Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

‘Siɣsiɣ tʋ ɛmɛyɩ Yehowa yɔɔ’

‘Siɣsiɣ tʋ ɛmɛyɩ Yehowa yɔɔ’

DIANA cɛzɩ pɩnzɩ 80. Ɛ-walʋ kaacaɣ mba pɔcɔŋnɩ kʋdɔndɩnaa yɔɔ yɔ, pa-ɖɩɣa nakɛyɛ taa pɩnzɩ cabɩ pʋcɔ nɛ ɛsɩkɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛwɛnɩ kʋdɔŋ ŋgʋ payaɣ se Alzheimer yɔ. Diana kaalesi ɖɔɖɔ ɛ-pɩyalaa naalɛ. Pɩtasɩ lɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛlʋkɩnɩ kansɛɛrɩ kʋdɔŋ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ, ɛgbɛyɛ taa ñɩma naɣ Diana taa leleŋ taa paa ɛzɩmtaa, alɩwaatʋ ndʋ ewoki Kewiyaɣ kpaaŋ taa yaa ɛwɛ tɔm susuu taa yɔ.

John labɩ egeetiye yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩcɛzɩ pɩnzɩ 43. Ɛɛsɔɔlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ pɩdɩɩfɛyɩ! Ɛlɛ, John kɔma nɛ eyele egeetiye yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ nɛ ewolo ɛwɛɛ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa se ɛcɔnɩ ɛ-hɔʋ taa tʋ weyi ɛwɛ kʋñɔŋ taa yɔ, ɛ-yɔɔ. Mba paasɩm-ɩ yɔ, pakatɩɣ-ɩ kigbeɣliŋ nɛ kigbeɣliŋ sɔsɔŋ taa lɛ, ɛwɛ taa leleŋ taa paa ɛzɩmtaa ɛzɩ ɖooo lɛ yɔ!

Ɛbɛ yɔɔ Diana nɛ John patilesi taa leleŋ weyi paawɛna yɔ, paa pɛ-wɛtʋ ɛlɛɣzaa yɔ? Ɛzɩma ɛyʋ weyi ɛwɛ wɩzasɩ taa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ taa leleŋ taa? Nɛ ɛzɩma ɛyʋ weyi elesi wala wena ɛɛwɛna yɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ taa leleŋ taa? Bibl cosuu-ɖʋ se: ‘Siɣsiɣ tʋ ɛmɛyɩ Yehowa yɔɔ.’ (Keɣa 63:11) Ye ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩhaɣ taa leleŋ nɛ mbʋ pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩha taa leleŋ yɔ kpayɩ kpayɩ yɔ, piyeki nɛ ɖɩnɩɩ toovenim tɔm tʋnɛ tɩ-taa camɩyɛ.

TAA LELEŊ WEYI IILEÐIƔ YƆ

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ña-maɣmaɣ ŋnawa se ɖoŋ ɖoŋ lɛ, wɛtʋ natʋyʋ haɣ taa leleŋ. Tɩ-taa natʋyʋ lɛ, evemiye nɖɩ mba pɔsɔɔlɩ ɖama yɔ pɔɖɔkʋʋ nesi yɔ. Yaa alɩwaatʋ ndʋ ŋpɩsɩɣ lʋlɩyʋ yaa ŋwɛɣnɩ wala naayɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ. Wɛtʋ tʋnɛ tɩhaɣ taa leleŋ. Pɩmʋnɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa cɔlɔ tɩlɩnaa. Ɛnʋ labɩnɩ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ nɛ ɛha waɖɛ ɖɔɖɔ se mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pɛwɛɛnɩ piya. Ɛnʋ ɛtɩŋɩɣnɩ ɖɔɖɔ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛhaɣ wala ndɩ ndɩ ɛ-sɛyaa.—Kiɖe 2:18, 22; Keɣa 126:3; 1 Tim. 3:1.

