Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Piya evelisi mɩ-Lɩzɩyʋ sɔɔlaa se ihiɣ koboyaɣ mɩ-wezuu caɣʋ taa

Piya evelisi mɩ-Lɩzɩyʋ sɔɔlaa se ihiɣ koboyaɣ mɩ-wezuu caɣʋ taa

“Ɛhaɣzɩɣ-ŋ kɩbam sakɩyɛ ñe-wezuu kpeekpe taa.”—KEƔA 103:5, nwt.

HENDU: 135, 39

1, 2. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩkpakɩɣ lɩmaɣza sɔsɔna ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩkɛɣnɩ lɔŋsɩnɖɛ se ɖiwelisini ɖa-Lɩzɩyʋ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmɩŋ.)

YE ŊKƐ pɩɣa evelaɣ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se patasɩ-ŋ lɔŋ sakɩyɛ mbʋ ŋla nɛ piɖeni-ŋ cee wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ. Pɩtɩla yɔ, wɩlɩyaa, lɔŋ tasɩyaa yaa ɛyaa lalaa tasɩ-ŋ lɔŋ se ŋla sukuli kɩɖaɣlʋʋ nɛ ŋñɩnɩ ɖɔɖɔ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩkɔŋnɩ-ŋ liidiye sakɩyɛ yɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ mbʋ Yehowa ñacaɣ se ŋla. Toovenim taa lɛ, Yehowa sɔɔlaa se ŋla tʋmɩyɛ camɩyɛ sukuli taa nɛ pɩɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ tʋmɩyɛ nɛ ŋcɔnɩ ña-kɩcɛyɩm ɖeɖe. (Kol. 3:23) Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpakɩɣ lɩmaɣza sɔsɔna ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ, ɛsɔɔlaa se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ paɣtʋ kila wena alakɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ɛ-kaɖʋwa nɛ ɛ-sɔɔlɩm mbʋ ɛcaɣ se ɖɩla kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa yɔ.—Mat. 24:14.

2 Taasɔɔ se Yehowa sɩm pɩtɩŋa; ɛsɩm mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, nɛ ɛnawa se ɛjaɖɛ ɖɩnɛ, pɩkazɩ pazɩ lɛ ɖɩkaɣ tɛm. (Iza. 46:10; Mat. 24:3, 36) Ɛsɩm-ɖʋ ɖɔɖɔ camɩyɛ: Ɛsɩm mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩha-ɖʋ taa leleŋ nɛ koboyaɣ siŋŋ nɛ mbʋ pɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ laŋwɛɛkɩyɛ nɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ye patasɩ-ɖʋ lɔŋ nɩɩyɩ nɛ ɛwɛɛ ɖeu ɛyaa ɛsɩndaa ɛlɛ ɛɛlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ  Bibl paɣtʋ kila yɔ, lɔŋ tasʋʋ mbʋ, lɔŋsɩnɖɛ fɛyɩ pɩ-taa paa ññɩɩ.—Adu. 19:21.

‘LƆŊSƖNÐƐ NAÐƖYƐ ƐƐPƖZƖƔ NƐ ÐƖKAÐƖNƖ YEHOWA’

3, 4. Aɖam nɛ Ɛva pewelisi lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ lɛ, ɛbɛ pɩkɔnɩ pa nɛ pa-sayɩnaa?

3 Lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, pɩpaɣzɩ alɩwaatʋ ndʋ Sataŋ peɣzi Ɛva yɔ. Tɩ kpazʋʋ yeba nɛ Sataŋ pɩsɩ ɛ-tɩ lɔŋ tasɩyʋ nɛ ewolo nɛ eheyi Ɛva se ye ɛ nɛ ɛ-walʋ palɩzaa se pacakɩ wezuu ɛzɩ pa-maɣmaɣ pɔsɔɔlʋʋ yɔ, pakaɣ wɛʋ koboyaɣ taa nɛ pɩkpaɖɩ. (Kiɖe 3:1-6) Ɛlɛ toovenim taa lɛ, Sataŋ ñɩnaɣ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɛzɛɣa na. Ɛɛsɔɔlaa se Aɖam, Ɛva nɛ pa-sayɩnaa poluzi pa-tɩ ɛ-tɛɛ pɛsɛɛ-ɩ nɛ peyele Yehowa sɛʋ. Ɛlɛ kɩbam mbʋ ɛɛtɛm-wɛ labʋ? Yehowa kaahanɩ-wɛ mbʋ payɩ paawɛna yɔ. Ɛlɩzɩ-wɛ nɛ ɛsɩɩ-wɛ kaɖaɣ kɩbaŋa taa nɛ ɛha-wɛ ɖɔɖɔ tomnaɣ ŋga kaatalɩ pilim nɛ kahaɣ-wɛ waɖɛ se papɩzɩ nɛ pacaɣ wezuu tam tam yɔ.

