Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kpaɣ Ɛsɔ paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila nɛ ŋfalɩsɩnɩ ñɛ-ɛhʋyɛ

Kpaɣ Ɛsɔ paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila nɛ ŋfalɩsɩnɩ ñɛ-ɛhʋyɛ

“Mamaɣzɩɣ ña-paɣtʋ yɔɔ tam.”​—KEƔA 118:99.

HENDU: 127, 88

1. Mbʋ ɛyaa kpaɖɩnɩ kpɩna yɔ pɩ-taa nabʋyʋ lɛ ɛbɛ?

MBƲ ɛyaa kpaɖɩnɩ kpɩna yɔ pɩ-taa nabʋyʋ lɛ ɛhʋyɛ nɖɩ Ɛsɔ ha-wɛ yɔ. Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ ɖooo kiɖe tɛɛ lɛ, ɛha-ɩ ɛhʋyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ Aɖam nɛ Ɛva pamanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ yɔ, pesewa nɛ pɛmɛlɩ. Pɩwɩlɩɣ se pɛ-ɛhʋyɛ kaawɛ nɛ ɖɩcɛyɩɣ-wɛ.

2. Ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ ɖɛ-ɛhʋyɛ nɛ pamaɣzɩnɩ haɣ ŋga pafalɩsɩ camɩyɛ yɔ?

2 Ɛhʋyɛ nɖɩ patɩfalɩsɩ-ɖɩ camɩyɛ yɔ, papɩzɩɣ pakpaɣ-ɖɩ nɛ pamaɣzɩnɩ haɣ ŋga kaakpeziɣ kaaʋ yɔ. Mɩlaa pɩzɩɣ nɛ powolo nɛ pamɩlɩ ka-tʋ ñɩm kɛlɛʋ. Ɛlɛ ye pafalɩsɩ haɣ ŋga camɩyɛ yɔ, kakandɩyɩɣ ka-tʋ ñɩm yɔɔ camɩyɛ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ haɣ ŋga pafalɩsɩ-kɛ nɛ kakandɩyɩɣ ka-tʋ ɖɩɣa yɔɔ camɩyɛ yɔ. Ɛhʋyɛ kɛnɩ mbʋ Ɛsɔ ɖʋ ɖa-taa se pɩwɩlɩ-ɖʋ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana yɔ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ pɩzɩ nɛ ɖiɖiyi-ɖʋ camɩyɛ lɛ, pɩpɔzaa se ɖɩfalɩsɩ-ɖɩ camɩyɛ.

3. Ye patɩfalɩsɩ ɛhʋyɛ camɩyɛ yɔ, kaɖɛ nɖɩ pɩkɔŋna?

3 Ye nɔɔyʋ ɛtɩfalɩsɩ ɛ-ɛhʋyɛ camɩyɛ yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖiheyi-i se mbʋ ɛlakɩ yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu. (1 Tim. 4:1, 2) Ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖipeɣzi-ɖʋ nɛ ɖɩyaa “kɩdɛkɛdɩm se kɩbam.” (Iza. 5:20) Yesu heyi e-apostoloowaa se: “Ñɩɣyʋʋ kaɣ kɔm nɛ weyi ɛkʋʋ-mɩ lɛ, ɛmaɣzɩɣ se Ɛsɔ ɛsaŋ.” (Yoh. 16:2) Tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim mba pakʋ Etiyɛɛnɩ yɔ, nɛ mba payɩ pakʋwaɣ lalaa ɖɔɖɔ mbʋ yɔ pɔ-hɔɔlʋʋ taa. (Tʋma 6:8, 12; 7:54-60) Pɩɩkɛnɩ kɩmɛlɛndʋ kpem se mba palakɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm ɛzɩ ɛyaa kʋʋ yɔ, payaa pa-tɩ se Ɛsɔ sɛyaa ŋgʋ pɛwɛɛ pamaɣnɩ Ɛsɔ weyi pamaɣzɩɣ se peɖiɣni sɛʋ yɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ! (Ejl. 20:13) Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pɛ-ɛhʋyɛ peɣziɣ-wɛ kipeɣzu!

4. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ pɩzɩ nɛ ɖiɖiyi-ɖʋ camɩyɛ?

