Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ðʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ ndʋ Ɛsɔ laba yɔ

Ðʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ ndʋ Ɛsɔ laba yɔ

“Mbʋ Ɛsɔ kpɛndaa yɔ, ɛyʋ nɔɔyʋ ɛtaayasɩ-pʋ.”​—MAARKƖ 10:9.

HENDU: 131, 132

1, 2. Pɩwɛɛ se Ebree 13:4 taa tɔm iseɣti-ɖʋ nɛ ɖɩla we?

ÐA-TƖŊA payɩ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩɖʋ Yehowa hɩɖɛ. Ɛmʋnaa se ɖɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ nɛ eheyi-ɖʋ se ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛɖʋʋ-ɖʋ hɩɖɛ. (1 Sam. 2:30; Adu. 3:9; Natʋ 4:11) Ɛsɔɔlaa se ŋɖʋ hɩɖɛ ñʋndɩnaa ɛzɩ komina lone taa caɣyaa mbʋ yɔ. (Roma 12:10; 13:7) Ɛlɛ wezuu caɣʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ wɛɛ nɛ pɩwɛɛ se kɩ-taa lɛ, ɖɩlɩzɩ wɛtʋ ndʋ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖɔɖɔ. Ŋgʋ lɛ nesi ɖɔkʋʋ.

2 Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Ɛyaa tɩŋa ɩɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ, nɛ nesi ɖɔkʋʋ kaɖʋ ɛtaawɛɛnɩ azuluma naayɛ.” (Ebr. 13:4) Pɩtɩkɛ mbʋ pɩwɛɣ ɖeu se Krɩstʋ tʋ ɛla yɔ pɩ-tɔm ɖeke Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ. Ɛlɛ ɛ-tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se eseɣtiɣ paa Krɩstʋ tʋ weyi se ɛɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ nɛ ɛkpaɣ-tʋ ɛzɩ tɩkɛ ñɩm pʋyʋ yɔ. Lɩmaɣza ana ŋwɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ? Nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ye ŋtɛm nesi ɖɔkʋʋ yɔ, lɩmaɣza ana ŋwɛnɩ ñe-nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ?

3. Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ Yesu yɔɔdɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

3 Ye ŋɖʋʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ yɔ, ŋhaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Yesu kaaɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ. Alɩwaatʋ ndʋ Farɩsɩ ñɩma pɔzɩ Yesu tɔm nesi cɛbʋ yɔɔ yɔ, ɛtɩŋnɩ tɔm ndʋ Ɛsɔ kaayɔɔdɩ kajalaɣ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ, nɛ ecosi-wɛ. Ɛyɔɔdaa se: “Pʋyɔɔ lɛ, abalʋ kaɣ yebu  ɛ-caa nɛ e-ɖoo, nɛ pa-naalɛ pakaɣ kɛʋ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ.” Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Mbʋ Ɛsɔ kpɛndaa yɔ, ɛyʋ nɔɔyʋ ɛtaayasɩ-pʋ.”—Kalɩ Maarkɩ 10:2-12; Kiɖe 2:24.

4. Paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ?

4 Yesu nawa se nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ se pɩcɛyaa se mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ pɔñɔɔnɩ ɖama tam. Ɛsɔ taaheyi Aɖam nɛ Ɛva se papɩzɩɣ nɛ pɛcɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ. Nesi ɖɔkʋʋ mbʋ Ɛsɔ labɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ, pɩwɩlɩɣ se halʋ kʋɖʋm pɩwɛɛ se abalʋ ɛkpaɣ nɛ “pa-naalɛ” pɛkpɛndɩ nɛ pɛwɛɛ tam.

MBƲ PIYEBA NƐ NESI ÐƆKƲƲ ÐƲTƲ PAƔZƖ LƐƔZƲƲ YƆ

5. Ðoŋ weyi sɩm wɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ?