4 Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se Aɖam nɛ Ɛva pamanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ paha-ɩ siɣye. Ɛzɩ ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩnaʋ yɔ, pɩkɔnɩ asɛyʋʋ siŋŋ. Ɛzɩ hɛɖʋʋ ŋgʋ pakpalɩ-kʋ ki-piliŋa yɔɔ yɔ, Aɖam nɛ Ɛva pɔkɔma nɛ papaɣzɩ lou nɛ pɔkɔɔ nɛ pasɩ. Nɛ kɩdɛkɛdɩm mbʋ palaba yɔ, pɩkɔnɩ ɖɔɖɔ asɛyʋʋ pe-piya yɔɔ. (Roma 5:12) Paa mbʋ yɔ, sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ tɩsɔɔlɩ se pala Ɛsɔ sɔɔlɩm. Pañɩnɩɣ se pacaɣ wezuu ɛzɩ pa-maɣmaɣ pɔsɔɔlʋʋ yɔ. (Efɛz. 2:1-3) Mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ‘lɔŋsɩnɖɛ naɖɩyɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ Yehowa.’—Adu. 21:30.

5. (a) Lidaʋ ŋgʋ Ɛsɔ wɛnɩ ɛyaa mba ɛlɩzaa yɔ pɔ-yɔɔ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɛwɛnɩ toovenim se ɛtaa-wɛ liu?

5 Paa mbʋ yɔ, Yehowa nawa se ɛyaa nabɛyɛ, pɩkpɛndɩnɩ piya evelisi kaɣ ñɩnʋʋ se patɩlɩ-ɩ nɛ pɛsɛɛ-ɩ. (Keɣa 102:17, 18; 110:3, nwt) Yehowa sɔɔlɩ ɛyaa mba palakɩ mbʋ yɔ pɩdɩɩfɛyɩ! Ŋwɛ ɛyaa mba pa-taa? Ye ŋwɛ pa-taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋwɛnɩ “kɩbam” sakɩyɛ mbʋ Ɛsɔ haɣ yɔ nɛ pɩhaɣ-ŋ taa leleŋ siŋŋ. (Kalɩ Keɣa 102:5; Adu. 10:22) Lɛɛlɛɛyɔ iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ “kɩbam” mbʋ pɩ-taa lɛɛbʋ tɔm: Fezuu taa tɔɔnaɣ ŋga kɔtɔyɩ siŋŋ yɔ, taabalaa kɩbama, kaɖʋsɩ kɩbanzɩ nɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ siŋŋ.

YEHOWA CƆŊNƖ ÑE-FEZUU TAA KƖCƐYƖM ÐEÐE

6. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋcɔnɩ ñe-fezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe? (b) Nɛ ɛzɩma Yehowa haɣ-ŋ fezuu taa tɔɔnaɣ?

6 Ðɩwɛ ndɩ nɛ kpɩna nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩpɔzaa se pɔcɔnɩ ɖe-fezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe; nɛ ɖa-Lɩzɩyʋ ɖeke koŋ pɩzɩɣna nɛ ɛcɔnɩ pi-ɖeɖe. (Mat. 4:4) Ye ŋwelisiɣni-i camɩyɛ yɔ, ŋwɛɣ lɛɣtʋ, ŋwɛɛ lɔŋ nɛ ŋwɛɛ ɖɔɖɔ koboyaɣ taa. Yesu yɔɔdaa se: “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba panawa se pɩpɔzʋʋ-wɛ fezuu taa wondu yɔ.” (Mat. 5:3) Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ Bibl nɛ takayɩsɩ nzɩ “ yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ” lɩzɩɣ yɔ, sɩ-yɔɔ nɛ ɛcɔŋnɩ ñe-fezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe. (Mat. 24:45) Pɩkɛ tɔɔnaɣ kɩbaŋa ŋga kamʋ ñɩm siŋŋ yɔ!—Iza. 65:13, 14.