 4 Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ pɩzɩ nɛ ɖiɖiyi-ɖʋ camɩyɛ? Paɣtʋ kila wena awɛ Bibl taa yɔ awazɩɣ “tɔm wɩlʋʋ nɛ kɛlɛnzʋʋ nɛ sɩzʋʋ yiɣ yiɣ nɛ siɣsiɣ tɔm kpɛlɩkʋʋ.” (2 Tim. 3:16) Ye mbʋ, ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl, ɖɩmaɣzɩɣ ndʋ ɖɩkpɛlɩkʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɖɛ-ɛhʋyɛ nɛ ɖɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ lɩmaɣza nɛ ɖɩpɩzɩ ɖiɖiyi-ɖʋ camɩyɛ. Lɛɛlɛɛyɔ iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ ɛzɩma Yehowa paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɖɛ-ɛhʋyɛ yɔ pɩ-tɔm.

YELE NƐ ƐSƆ PAƔTƲ FALƖSƖ-Ŋ

5, 6. Ɛzɩma Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm wazɩɣ-ɖʋ?

5 Pɩsa nɛ Ɛsɔ paɣtʋ wazɩ-ɖʋ lɛ, tɩ-kalʋʋ yem yaa tɩ-tɩlʋʋ tɩmaɣ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖiyele nɛ sɔɔlɩm nɛ ñamtʋ ndʋ ɖɩwɛnɩ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩpaɣlɩ. Bibl yɔɔdaa se: “Ɩpaɖɩ kɩdɛkɛdɩm nɛ ɩsɔɔlɩ kɩbandʋ.” (Am. 5:15) Ɛlɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ? Pɩwɛɛ se ɖiyele nɛ ɖa-lɩmaɣza la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa ñɩna. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Kpaɣ se pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋɖoo camɩyɛ. Nɛ ɖɔkɔtɔ nɔɔyʋ heyi-ŋ se pɩsa nɛ ŋɖoo camɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ŋɖɔ paɣtʋ ndʋ ɛnʋ ɖʋʋ-ŋ pɩlɩɩnɩ tɔɔnaɣ tɔɔʋ, hola aleɣya labʋ nɛ wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa yɔ, tɩ-yɔɔ. Ŋɖɔm paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, ŋna se ŋpaɣzɩ ɖou camɩyɛ! Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkaɣ wɩlʋʋ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ ɖɔkɔtɔ ɛnʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ wezuu leleŋ nɛ pɩkɩlɩ.

6 Mbʋ ɖɔɖɔ ɖa-Lɩzɩyʋ ɖʋ-ɖʋ paɣtʋ se pɩkandɩyɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖɩtaasʋʋ kʋñɔmɩŋ weyi kɩdɛkɛdɩm kɔŋna yɔ ɩ-taa, nɛ paɣtʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩnɩɩ wezuu caɣʋ leleŋ. Maɣzɩ wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖɔŋ Bibl paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se ɖikizi cɛtɩm, tɩgbayɩtʋ maɣzɩm, mɩlɩm, kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ, ñam ñam lakasɩ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔ, sɩ-yɔɔ nɛ ŋna. (Kalɩ Aduwa 6:16-19; Natʋ 21:8) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ mbʋ pɩkɛdɩnɩ Yehowa nɛ ɖɩnaɣ se pɩkɔŋnɩ-ɖʋ wazasɩ sakɩyɛ yɔ, piyeki nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa nɛ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ pɩpaɣlɩɣ.

7. Ye ɖɩkalɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ Bibl taa kɛdɛsɩ yɔɔ yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla we?