5 Aɖam kɩwɛɛkɩm kɔnɩ lɛɣzɩtʋ sakɩyɛ. Tɩ-taa natʋyʋ lɛ sɩm, nɛ pɩwɛnɩ ɖoŋ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ. Tɔm ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ mawa nɛ ɛwɩlɩna se Krɩstʋ ñɩma tɩtasɩ wɛʋ Moyizi paɣtʋ tɛɛ yɔ, tɩñɩkɩɣ niye lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ. Ɛwɩlaa se sɩm yeki nɛ nesi ɖɔkʋʋ sɩɩ tɩnaɣ nɛ weyi ɛwɛ wezuu yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖaɣnɩ nesi ɖɔkʋʋ.—Roma 7:1-3.

6. Ɛzɩma Moyizi paɣtʋ wɩlɩɣ lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ yɔ?

6 Paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ Izrayɛɛlɩ samaɣ yɔ, tɩwɩlɩɣ lɩmaɣza wena ɛwɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ yɔ kpayɩ kpayɩ. Tɩhaɣaɣ nʋmɔʋ abalaa se pakpaɣ halaa sakɩyɛ, nɛ ɛyaa lakaɣ mbʋ pʋcɔ nɛ Ɛsɔ ɖʋʋ Izrayɛɛlɩ piya paɣtʋ. Paa mbʋ yɔ, abalʋ weyi ɛɛkpaɣ halaa sakɩyɛ yɔ, pɩɩwɛɛ se ɛɖɔ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ. Ye Izrayɛɛlɩ abalʋ nɔɔyʋ ɛɛkpaɣ halʋ weyi ɛkɛ yom yɔ, nɛ pʋwayɩ ɛtasɩ kpaɣʋ halʋ lɛlʋ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɛtʋʋ kajalaɣ tʋ tɔɔnaɣ, pɩsaŋ, yaa ɛpɛmɩ-ɩ ɛ-tɩ kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa. Ɛsɔ kaaɖʋ abalʋ ɛnʋ paɣtʋ se pɩwɛɛ se ɛkandɩyɩ nɛ ɛcɔnɩ halʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ. (Ejl. 21:9, 10) Ðɩfɛyɩ paɣtʋ ndʋ tɩ-tɛɛ sɔnɔ, ɛlɛ tiyeki se ɖɩtɩlɩ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ yɔ. Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖʋ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ hɩɖɛ.

7, 8. (a) Ɛzɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 24:1 wɩlʋʋ yɔ, suwe Moyizi paɣtʋ yɔɔdaɣ nesi cɛbʋ yɔɔ? (b) Suwe Yehowa maɣzɩɣ nesi cɛbʋ yɔɔ?

7 Suwe Moyizi paɣtʋ ndʋ tɩyɔɔdaɣ nesi cɛbʋ yɔɔ? Paa Yehowa ɛɛtaaɖʋ se nesi ɖɔkɩyaa ikizi ɖama yɔ, Moyizi paɣtʋ haɣaɣ Izrayɛɛlɩ abalʋ nʋmɔʋ se ekizi ɛ-halʋ ye “ɛna ɛ-yɔɔ kʋzɔɔtʋ natʋyʋ yɔ.” (Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 24:1.) Paɣtʋ tɩyɔɔdɩ kpayɩ mbʋ “kʋzɔɔtʋ” ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɛna yɔ. Pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ paa tɔm cikpetu ndʋ, ɛlɛ pɩkɛɣnɩ mbʋ pɩ-tɔm wɛ kaɖɛ yaa pɩkɛ fɛyɛ tɔm yɔ. (Wp. 23:14) Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se Yesu alɩwaatʋ taa lɛ, Yuuda ñɩma kizaɣ pa-halaa “paa tɔm ndʋ lɛ tɩ-yɔɔ.” (Mat. 19:3) Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩmaɣzɩnɩ-wɛ kpa.