7. Ye ɖɩtɔkɩ fezuu taa tɔɔnasɩ nzɩ Ɛsɔ haɣ-ɖʋ yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

7 Fezuu taa tɔɔnaɣ ŋga Ɛsɔ haɣ yɔ, kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ se ŋwɛɛ lɛɣtʋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana wena akaɣ ñɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ. (Kalɩ Aduwa 2:10-14.) Wɛtʋ ndʋ tikuluu ñɛ-ɛsa nɛ ŋtɩlɩ cɛtɩm wɩlɩtʋ; tɩ-taa natʋyʋ lɛ ndʋ ɛyaa wɩlɩɣ se Lɩzɩyʋ nɔɔyʋ fɛyɩ yɔ. Tɩkandɩyɩɣ ñɔ-yɔɔ nɛ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlɔ cɛtɩm tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ se liidiye nɛ tomnaɣ yɔɔ ñɩm pɩzɩɣna nɛ piyele nɛ ɛyʋ wɛɛ koboyaɣ taa yɔ. Tɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋtɩlɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda nɛ ŋlʋbɩnɩ-yɛ nɛ ŋkizi ɖɔɖɔ wɛtʋ ndʋ tɩkɔŋnɩ kaɖɛ ñe-wezuu yɔ. Ye mbʋ wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋñɩnɩɣ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, nɛ  pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana! Tɔm ndʋ tɩcɛyɩ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ña-maɣmaɣ ŋtɩlɩ se Yehowa sɔɔlɩ-ŋ nɛ ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ se piɖeni-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa.—Keɣa 33:9; Iza. 48:17, 18.

8. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ kpam lɛɛlɛɛyɔ? (b) Nɛ ɛzɩma pɩkaɣ-ŋ wazʋʋ nɛ ɛsɩndaa?

8 Pɩkazɩ pazɩ Sataŋ ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ tɩŋa kaɣ ɖɛʋ nɛ Yehowa ɖeke kaɣnɩ pɩzʋʋ nɛ ɛkandɩyɩ ɖɔ-yɔɔ. Toovenim lɛ, alɩwaatʋ natʋyʋ kaɣ kɔm nɛ e-ɖoŋ taa ɖɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖihiɣ evemiye taa tɔɔnaɣ! (Hab. 3:2, 12-19) Ye mbʋ lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ se ɖɩñɔtɩnɩ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ nɛ ɖɩtaa-ɩ liu nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. (2 Pɩy. 2:9) Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, paa ɛbɛ ɛlakɩ yɔ, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ŋ nɛ ŋkaɣ yɔɔdʋʋ ɛzɩ Keɣa maɖʋ Daviid yɔ se: “Mansɩ [Yehowa] mɛn-ɛsɩndaa tam; ɛwɛ ma-nɩwaŋ yɔɔ, mbʋ mɛwɛ kaalɛyɩtʋ!”—Keɣa 15:8.

YEHOWA HAƔ-Ŋ TAABALAA KƖBAMA

9. (a) Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ 6:44 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ Yehowa lakɩ? (b) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, ɛzɩma pɩwɛ ndɩ kpem nɛ ɛyaa lalaa?

9 Yehowa hɔŋ mba ɛsɔɔlaa se pɛkɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma yɔ, nɛ eyeki se laŋa kɩbana tɩnaa ɛkɔɔ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 6:44.) Ye ŋkatɩ weyi ɛfɛyɩ toovenim taa yɔ kajalaɣ ɖeɖe yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩlɩ ɛ-yɔɔ kpaagbaa? Pɩtɩla ɛ-hɩɖɛ, ɛ-ɛsɩndaa wɛtʋ; ɛlɛ ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩlɩ ɛ-yɔɔ tɔm sakɩyɛ puwiye. Ɛlɛ ɖɩkatɩɣ weyi ɛsɩm Yehowa nɛ ɛsɔɔlɩ-ɩ yɔ kajalaɣ ɖeɖe lɛ, pɩtɩkɛ mbʋ pɩwɛɛ. Paa ɛ-ɛjaɖɛ, e-cejewiye nɛ ɛ-sɔnzɩ ɛwɛ ndɩ nɛ ɖa-ñɩnzɩ yɔ, ɖɩtɛm ɛ-yɔɔ tɔm ndʋ tɩlʋʋ yɔ tɩɖɔwa, nɛ ɛlɛ tɩlɩ ɖɔ-yɔɔ tɔm ndʋ yɔ, tɩɖɔwa ɖɔɖɔ!