7 Toovenim lɛ, pɩtɩcɛyɩ se ɖɩsʋʋ kʋñɔmɩŋ weyi Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ maʋ kɔŋna yɔ ɩ-taa pʋcɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ mba pamanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ pama pɔ-tɔm Bibl taa yɔ, pɔ-cɔlɔ. Aduwa 1:5 yɔɔdʋʋ se: “Lɔŋsɩnɖʋ ɛnɩɩ nɛ ɛsɔzɩ ɛ-sɩmtʋ yɔɔ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖɩkpɛlɩkɩɣ lɔŋ sakɩyɛ tɔm ndʋ Ɛsɔ wɩlɩɣ-ɖʋ yɔ tɩ-taa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkalɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ɛyaa wezuu caɣʋ kɛdɛsɩ nzɩ sɩwɛ Bibl taa yɔ, sɩ-tɔm yɔ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Maɣzɩ wɩzasɩ nzɩ Wiyaʋ Daviid nɩwa alɩwaatʋ ndʋ ɛmanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ, sɩ-yɔɔ nɛ ŋna. (2 Sam. 12:7-14) Ðɩɩkalɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ kɛdaɣ ŋga kɔ-yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: ‘Wiyaʋ Daviid manɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ ɛsʋʋnɩ Batseeba nɛ wɩzasɩ nzɩ pɩkɔnɩ-ɩ yɔ, ɛzɩma ɛpɩzaɣ se ɛfɛɛ-sɩ? Ye mankatɩ takɩm nabʋyʋ mbʋ, mankaɣ pɩzʋʋ nɛ malɩɩ pɩ-taa? Mankaɣ pɩzʋʋ nɛ mense ɛzɩ Yosɛɛfʋ yɔ yaa mankaɣ man-tɩ yebu ɛzɩ Daviid yɔ?’ (Kiɖe 39:11-15) Ye ɖɩmaɣzɩɣ kʋñɔmɩŋ weyi kɩdɛkɛdɩm kɔŋna yɔ ɩ-yɔɔ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ‘ɖɩpaɖɩ kɩdɛkɛdɩm.’

8, 9. (a) Ɛbɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩla? (b) Ɛzɩma Yehowa paɣtʋ kila nɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ palakɩ tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa?

8 Pɩpɩzɩɣ pɩla se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩwɛɛ nɛ  ɖɩpaɖɩɣ mbʋ Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ yɔ. Ɛlɛ lakasɩ nasɩyɩ yaa wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, Bibl tɩɖʋ paɣtʋ kpayɩ. Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ? Peeɖe pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩfalɩsɩnɩ Bibl camɩyɛ yɔ.

9 Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ, pʋyɔɔ lɛ ɛha-ɖʋ paɣtʋ kila wena a nɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩfalɩsɩnɩ Bibl camɩyɛ yɔ, palakɩ tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ. Ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdaa se: “Ma [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ weyi ɛwɩlɩɣ-ŋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ yɔ, weyi ɛɖɔkʋʋ-ŋ nʋmɔʋ ŋgʋ ŋɖɔŋ kɩ-taa yɔ.” (Iza. 48:17, 18) Ye ɖɩlakɩnɩ Bibl paɣtʋ kila tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖɛ-ɛhʋyɛ nɛ ɖiɖiyi-ɖɩ camɩyɛ. Nɛ piyeki nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana.

YELE NƐ ƐSƆ PAƔTƲ KILA ÐIYI-Ŋ

10. (a) Ɛbɛ paɣtʋ kila kɛnaa? (b) Nɛ ɛzɩma Yesu labɩnɩ-yɛ tʋmɩyɛ camɩyɛ?

10 Paɣʋ kiɖe kɛnɩ “toovenim tɔm ndʋ tɩɩlɛɣzɩɣ kaaʋ yɔ yaa mbʋ piɖiyiɣ ɛyʋ, ɛ-maɣzɩm yaa ɛ-lakasɩ taa yɔ.” Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩnɩɩ paɣtʋ kiɖe naɖɩyɛ taa camɩyɛ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ Paɣtʋ Ðʋyʋ lɩmaɣza nɛ mbʋ pʋyɔɔ ɛɖʋ paɣtʋ natʋyʋ yɔ. Pɩsa nɛ Yesu sɩnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ patɩlɩ mbʋ wɛtʋ yaa lakasɩ nasɩyɩ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔna yɔ lɛ, eheyi-wɛ toovenim tɔm ndɩ ndɩ ndʋ tɩɩlɛɣzɩɣ yɔ. Tɩ-taa natʋyʋ lɛ se ye nɔɔyʋ ɛcaɣnɩ e-koobu yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ puuyaɣ lakasɩ; nɛ ye nɔɔyʋ ɛmaɣzɩɣ kʋzʋʋ yɔɔ paa ɛzɩmtaa yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɛla acɛyɛ. (Mat. 5:21, 22, 27, 28) Pɩsa nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩfalɩsɩ-ɖɩ camɩyɛ yɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖiyele nɛ Ɛsɔ paɣtʋ kila ɖiyi-ɖʋ nɛ piyele nɛ ɛ-hɩɖɛ sɛɛ.—1 Kɔr. 10:31.