Ɛlɛ wɛtʋ ndʋ tɩhaɣ taa leleŋ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ wɛɛ lɛ tiileɖiɣ. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se nabʋyʋ taa halʋ yaa abalʋ nɔɔyʋ tɛŋga paɣzɩɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ, yaa sɩm pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pɩkpaɣ pa-taa nɔɔyʋ. (Ezek. 24:18; Ozee 3:1) Piya nasɩyɩ pɩzɩɣ nɛ sikizi sɩ-lʋlɩyaa nɛ Ɛsɔ ñam, nɛ halɩ nabʋyʋ taa palɩzɩɣ-sɩ ɛgbɛyɛ taa. Samɩyɛɛlɩ pɩyalaa kizi Yehowa sɛʋ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ  Daviid lakasɩ nasɩyɩ kɔnɩ ɛnɛ ɛ-hɔʋ wɩzasɩ sakɩyɛ. (1 Sam. 8:1-3; 2 Sam. 12:11) Wɛtʋ tʋnɛ tɩkɔŋnɩ nɩɣzɛ nɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ siŋŋ. Tɩɩpɩzɩɣ nɛ tɩha ɖa-taa nɔɔyʋ taa leleŋ kaaʋ.

Mbʋ ɖɔɖɔ waɖɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ Ɛsɔ samaɣ taa yɔ, nabʋyʋ taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖilesi-ɖɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtɩtasɩ wɛʋ alaafɩya se ɖɩlabɩ-ɖɩ yaa hɔʋ taa sʋʋtʋ natʋyʋ yɔɔ yaa lɛɣzɩtʋ ndʋ ɛgbɛyɛ laba yɔ tɩ-yɔɔ. Toovenim taa lɛ mba pɛwɛ wɛtʋ ndʋ ti-taa natʋyʋ taa yɔ, panawa se piyeba nɛ pelesi taa leleŋ weyi waɖɛ nɖɩ paawɛna yɔ, ɖɩhaɣaɣ-wɛ yɔ.

Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se wɛtʋ ndʋ tɩhaɣ taa leleŋ weyi yɔ, nabʋyʋ taa iileɖiɣ. Ye mbʋ, ɛzɩ taa leleŋ nɩɩyɩ wɛɛ se ɛyʋ eelesiɣ-i kaaʋ halɩ pɩkpɛndɩnɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa? Ɛɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Samɩyɛɛlɩ, Daviid nɛ lalaa patilesi taa leleŋ weyi ɩ-taa paawɛɛ yɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ paawɛ kala ndɩ ndɩ taa yɔ.

TAA LELEŊ WEYI ƐWƐƔ TAM YƆ

Yesu kaasɩm mbʋ payaɣ se taa leleŋ yɔ camɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ ɛsɔdaa pʋcɔ nɛ ɛkɔɔ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ‘ɛnɩɣaɣ leleŋ Yehowa ɛsɩndaa paa ɖooye.’ (Adu. 8:30) Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ, nabʋyʋ taa ɛlʋbɩnɩ kala sɔsɔna siŋŋ. Paa mbʋ yɔ, Yesu hiɣ taa leleŋ ɛ-Caa sɔɔlɩm labʋ taa. (Yoh. 4:34) Nɛ wɩzasɩ nzɩ ɛnɩ ɛ-sɩm alɩwaatʋ taa yɔ? Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Taa leleŋ weyi paasɩ ɛ-ɛsɩndaa yɔ, ɛ-yɔɔ lɛ, ɛɖɔkɩ ɛ-laŋɩyɛ nazɩm sizika yɔɔ.” (Ebr. 12:2, nwt) Ye mbʋ yɔ pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩtazɩ lɩmaɣza naalɛ wena Yesu yɔɔdɩ a-tɔm pɩlɩɩnɩ taa leleŋ yɔɔ yɔ a-taa.

Alɩwaatʋ natʋyʋ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 lɩnɩ tɔm susuu nɛ papɩsɩ Yesu weyi eetiyi-wɛ yɔ ɛ-cɔlɔ lɛ, pa-taa kaawɛ leleŋ se papɩzaa nɛ pala piti lakasɩ sakɩyɛ nɛ halɩ pɔɖɔɔnɩ aleewaa. Peeɖe Yesu heyi-wɛ se: “Ɩtaamɛyɩ se feziŋ ñaŋ-mɩ, ɛlɛ ɩmɛyɩ se pama mɩ-hɩla ɛsɔdaa.” (Luka 10:1-9, 17, 20) Toovenim, ye ɖɩnawa se ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ paa waɖɛ nɖɩ. Pʋyɔɔ Yesu kaatɔzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa siɣsiɣ ñɩma mbʋ pɩwɛɛ se pɩha-wɛ taa leleŋ siŋŋ yɔ pɩ-yɔɔ.