Yehowa sɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ taabalaa kɩbama nɛ ɖɩɖʋ ɖa-tɩ fezuu taa kaɖʋsɩ (Cɔnɩ tayʋʋ 9-12)

10, 11. (a) Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa Yehowa samaɣ wɛnɩ lɩmaɣza kʋɖʋma? (b) Nɛ ɛzɩma pɩwazɩɣ-ɖʋ?

10 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ ɖo-koobiya mbʋ yɔ, ɖɩtɩlɩɣ-wɛ kɛlɛʋ pɩtɩŋnɩ toovenim ‘kʋnʋŋ kele kele’ ŋgʋ pɔyɔɔdʋʋ yɔ, kɩ-yɔɔ. (Sof. 3:9) Pʋyɔɔ lɛ, paa weyi ɛtɛm sɩm lɩmaɣza wena lɛlʋ wɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ, wezuu caɣʋ kɩbaŋʋ yɔɔ nɛ lidaʋ ŋgʋ ɛwɛna cee wayɩ yɔɔ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, hɔɔlɩŋ ɩnɛ ɩ-yɔɔ tɔm tɩlʋʋ cɛyɩ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ yekina se ɛyʋ ɛpɩzɩ nɛ ɛtaa lɛlʋ liu. Piyeki ɖɔɖɔ se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɖɛ-hɛkʋ taa tam.

11 Ye mbʋ, ye ɖɩyɔɔdaa se ŋkɛ Yehowa sɛyʋ nɛ ŋwɛɛnɩ taabalaa mba yɔ, mba  kpaɖɩnɩ ɖeu nɛ pɛwɛ ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa yɔ, ɖɩɩɖɛlɩsɩɣ niye kɩɖɛlɛsʋ. Pɩkazɩ pa-taa sakɩyɛ ŋtɩkatɩtɩ-wɛ! Kʋjɔʋ kʋnɛ, nabɛyɛ fɛyɩnɩ-kʋ nɛ pɩtasɩnɩ Yehowa samaɣ.

YEHOWA HAƔ-Ŋ KAÐƲSƖ KƖBANZƖ

12. Fezuu taa kaɖʋsɩ kɩbanzɩ nzɩ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖʋ ña-tɩ?

12 Kalɩ Eklesɩyastɩ 11:9–12:1. Ŋwɛnɩ fezuu taa kaɖʋsɩ nɛ ŋwɛɛ nɛ ŋñakɩ pana se ŋtalɩ-sɩ? Pɩtɩla ŋwɛɛ nɛ ŋñakɩ pana se ŋkalɩ Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ paa evemiye nɖɩ yaa ŋwɛɛ nɛ ŋfalɩsɩɣ ña-tɩ se ŋɖɛɛnɩ ɛsɩndaa tɔm yɔɔdʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ nʋmɔʋ taa. Paa kaɖʋwa ŋga ŋwɛna yɔ, alɩwaatʋ ndʋ lalaa naɣ se ŋwɛɛ nɛ ŋɖɛɣnɩ ɛsɩndaa nɛ pasaŋɩ-ŋ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ña-taa lakɩ leleŋ siŋŋ se mbʋ ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ yɔ, pɩwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩhaɣ-ŋ taa leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋwɛɛ nɛ ŋmaɣzɩɣnɩ Yesu nɛ ŋsɩɣ Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ kajalaɣ lone taa.—Keɣa 39:9; Adu. 27:11.

13. Ɛbɛ yɔɔ fezuu taa kaɖʋsɩ wɛnʋʋ kpaɖɩ ɖeu tomnaɣ yɔɔ ñɩnzɩ?

