Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋtɔzʋʋ?

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Ye ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ yɔ, maɣzɩ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ:

Ɛbɛ wɩlɩɣ Masɩ taa se Ɛsɔ nɩɣ ɖa-wɩzasɩ?

Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya kaakɛ yomaa Ejipiti lɛ, Ɛsɔ kaasɩm kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa paawɛɛ yɔ nɛ ɛnɩɣ pa-wɩzasɩ. (Ejl. 3:7; Iza. 63:9) Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ ɛ-lɛzʋʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ lalaa wɩzasɩ ɛzɩ ɛnʋ yɔ. Ɛsɔ nɩɣ ɖa-wɩzasɩ halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ ɖɩtɩmʋna se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ yɔ.​—wp18.3, h. 8-9.

Ɛzɩma Yesu wɩlɩtʋ sɩnɩ ɛyaa se pataawɛɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda lalaa yɔɔ?

Yesu alɩwaatʋ taa lɛ, Yuuda ñɩma sakɩyɛ kaawɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda lalaa yɔɔ. Yesu wɩlɩ kpayɩ se pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ɛtaakpazɩ ɛ-tɩ e-tomnaɣ tɔlɩm yɔɔ. Eseɣti ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pɩwɛɛ se panaɣ ɛyaa lalaa ɛzɩ po-koobiya yɔ.​—w18.06, h. 9-10.

Ɛzɩma Ɛsɔ tɩha nʋmɔʋ Moyizi se ɛsʋʋ Lidaʋ Tɛtʋ taa yɔ, lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Taabalɩyɛ kɩbanɖɛ kaawɛ Moyizi nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa. (Wp. 34:10) Pɩnzɩ 40 nzɩ Izrayɛɛlɩ piya kaawɛ kañɩmbusuu taa yɔ, sɩwɩzɩ tɛm lɛ, sɩɖaɣnɩ kʋyʋʋ Moyizi yɔɔ nabʋlɛ ɖeɖe lɩm kɛdɛɖaɣ ŋga ka-taa paawɛɛ yɔ kɔ-yɔɔ. Peeɖe Ɛsɔ heyi Moyizi se ɛyɔɔdɩnɩ kaaʋ nɛ ɛlɛ ñakʋyaa lɛ, ɛmabɩ-kʋ kɩmabʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pʋyɔɔ Yehowa taa wɩwa se Moyizi tɩɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ ɖeyi ɖeyi nɛ etiyele se piti lakasɩ nzɩ sɩɖʋ Ɛsɔ hɩɖɛ. (Kɩg. 20:6-12) Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɖɩɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ ɖeyi ɖeyi nɛ ɖiyele ɖɔɖɔ nɛ ɛ-hɩɖɛ sɛɛ.​—w18.07, h. 13-14.

Ɛbɛ yɔɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pipeɣzi-ɖʋ kɛlɛʋ ye ɖɩcɔŋnɩ mbʋ pɩnaɣ ɛsa yɔɔ yem yɔ nɛ ɖɩhʋʋ tɔm?

Mbʋ pɩnaɣ ɛsa yɔɔ yem yɔ, pipeɣziɣ ɛyaa sakɩyɛ hɔɔlɩŋ naadozo taa: tomnaɣ tɔlɩm yaa cejewiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛyʋ lɩnaa yɔ, ñɩm yaa kʋñɔndʋtʋ nɛ pɩnzɩ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩnaɣ lalaa ɛzɩ Ɛsɔ weyi ɛɛtayɩɣ ɛyaa taa yɔ, ɛnaɣʋ-wɛ yɔ (Tʋma 10:34, 35)​—w18.08, h. 8-12.

Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa mbʋ yɔ Krɩstʋ ñɩma mba pasʋtʋyaa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ lalaa?

Krɩstʋ tʋ weyi ɛsʋtʋyaa nɛ ɖooo lɛ ɛɛwɛnɩ wala sɔsɔna ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛmʋ ñɩm siŋŋ Ɛsɔ ɛsɩndaa nɛ mbʋ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla nɛ ɛsɩnɩ lalaa yɔ pɩɖɔ sakɩyɛ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ weyi ɛtɩkɛ Krɩstʋ tʋ ɛlɛ ɛ-walʋ yaa ɛ-halʋ kɛ Yehowa Aseɣɖe tʋ yɔ, ɛsɩnɩ ɖɔɖɔ mba peyebi tɔm susuu yɔ, ɛwɛɛnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa yaa ɛwalɩsɩ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ.​—w18.09, h. 8-11.

ɔm wɩlʋʋ wondu ndʋ Krɩstʋ ñɩma wɛna?

Tɩ-taa natʋyʋ lɛ, carte waa nɛ yaʋ takayɩsɩ. Traktɩwaa mba pɔñɔɔzɩ-wɛ camɩyɛ yɔ lutozo, fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ Feŋuu Tilimiye Réveillez-vous! Wondu lɛɛtʋ lɛ, hatʋ cabɩ takayɩsɩ, takayɩsɩ sɔsɔsɩ naalɛ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ, nɛ videowaa naanza, pa-taa nakʋyʋ lɛ Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl?​w18.10, h. 16.

Ɛzɩ Aduwa 23:23 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩma Krɩstʋ tʋ pɩzɩɣ nɛ ɛya toovenim?

Ðɩɩkpakɩɣ liidiye se ɖɩyabɩnɩ toovenim. Paa mbʋ yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpaɣ ɖa-alɩwaatʋ nɛ ɖo-ɖoŋ nɛ ɖɩñɩnɩ toovenim nɛ ɖɩɖɔkɩ-pʋ kpam.​—w18.11, h. 4.

Mbʋ pɩlabɩ Ozee nɛ ɛ-halʋ Gomɛɛrɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Paa Gomɛɛrɩ ɛlabɩ acɛyɛ tam sakɩyɛ yɔ, Ozee kpaɣaa nɛ ekpeɣ-i nɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ ɖɛɛnɩ ɛsɩndaa. Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ tɛŋga ɛlabɩ acɛyɛ yɔ, Krɩstʋ tʋ ɛnʋ ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ nɛ ekpeɣ ɛ-tɛŋga ŋga. Ye ekpeɣ-i nɛ ɛ nɛ ɩ pasʋʋnɩ ɖama pʋwayɩ yɔ, Bibl ɛɛtasɩɣ-ɩ haʋ nʋmɔʋ se ɛcɛ nesi ɖɔkʋʋ.​—w18.12, h. 13.