8 Nayʋ Malakiya yɔɔdɩ lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ nesi cɛbʋ yɔɔ yɔ a-tɔm. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, abalaa kizaɣ ‘pe-evebitu taa asɛyaa’ nɛ nabʋyʋ taa pakpakɩɣ pɛlaa mba pɛkɛ sɩɩnaa layaa yɔ. Malakiya yɔɔdɩ lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛna yɔ a-tɔm. Ɛyɔɔdaa se abalʋ weyi ekiziɣ ɛ-halʋ mbʋ yɔ, “azuluma huuzuu e-toko yɔɔ.” Nɛ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Ɛsɔ paɖɩɣ nesi cɛbʋ. (Mal. 2:14-16) Lɩmaɣza ana alabɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdɩ kajalaɣ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ yɔ. Kɩyɔɔdaa se: “[Abalʋ] ɛñɔɔnɩ ɛ-halʋ nɛ papɩsɩ tomnaɣ kʋyʋmaɣ.” (Kiɖe 2:24) Yesu ñɩɣ niye ɛ-Caa lɩmaɣza ana a-yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mbʋ Ɛsɔ kpɛndaa yɔ, nɔɔyʋ ɛtaayasɩ-pʋ.”—Mat. 19:6.

LƖMAƔZƖYƐ KƲÐƲMÐƖYƐ NÐƖ ÐƖ-YƆƆ NABƐYƐ PƖZƖƔ NƐ PƐCƐ PE-NESI ÐƆKƲƲ YƆ

9. Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩnɩɩ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Maarkɩ 10:11, 12 taa yɔ tɩ-tɔbʋʋ?

9 Nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Paɣtʋ natʋyʋ wɛɛ nɛ tɩhaɣ Krɩstʋ tʋ nʋmɔʋ se ɛcɛ e-nesi ɖɔkʋʋ nɛ ɛ nɛ nɔɔyʋ paɖaɣnɩ nesi ɖɔkʋʋ na?’ Yesu yɔɔdɩ lɩmaɣza wena ɛwɛnɩ nesi cɛbʋ yɔɔ yɔ a-tɔm se: “Weyi ekiziɣ  ɛ-halʋ nɛ ɛkpaɣ halʋ lɛlʋ yɔ, ɛyʋsɩnɩ kajalaɣ ñɩnʋ, ɛlabɩ acɛyɛ, nɛ ye halʋ nɔɔyʋ ekizi ɛ-walʋ nɛ ɛwalɩ abalʋ lɛlʋ yɔ, ɛlabɩ acɛyɛ.” (Mark. 10:11, 12; Luka 16:18) Yesu kaaɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ nɛ ɛsɔɔlaa se lalaa ɩla mbʋ ɖɔɖɔ. Abalʋ weyi ekiziɣ ɛ-halʋ (yaa halʋ weyi ekiziɣ ɛ-walʋ) ŋgʋ ɛlɛ tɩla acɛyɛ, nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛ nɛ nɔɔyʋ paɖaɣnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ acɛyɛ. Tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim mbʋ pʋyɔɔ yɔ, nesi cɛbʋ yem eeyeki se nesi ɖɔkʋʋ nabʋyʋ ɛsɩɩ tɩnaɣ. Ɛsɔ ɛsɩndaa lɛ, pa-naalɛ pɛkɛ “tomnaɣ kʋyʋmaɣ.” Pɩtasɩ lɛ, Yesu yɔɔdaa se abalʋ weyi ekiziɣ ɛ-halʋ ŋgʋ ɛlɛ tɩla acɛyɛ yɔ, ɛɖʋzʋʋ halʋ ɛnʋ acɛyɛ labʋ kpaca taa. Ɛzɩma tɩyɛ? Halʋ weyi pekizi-i yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ ɛ-taa se ɛɖaɣnɩɣ walʋʋ nɛ pɩsa nɛ ɛ-walʋ kɩfalʋ cɔnɩ e-tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm ɖeɖe. Nesi ɖɔkʋʋ mbʋ pɩkɛ acɛyɛ lakasɩ.

10. Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛcɛ e-nesi ɖɔkʋʋ nɛ ɛɖaɣnɩ labʋ nesi ɖɔkʋʋ kɩfam?