Krɩstʋ tʋ weyi ɛpɩ fezuu taa yɔ ɛmaɣzɩɣ lalaa ɛhʋyɛ yɔɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 11, 12)

11. Ɛzɩma tɩyɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ ndɩ nɛ lɛlʋ ñɩnɖɛ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa?

11 Hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, Krɩstʋ ñɩma mba pakpaɣ Bibl nɛ pafalɩsɩnɩ pɛ-ɛhʋyɛ yɔ papɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza ndɩ ndɩ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ sʋlʋm ñɔʋ hɔɔlʋʋ taa mbʋ yɔ. Bibl tɩɖʋ paɣtʋ se ɛyʋ ɛtaañɔɔ sʋlʋm. Ɛlɛ kiheyiɣ-ɖʋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ sʋlʋm ñɔʋ kadadayaɣ nɛ sʋlʋm kpaŋʋʋ. (Adu. 20:1; 1 Tim. 3:8) Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se ye ɛyʋ ɛñɔʋ sʋlʋm nɛ pɩmakɩnɩ-ɩ yɔ, pɩtɩtasɩ cɛyʋʋ se ɛmaɣzɩ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ yɔɔ yaa we? Aayɩ pɩtɩkɛ mbʋ. Paa ɛ-ɛhʋyɛ ɛɛcɛyɩɣ-ɩ kɔyɔ, pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ ɛmaɣzɩ lalaa ɛhʋyɛ yɔɔ.

12. Ɛzɩma tɔm ndʋ tɩwɛ Roma 14:21 taa yɔ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩña lalaa ɛhʋyɛ?

12 Pɔɔlɩ heyaɣ Krɩstʋ ñɩma ɛzɩma pɩcɛyaa se pamaɣzɩ lalaa ɛhʋyɛ yɔɔ lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ [lɛ] se ɛyʋ ɛsɔ nandʋ nɛ sʋlʋm nɛ mbʋ mbʋ putuluu nɛ piyeki nɛ ño-koobu tɔlʋʋ, yaa ɛpɩsɩɣ ɛjam yɔ.” (Roma 14:21) Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkizi mbʋ ŋwɛnɩ waɖɛ se ŋla yɔ pɩ-labʋ se pɩtaakɔɔ nɛ putuuli ño-koobu weyi ɛ-ɛhʋyɛ wɛ ndɩ nɛ ña-ñɩnɖɛ yɔ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkaɣ tisuu nɛ ŋla mbʋ. Pʋcɔ nɛ nabɛyɛ pɩsɩɣ ɖo-koobiya lɛ, paakɛ sʋlʋm kpaŋɩyaa ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ paɖʋ pa-taa se paatasɩɣ sʋlʋm ñɔʋ. Nɛ ɖa-taa nɔɔyʋ tɩsɔɔlɩ se ɛla nabʋyʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, koobu nɔɔyʋ la mbʋ pɩkɔŋnɩ-ɩ kaɖɛ fezuu taa yɔ. (1 Kɔr. 6:9, 10) Pʋyɔɔ lɛ, ye ɖɩmʋ koobu nɔɔyʋ ɖɛ-tɛ nɛ ekizi se ɛɛñɔʋ sʋlʋm yɔ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖɩñɩɣ ɛ-yɔɔ.

13. Pɩsa nɛ Kewiyaɣ tʋma ɖɛɛnɩ ɛsɩndaa lɛ, kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Timootee hawa?

13 Alɩwaatʋ ndʋ Timootee kaawɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 20 mbʋ yɔ lɛ, etisaa nɛ pɛpɛlɩ-ɩ nɛ paa ɛnɩ wɩzasɩ yɔ, ɛlabɩ mbʋ se ɛtaakɔɔ nɛ ɛkɛ pɩyɛ kutuuliye Yuuda ñɩma  mba ewoki-wɛ tɔm susuu yɔ. Ɛ-wɛtʋ ndʋ tɩnɩɣzɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ ñɩndʋ ɖɔɖɔ. (Tʋma 16:3; 1 Kɔr. 9:19-23) Ɛzɩ Timootee kaalabʋ yɔ, ŋtisiɣ se ŋlaa kɩlaŋ nɛ pɩwazɩ lalaa na?