Alɩwaatʋ natʋyʋ Yesu wɩlaɣ tɔm samaɣ lɛ, halʋ Yuuda tʋ nɔɔyʋ yɔɔdɩ se wɩlɩyʋ kɩbanʋ ɛnɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se e-ɖoo taa wɛɣ-ɩ nɛ leleŋ siŋŋ. Ɛlɛ Yesu cosi halʋ ɛnʋ se: “Mba panɩɣ Ɛsɔtɔm nɛ pɔɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, mba pɛkɛnɩ koboyaɣ tɩnaa  siŋŋ.” (Luka 11:27, 28) Pɩkɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ lʋlɩyaa alɩwaatʋ ndʋ pe-piya haɣ-wɛ taa leleŋ yɔ, ɛlɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩñaŋ ɛ-paɣtʋ yɔ, mbʋ haɣnɩ taa leleŋ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ.

Toovenim lɛ, ɛzɩma ɛyʋ naɣ se ɛ-tɔm kɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ pɩ-cɔlɔ taa leleŋ siŋŋ lɩɣna. Paa kala ɩkɔŋnɩ-ɖʋ kʋñɔŋ yɔ, ɩfɛyɩnɩ ɖoŋ taa leleŋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ. Halɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖɔkʋʋ ɖa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ kala ana a-taa yɔ, pɩɖaɣnɩɣ-ɖʋ haʋ taa leleŋ kɩhaʋ. (Roma 5:3-5) Pɩtasɩ lɛ, Yehowa haɣ e-fezuu mba pataɣ-ɩ liu yɔ, nɛ taa leleŋ kɛnɩ fezuu ŋgʋ ki-piye hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. (Gal. 5:22) Tɔm tʋnɛ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa 63:11 taa yɔ tɩ-taa kɛlɛʋ. Kɔyɔɔdʋʋ se: ‘Siɣsiɣ tʋ ɛmɛyɩ Yehowa yɔɔ.’

Ɛbɛ sɩnɩ John nɛ ɛwɛɛ taa leleŋ taa tam?

Lɩmaɣzɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ Diana nɛ John mba ɖɩɩyɔɔdɩ pɔ-tɔm kiɖe tɛɛ yɔ, paawɛ taa leleŋ taa tam, paa paakatɩ kala ndɩ ndɩ yɔ. Diana yɔɔdaa se: “Manɖʋ kʋyʋʋ Yehowa ɛzɩ pɩɣa ɖʋʋ kʋyʋʋ ka-caa yɔ.” Ɛzɩma ɛlaba nɛ ɛna se ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ? Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɛwazɩ-m nɛ manpɩzɩ nɛ mowolo pɩ-yɔɔ nɛ monsusuu tɔm nɛ taa leleŋ paa ɛzɩmtaa.” John ñɛwɛ kpekpeka tɔm susuu taa paa elesi egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛsɔɔlɩ-ɖɩ siŋŋ yɔ. Ɛyɔɔdaɣ mbʋ pɩsɩnɩ-ɩ yɔ pɩ-tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Kpaɣnɩ pɩnaɣ 1998 taa manpaɣzɩɣ wɩlʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ falɩsʋʋ sukuli taa yɔ, pɩha-m waɖɛ nɛ mɛnkpɛlɩkɩ man-tɩ yɔɔ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ.” John yɔɔdaɣ ɛ nɛ ɛ-halʋ pɔ-tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Ɛzɩma ɖɩɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana Yehowa sɛtʋ yɔɔ se paa ɛbɛ ɛpɔzɩ-ɖʋ ɖɩlakɩ yɔ, pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩla lɛɣzɩtʋ kɛlɛʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-wɛtʋ lɛɣzaa yɔ. Lɛɣzɩtʋ ndʋ ɖɩlaba yɔ, ɖiikpiɖiɣ tɩ-yɔɔ.”