10 Yesu yɔɔdɩ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pɛcɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ yɔ ɖɩ-tɔm nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Meheyiɣ-mɩ se weyi ekiziɣ ɛ-halʋ nɛ pɩtɩkɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ [Grɛɛkɩ taa lɛ, pɔrɩneya] yɔɔ nɛ ɛkpaɣ halʋ lɛlʋ yɔ, ɛlabɩ acɛyɛ.” (Mat. 19:9) Ɛɖaɣnɩ tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ Pʋʋ Yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ taa. (Mat. 5:31, 32) Yesu yɔɔdɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ tɔm hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-naalɛ ɩ-taa. Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee wena yɔ, a-tɔbʋʋ lɛ se weyi ɛsʋʋnɩ weyi ɛtɩkɛ ɛ-tɛŋga yɔ. Nɛ lakasɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩkɛ acɛyɛ, hayitu, mba patɩɖɔkɩ nesi yɔ pa-ɖama sʋnʋʋ, mba paka kʋzʋʋ pilinzi yɔ pa-ɖama sʋnʋʋ, nɛ kpɩna sʋnʋʋ. Ye abalʋ nɔɔyʋ ɛɖɔkɩ nesi nɛ ɛcaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu yɔ, ɛ-halʋ pɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ekiziɣ-i yaa se eekiziɣ-i. Ye ekizi-i yɔ, pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ ɛsɩndaa lɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ sɩ tɩnaɣ.

11. Ɛbɛ yɔɔ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza se ɛɛcɛkɩ e-nesi ɖɔkʋʋ paa Bibl paɣtʋ ɛhaɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛla mbʋ yɔ?

11 Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, tɩɩwɩlɩɣ se kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ (pɔrɩneya) lakasɩ nzɩ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ pa-taa nɔɔyʋ lakɩ yɔ sɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se pɛcɛ pe-nesi. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ. Halʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛlɩzɩ se eekiziɣ ɛ-walʋ paa ɛlɛ ɛcaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu yɔ. Ɛpɩzɩɣ nɛ  ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛsɔɔlʋʋ-ɩ nɛ ɛlɩzɩ se ekpeɣ-i faaa nɛ pɛwɛɛ ɖama cɔlɔ nɛ pasɩnɩ ɖama nɛ pɛcɛyɩsɩ pe-nesi ɖɔkʋʋ. Toovenim taa lɛ, ye ekizi-i nɛ ɛtɩɖaɣnɩ walʋʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkatɩ kala. Akaɣ cɔnʋʋ e-tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm ɖeɖe? Nɛ kʋzʋʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ? Pɩɩkaɣ-ɩ labʋ ɛzɩ ɛwɛ e-ɖeke yɔ? Pɛwɛnɩ piya nɛ pɩpɔzʋʋ se pɔcɔnɩ sɩ-yɔɔ? Pe-nesi cɛbʋ kaɣ yebu nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ se pawɩlɩ-sɩ toovenim tɔm na? (1 Kɔr. 7:14) Tobi lɛ, weyi ekizi ɛ-tɛŋga mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlɛ caɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu yɔ, ɛkaɣ katʋʋ kala sakɩyɛ.

12, 13. (a) Ɛbɛ kaatalɩ Ozee nesi ɖɔkʋʋ? (b) Ɛbɛ yɔɔ Ozee tasɩ kpaɣʋ Gomɛɛrɩ? (c) Sɔnɔ, lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ?

12 Ozee kɩɖaʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-taa camɩyɛ. Ɛsɔ heyi Ozee se ɛkpaɣ halʋ (Gomɛɛrɩ) weyi ɛkaɣ pɩsʋʋ “halʋ acɛyɛ tʋ [nɛ ɛlʋlɩ] acɛyɛ piya” yɔ. Gomɛɛrɩ ‘haɣ hoɣa nɛ ɛ-lʋlɩ Ozee abalɩbɩɣa.’ (Ozee 1:2, 3) Pʋwayɩ lɛ, ɛtasɩ labʋ acɛyɛ nɛ ɛlʋlɩ halɩbɩɣa nɛ abalɩbɩɣa. Paa Gomɛɛrɩ ɛlabɩ acɛyɛ tam sakɩyɛ yɔ, Ozee tikizi-i. Pʋwayɩ lɛ, ɛkʋyɩ Ozee yɔɔ nɛ ɛpɩsɩ yom. Paa mbʋ yɔ Ozee woba nɛ ɛyabɩ-ɩ nɛ ɛpɩsɩna. (Ozee 3:1, 2) Yehowa tɩŋnɩ Ozee yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛzɩma ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ekpeɣu Izrayɛɛlɩ piya tam sakɩyɛ, paa sɩwɛɛ nɛ sɩlakɩ acɛyɛ yɔ. Lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ kɛdaɣ kanɛ ka-taa?

