Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛsɩmɩyɛ nɖɩ tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ñɛ-ɛsɩndaa?

Ɛsɩmɩyɛ nɖɩ tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ñɛ-ɛsɩndaa?

“Ɛsɔ tɩkɛ nɔɔkuye tʋ se ɛsɔɔ mbʋ ɩlaba nɛ ɩsɔɔlɩ ɛ-hɩɖɛ yɔ.”​—EBR. 6:10.

HENDU: 39, 30

1. (a) Ɛbɛ ɖa-taa paa anɩ sɔɔlaa se palabɩ-ɩ? (b) Pʋ-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ suwe?

YE ƐYƲ weyi ŋsɩmɩ-ɩ nɛ ŋñaŋɩ-ɩ camɩyɛ yɔ, ɛsɔ ña-hɩɖɛ yaa ɛɛtɩɩtasɩɣ tɔzʋʋ ñɔ-yɔɔ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩpɩzɩɣ nɛ pitibi-ŋ yɔɔɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa-taa paa anɩ sɔɔlaa se ɛ-tɔm ɛkɛdɩnɩ lalaa. Ðɩtɩsɔɔlɩ se lalaa ɛsɩm-ɖʋ yem, ɛlɛ ɖɩsɔɔlaa ɖɔɖɔ se patɩlɩ ɛyʋ weyi ɖɩkɛnaa yɔ nɛ pɛwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ mbʋ ɖɩtɛm labʋ yɔ pɩ-yɔɔ.​—Kɩg. 11:16; Yɔɔb 31:6.

2, 3. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpaɣzɩ wɛnʋʋ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ɛzɩma ɖɩsɔɔlaa se lalaa ɩsam-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛzɩma tɩyɛ?(Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

2 Paa Ɛsɔ ɛlɩzɩ-ɖʋ nɛ ɛɖʋ ɖa-taa se ɖɩsɔɔlɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ yɔ, ɛzɩma ɖɩtɩtalɩ pilim yɔ, piyeki nɛ ɖɩɩwɛɣnɩ lɩmaɣza kɩbana ɛzɩma ɖɩsɔɔlaa se lalaa ɩsam-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ piyele nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɛsɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩtɩmʋna yɔ. Sataŋ ɛjaɖɛ tuzuu-ɖʋ se ɖɩñɩnɩ hɩɖɛ sɛʋ nɛ ɛsɩmɩyɛ, piyeki nɛ ɖɩɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza Yehowa, ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa nɛ ɛmʋnaa se ɖɩwɩlɩ-ɩ ɛsɩmɩyɛ nɛ ɖɩsɛɛ-ɩ yɔ ɛ-yɔɔ.​—Natʋ 4:11.

3 Yesu alɩwaatʋ taa, Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa nabɛyɛ kaawɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ɛsɩmɩyɛ wɩlʋʋ yɔɔ. Yesu paɣ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa  se: “Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ takayɩsɩ mayaa mba posu akuse pusaa pusaa nɛ pɛyɛlɩɣ yɔ, pɔsɔɔlaa se pɛsɛɛ-wɛ nʋmayasa taa yɔ, se pacaɣ kajalaɣ kpelisi yɔɔ [yaa kpelisi nzɩ sɩkpaɖɩ ɖeu yɔ sɩ-yɔɔ] Ɛsɔ kuduyuŋ tɛɛ nɛ kazandʋ ɖeɖe yɔ.” Ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Pakaɣ mba yɔ pɔ-tɔm kʋʋ pɩŋŋ.” (Luka 20:46, 47) Ɛlɛ, Yesu sam lelu kʋñɔndʋ weyi ɛlabɩ haɖɛ ññɩɩ nɛ pɩtɩla lalaa tɩna yɔ. (Luka 21:1-4) Ye mbʋ, ɛzɩma Yesu naɣaɣ ɛsɩmɩyɛ wɩlʋʋ yɔ pɩɩwɛ ndɩ nɛ lalaa. Ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩtɩlɩ lɩmaɣza kɩbana wena pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛna yɔ, nɛ alakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa ñɩna yɔ.

