Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋtɔzʋʋ?

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Ye ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ yɔ, maɣzɩ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ:

Mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖitee hendu camɩyɛ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋyɔɔdɩ pɩ-taa naanza tɔm na?

Ðɩwɛɛ wɛtʋ ndʋ tiyeki se ɖɔ-nɔɔ ɛkʋyɩ camɩyɛ yɔ, tɩ-taa; ɖɩkpazɩ hendu takayaɣ nɛ ɛsɔdaa kiŋ, ɖifezi camɩyɛ. Ðikuli ɖɔ-nɔɔ camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖiteɣ hendu yɔ, piyeki nɛ ɖɔ-nɔɔ kʋyɩ.​—w17.11, h. 5.

Ɛzɩma lona nɛ habɛɛ wena awokaɣni ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ ndɩ ndɩ ndʋ tɩɩwɛ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa yɔ aawɛɛ?

Ðɩjɔzɩyɛ tɛtʋ ndʋ tɩɩkpɛndɩ loɖo nɛ tɩwɛɛ ɖɔɖɔ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa. Nɛ paañɔɔzɩ ɖɔɖɔ habɛɛ wena awokini tɩ-taa yɔ camɩyɛ. Pʋyɔɔ lɛ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ-tʋ nɛ ewolo tɩ-taa ɖɔɖɔ kɛlɛʋ.​—w17.11, h. 14.

Ɛbɛ yɔɔ Yesu kɩlaʋ kɛnɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ?

Ŋgʋ yekina se ɖɩpɩzɩ ɖɩcaɣ wezuu tam, nɛ kɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩlɩɩ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm po-yomiye taa. Paa ɖɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔ, sɔɔlɩm mbʋ Ɛsɔ wɛnɩ ɖa Aɖam sayɩnaa ɖɔ-yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ lɛ ɛkpaɣ ɛ-Pɩyalʋ nɛ ɛlaa ɖɔ-yɔɔ.​—wp17.6, h. 6-7.

Ɛzɩma Keɣa 117:22 yɔɔdɩ Yesu fezuu tɔm?

Petitisi se Yesu kɛnɩ Mesiya nɛ pakʋ-ɩ. Pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ ɛkɛnɩ “kuduyuu tigiɖe” lɛ, pɩwɛɛ pefezi-i nɛ sɩɖaa taa.​—w17.12, h. 9-10.

Kajalaɣ piya ɖeke yɔɔ Mesiya liɖe tɩŋnaa yaa we?

Nabʋyʋ taa lɛ, Yesu liɖe tɩŋnɩ kajalaɣ piya yɔɔ, ɛlɛ pɩtɩkɛ paa ɛzɩmtaa. Daviid taakɛnɩ Yesee pɩɣa kajalaɣ ñɩŋga, ɛlɛ Mesiya lɩnɩ ɛ-hɔʋ taa.​—w17.12, h. 14-15.

Kʋdɔmɩŋ waʋ paɣtʋ kila wena a-tɔm Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, a-taa naayɛ lɛ wena?

Moyizi paɣtʋ taa lɛ, ye kʋdɔmɩŋ nɩɩyɩ ɩkpa nabɛyɛ yɔ, pɛkɛzɩɣ-wɛ hɔɔlʋʋ. Ye nɔɔyʋ etukuni sɩɖʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɛsɔ lɩm. Moyizi paɣtʋ kaapɔzaa ɖɔɖɔ se weyi ɛlɩ awayɩ lɛ, pɩwɛɛ se ehuuzi pɩ-yɔɔ. Pɩɩwɛɛ se pɛpɛlɩ pɩɣa kɩyakʋ lutozo ŋgʋ wiye nɛ paɣtʋ ndʋ tɩmʋnɩ camɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pɩɣa calɩm kiɣ lɔŋ.​—wp18.1, h. 7.

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se Krɩstʋ tʋ ɛsɔɔlɩ ɛ-maɣmaɣ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ?

Pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobu ɛzɩ ɖa-maɣmaɣ yɔ. (Mark. 12:31) Pɩwɛɛ se walaa ɩsɔɔlɩ “pa-halaa ɛzɩ pa-maɣmaɣ po-tomnasɩ yɔ.” (Efɛz. 5:28) Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖa-tɩ sɔɔlʋʋ ɛtaaɖɛlɛsɩ niye.​—w18.01, h. 23.

Nɩŋgbanzɩ nzɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛzɩ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa yɔ, sɩ-taa nasɩyɩ lɛ nzɩ?

Pɩcɛyaa se ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɖɩkpaɣ ndʋ ɖɩkpɛlɩkaa yɔ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ. Pɩwɛɛ se ɖikuli ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-laŋɩyɛ nɛ pɩsa nɛ fezuu kiɖeɖeu la ɖɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ nɛ ɖitisi ɖɔɖɔ nɛ lalaa sɩnɩ-ɖʋ.​—w18.02, h. 26.

Ɛbɛ yɔɔ tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa nɛ tɩyaa ɩɩpɩzɩɣ nɛ peheyi-ɖʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ?

Lɩmaɣza ɖɔ sakɩyɛ ɛlɛ a-taa sɔsɔɖɛ lɛ se Bibl yɔɔdɩ kpayɩ se lakasɩ nzɩ sɩfɛyɩ ɖeu Ɛsɔ ɛsɩndaa.​—wp18.2, h. 4-5.

Ye nɔɔyʋ ɛya-ɖʋ se ɖiwolo nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩtɔɔ tɔɔnaɣ, lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ yaʋ mbʋ pɩ-yɔɔ?

Ye ɖitisaa se ɖiwoki yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ ɖɔ-tɔm yɔɔ. (Keɣa 14:4) Ye pɩtɩkɛ lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ yɔɔ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɖikizi wobu. Pɩtʋʋ fɛyɩ se weyi ɛcaɣ-ɖʋ mʋʋ yɔ, ɛñaɣ pana siŋŋ nɛ ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ se ɛpɩzɩ nɛ ɛmʋ-ɖʋ.​—w18.03, h. 18.

Lɔŋ weyi ɛzʋtʋyaa nɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa pɩzɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ Timootee cɔlɔ?

Timootee maɣzaɣ ɛyaa lalaa yɔɔ siŋŋ nɛ ɛsɩɣ fezuu taa tʋma kajalaɣ lone taa. Ɛlakaɣ fezuu taa tʋma nɛ kpekpeka nɛ ɛɖɔŋ ɖɔɖɔ lɔŋ weyi pawɩlaɣ-ɩ yɔ ɩ-yɔɔ. Ɛɛwɛɛ ɛfalɩsɩɣ ɛ-tɩ paa ɛzɩmtaa nɛ ɛtaɣ liu Yehowa fezuu kiɖeɖeu. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ koobiya lalaa pɩzɩɣ pamaɣzɩnɩ-ɩ.​—w18.04, h. 13-14.