13 Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ tɛŋga ɛcaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu yɔ, pɩpɔzʋʋ weyi ɛtɩla kɩwɛɛkɩm yɔ se ɛkpaɣ lɩmaɣza. Yesu yɔɔdaa se nesi ɖɔkɩyaa taa weyi ɛtɩla kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛwɛnɩ waɖɛ se ekizi ɛ-tɛŋga nɛ ɛɖaɣnɩ nesi ɖɔkʋʋ. Ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ekpeɣu ɛ-tɛŋga. Nɛ ye ɛlabɩ mbʋ yɔ pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Ozee ɖaɣnɩ pɩsʋʋ nɛ ɛkpaɣ Gomɛɛrɩ. Gomɛɛrɩ pɩsɩ Ozee cɔlɔ lɛ, ɛlɛ heyi-i se pɩtɩpɔzɩ se ɛnɛ abalʋ nɔɔyʋ patasɩ ɖama sʋnʋʋ. Ozee ‘tiwolo ɛ-halʋ cɔlɔ’ yaa ɛtɩsʋʋnɩ-ɩ alɩwaatʋ natʋyʋ. (Ozee 3:3) Ɛlɛ alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, pɩtɩla Ozee tisaa se ɛ nɛ Gomɛɛrɩ patasɩ sʋʋ. Nɛ pɩwɩlɩ ɛzɩma Ɛsɔ kaatisi faaa se taabalɩyɛ ɛɖaɣnɩ wɛʋ ɛ nɛ ɛ-samaɣ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. (Ozee 2:2; 3:3-5) Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ suwe nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ sɔnɔ? Ye nesi ɖɔkɩyaa taa weyi ɛtɩla kɩwɛɛkɩm yɔ ɛɖʋwa se ɛɛcɛkɩ nesi nɛ etisi nɛ ɛ nɛ ɛ-tɛŋga patasɩ ɖama sʋnʋʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ekpeɣ-i. (1 Kɔr. 7:3, 5) Nɛ ye ɛlabɩ mbʋ yɔ, Bibl ɛɛtasɩɣ-ɩ haʋ nʋmɔʋ se ɛtasɩ ɛ-tɛŋga kizuu. Nɛ pɩpɔzʋʋ se pa-naalɛ pañaɣ pana nɛ paɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ ndʋ Ɛsɔ laba yɔ.

ÐƲ HƖÐƐ NESI ÐƆKƲƲ HALƖ PƖKPƐNDƖNƖ KALA TAA

14. Ɛzɩ 1 Kɔrɛntɩ 7:10, 11 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩla nesi ɖɔkʋʋ nabʋyʋ taa?

14 Pɩwɛɛ se Krɩstʋ ñɩma tɩŋa ɩñaɣ pana nɛ paɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ ɛzɩ Yehowa nɛ Yesu palakʋʋ yɔ. Ɛlɛ nabʋyʋ taa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ se nabɛyɛ ɩla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtɩtalɩ pilim. (Roma 7:18-23) Pʋyɔɔ lɛ, pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ se kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ñɩma kaakatɩ kala pe-nesi ɖɔkʋʋ taa. Pɔɔlɩ mawa se “halʋ ɛtaakʋyɩ ɛ-walʋ yɔɔ;” ɛlɛ hɔŋ nɩɩyɩ taa lɛ pɩɩlabɩ mbʋ.—Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 7:10, 11.