ƐSƖMƖYƐ NÐƖ ÐƖKPAÐAA YƆ

4. (a) Ɛsɩmɩyɛ nɖɩ kpaɖaa? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɖɩkpaɖaa?

4 Ɛsɩmɩyɛ nɖɩ kpaɖaa, nɛ pɩwɛɛ se ɖɩñɩnɩ-ɖɩ? Pɩtɩkɛ ɛzɩma ɛyaa sɔɔlaa se pasɩm-wɛ lɔŋsɩnɖɛ nʋmɔʋ taa, tʋma taa yaa aleɣya nʋmɔʋ taa yɔ. Ɛlɛ ɛsɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm Pɔɔlɩ kɛdaa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Lɛɛlɛɛyɔ ɩsɩm Ɛsɔ yɔ, yaa ɛsɩm-mɩ yɔ, ɩlakɩ ɛzɩma nɛ ɩɖaɣnɩ pɩsʋʋ wondu ndʋ tɩfɛyɩ ɖoŋ nɛ tɩtɩkɛ pʋyʋ yɔ, tɩ-cɔlɔ, se ɩkɛ tɩ-yomaa lɛɛlɛɛyɔ ɛzɩ ɖooo lɛ?” (Gal. 4:9) Waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem pɩkɛɣna se Kedeŋa Kpeekpe Wiyaʋ ‘ɛsɩm-ɖʋ!’ Ɛsɔɔlaa se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa. Ɛzɩ Bibl taa tazɩyʋ nɔɔyʋ yɔɔdʋʋ yɔ, ɛsɔɔlaa se “ɖɩkɛ mba pamʋnaa se ekemni-wɛ siŋŋ yɔ.” Wezuu caɣʋ kaɖʋwa sɔsɔɔ lɛ se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa.​—Ekl. 12:13, 14.

5. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ piyele nɛ Yehowa tɩlɩ-ɖʋ?

5 Taabalɩyɛ kɩbanɖɛ kaawɛ Moyizi nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa. Alɩwaatʋ ndʋ Moyizi pɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛtɩlɩ ɛ-nʋmɔŋ camɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ lɛ, ɛlɛ cosi-i se: “Mankaɣ labʋ tɔm ndʋ ŋyɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, man-taa wɛnɩ-ŋ leleŋ nɛ mansɩmɩ-ŋ nɛ ña-hɩɖɛ.” (Ejl. 33:12-17) Ða ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ wazasɩ sakɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa tɩlɩɣ-ɖʋ yɔ. Ɛlɛ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ piyele nɛ Yehowa tɩlɩ-ɖʋ? Pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ nɛ ɖɩcɛlɩ-ɩ ɖe-wezuu kpeekpe.​—Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 8:3.

6, 7. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ?

6 Paa mbʋ yɔ, pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ɖitaayele nɛ nabʋyʋ wɛɛkɩ ɖa nɛ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɖa-taabalɩyɛ. Ɛzɩ Galaatii ñɩma mba Pɔɔlɩ kaama takayaɣ yɔ, pɩwɛɛ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩtaakɛ ɛjaɖɛ yɔɔ “wondu ndʋ tɩfɛyɩ ɖoŋ nɛ tɩtɩkɛ pʋyʋ yɔ” ti-yomaa, nɛ ɖɩtaañɩnɩ ɖɔɖɔ ɖɩ-ɛsɩmɩyɛ. (Gal. 4:9) Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ñɩma mba Pɔɔlɩ ma-wɛ tɔm ndʋ yɔ, paaɖɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa nɛ halɩ Ɛsɔ sɩm-wɛ. Paa mbʋ yɔ, Pɔɔlɩ yɔɔdaa se koobiya mba, ‘paɖaɣnɩ pɩsʋʋ’ wondu ndʋ tɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ, tɩ-wayɩ. Pɔɔlɩ yɔɔdɩ tɔm ndʋ yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɛwɛɛ nɛ eheyiɣ-wɛ se: “Ɩtɛm yebu kɩmɛlɛndʋ nɛ falaa wondu ɖooo poliŋ taa; ɛbɛ yɔɔ ɩɖaɣnɩɣ pɩsʋʋ tɩ-wayɩ?”

