Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ðoŋ weyi sɛtʋ wɛna yɔ

Ðoŋ weyi sɛtʋ wɛna yɔ

“MƐNSƐWA! Ɛzɩma ŋkʋyɩ sɔnɔ?”

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋtɛm ɛyaa sɛʋ mbʋ tam sakɩyɛ nɛ ŋna. Halɩ pɩtɩla ŋŋsɛɣ-wɛ mbʋ lɛ, ŋɖɔkʋʋ pe-nesi nɛ ŋciɣdiɣ yaa ŋmʋʋ-wɛ aatuu. Sɔnzɩ nɛ tɔm pee pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ ndɩ ndɩ pɩlɩɩnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, ɛlɛ ɛzɩma sɛtʋ tɔm cɛyaa yɔ, pɩɩlɛɣzɩɣ. Nɛ ye nɔɔyʋ ɛɛsɛɣ ɛyaa yaa ɛɛmʋʋ lalaa sɛtʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɩlɩ se ɛfɛyɩnɩ sɔɔlɩm yaa ɛfɛyɩnɩ wɛtʋ kɩbandʋ.

Ɛlɛ pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa sɔɔlɩnɩ ɛyaa lalaa sɛʋ. Nabɛyɛ lɛ, fɛyɛ yaa ɛzɩma pamaɣzɩɣ se patɩlɩɩ pʋyʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛ-wɛ kaɖɛ se pɛsɛɛ lalaa. Nɛ lalaa lɛ, pɩwɛ-wɛ kaɖɛ se pɛsɛɛ ɛyaa mba pa nɛ wɛ patɩkaa tomnaɣ tɔlɩm, sɔnzɩ yaa pɩnzɩ yɔ. Paa mbʋ yɔ, halɩ sɛtʋ pazɩ yem pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ kɩbaŋ ɛyʋ yɔɔ.

Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Wazasɩ nzɩ sɛtʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔna? Nɛ ɛbɛ Ɛsɔtɔm kpɛlɩkɩɣ-m sɛtʋ yɔɔ?’

SƐƐ “PAA ANƖ”

Sɩɩnaa layaa taa kajalaɣ ñɩnʋ Kɔɔrnɛɛyɩ kɔm Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa nɛ apostoloo Pɩyɛɛrɩ mʋ-ɩ lɛ, ɛyɔɔdaa se “Ɛsɔ ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa” taa. (Tʋma 10:34) Pʋwayɩ lɛ, Pɩyɛɛrɩ mawa se Ɛsɔ sɔɔlaa se “pe-kpeekpe papɩsɩ pa-laŋa.” (2 Pɩy. 3:9) Ðɩcalɩɣ kalʋʋ masɩ sɩnɛ lɛ, pɩtɩla ɖɩmaɣzɩɣ se mba pɛwɛɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ toovenim yɔ pɔ-tɔm pɔyɔɔdʋʋ. Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ seɣti Krɩstʋ ñɩma nɛ ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ se: “Ɩɖʋ hɩɖɛ paa anɩ, ɩsɔɔlɩ mi-koobiya.” (1 Pɩy. 2:17) Ye mbʋ pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖɩsɛɛ ɛyaa tɩŋa, paa po-tomnaɣ tɔlɩm, pɔ-sɔnzɩ yaa ɖenɖe paalɩnaa yɔ, pɩwɛ ɛzɩma yɔ? Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ nɛ ɖɩɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ.

Apostoloo Pɔɔlɩ seɣti ɛgbɛyɛ taa koobiya se: “Ɩmʋ ɖama ɛzɩ Yesu Krɩstʋ mʋʋ mi-kpeekpe yɔ.” (Roma 15:7) Pɔɔlɩ yɔɔdaa se koobiya ‘sɩnɩ-ɩ’ nɛ pɛkɛ-ɩ ɖɔɖɔ “laŋhɛzɩyɛ.” Ye mbʋ sɔnɔ, pɩpɔzɩ laŋɩyɛ hɛzʋʋ koobiya nɛ pɩkpaɖɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Sataŋ wɛɛ nɛ ɛnazɩɣ Ɛsɔ samaɣ pɩdɩɩfɛyɩ.​—Kol. 4:11; Natʋ 12:12, 17.

Bibl taa kɩɖaŋ wɩlɩɣ se sɛtʋ wɛnɩ wazasɩ lɛɛsɩ nɛ pɩtasɩna se piyeki nɛ ɛyʋ nɩɩ ɛ-tɩ taa se palabɩ-ɩ talɩ ɖeu.