Paa ŋkatɩɣ kala sakɩyɛ yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ piyele nɛ ñe-nesi ɖɔkʋʋ ɛtaasɩɩ tɩnaɣ? (Cɔnɩ tayʋʋ 15)

15, 16. (a) Paa nesi ɖɔkɩyaa nabɛyɛ ɩkatɩɣ kala yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se pala? (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se pala mbʋ? (c) Ye nɔɔyʋ tɛŋga ɛtɩkɛ Ɛsɔ sɛyʋ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɛla?

15 Pɔɔlɩ tɩyɔɔdɩ mbʋ piyekaɣ nɛ nesi ɖɔkɩyaa nabɛyɛ yaɣ ɖama mbʋ yɔ pɩ-tɔm. Pɩtaakɛnɩ se abalʋ caɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu nɛ pɩhaɣ halʋ nʋmɔʋ se ekizi-i nɛ ɛɖaɣnɩ walʋʋ lɛlʋ. Pɔɔlɩ mawa se halʋ weyi ese ɛ-walʋ cɔlɔ yɔ, “ɛcaɣ mbʋ ɛtaawalɩ yaa ɛ nɛ ɛ-walʋ peceɣ.” Pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ ɛsɩndaa lɛ, pe-nesi ɖɔkʋʋ tɩsɩɩ tɩnaɣ. Pɔɔlɩ yɔɔdaa se paa kaɖɛ nɖɩ nesi ɖɔkɩyaa ɩkatɩɣ nɛ pa-taa nɔɔyʋ ɛtɩcaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu yɔ, pɩwɛɛ se peceɣ. Pɩwɛɛ se pa-naalɛ peyele nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ pasɩnɩ-wɛ. Pɩtɩpɔzɩ se ɛzʋtʋyaa ɩtɩnɩ pa-taa nɔɔyʋ yɔɔ,  ɛlɛ pawɩlɩ-wɛ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔ.

16 Ɛlɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ nɛ pɩkpaɖɩ ye mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pa-taa kʋɖʋm ɛkɛnɩ Krɩstʋ tʋ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛɖɔ Bibl paɣtʋ yɔɔ yɔ. Ye tɔm ɛkɔma, ɖama yaʋ pɩzɩɣna nɛ pɩñɔɔzɩ-tʋ yaa we? Ɛzɩ ɖɩɩyɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, Bibl yɔɔdaa se kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ ɖeke pɩzɩɣna nɛ pɩha nɔɔyʋ nʋmɔʋ se ekizi ɛ-tɛŋga, ɛlɛ kɩtɩha nɔɔyʋ nʋmɔʋ se ɛ nɛ ɛ-tɛŋga paya ɖama tɔm natʋyʋ yɔɔ ɖɔɖɔ. Pɔɔlɩ mawa se: “Ye halʋ nɔɔyʋ ɛwɛnɩ walʋ weyi eetisiɣ Kɩbaɣlʋ yɔɔ nɛ walʋ ɛnʋ ɛsɔɔlɩ se ɛ nɛ ɩ pɛwɛɛ yɔ, etaayele ɛ-walʋ.” (1 Kɔr. 7:12, 13) Tɔm ndʋ titukuuni-ɖʋ sɔnɔ ɖɔɖɔ.

17, 18. Ɛbɛ yɔɔ Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ lɩzaa se pacakɩ pɛ-tɛŋga cɔlɔ paa pakatɩɣ kala sɔsɔna yɔ?