7 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ sɔnɔ yaa we? Ɛɛɛ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩcalɩ tɩlʋʋ Yehowa yɔ, pɩtɩla ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔ, ɖikizaa se ɖɩɩtasɩɣ ñɩnʋʋ hɩɖɛ sɔsɔɖɛ Sataŋ ɛjaɖɛ taa. (Kalɩ Filiipi 3:7, 8.) Pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, ɖikizi waɖɛ nɖɩ ɖɩɩwɛna se ɖɩla sukuli kɩɖaɣlʋʋ, yaa tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖihiɣ liidiye sakɩyɛ yɔ. Ɛzɩma ɖɩwɛ niye hendu teu yaa hola aleɣya labʋ taa yɔ, pɩpɩzaɣ se piyele nɛ ɖa-hɩɖɛ sɛɛ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ñɩm sakɩyɛ, ɛlɛ ɖɩha pɩtɩŋa mbʋ yɔ siɣye. (Ebr. 11:24-27) Pɩkɛɣnɩ kɩmɛlɛndʋ se ɖɩmaɣzɩ se lɩmaɣza kɩbana  wena ɖɩkpaɣaa yɔ, ayeba nɛ ‘ɖilesi ñʋʋ leleŋ nɩɩyɩ’! Ye ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza ana yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pituzi-ɖʋ nɛ ɖɩɖaɣnɩ pɩsʋʋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ “wondu ndʋ tɩfɛyɩ ɖoŋ nɛ tɩtɩkɛ pʋyʋ yɔ” tɩ-wayɩ.

TƐ ÑA-TAA SE ŊŊPƖSƖƔ NƐ ÑA-WAYƖ KPA

8. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩñɩnɩɣ Yehowa ɛsɩmɩyɛ?

8 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖɩɩpɩsɩɣnɩ wayɩ kpa, ɛlɛ ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩñɩnɩɣ Yehowa ɛsɩmɩyɛ nɛ pɩtɩkɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-ñɩnɖɛ? Pɩsa nɛ ɖɩla mbʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ naalɛ yɔɔ. Kajalaɣ lɛ, paa ɛzɩmtaa Yehowa wɩlɩɣ ɛ-ɛsɩmɩyɛ mba pɛsɛɣ-ɩ nɛ toovenim yɔ. (Kalɩ Ebree 6:10; 11:6) Ɛsɔɔlɩ paa ɛ-sɛyʋ weyi lɛ siŋŋ, nɛ ɛmaɣzɩɣ se pɩkɛnɩ “nɔɔkuye” se ɛsɔɔ mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ pɔ-yɔɔ. Paa ɛzɩmtaa, Yehowa “sɩm ɛ-ñɩma.” (2 Tim. 2:19) Ɛsɩm “ɛyaa kɩbama nʋmɔʋ” nɛ ɛsɩm ɖɔɖɔ ɛzɩma ɛlakɩ nɛ eholi-wɛ kʋñɔŋ taa yɔ.​—Keɣa 1:6; 2 Pɩy. 2:9.