13 Ye ŋkaŋ ñʋʋ nɛ fezuu taa tʋma yɔ, pɩkaɣ-ŋ haʋ taa leleŋ siŋŋ nɛ ŋwɛɛnɩ ɖɔɖɔ kaɖʋwa kɩbaŋa ñe-wezuu caɣʋ taa. Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam nɛ iwobini ɛsɩndaa tam Kɩbaɣlʋ tʋmɩyɛ taa, ɩsɩm mbʋ se mɩ-tʋmɩyɛ tɩkɛ falaa pʋyʋ Kɩbaɣlʋ cɔlɔ.” (1 Kɔr. 15:58) Ye ɖɩwɛnɩ tomnaɣ yɔɔ kaɖʋsɩ sɔsɔsɩ, paa sɩɩwɛ ɖeu ɛzɩma, nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩtalɩ-sɩ yɔ, toovenim taa lɛ pɩkɔŋnɩ-ɖʋ mbʋ yɔ, pɩkɛ falaa mbʋ fezuu taa ñɩnzɩ kɔŋnɩ-ɖʋ yɔ pɩ-ɛsɩndaa. (Luka 9:25) Wiyaʋ Salomɔɔ kɩɖaʋ wɩlɩɣ se tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim.—Roma 15:4.

14. Salomɔɔ ɖʋ ɛ-taa se ɛhaɣ ɛ-tɩ ñɩm koboyaɣ nɛ mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ, lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

14 Wiyaʋ ñɩm tʋ Salomɔɔ ɖʋ ɛ-taa se ɛhaɣ ɛ-tɩ “ñɩm koboyaɣ.” (Ekl. 2:1-10) Ɛma ɛ-tɩ ɖɩsɩ nɛ kaɖasɩ ndɩ ndɩ nɛ ɛla ɖɔɖɔ mbʋ payɩ ɛɛsɔɔlaa yɔ. Ɛlabɩ mbʋ payɩ nɛ pɩtɛ lɛ, pɩpɩzaa nɛ pɩha-ɩ taa leleŋ na? Pɩkɔnɩ-ɩ koboyaɣ na? Ɛ-maɣmaɣ ɛmawa se: “Mɔncɔnɩ tʋma kpeekpe wena me-nesi laba yɔ . . . , mana se pɩtɩŋa pɩ-taa mbʋ yɔ falaa, . . . nɛ kɛzɛɣa fɛyɩ hadɛ cɩnɛ.” (Ekl. 2:11) Tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ siŋŋ! Pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖiyele nɛ lɔŋ ɛnɩ ɛwazɩ-ɖʋ?

15. (a) Ɛzɩ Keɣa 31:8 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ tisuu tɔm cɛyɩ siŋŋ? (b) Nɛ wazasɩ nzɩ pɩkɔŋna?

15 Yehowa tɩsɔɔlɩ se kʋñɔŋ ɛtalɩ-ɖʋ nɛ pʋcɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ. Paa mbʋ yɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ tisuu nɛ pɩsa nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩña Ɛsɔ nɛ ɖɩsɩɩ ɛ-sɔɔlɩm labʋ kajalaɣ lone taa ɖe-wezuu caɣʋ taa. Tisuu mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ nɛ pɩɩɖʋzʋʋ ɛyʋ kaaʋ. Ɛɛɛ, Yehowa ɛɛkaɣ sɔʋ “sɔɔlɩm mbʋ ɩwɩlɩ ɛ-hɩɖɛ yɔɔ” yɔ pɩ-yɔɔ kaaʋ. (Ebr. 6:10) Ye mbʋ ñaɣ pana nɛ ŋkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ nɛ pɩsa nɛ ña-maɣmaɣ ŋɖiɣzina se ña-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛsɔɔlɩ siŋŋ se piɖeni-ŋ.—Kalɩ Keɣa 31:8.

ƐSƆ HAƔ-Ŋ TƖ-YƆƆ WƐƲ SIŊŊ

16. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ ɛkɛnɩ ñɩm pʋyʋ siŋŋ ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ ɖɩlabɩnɩ-pʋ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ?

