FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Juillet 2018

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 3-30 Septembre 2018 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

PAHA TA-TƖ FAAA

Paha pa-tɩ faaa—Myanmar ɛjaɖɛ taa

Ɛbɛ yeba nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa sakɩyɛ kʋyɩ pɛ-tɛtʋ taa nɛ powolo paɖʋ nesi fezuu taa kʋmtʋ tʋmɩyɛ Myanmar ɛjaɖɛ taa?

Ɛsɩmɩyɛ nɖɩ tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ñɛ-ɛsɩndaa?

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋnaa nɛ ɛwɩlɩ ɛ-ɛsɩmɩyɛ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma yɔ, lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ pɩ-taa?

Yehowa ŋpamnɩ ɛsa na?

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm mbʋ Moyizi laba yɔ pɩ-taa.

‘Awɛ Yehowa hɔɔlʋʋ yɔɔ?’

Tɔm ndʋ Bibl kɛdɩ Kayɩnɩ, Salomɔɔ, Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ pɔ-yɔɔ yɔ, wɩlɩɣ mbʋ pʋyɔɔ pɩkɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ se ɛyʋ ɛwɛɛ Yehowa hɔɔlʋʋ yɔɔ yɔ.

Ðɩkɛ Yehowa pʋyʋ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ Yehowa ɛzɩma eyeba nɛ pɩwɛɛ kɛlɛʋ se ɖɩɖʋ-ɩ nɛ taabalɩyɛ yɔ pʋyɔɔ?

Na “ɛyaa kpeekpe” pʋtɔdɩyɛ

Maɣzɩnɩ Yehowa pʋtɔdɩyɛ naʋ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ŋnaɣ lalaa kɩcɛyɩm nɛ ŋlakɩ ño-ɖoŋ ɖeɖe se ŋsɩnɩ-wɛ yɔ.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ wazɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ

Ye ŋkpɛlɩkɩɣ Ɛsɔtɔm nɛ ŋñɩnɩɣ ñɩm mbʋ pɩwɛ tɩ-taa yɔ, pɩkaɣ-ŋ wazʋʋ siŋŋ.

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ye halʋ nɛ abalʋ, mba patɩɖɔkɩ nesi yɔ pasʋ ɖaŋ kʋyʋmʋʋ tɛɛ nɛ tɛʋ kɔɔ nɛ kife wɛtʋ ndʋ tɩtɩmʋna yɔ tɩ-taa, pɩwɩlɩɣ se palabɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm na?