9. Ha kɩɖaŋ weyi ɩwɩlɩɣ se Yehowa kaasɔɔlɩ ɛ-samaɣ yɔ?

9 Alɩwaatʋ natʋyʋ taa, Yehowa kaatɩŋnɩ nʋmɔŋ kɩbaŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-samaɣ se kɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ. (4 Aw. 20:20, 29) Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Yehowa tɩŋnɩ maamaaci lakasɩ yɔɔ nɛ ɛya ɛ-samaɣ ñʋʋ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ taa, alɩwaatʋ ndʋ Faraɔɔ nɛ ɛ-sɔɔjanaa paɖʋwaɣ ka-wayɩ yɔ. (Ejl. 14:21-30; Keɣa 105:9-11) Tɔm ndʋ tɩɩlabɩ piti kpem nɛ halɩ ɛyaa mba paawɛ ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, pɛwɛɛ tɩ-yɔɔdʋʋ yɔɔ pɩnzɩ 40 nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ sɩ-taa. (Yoz. 2:9-11) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɔzʋʋ sɔɔlɩm nɛ ɖoŋ weyi Yehowa lɩzaa nɛ ɛwɩlɩ yɔ ɩ-yɔɔ lɛ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖaŋnɩ abalɩtʋ natʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ se Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ yɔ, ɛkʋyʋʋ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ yɔ! (Ezek. 38:8-12) Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pɩkaɣ-ɖʋ kɛdɩnʋʋ siŋŋ se ɖɩñɩnɩ ɖɛ-Ɛsɔ ɛsɩmɩyɛ ɛlɛ pɩtɩkɛ ɛjaɖɛ ñɩnɖɛ!

10. Tɔm ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ pɩlɩɩnɩ Yehowa ɛsɩmɩyɛ yɔɔ?

10 Lɩmaɣzɩyɛ naalɛ ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ yɔ lɛ se: Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ ɖɩtɩmaɣzɩ yɔ kɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɖʋ ɛ-ɛsɩmɩyɛ. Mba palakɩ kɩbam nɛ pañɩnɩɣ se ɛyaa ɛsam-wɛ yɔ, pɛfɛyɩnɩ kɩhɛyʋʋ nakʋyʋ Yehowa cɔlɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɛtɛm mʋʋ pa-kɩhɛyʋʋ alɩwaatʋ ndʋ pañɩnɩɣ se ɛyaa lalaa ɛsam-wɛ yɔ. (Kalɩ Maatiyee 6:1-5.) Ɛlɛ, Yesu yɔɔdaa se ɛ-Caa ‘naɣ mɛsaɣ tɛɛ’ mba patɩmʋtɩ kɩhɛyʋʋ, kɩbandʋ ndʋ palabɩ lalaa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ. Ɛnaɣ pɩtɩŋa nɛ ɛhɛyɩɣ paa weyi lɛ, kɩbandʋ ndʋ ɛlaba yɔ tɩ-yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, nabʋyʋ taa Yehowa tɩŋɩɣnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩmaɣzɩ wiɖiyi yɔ kɩ-yɔɔ nɛ ɛwazɩɣ-ɖʋ. Iyele nɛ ɖɩna kɩɖaŋ nɩɩyɩ.

PƐLƐ NƆƆYƲ LUZI Ɛ-TƖ NƐ ƐSƆ WƖLƖ-Ɩ ƐSƖMƖYƐ NÐƖ ÐƖ-YƆƆ ƐTAAMAƔZƖ YƆ

11. Ɛzɩma Yehowa wɩlɩ ɛ-ɛsɩmɩyɛ Maarɩɩ?

11 Alɩwaatʋ talaa se palʋlɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ tɛtʋ yɔɔ lɛ, Yehowa lɩzɩ Maarɩɩ, pɛlɛ weyi eluzuu ɛ-tɩ nɛ ɛtɩtɩlɩ abalʋ yɔ se ɛkɛnɩ ɛ-pɩɣa ŋga kɛwɛ ŋgee yɔ ko-ɖoo. Maarɩɩ kaawɛ tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ se Nazarɛɛtɩ yɔ tɩ-taa. Tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ poliŋ nɛ Yeruzalɛm nɛ ki-templo sɔsɔʋ. (Kalɩ Luka 1:26-33.) Ɛbɛ yɔɔ paaha Maarɩɩ waɖɛ nɖɩ? Ɛsɔ tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ yɔɔdɩnɩ Maarɩɩ nɛ eheyi-i se: “Ŋhiɣ kʋjɔʋ Ɛsɔ cɔlɔ.” Alɩwaatʋ ndʋ Maarɩɩ yɔɔdɩnɩ ɛ-hɔʋ taa tʋ Elizaabɛɛtɩ yɔ, ɛwɩlaa se ɛwɛnɩ fezuu taa wɛtʋ kɩbandʋ. (Luka 1:46-55) Ɛɛɛ,  Yehowa cɔŋnaɣ mbʋ payɩ Maarɩɩ lakaɣ yɔ, nɛ ɛzɩma Maarɩɩ kaawɛ siɣsiɣ yɔ, mbʋ yebina nɛ Ɛsɔ ha-ɩ waɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɛtaamaɣzɩ yɔ.