16 Pɔɔlɩ mawa se: “Ðenɖe Yehowa fezuu wɛɛ yɔ, tɩ-yɔɔ wɛʋ wɛ peeɖe.” (2 Kɔr. 3:17) Toovenim lɛ, Yehowa sɔɔlɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ wɛtʋ, pʋyɔɔ ɛɖʋ-tʋ ña-laŋɩyɛ taa. Ɛlɛ ɛsɔɔlaa se ŋlabɩnɩ ña-tɩ yɔɔ wɛʋ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ nɛ pɩkandɩyɩ ñɔ-yɔɔ. Pɩtɩla ŋsɩm piya evelisi nasɩyɩ sɩsɔɔlɩ cɔnʋʋ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ, sɩcakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu, sɩlakɩ hola aleɣya wena apɩzɩɣ nɛ akɔnɩ-sɩ kaɖɛ siŋŋ yɔ, sɩñɔʋ tabakʋʋyaɣ yaa sɩkpaŋɩɣ sʋlʋm. Pɩkɛ toovenim se sɩpɩzɩɣ nɛ sɩnɩɩ leleŋ alɩwaatʋ natʋyʋ pazɩ. Ɛlɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, kala wena pɩkɔŋnɩ-sɩ yɔ a-taa naayɛ yɔ: Kʋdɔŋ, lakasɩ nzɩ sɩ-yomiye  taa wɛʋ yaa sɩm. (Gal. 6:7, 8) Toovenim lɛ, pɩlakɩ-sɩ kɩlabʋ se sɩwɛ sɩ-tɩ yɔɔ.—Tiiti 3:3.

17, 18. (a) Ɛzɩma Ɛsɔ ñam lɩzɩɣ-ɖʋ yomiye taa? (b) Ɛzɩma tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ Aɖam nɛ Ɛva paawɛnɩ kiɖe tɛɛ yɔ, pɩwɛ ndɩ kpem nɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ ɛyaa wɛnɩ sɔnɔ yɔ?

17 Ɛlɛ ɛyaa ɛzɩma ŋtɛm naʋ se pɔtɔlɩ kʋdɔmɩŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔɖɔm Bibl paɣtʋ kila yɔɔ? Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa ñamtʋ kɔŋnɩ-ɖʋ tomnaɣ taa alaafɩya nɛ piholuu-ɖʋ yomiye taa. (Keɣa 18:8-12) Pɩtasɩ lɛ, ye ŋlakɩnɩ ña-tɩ yɔɔ wɛʋ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ, pʋ-tɔbʋʋ se ye ŋlakɩnɩ-pʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila wena atalɩ pilim yɔ, pʋbʋ lɛ ŋwɩlɩɣ Ɛsɔ nɛ ña-lʋlɩyaa se papɩzɩɣ nɛ pata-ŋ liu. Piyeki nɛ ŋtasɩ wɛʋ ña-tɩ yɔɔ nɛ pɩkpaɖɩ. Toovenim lɛ, Ɛsɔ kaɖʋwa sɔsɔɔ lɛ se ɛkaɣ yebu nɛ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma hiɣ tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ pɩtalɩ pilim yɔ. Tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ Bibl yaɣ se “Ɛsɔ piya tɩ-yɔɔ wɛʋ sɔsɔm.”—Roma 8:21.

18 Kiɖe tɛɛ lɛ, Aɖam nɛ Ɛva paawɛnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ. Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa, paɣtʋ kʋɖʋmtʋ koŋ Ɛsɔ kaaɖʋ-wɛ. Ndʋ lɛ se pataatɔɔ tɩʋ kʋɖʋmʋʋ nakʋyʋ piye. (Kiɖe 2:9, 17) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se pɩkɛnɩ kañatʋ nɛ mulum lakasɩ se Ɛsɔ ɖʋ-wɛ paɣtʋ ndʋ? Aayɩ! Kpaɣ-tʋ nɛ ŋmaɣzɩnɩ paɣtʋ sakɩyɛ ndʋ ɛyaa ɖʋ pa-tɩ nɛ pɩpɔzʋʋ se pɛkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ-tʋ nɛ pañam-tʋ yɔ.

19. Ɛzɩma Ɛsɔ wɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɩkɛ samaɣ ŋga kɛwɛ ka-tɩ yɔɔ yɔ?