ÐƐƔNƖ ƐSƖNDAA FEZUU TAA

14, 15. (a) Ye pɔtɔm se ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (b) Ɛzɩma sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɩlɩɣ lalaa yɔ, piyeki nɛ pana se ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa?

14 Pɩpɔzʋʋ Krɩstʋ ñɩma tɩŋa se pataasɩɩnɩ “Krɩstʋ yɔɔ tɔm cikpetu” tɩlʋʋ ɖeke; ɛlɛ powolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘pakpaɣ sɔsɔtʋ yɔɔ’ yaa pɛɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa. (Ebr. 6:1) Ɛlɛ ɛyʋ ɛɛcakɩ yem nɛ ɛpɩɩ fezuu taa. Pɩcɛyaa se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩñakɩ pana paa ɛzɩmtaa se ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa. Pʋcɔ nɛ ɖɩpɩɩ fezuu taa lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ sɩmtʋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ siŋŋ. Pʋyɔɔ peseɣtiɣ-ɖʋ paa ɛzɩmtaa se ɖɩkalɩɣ Bibl hɔɔlʋʋ nakʋyʋ paa evemiye nɖɩ. (Keɣa 1:1-3) Ŋtɛm ña-tɩ ɖʋʋ kaɖʋwa ŋga? Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila sakɩyɛ nɛ ŋnɩɩ Bibl wɩlɩtʋ taa camɩyɛ.

15 Paɣtʋ ndʋ paɖʋ Krɩstʋ ñɩma yɔ, tɩ-taa sɔsɔtʋ lɛ sɔɔlɩm. Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Mbʋ pɩwɩlɩɣ ɛyaa kpeekpe se ɩkɛ mɔn-tɔm mʋyaa yɔ, mbʋ lɛ mɩ-ɖama sɔɔlʋʋ.” (Yoh. 13:35) Yesu neu Yakubu ya sɔɔlɩm se “kewiyaɣ nʋmɔʋ” yaa wiyaʋ paɣtʋ. (Yak. 2:8) Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “Paɣtʋ sɔsɔtʋ siŋŋ kɛlɛ sɔɔlɩm.” (Roma 13:10) Hɔɔlɩŋ ɩnɛ ɩñɩkɩɣ niye sɔɔlɩm yɔɔ ñɩɣʋ mbʋ yɔ, pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Bibl heyiɣ-ɖʋ se “Ɛsɔ kɛ Sɔɔlɩm.” (1 Yoh. 4:8) Ɛsɔ tɩyɔɔdɩ nɔɔ taa yem se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ. Yohanɛɛsɩ mawa se: “Ɛzʋnɔ Ɛsɔ wɩlɩ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm: Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ se ɖɩwɛɛ ɛ-yɔɔ.” (1 Yoh. 4:9) Toovenim Ɛsɔ labɩ nabʋyʋ nɛ ɛwɩlɩnɩ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm. Ɛzɩma ɖɩwɩlɩɣ sɔɔlɩm Yehowa, ɛ-Pɩyalʋ, ɖo-koobiya Krɩstʋ ñɩma nɛ ɛyaa lalaa yɔ, mbʋ wɩlɩɣna se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa.​—Mat. 22:37-39.

Ye ɖɩlakɩnɩ Ɛsɔ paɣtʋ kila tʋmɩyɛ ɖa-lɩmaɣza kpaɣʋ taa yɔ, ɖɛ-ɛhʋyɛ kaɣ-ɖʋ kɛnʋʋ ɖiyiyu kɩbanʋ (Cɔnɩ tayʋʋ 16)

16. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ nɛ ɖɩpɩɣ fezuu taa lɛ, ɛbɛ yɔɔ Bibl paɣtʋ kila tɔm kaɣ cɛyʋʋ ɖɛ-ɛsɩndaa siŋŋ?