12, 13. (a) Ɛzɩma tɩyɛ pawɩlɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu, ɛ-lʋlʋʋ wayɩ kpaagbaa? (b) Nɛ ɛzɩma tɩyɛ pawɩlɩ Yesu ɛsɩmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ powoni-i Templo taa kɩyakɩŋ 40 wayɩ yɔ?

12 Alɩwaatʋ ndʋ Maarɩɩ lʋlɩ Yesu yɔ, Yehowa tɩɖʋ hɩɖɛ tɛtʋ ñʋndɩnaa yaa paɣtʋ ɖʋyaa mba paawɛ Yeruzalɛm nɛ Bɛtɩlɛhɛm yɔ, etiyele se pa-taa nɔɔyʋ ɛna mbʋ pɩlaba yɔ. Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ wobi ninɖiɣyaa kʋñɔndɩnaa mba pɔcɔŋnaɣ kpɩna yɔɔ hayɩm mbʋ pɩɩñɔtɩnɩ Bɛtɩlɛhɛm yɔ pɔ-cɔlɔ. (Luka 2:8-14) Nɛ ninɖiɣyaa mba powolo nɛ pana pɩɣa kɩfalaɣ ŋga palʋlaa yɔ. (Luka 2:15-17) Pɩɩɖɩɣzɩ Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ alɩwaatʋ ndʋ ninɖiɣyaa kɔma nɛ paɖʋ hɩɖɛ Yesu yɔ! Na ɛzɩma Yehowa lakasɩ wɛ ndɩ kpem nɛ Sataŋ ñɩnzɩ yɔ. Yeruzalɛm tɛtʋ kpeekpe taa ɛyaa nɩ Yesu lʋlʋʋ tɔm alɩwaatʋ ndʋ Sataŋ tiyi tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa se powolo nɛ pana Yesu nɛ ɛ-lʋlɩyaa lɛ, tɩñamsɩ-wɛ siŋŋ. (Mat. 2:3) Ɛzɩma Sataŋ tɩŋnɩ nʋmɔʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ se ɛyaa ɩna se palʋlɩ Yesu yɔ, piyeba nɛ pakʋ piya sakɩyɛ ɖulum.​—Mat. 2:16.

13 Maarɩɩ lʋlɩ Yesu nɛ pɩla kɩyakɩŋ 40 lɛ, pɩɩwɛɛ se ɛkʋyɩnɩ Bɛtɩlɛhɛm nɛ ɛɖɔ nʋmɔʋ ɛzɩ kilomɛtanaa 9 mbʋ yɔ nɛ ewolo Yeruzalɛm templo taa nɛ ɛlaa Yehowa kɩlaʋ. (Luka 2:22-24) Alɩwaatʋ ndʋ Maarɩɩ, Yosɛɛfʋ nɛ Yesu pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ yɔ, pɩtɩla Maarɩɩ maɣzaɣ se ɛzɩ cɔjɔnaa kaɣ nabʋyʋ labʋ nɛ pɩwɩlɩ kaɣlaa mbʋ Yesu kaɣ kɛnʋʋ yɔ? Ɛzɩ layaa kaɣ nabʋyʋ labʋ nɛ pɩwɛɛ ŋgee nɛ pɩwɩlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu kaɣ labʋ yɔ? Pakaɣ wɩlʋʋ ɛsɩmɩyɛ, ɛlɛ ɖɩwɛɣ ndɩ nɛ mbʋ pɩ-yɔɔ Maarɩɩ kaamaɣzaa yɔ. Yehowa tɩŋnɩ ɛyʋ “kiɖeɖeu nɛ ñamtʋ tʋ” weyi payaɣ se Siimeyɔɔ yɔ, nɛ lelu weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 84 nɛ payaɣ-ɩ se Ana yɔ, pɔ-yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ se pɩɣa ŋga kakaɣ kɛʋ Mesiya weyi paayɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ yaa Krɩstʋ.​—Luka 2:25-38.