Ɛyaa sakɩyɛ nawa ɖɔɖɔ se tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa 63:11 taa yɔ, tɩkɛ toovenim. Pa-taa nabɛyɛ lɛ, koobu nɔɔyʋ nɛ ɛ-halʋ mba paalabɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩcɛzɩ pɩnzɩ 30 Etaazuunii Betɛɛlɩ taa yɔ. Ɛgbɛyɛ lɛɣzɩ-wɛ tʋmɩyɛ nɛ papɩsɩ nʋmɔʋ lɩzɩyaa kiya. Pɔyɔɔdaa se: “Ye ɛyʋ ɛsɔɔlɩ nabʋyʋ nɛ ɛkɔɔ nɛ elesi-pʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩhaɣ-ɩ nɩɣzɛ. Ɛlɛ pɩfɛyɩ ɖeu se ɛyʋ ɛwɛɛ nɩɣzɛ ana a-taa tam.” Patɩɩtalɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa powoni-wɛ yɔ lɛ, papaɣzɩ tɔm susuu nɛ kpekpeka. Patasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ðɩtɩmnɩ Yehowa nɛ ɖiheyi-i mbʋ mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩɣ-ɖʋ yɔ. Nɛ ɛzɩma ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩnaɣ se Yehowa wɛɛ nɛ ɛhaɣ-ɖʋ pʋ ɖeyi ɖeyi yɔ, pɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ pɩha-ɖʋ taa leleŋ. Ðɩtalɩ ɛgbɛyɛ taa nɛ pitileɖi lɛ, koobiya nabɛyɛ la ɖʋtʋ nɛ papaɣzɩ labʋ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, ɖihiɣ Bibl kpɛlɩkɩyaa naalɛ mba pɛwɛɛ nɛ pɛɖɛɣnɩ ɛsɩndaa siŋŋ fezuu taa yɔ.”

“TAMTAM LELEŊ”

Toovenim taa lɛ, pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se ɛyʋ ɛwɛɛ taa leleŋ taa tam nɛ ɖa-taa paa anɩ katɩɣ kala ndɩ ndɩ. Paa mbʋ yɔ, Yehowa tɩŋɩɣnɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa 63:11 taa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ. Mba pañakɩ pana nɛ pɛwɛɣ “siɣsiɣ” pɩtɩŋnɩ ɛzɩma pɔɖɔkʋʋ pa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ kala ndɩ ndɩ taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pakaɣ ‘mɛyʋʋ Yehowa yɔɔ.’ Pɩtasɩ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖaŋ nɛ lidaʋ “ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ” ndʋ Yehowa kaɣ kɔnʋʋ yɔ. Pʋbʋ taa lɛ, paa weyi ɛkaɣ talʋʋ pilim. Ɛsɔ samaɣ kpeekpe “kaɣ wɛʋ tamtam leleŋ taa” kɩbam mbʋ Ɛsɔ kaɣ-kɛ labʋ yɔ pɩ-yɔɔ.—Iza. 61:7; 65:17, 18.

Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩkaɣ wɛʋ yɔ: Paa anɩ ɛwɛɣnɩ tomnaɣ taa alaafɩya pilim nɛ paa tanaŋ ŋgʋ lɛ, ɖɩkʋyʋʋ nɛ ɖo-ɖoŋ. Paa kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩwɛɛ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɖɩɩkaɣ tɔzʋʋ ɩ-taa nakʋyʋ yɔɔ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se ‘ɖɩɩkaɣ tasʋʋ tɔzʋʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ tɩɩkaɣ tasʋʋ kpaʋ ɖa-laŋɩyɛ taa.’ Sɩɖaa mba pakaɣ fezuu yɔ, pɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa kaɣ-wɛ mʋʋ atuu. Ɛzɩ pɩɩlabʋ lʋlɩyaa mba Yesu kaafezi pɛ-pɛlɛ weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 12 yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩkaɣ labʋ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ mba pefeziɣ pɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa yɔ. Bibl yɔɔdaa se: “Pɩɖɩɣzɩ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pa-taa la leleŋ siŋŋ.” (Mark. 5:42, nwt) Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, paa anɩ ɛkaɣ kɛʋ ɛyʋ “siɣsiɣ tʋ” weyi ɛtalɩ pilim yɔ nɛ ɛcaɣ wezuu tam tam nɛ ‘ɛmɛyɩɣ Yehowa yɔɔ.’