19 Yehowa sɩɣnɩ ɛ-sɛyaa nɛ sɔɔlɩm. Ɛɛɖʋʋ-ɖʋ paɣtʋ sakɩyɛ, ɛlɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ nɛ suuɖu ɛzɩma ɖɩɖɔ sɔɔlɩm paɣtʋ yɔɔ yɔ. Ɛsɔɔlaa se ɖɩɖɔ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ nɛ ɖɩpaɖɩ mbʋ pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ. (Roma 12:9) Ðɩkpaɣ ɛzɩ Pʋʋ Yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ mbʋ yɔ yɔ, Yesu yɔɔdɩ kpayɩ mbʋ pituzuu ɛyʋ se ɛla kɩwɛɛkɩm yɔ pɩ-tɔm. (Mat. 5:27, 28) Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ Yesu Krɩstʋ kaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa nɛ ɖɛ-wɛtʋ kɔɔ nɛ tɩnɩɣzɩnɩ ɛ-ñɩndʋ camɩyɛ. (Ebr. 1:9) Pɩtasɩ lɛ, ɛkaɣ yebu nɛ ɖo-tomnaɣ nɛ ɖa-maɣzɩm patalɩ pilim. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩkaɣ wɛʋ ɖeu kpem alɩwaatʋ ndʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔmɩŋ weyi kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩkɔnaa yɔ pɩkaɣ tɛm cɩɖɩ cɩɖɩ yɔ. Pʋbʋ taa lɛ, ŋkaɣ wɛnʋʋ “tɩ-yɔɔ wɛʋ sɔsɔm” mbʋ Yehowa kaayɔɔdaa se ɛhaɣ-ŋ yɔ.

20. (a) Ɛzɩma Yehowa lakɩnɩ tʋmɩyɛ ɛ-tɩ yɔɔ wɛʋ? (b) Ɛzɩma Ɛsɔ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩwazɩ-ŋ?

20 Toovenim taa lɛ, wiɖiyi ɖɩɩkaɣ wɛʋ ɖa-tɩ yɔɔ kiya. Ɛsɔ sɔɔlʋʋ nɛ ɛyaa lalaa sɔɔlʋʋ kaɣnɩ ɖiyuu ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ mbʋ. Toovenim lɛ, Yehowa wɛɛ nɛ ɛpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ. Paa ɛwɛnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ pɩfɛyɩnɩ kamaɣ yɔ, ɛlɩzaa se eyeki nɛ sɔɔlɩm ɖiyi ɛ-lakasɩ kpeekpe. (1 Yoh. 4:7, 8) Ye mbʋ ɖɩwɛnɩ toovenim se ɖɩyɔɔdɩ se ɖɩkaɣ wɛʋ ɖa-tɩ yɔɔ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖiyeki nɛ sɔɔlɩm mbʋ piɖiyiɣ ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ mbʋ yɔ, pɩnɩɣzɩnɩ Ɛsɔ ñɩmbʋ camɩyɛ yɔ.

21. (a) Daviid tɩmnɩ Yehowa lɛ, tɔm ndʋ eheyi-i? (b) Ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

21 Ña-taa wɛ leleŋ nɛ “kɩbam” sakɩyɛ mbʋ Yehowa ha-ŋ yɔ, ɛzɩ fezuu taa tɔɔnaɣ ŋga kɔtɔyɩ siŋŋ yɔ, taabalaa kɩbama, kaɖʋsɩ kɩbanzɩ nɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ pilim lidaʋ ŋgʋ ŋwɛna yɔ? (Keɣa 102:5) Tɛtɛ pɩla mbʋ nɛ adɩma wena Daviid labɩ Keɣa 15:11 taa yɔ akɛ ɖɔɖɔ ña-ñɩna. Ɛtɩmaa se: “Ŋwɩlɩɣ-m wezuu nʋmɔʋ, ñɔ-cɔlɔ laŋhɛzɩyɛ tɔyɩ yem, ña-nɩwaŋ tɛɛ leleŋ maatɛŋ wɛna.” Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ tazʋʋ fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ pɩwɛ Keɣa 15 taa yɔ pɩ-taa. Ñɩm mbʋ, pɩkaɣ-ɖʋ tasʋʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩhaɣ taa leleŋ siŋŋ wezuu caɣʋ taa yɔ.