Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ye halʋ nɛ abalʋ, mba patɩɖɔkɩ nesi yɔ pasʋ ɖaŋ kʋyʋmʋʋ tɛɛ nɛ tɛʋ kɔɔ nɛ kife wɛtʋ ndʋ tɩtɩmʋna yɔ tɩ-taa, pɩwɩlɩɣ se palabɩ kɩwɛɛkɩm nɛ pɩpɔzʋʋ se pahʋnɩ-wɛ tɔm, tɔm hʋʋ kɔɔmiite ɛsɩndaa?

Paɣtʋ kila wena pɔyɔɔdʋʋ a-tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ, ana ɖɔɖɔ palakɩnɩ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ nɛ weyi ɛyaa sɩmɩ-ɩ se ɛsʋʋnɩ mba ɛ nɛ wɛ paka kʋzʋʋ piliŋa yɔ, pasʋ ɖaŋ kʋyʋmʋʋ tɛɛ nɛ tɛʋ kɔɔ nɛ kife, wɛtʋ ndʋ tɩtɩmʋna yɔ tɩ-taa yɔ.

Ɛɛɛ, ye wɛtʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ se paa pɩɩla ɛzɩma pasʋnɩ ɖama yɔ, papɩzɩɣ nɛ pahʋʋnɩ-wɛ tɔm, tɔm hʋʋ kɔɔmiite ɛsɩndaa.​—1 Kɔr. 6:18.

Ɛzʋtʋyaa kaacɔŋnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe lɛ, patazɩɣ tɩ-taa camɩyɛ nɛ pana se toovenim lɛ, pɩpɔzʋʋ se pahʋʋnɩ-wɛ tɔm, tɔm hʋʋ kɔɔmiite ɛsɩndaa yaa we. Patazɩɣ nɛ pana se ɛzɩ pɔyɔɔdaɣ yaa pa-lakasɩ nasɩyɩ kaawɩlaɣ se pɔsɔɔlɩ ɖama? Paatɛm-wɛ lɔŋ tasʋʋ pɩlɩɩnɩ ɖɔnɛ nɖɩ pɔɖɔŋ yɔ yaa wɛtʋ ndʋ palɩzaɣ nɛ pawɩlɩɣ ɖama yɔ tɩ-yɔɔ? Ɛbɛ yeba nɛ pɩcɛyɩ se pasʋʋ ɖaŋ kʋyʋmʋʋ tɛɛ ɖoo kpeekpe? Yaa pa-maɣmaɣ palabɩnɩ ɖʋtʋ? Paa wɛtʋ ndʋ pataaɖʋna yɔ, ndʋ eyebina nɛ pala mbʋ, pataapɩzɩɣ se pala nabʋyʋ nɛ pataasʋʋ ɖaŋ kʋyʋmʋʋ tɛɛ yaa we? (Ekl. 9:11) Le pahɩnaa? Ɛzɩma paa wɛtʋ ndʋ tɩwɛ ndɩ nɛ lɛɛtʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛzʋtʋyaa mba pɔcɔŋnɩ tɔm ndʋ ti ɖeɖe yɔ, papɩzɩɣ nɛ patasɩ tɔm lɛɛtʋ taa tazʋʋ ɖɔɖɔ.

Ɛzʋtʋyaa tazɩɣ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-tɩŋa ɩ-taa camɩyɛ nɛ pɩtɛ nɛ pʋcɔ nɛ pana se pɩpɔzʋʋ se pahʋʋnɩ-wɛ tɔm, tɔm hʋʋ kɔɔmiite ɛsɩndaa yaa we.