16 Ŋŋɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa lɛ, ŋkaɣ naʋ se pɩcɛyaa se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ  Bibl paɣtʋ kila nɛ pɩkɩlɩ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paɣtʋ lakɩ tʋmɩyɛ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa ɖeke na, ɛlɛ paɣtʋ kila ñalakɩ tʋmɩyɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Pɩɣa nakɛyɛ ɛɛpɩzɩɣ katɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖʋʋ fɛyɩ ɖeu yɔ, pʋyɔɔ lɛ ka-caa pɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ-kɛ paɣtʋ natʋyʋ se pɩkandɩyɩ kɔ-yɔɔ. (1 Kɔr. 15:33) Ɛlɛ pɩɣa ŋga kapaɣlɩɣ lɛ, kasɩŋ lɔŋ nɛ katɩlɩ ɛzɩma kalabɩnɩ Bibl paɣtʋ kila tʋmɩyɛ yɔ. Pɩsɩɣnɩ-kɛ se kakpaɣ lɩmaɣza kɩbana taabalɩyɛ ɖʋʋ nʋmɔʋ taa. (Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 13:11; 14:20.) Ye ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ Ɛsɔ paɣtʋ kila yɔ, ɖɛ-ɛhʋyɛ kaɣ-ɖʋ kɛnʋʋ ɖiyiyu kɩbanʋ weyi ɛwɩlɩɣ-ɖʋ Ɛsɔ lɩmaɣza camɩyɛ yɔ.

17. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se ɖɩwɛnɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza wena akɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ?

17 Ðɩwɛnɩ mbʋ payɩ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza wena ɛkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ? Ɛɛɛ. Ye ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ paɣtʋ nɛ paɣtʋ kila wena awɛ Ɛsɔtɔm taa camɩyɛ yɔ, ɖɩkaɣ kɛʋ ‘Ɛsɔ ɛyaa mba papɩwa nɛ pɛcɛyɩ nɛ patɩlɩ tʋma kɩbana kpeekpe labʋ’ yɔ. (2 Tim. 3:16, 17) Pʋyɔɔ lɛ, ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ Bibl paɣtʋ kila nɛ pɩsa nɛ ŋtɩlɩ ‘Yehowa sɔɔlɩm’ camɩyɛ. (Efɛz. 5:17) Labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm kpɛlɩkʋʋ wondu ndʋ ɛgbɛyɛ haɣ-ɖʋ yɔ, ɛzɩ Index des publications des Témoins de Jéhovah, Guide de recherche pour les Témoins de Jéhovah, Watchtower Library, Watchtower INTƐRNƐƐTƖ YƆƆ TAKAYƖSƖ ÐƖZƖYƐ, application JW Library mbʋ yɔ. Palɩzɩ wondu ndʋ se tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩlakɩ ɖa-tɩ yɔɔ kpɛlɩkʋʋ yaa hɔʋ Ɛsɔ sɛtʋ yɔ.

YE ÐƖFALƖSƖ ÐƐ-ƐHƲYƐ CAMƖYƐ YƆ, ÐIHIKIƔ WAZASƖ SAKƖYƐ

18. Ye ɖɩɖɔŋ Yehowa paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila yɔɔ yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

18 Ɛzɩ Keɣa 118:97-100 yɔɔdʋʋ yɔ, ye ɖɩɖɔŋ Yehowa paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila yɔɔ yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ sakɩyɛ. Pɔyɔɔdʋʋ peeɖe se: “Ɛzɩ sɔɔlɩm ɖɔɖɔ lɛ mɔnsɔɔlɩnɩ ña-paɣtʋ na? Evemiye pilim lɛ mamaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ. Mankpaɖɩ mo-koyindinaa tɩŋa lɛɣtʋ, mbʋ yɔ mantɩŋɩɣ ña-paɣtʋ tam. Mankpaɖɩ ma-wɩlɩyaa tɩŋa lɔŋ, mbʋ yɔ mamaɣzɩɣ ña-paɣtʋ yɔɔ tam. Mankpaɖɩ akpadɩyaa tɩŋa, mbʋ yɔ mɔnɖɔkʋʋ ña-paɣtʋ.” Ye ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ‘ɖɩmaɣzɩɣ’ Ɛsɔ paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila pɔ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔmnɩ lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɖɩwɛɛ lɛɣtʋ siŋŋ. Ye ɖɩñakɩ pana siŋŋ yɔ, ɖɩkaɣ ɖɛnʋʋ ɛsɩndaa fezuu taa nɛ ɖɩpɩɩ ɛzɩ Krɩstʋ yɔ.​—Efɛz. 4:13.