Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdaa pɩlɩɩnɩ Pɔɔlɩ yɔɔ se “pɩkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa tozo ŋgʋ taa” nɛ “Paradisuu taa” yɔ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?​—2 Kɔr. 12:2-4.

Pɔɔlɩ yɔɔdɩ abalʋ nɔɔyʋ tɔm 2 Kɔrɛntɩ 12:2, 3 taa se “pɩkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa tozo ŋgʋ taa.” Akɛnɩ abalʋ ɛnʋ? Pɔɔlɩ maɣaɣ Kɔrɛntɩ ɛgbɛyɛ takayaɣ lɛ, ɛyɔɔdaa se Ɛsɔ lɩzɩ-ɩ nɛ ɛkɛ apostoloo. (2 Kɔr. 11:5, 23) Pʋwayɩ lɛ, ɛyɔɔdɩ mbʋ ‘Kɩbaɣlʋ kulaa nɛ ɛwɩlɩ-ɩ’ yɔ pɩ-tɔm. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, Pɔɔlɩ tɩyɔɔdɩ koobiya lalaa tɔm. Ye mbʋ pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se ɛnʋ kɛnɩnɩ abalʋ weyi Kɩbaɣlʋ kuli tɔm ndʋ nɛ ɛwɩlɩ yɔ.—2 Kɔr. 12:1, 5.

Pɔɔlɩ kɛnɩnɩ ɛyʋ weyi “pɩkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa tozo ŋgʋ taa” nɛ “pɩkpazɩ-ɩ Paradisuu taa” yɔ. (2 Kɔr. 12:2-4) Ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm piye “kulaa” nɛ pɩwɩlɩɣ se peheyi-i mbʋ pɩkaɣ labʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ pɩ-tɔm.

Ɛbɛ kɛnɩ “ɛsɔdaa tozo ŋgʋ” ŋgʋ Pɔɔlɩ nawa yɔ?

Bibl taa lɛ, tɔm piye “ɛsɔdaa” pɩzɩɣ nɛ pɩsɩŋnɩ ɛsɔdaa ŋgʋ ɖɩnaɣnɩ ɛsa yɔ. (Kiɖe 11:4; 27:28; Mat. 6:26) Ɛlɛ papɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm piye “ɛsɔdaa” nɛ pɩsɩŋnɩ nabʋyʋ ɖɔɖɔ. Nabʋyʋ taa ɖɩsɩŋɩɣnɩ ɛyaa kewiyitu tɔɔʋ. (Dan. 4:17-19) Yaa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩŋnɩ Ɛsɔ Kewiyitu tɔɔʋ yaa e-Kewiyaɣ mbʋ yɔ.—Natʋ 21:1.

Pɔɔlɩ na “ɛsɔdaa tozo ŋgʋ.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Nabʋyʋ taa Bibl yɔɔdʋʋ nabʋyʋ tɔm tam nabudozo se kɩñɩɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yaa kɩwɩlɩ se tɔm ndʋ tɩ-tɔm cɛyaa. (Iza. 6:3; Ezek. 21:32; Natʋ 4:8) Pɩwɛ ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ “ɛsɔdaa tozo ŋgʋ” tɔm yɔ, ɛñɩnaɣ se ɛwɩlɩ se Mesiya Kewiyaɣ ŋga ka-taa Krɩstʋ nɛ ɛyaa 144 000 waa pɛkɛ awiya yɔ, kakpaɖɩ kewiyisi lɛɛsɩ. (Kalɩ Étude perspicace des Écritures Vol. 1, h. 473, 476.) Ɛzɩ apostoloo Pɩyɛɛrɩ maʋ yɔ, ɖɩɖaŋ “ɛsɔdaa kɩfalʋʋ” ɛzɩ Ɛsɔ yɔɔdʋʋ yɔ.—2 Pɩy. 3:13.

Nɛ ɛbɛ kɛnɩ “paradisuu” ŋgʋ kɩ-tɔm Pɔɔlɩ yɔɔdaa yɔ?

Tɔm piye “paradisuu” ɖɔɖɔ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩŋnɩ wondu ndɩ ndɩ: (1) Ɛzɩ paayaʋ ɛyʋ ɖɩɣa kajalaɣ ñɩŋga se paradisuu yɔ, tɔm piye “paradisuu” pɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩŋnɩ tataa Paradisuu ŋgʋ kɩwɛnɩ ɛsɩndaa yɔ. (2) Kɩpɩzɩɣ nɛ kɩsɩŋnɩ fezuu taa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa Ɛsɔ samaɣ kaɣ wɛʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ. (3) Kɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ kɩsɩŋnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ ɛsɔdaa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se “Ɛsɔ kajaɣ” yaa paradisuu ŋgʋ kɩ-tɔm pɔyɔɔdɩ Natʋ 2:7 taa yɔ. Kalɩ Feŋuu Tilimiye 15 juillet 2015 h 12 tayʋʋ 8.

Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se hɔɔlɩŋ ɩnɛ ɩ-naadozo ɩ-tɔm Pɔɔlɩ yɔɔdɩ 2 Kɔrɛntɩ 12:4 taa alɩwaatʋ ndʋ ɛkɛdaɣ mbʋ ɛnawa yɔ pɩ-tɔm yɔ.

Ðɩkɔʋ tɔm ñʋʋ se:

“Ɛsɔdaa tozo ŋgʋ” ŋgʋ kɩ-tɔm pɔyɔɔdɩ 2 Kɔrɛntɩ 12:2 taa yɔ, kɩsɩŋnɩ Mesiya Kewiyaɣ ŋga pɛcɛlɩ Krɩstʋ nɛ ɛyaa 144 000 yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se “ɛsɔdaa kɩfalʋʋ.”—2 Pɩy. 3:13.

Kɛkɛnɩ “Ɛsɔdaa tozo ŋgʋ” mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Kewiyaɣ ŋga kakpaɖɩ kewiyisi lɛɛsɩ.

“Paradisuu” ŋgʋ kɩ-taa “pɩkpazɩ” Pɔɔlɩ yɔ, kɩsɩŋnɩ (1) paradisuu ŋgʋ kɩkaɣ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, (2) fezuu taa paradisuu ŋgʋ kɩwɛnɩ ɛsɩndaa nɛ kɩkaɣ wɛʋ ɖeu nɛ pɩkpaɖɩ ŋgʋ kɩwɛ sɔnɔ yɔ nɛ (3) “Ɛsɔ kajaɣ” yaa paradisuu ŋgʋ kɩwɛ ɛsɔdaa nɛ kɩ nɛ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ pakaɣ wɛʋ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa yɔ.

Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ kpɛndɩna nɛ pɩkɛ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ. Pɩkaɣ kɛʋ ɖʋtʋ kɩfatʋ ndʋ titukuuni ɛsɔdaa Komina nɛ ɛyaa mba pakaɣ sɛʋ Yehowa tɛtʋ yɔɔ paradisuu taa yɔ.