LAŊƖYƐ HƐZƲƲ, ÐOŊ KPAZƲƲ, SƆƆLƖM

Alɩwaatʋ talaa se Ɛsɔ ɛɖʋ ɛ-Pɩyalʋ wezuu Maarɩɩ lotu taa lɛ, Yehowa tiyi tiyiyu nɔɔyʋ se ɛyɔɔdɩnɩ Maarɩɩ. Tiyiyu talaa lɛ, ɛpaɣzɩna se: “Sɛɛ ɖeu, kʋjɔʋ su ña-taa ɖo, [Yehowa] wɛ ñɔ-cɔlɔ.” Nɛ Maarɩɩ “laŋɩyɛ maa pɩŋŋ” mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛsɩŋ mbʋ pʋyɔɔ tiyiyu wɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-ɩ yɔ. Tiyiyu na mbʋ lɛ, eheyi-i se: “Taase sɔɔndʋ, Maarɩɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋhiɣ kʋjɔʋ Ɛsɔ cɔlɔ.” Nɛ eheyi-i se Ɛsɔ ha-ɩ waɖɛ se ɛlʋlɩ Mesiya. Maarɩɩ tiyele nɛ tɔm ndʋ tɩcɛyɩ-ɩ ɛlɛ ecosini ñamtʋ se: “[Yehowa] lɩmɖʋyʋ yɔ ma, pɩlabɩ-m ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ yɔ.”​—Luka 1:26-38.

Pɩɩkɛnɩ Ɛsɔ tiyiyu ɛnʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ se ɛkɛnɩ Yehowa tɔm ɖɔkɩyʋ, paa mbʋ yɔ, ɛtɩmaɣzɩ se ɛɖɛ pɩ-yɔɔ se ɛyɔɔdɩnɩ ɛyʋ weyi ɛtɩtalɩ pilim yɔ. Halɩ ɛpaɣzɩnɩ sɛtʋ. Lɔŋ weyi ɛ-kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Pɩwɛɛ se ɖɩsɛɣ lalaa nɛ ɖɩkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ. Tɔm pazɩ ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ lalaa nɛ pana se mba ɖɔɖɔ pɛwɛ Yehowa samaɣ taa toovenim.

Pɔɔlɩ kaasɩm koobiya sakɩyɛ mba pɛwɛ Aazii cikpeluu nɛ Erɔɔpɩ agbaa taa yɔ. Takayɩsɩ nzɩ ɛmawa yɔ, ɛyɔɔdɩ sɩ-taa sɛtʋ ndɩ ndɩ tɔm. Tɔm ndʋ tɩwɛ Roma ñʋʋ 16 taa yɔ, tɩñɩkɩɣ niye lɩmaɣza ana a-yɔɔ. Pɔɔlɩ tiyini sɛtʋ e-koobiya Krɩstʋ ñɩma sakɩyɛ. Ɛya koobu halɩñɩnʋ weyi payaɣ se Feebee yɔ se “ɖo-koobu” nɛ eheyi koobiya lalaa se ‘pamʋ-ɩ Kɩbaɣlʋ  yɔɔ, ɛzɩ pamʋʋ ɛyaa kiɖeɖema yɔ, pasɩnɩ-ɩ mbʋ mbʋ pɩ-taa ɛwɛnɩ kɛdɛɖaɣ yɔ.’ Pɔɔlɩ sɛ Prisɩka nɛ Akiila nɛ ɛyɔɔdɩ se “pɩtɩkɛ me-yeke koŋ pɩwɛnɩ se mɛnsɛɛ-wɛ, pɩwɛnɩ sɩɩnaa layaa taa cejewe kpeekpe se asɛɛ-wɛ.” Ɛsɛ ɖɔɖɔ ɛyaa mba ɖɩɩsɩŋ pɔ-yɔɔ tɔm sakɩyɛ sɔnɔ yɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se “Man-taabalʋ Epenɛɛtɩ” nɛ “Trifɛɛnɩ nɛ Trifoozi mba paɖʋ pa-tɩ kʋñɔŋ Kɩbaɣlʋ taa yɔ.” Ɛɛɛ Pɔɔlɩ kaasɔɔlɩ sɛʋ e-koobiya halaa nɛ abalaa.​—Roma 16:1-16.

Maɣzɩ taa leleŋ weyi koobiya hiɣ alɩwaatʋ ndʋ panawa se Pɔɔlɩ tɔzɩ pɔ-yɔɔ nɛ sɔɔlɩm yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Sɔɔlɩm mbʋ paasɔɔlɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ po-koobiya yɔ pɩɖaɣnɩ kpaʋ ɖoŋ! Pɩtʋʋ fɛyɩ se koobiya lalaa nɩ sɔɔlɩm sɛtʋ ndʋ lɛ, piseɣti-wɛ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɔɖɔkɩ pe-tisuu kpam. Ɛɛɛ, ye ɖɩsɛɣ ɛyaa nɛ sɔɔlɩm nɛ ɖɩwɩlɩɣ-wɛ se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ yɔ, pɩcɛyɩsɩɣ ɖa nɛ wɛ ɖa-taabalɩyɛ nɛ piyeki ɖɔɖɔ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ ñɩma hɛkʋ taa.