17 Hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, walʋ weyi “eetisiɣ Kɩbaɣlʋ yɔɔ” yɔ, ɛ-lakasɩ pɩzɩɣ nɛ pɩwɩlɩ se ɛtɩtasɩ sɔɔlʋʋ se ɛ nɛ ɛ-halʋ pɛwɛɛ ɖama cɔlɔ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛnazɩɣ ɛ-halʋ siŋŋ nɛ halɩ ɛlɛ wezuu sʋʋ kaɖɛ taa. Ɛpɩzɩɣ nɛ ekizi se ɛɛtasɩɣ ɛ-kɩcɛyɩm nɛ hɔʋ ñɩmbʋ ɖeɖe cɔnʋʋ yaa ɛkaɖɩɣnɩ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ. Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ kpaɣ lɩmaɣza se ɛzɩma pɛ-tɛŋga tɩsɔɔlɩ se pa nɛ kɛ patasɩ wɛʋ ɖama cɔlɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, payaɣ ɖama. Ɛlɛ Krɩstʋ ñɩma lalaa lɛ, pɔɖɔkɩ pa-tɩ kala taa nɛ palakɩ po-ɖoŋ ɖeɖe se piyele nɛ tɔm ñɔɔzɩ. Ɛbɛ yɔɔ?

18 Ye nɔɔyʋ nɛ ɛ-tɛŋga paya ɖama mbʋ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se pe-nesi ɖɔkʋʋ sɩ tɩnaɣ. Ye pɛfɛyɩ ɖama cɔlɔ yɔ, pa-taa paa anɩ kaɣ katʋʋ kala, ɛzɩ ɖɩɩtɛm yɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdɩ lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se pɛwɛɛ ɖama cɔlɔ yɔ, ɖɩ-tɔm. Ɛmawa se: “Walʋ weyi eetisiɣ Kɩbaɣlʋ yɔɔ yɔ, ɛpɩsɩ kiɖeɖeu ɛ-halʋ yɔɔ, nɛ halʋ weyi eetisiɣ Kɩbaɣlʋ yɔɔ yɔ ɛpɩsɩ kiɖeɖeu koobu abalɩñɩnʋ yɔɔ; ye pɩtaakɛ mbʋ yɔ, mi-piya kaakɛ azuluma tɩnaa, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ sɩpɩsɩ kiɖeɖesi.” (1 Kɔr. 7:14) Krɩstʋ ñɩma siɣsiɣ ñɩma sakɩyɛ ɖɔkɩ pa-tɩ nɛ pɛwɛɛ pɛ-tɛŋga cɔlɔ kala sɔsɔna ndɩ ndɩ taa. Panawa se pɩɩcɛyaa se pala mbʋ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ pɛ-tɛŋga kɔm nɛ kapɩsɩ Ɛsɔ sɛyʋ toovenim tʋ yɔ.—Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 7:16; 1 Pɩy. 3:1, 2.

19. Ɛbɛ yeba nɛ nesi ɖɔkɩyaa sakɩyɛ wɛɛ koboyaɣ taa Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa?

19 Yesu yɔɔdɩ nesi cɛbʋ yɔɔ tɔm nɛ fezuu kiɖeɖeu ñasɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ ɛlɛ ñɔyɔɔdɩ ɖama yaʋ tɔm. Pa-naalɛ pɔsɔɔlaa se Ɛsɔ sɛyaa ɩɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ. Sɔnɔ koboyaɣ wɛ nesi ɖɔkɩyaa mba pɛwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Pɩtɩla ŋyʋsaa se nesi ɖɔkɩyaa mba pɛwɛ ñɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ, pa-taa sakɩyɛ wɛ taa leleŋ taa. Koobiya abalaa wɛ siɣsiɣ nɛ pɔsɔɔlɩ pa-halaa mba paba wɩlɩɣ se pɛwɛnɩ sɔɔlɩm ɖɔɖɔ yɔ. Pa-tɩŋa pa-kɩɖaŋ wɩlɩɣ se ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ hɩɖɛ e-nesi ɖɔkʋʋ. Ða-taa wɛ leleŋ se nesi ɖɔkɩyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ wezuu caɣʋ wɩlɩɣ se Bibl tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim: “Pʋyɔɔ lɛ, abalʋ kaɣ yebu ɛ-caa nɛ e-ɖoo nɛ ɛkaɣ ñɔnʋʋ ɛ-halʋ, nɛ pa-naalɛ pakaɣ kɛʋ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ.”—Efɛz. 5:31, 33.