Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ wazɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ wazɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ

YOZUWEE katɩ kaɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ.Pɩpɔzʋʋ se eɖiyi Izrayɛɛlɩ samaɣ nɛ ɛsʋnɩ-kʋ Kanaŋ tɛtʋ taa, nɛ ɛkaɣ katʋʋ kala sɔsɔna. Yehowa heyi-i se ɛkaɣ wabʋ nɛ ɛkpazɩ-ɩ ɖoŋ nɛ tɔm pee anɛ: ‘Kpa ɖoŋ nɛ ŋɖɔkɩ kpam. Paɣtʋ takayaɣ kanɛ yɔ kataalɩɩ ñɔ-nɔɔ taa, ɛlɛ ŋŋmaɣzɩɣ kɔ-yɔɔ wɩsɩ nɛ ɖoo, nɛ ŋɖɔkɩ nɛ ŋla ndʋ ndʋ pama ka-taa yɔ, tɩ-yɔɔ: Ðɩnɛ ɛlɛ ŋkaɣ ña-tɩ leleŋ nɩʋ nɛ pɩkaɣ-ŋ ɖɔmnʋʋ ɖeu.’​—Yoz. 1:7, 8.

Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ “kaɖɛ” ñɩŋ ɩnɛ ɩ-taa, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩkatɩɣ kala sɔsɔna ndɩ ndɩ. (2 Tim. 3:1) Ða ɖɔɖɔ, ye ɖɩɖɔŋ lɔŋ weyi Yehowa tasɩ Yozuwee yɔ ɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa. Pɩwɛɛ se ɖɩkalɩɣ Bibl ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɖɩɖɔŋ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ a-taa.

Ɛlɛ, ɖa-taa sakɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se patɩkɛ kpɛlɩkɩyaa kɩbama nɛ kpɛlɩkʋʋ fɛyɩ-wɛ kɛlɛʋ. Paa mbʋ yɔ ɛzɩma Bibl kpɛlɩkʋʋ tɔm cɛyɩ siŋŋ yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, kalɩ aɖakaɣ “Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza anɛ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ” nɛ ŋna lɔŋ tasʋʋ kɩbam mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ wazɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ.

Keɣa maɖʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Talɩ-m nɛ mɔnɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ ŋwɩlɩ-m yɔ kɩ-taa, mbʋ yɔ, peeɖe manɩɣ me-leleŋ.” (Keɣa 118:35) Ŋkaɣ hiɣu taa leleŋ siŋŋ ye ŋkalɩɣ Ɛsɔtɔm yɔ. Ye ŋhuyuu Ɛsɔtɔm taa yɔ, ŋkaɣ hiɣu fezuu taa ñɩm nɛ wazasɩ sakɩyɛ.

Paa ɖiiɖiyiɣ samaɣ nakɛyɛ ɛzɩ Yozuwee yɔ, ɖa-taa paa anɩ katɩɣ kala ndɩ ndɩ. Pʋyɔɔ lɛ ɛzɩ Yozuwee yɔ, kpɛlɩkɩɣ nɛ ŋɖɔŋ ndʋ pama Bibl taa se tɩwazɩ-ŋ yɔ tɩ-yɔɔ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, ña ɖɔɖɔ ŋkaɣ wabʋ nɛ pɩkaɣ-ŋ ɖɔmnʋʋ ɖeu.