42; 25:13; 26:41) Ye mbʋ ye ɖɩmaɣzɩɣ se “kʋñɔŋ” sɔsɔʋ tɩwɩzɩ kɔm nɛ kɩkaɣ kɔm ɖa-sɩm wayɩ yɔ, pɩɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu se ɖisusi tɔm nɛ kpekpeka. (Mat. 24:21) Piyeki nɛ ɖa-mintʋsʋʋ ɛɛñandɩɣ lalaa ɛlɛ kɩhɛɣ, nɛ halɩ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩɖɩ.

16, 17. Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋcaɣnɩ ñɛ-ɛsa?

16 Ða-alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩlakɩ kaɖɛ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖa-tɩŋa ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa. Yehowa kɩyakʋ sɔsɔʋ kaɣ kɔm alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ ɖeyi ɖeyi. Pɩtʋʋ fɛyɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ. (Mat. 24:42-44) Pʋcɔ nɛ kɩtalɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ suuɖu nɛ ɖɩɖaŋ kɩyakʋ ŋgʋ nɛ ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa tam. Pɩwɛɛ se ɖɩkalɩɣ Bibl paa ɖooye nɛ ɖɩtɩmɩɣ kaahɛzaɣ. (1 Pɩy. 4:7) Koobiya mba pa-taa wɛ leleŋ se pacaɣnɩ pɛ-ɛsa pe-wezuu kpeekpe nɛ peyele nɛ pa-mintʋsʋʋ ñandɩ yɔ, pa-kɩɖaŋ pɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ŋ. Pa-taa lɛlʋ kɩɖaʋ wɛ tɔm ñʋʋ “Cramponné depuis 70 ans au pan du vêtement d’un Juif” ŋgʋ kɩwɛ 15 Avril 2012 tɛ Feŋuu Tilimiye hɔɔlʋʋ 18-21 yɔɔ yɔ.

17 Lakɩ tʋma wena akpazɩɣ-ŋ ɖoŋ yɔ nɛ ŋɖʋʋ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ñe-wezuu caɣʋ taa. Pɩkaɣ-ŋ haʋ taa leleŋ siŋŋ nɛ pɩlabɩ-ŋ ɛzɩ alɩwaatʋ ɖɛɣ lɛɛ lɛɛ yɔ. (Efɛz. 5:16) Pɩlakɩ pɩnzɩ mɩnʋʋ yɔ, ɖo-koobiya labɩ tʋma sakɩyɛ. Ɛlɛ, pɩtɩŋnɩ ɛzɩma Yehowa wɛɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ eɖiyiɣ-ɖʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩlakɩ tʋma wena sɔnɔ yɔ akpaɖaa. Sɔnɔ ɛzɩma ɖa-mintʋsʋʋ wɛɛ nɛ kɩñandɩɣ yɔ, ɖɩtɩmaɣzɩ pɩ-yɔɔ kaaʋ!

Ɛzɩma ɛzʋtʋyaa kilimiɣ koobiya yɔɔ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl taa lɔŋ sakɩyɛ (Cɔnɩ tayʋʋ 18, 19)

18, 19. Ɛzɩma ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ pasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa nɛ ɖɩlakɩ fezuu taa tʋma nɛ kpekpeka? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

 18 Ɛzɩma ɖɩnawa se paa ɖɩtɩtalɩ pilim yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ, pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pʋyɔɔ lɛ, ña-taa ɛla leleŋ nɛ “ɛyaa kʋjɔŋ” weyi Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ. (Kalɩ Efɛɛzɩ 4:8, 11, 12.) Alɩwaatʋ ndʋ ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ tasɩɣ kɔm se ɛna-ŋ yɔ, tɩŋnɩ waɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ ŋkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ ɛ-cɔlɔ nɛ ŋyele nɛ ɛ-lɔŋ tasʋʋ wazɩ-ŋ.

19 Aŋgletɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa ɛzʋtʋyaa naalɛ wobi pana koobu nɔɔyʋ nɛ ɛ-halʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paawɛɛ nɛ pakatɩɣ kala naayɛ. Halʋ maɣzaɣ se ɛ-walʋ ɛɛlakɩ hɔʋ ñʋʋdʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ fezuu taa. Abalʋ ñetisaa se toovenim lɛ, ɛtaakɛnɩ wɩlɩyʋ kɩbanʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ pataalakɩ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ ɖoŋ ɖoŋ. Ɛzʋtʋyaa hɔ pa-lɩmaɣza nɛ powoni Yesu kɩɖaʋ yɔɔ. Yesu maɣzaɣ ɛ-tɔm kpɛlɩkɩyaa yɔɔ nɛ ɛcɔŋnɩ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe. Ɛzʋtʋyaa seɣti abalʋ se ɛmaɣzɩnɩ Yesu. Nɛ peseɣti halʋ se ɛlɛ ɛɖʋ suuɖu. Ɛzʋtʋyaa wɩlɩ-wɛ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ papɩzɩɣ nɛ patɩŋna nɛ pa-naalɛ paɖʋ ɖama nesi nɛ pa nɛ pe-piya naalɛ palakɩ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ yɔ. (Efɛz. 5:21-29) Pʋwayɩ lɛ, ɛzʋtʋyaa sa abalʋ ɛ-pana ñaɣʋ yɔɔ. Peseɣti-i se ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛñakɩ pana nɛ ɛtaa liu se fezuu kiɖeɖeu kaɣ-ɩ sɩnʋʋ nɛ ɛkɛ fezuu taa hɔʋ ñʋʋdʋ kɩbanʋ. Ɛzɩma ɛzʋtʋyaa sɩnɩ hɔʋ kʋnɛ nɛ sɔɔlɩm yɔ, piyeba nɛ kɩ-mintʋsʋʋ ñandɩ.

20. Ye ŋyeki se ña-mintʋsʋʋ ɛñandɩ yɔ, wazasɩ nzɩ pɩkaɣ kɔnʋʋ?

20 Keɣa maɖʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba pañaŋ [Yehowa] nɛ patɩŋɩɣ ɛnʋmɔŋ yɔ!” (Keɣa 127:1) Ye ŋyeki se ña-mintʋsʋʋ ɛñandɩ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ŋsɩɣnɩ lalaa se pɛsɛɛ Ɛsɔ, ɛzɩma ŋtɩŋɩɣnɩ ñɛ-wɛtʋ yɔɔ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɛwɛɛ yɔ nɛ ɛzɩma ŋcakɩnɩ ñɛ-ɛsa fezuu taa yɔ, piyeki nɛ ŋhiɣ taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ. Lalaa kaɣ naʋ ña-tʋma kɩbana nɛ pɩkaɣ yebu nɛ pa-taa sakɩyɛ sa ɖa-Caa Yehowa.​—Mat. 5:16.