Pɔɔlɩ sʋ mɛlɛ nɛ ɛtalɩ Putewolii nɛ ɛkpaɣ nʋmɔʋ se ewoki Roma lɛ, Peeɖe hayo kiŋ koobiya wolo nɛ pakatɩ-ɩ. Pɔɔlɩ tɩɩna-wɛ poliŋ taa lɛ, “ɛsɛɛ Ɛsɔ nɛ ɛkpa ɖoŋ.” (Tʋma 28:13-15) Nabʋyʋ taa ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmʋʋyɩnɩ nɔɔyʋ yaa ɖɩkpazɩ-ɩ nesi nɛ ɖɩsɛɛ-ɩ. Nɛ paa pi-ɖeke pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ nɔɔyʋ ɖoŋ yaa pɩhɛzɩ weyi ɛwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ ɛ-laŋɩyɛ.

YELE NƐ MƖ-ÐAMA NƖNƲƲ WƐƐ KƐLƐƲ

Pɩɩpɔzaa se tɔm kpɛlɩkɩyʋ Yakubu ɛpaɣ Krɩstʋ ñɩma siŋŋ. Pa-taa sakɩyɛ paɣzɩ labʋ hayitu fezuu taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɛwɛɛ nɛ paɖʋ taabalɩyɛ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩma. (Yak. 4:4) Ɛlɛ, yele nɛ ɖɩna tɔm ndʋ Yakubu paɣzɩnɩ ɛ-takayaɣ yɔ.

“Ma Yakubu, Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pa-lɩmɖʋyʋ, mamaɣ na nɛ mɛnsɛɣ Cejewe hiu nɛ naalɛ wena amɩzaa yɔ: Ɩsɛɛ ɖeu!” (Yak. 1:1) Pɩtʋʋ fɛyɩ se mba pakaɣ ɛ-takayaɣ ŋga kalʋʋ yɔ, pɩwɛɣ-wɛ kɛlɛʋ se pamʋ ɛ-lɔŋ tasʋʋ alɩwaatʋ ndʋ panaɣ se pa nɛ ɩ pɛwɛ kɩmaŋ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ. Ye ŋsɛ nɔɔyʋ nɛ ñamtʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ña nɛ ɩ ɛpaɣzɩ kɛdaɣ labʋ, halɩ ɩyɔɔdɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ.

Pʋcɔ nɛ sɛtʋ mʋnɩ camɩyɛ lɛ, paa tɩwɛ tobi yɔ, pɩwɛɛ se tɩlɩɩnɩ ɖa-laŋɩyɛ taa nɛ tɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ weyi ɖɩsɛɣ-ɩ yɔ. Pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ, paa pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ weyi ɖɩsɛɣ-ɩ yɔ eekeŋni-ɖʋ yɔ. (Mat. 22:39) Irɩlandɩ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ talɩ Kewiyaɣ kpaŋ taa kɩyakʋ nakʋyʋ alɩwaatʋ ndʋ pacaɣaɣ kediɣzaɣ paɣzʋʋ yɔ. Ɛñɩnaɣ lone lɛɛ lɛɛ se ɛcaɣ lɛ, koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ cɔnɩ-ɩ nɛ amʋʋya nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mɛnsɛwa. Pɩlabɩ ɖeu kpem se mana-ŋ.” Ɛlɛ koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ ɛɖɛɛ hɛɛɛ nɛ ɛcaɣ.

Kpɩtaŋ pazɩ wayɩ lɛ, ɛñɔtɩnɩ koobu abalɩñɩnʋ ɛnʋ nɛ eheyi-i se pɩlakɩ alɩwaatʋ cabɩ yɔ, ɛɛwɛ nɛ ɛlʋkɩnɩ ɛ-ɖɩɣa taa kaɖɛ naɖɩyɛ. Ɛyɔɔdaa se: “Piitibi-m yɔɔɔ ɖanaɣ ŋga nɛ pɩɩwɛ ɛzɩ mantaakɔɔ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa yɔ. Maatɔzʋʋ tɔm sakɩyɛ kediɣzaɣ ŋga kɔ-yɔɔ pɩtasɩnɩ ñɛ-sɛtʋ. Ŋŋlabɩ-m talɩ ɖeu camɩyɛ. Ŋlabaɣ lɛ.”

Koobu abalɩñɩnʋ ɛnʋ ɛtaana se ɛ-sɛtʋ tobi ñɩndʋ ndʋ tɩɩwɛnɩ ɖoŋ kɩbaŋ ɛnɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ eheyi-m ɛzɩma mɛn-sɛtʋ ndʋ tɩɩwazɩ-ɩ yɔ lɛ, man-taa la leleŋ nɛ pɩkpazɩ-m ɖoŋ ɖɔɖɔ.”

Salomɔɔ mawa se: “Lɔ ñɔ-tɔɔnaɣ lɩm mbʋ pikpeŋ yɔ pɩ-yɔɔ, mbʋ yɔ, wɛɛ sakɩyɛ wayɩ lɛ, ŋkaɣ-kɛ ɖaɣnʋʋ hiɣu.” (Ekl. 11:1) Ye ɖɩsɩm ɖoŋ weyi ɖɛ-sɛtʋ wɛna yɔ, kɔzɩ kɔzɩ ɖo-koobiya yɔɔ yɔ, pɩkpazɩɣ ɖa nɛ wɛ ɖoŋ. Ye mbʋ ɖitaani ɖoŋ weyi sɛtʋ wɛna yɔ kaaʋ.