14. Ɛzɩma Yehowa wazɩ Maarɩɩ?

14 Nɛ Maarɩɩ ɛlɛ yɔ? Yehowa kaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ ɛ-ɛsɩmɩyɛ pana wena ɛwɛɛ nɛ ɛñakɩ se ɛcɔnɩ ɛ-Pɩyalʋ yɔɔ camɩyɛ yɔ? Ɛɛɛ. Ɛsɔ yeba nɛ pama ɛ-tɔm Bibl taa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩnzɩ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ nzɩ Yesu kpaɣaa nɛ esusuni tɔm yɔ, Maarɩɩ taatɩŋ ɛ-wayɩ. Pɩtɩla ɛzɩma ɛɛkɛ lelu yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩɩwɛɛ se ɛcaɣ Nazarɛɛtɩ. Ɛlɛ paa ɛtaawɛɛnɩ waɖɛ se ɛ nɛ Yesu pala tʋmɩyɛ alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ, ɛɛwɛnɩ waɖɛ se ɛwɛɛ ɛ-cɔlɔ ɛ-sɩm alɩwaatʋ taa. (Yoh. 19:26) Pʋwayɩ Maarɩɩ kaawɛ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa cɔlɔ Yeruzalɛm pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣ Pantekooti wiye alɩwaatʋ ndʋ fezuu kiɖeɖeu tibi pɔ-yɔɔ yɔ. (Tʋma 1:13, 14) Pɩtʋʋ fɛyɩ se paata ɛ nɛ mba paawɛ peeɖe yɔ num. Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ se paha-ɩ waɖɛ se ɛkpa ɛsɔdaa nɛ ɛ nɛ Yesu pɛwɛɛ peeɖe tam tam. Ehiɣ kɩhɛyʋʋ sɔsɔʋ e-siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ!

YEHOWA WƖLƖ Ɛ-PƖYALƲ ƐSƖMƖYƐ

15. Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛzɩma Yehowa wɩlaa se ɛ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ?

15 Yesu taasɔɔlɩ se politiki laɖaa yaa Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba paawɛ ɛ-alɩwaatʋ taa yɔ, paɖʋ-ɩ hɩɖɛ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa wɩlɩ kpayɩ tam nabudozo weyi Yesu kɛnaa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ siŋŋ. Pamɩyɩsɩ Yesu lɩm Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa kpaagbaa lɛ, Yehowa yɔɔdɩ se: “Ɛnʋ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ weyi man-taa wɛ-ɩ nɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.”(Mat. 3:17) Pɩtɩla, Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ ɖeke kaanɩnɩ tɔm  ndʋ. Pʋwayɩ lɛ, pɩɩkazɩ pɩnaɣ mbʋ yɔ se pakʋ Yesu lɛ, apostoloowaa naadozo nɩɩ Yehowa yɔɔdɩ ɛ-yɔɔ tɔm se: “Ɛnʋ yɔ ɛkɛ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ, weyi man-taa lakɩ-ɩ nɛ leleŋ yɔ, iwelisini-i.” (Mat. 17:5) Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, pɩɩkazɩ kɩyakɩŋ cabɩ mbʋ yɔ se pakʋ Yesu lɛ, Yehowa tasɩ-ɩ yɔɔdɩnʋʋ nɛ ɛsɔdaa kiŋ.​—Yoh. 12:28.

Ɛzɩma Yehowa wɩlɩ ɛsɩmɩyɛ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ŋ? (Cɔnɩ tayʋʋ 5-17)

16, 17. Ɛzɩma Yehowa ɖʋ Yesu hɩɖɛ nɛ ɛha-ɩ waɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɛlɛ taamaɣzɩ yɔ?

16 Paa Yesu kaanawa se pakaɣ cɛtɩnʋʋ ɛ-taa se ɛyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ nɛ pakʋ-ɩ yɔ, ɛtɩmaa se Yehowa sɔɔlɩm ɛlabɩna nɛ pɩtaakɛ ɛ-ñɩmbʋ. (Mat. 26:39, 42) ‘Enim nazɩm sizika ŋga pakamɩ-ɩ kɔ-yɔɔ yɔ kɛ-fɛyɛ,’ nɛ ɛtɩñɩnɩ se ɛjaɖɛ ɛwɩlɩnɩ-ɩ ɖɩ-ɛsɩmɩyɛ ɛlɛ ɛ-Caa ɖeke ñɩnɖɛ ɛñɩnɩɣ. (Ebr. 12:2) Ɛzɩma Yehowa wɩlɩ-ɩ ɛsɩmɩyɛ nɖɩ?

17 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛɛsɔɔlaa se ɛ-Caa ɛsamɩ-ɩ nɛ samtʋ ndʋ ɛɛwɛnɩ ɛsɔdaa yɔ. (Yoh. 17:5) Nabʋyʋ ɛɛwɩlɩɣ se Yesu ñɩnaɣ se pasamɩ-ɩ nɛ pɩkpaɖɩ samtʋ ndʋ ɛɛwɛnɩ ɛsɔdaa yɔ. Ɛtaaɖaŋ se Ɛsɔ ɛha-ɩ lone nɖɩ ɛɛwɛnɩ ɛsɔdaa yɔ ɖɩ-ñʋʋ yɔɔ ñɩnɖɛ. Ɛlɛ ɛbɛ Yehowa laba? Ɛɖʋ Yesu hɩɖɛ nɛ ɛha-ɩ waɖɛ nɖɩ ɛlɛ taamaɣzɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ, efezi-ɩ nɛ ɛha-ɩ “hɩɖɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ hɩla kpeekpe yɔ” nɛ ɛha-ɩ ɖɔɖɔ maasɩkɩ wɛtʋ! * (Fil. 2:9; 1 Tim. 6:16) Yesu siɣsiɣ wɛtʋ yeba nɛ Ɛsɔ wɩlɩ-ɩ ɛsɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ!

18. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖikizi ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ hɩɖɛ sɛʋ?

18 Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖikizi ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ hɩɖɛ sɛʋ? Ðɩtaasɔɔ kpa se Yehowa wɩlɩɣ ɛsɩmɩyɛ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma paa ɛzɩmtaa,  nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ ɛwazɩɣ-wɛ ɖɔɖɔ nɛ pɩkɩlɩɣ mbʋ pʋyɔɔ pamaɣzaɣ yɔ. Asɩm wazasɩ nzɩ sɩɖaŋ-ɖʋ cee wayɩ nɛ ɖɩtaamaɣzɩ sɩ-yɔɔ yɔ? Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kala wena ɖɩkatɩɣ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ. Ðɩtaasɔɔ kpa se ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖɩ-sɔɔlɩm pakaɣ ɖɛʋ. (1 Yoh. 2:17) Ða-Caa kɩsɔɔlʋʋ Yehowa ‘tɩkɛ nɔɔkuye tʋ se ɛsɔɔ mbʋ ɖɩlaba nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɛ-hɩɖɛ yɔ’ pɩ-yɔɔ. (Ebr. 6:10) Ɛɛɛ, ɖɔ-tɔm kaɣ-ɩ kɛdɩnʋʋ nɛ ɛlabɩ-ɖʋ mbʋ yɔ, sɔnɔ ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ-pʋ!

^ tay. 17 Pɩtɩla pɩɩkɛnɩ wazaɣ ŋga kɔ-yɔɔ ɛtaamaɣzɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩma kɔ-tɔm Ebree Masɩ taa.